Statut

ASOCIAȚIA ÎN BENEFICIUL VÂNĂTORILOR ȘI ACTIVITĂȚII DE VÂNĂTOARE

STATUTUL

CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1 – (1) ASOCIAȚIA ÎN BENEFICIUL VÂNĂTORILOR ȘI ACTIVITĂȚII DE VÂNĂTOARE, denumită în continuare “A.B.V.A.V”, este persoană juridică de drept privat, apolitică, fără scop patrimonial, fără scop lucrativ,cu patrimoniu propriu, distinct şi indivizibil.

Sintagma „fără scop lucrativ” –  nu va fi interpretată în sensul că asociaţia nu va putea derula activităţi orientate către obţinerea de profit, în condiţiile în care veniturile dobândite de asociaţie  prin desfăşurarea activităţilor cu scop lucrativ vor fi reinvestite şi utilizate în vederea obţinerii scopului generic declarat al acesteia.

Membri asociați:

 1. LICĂ ADRIAN  LIVIU
 2. COMAN MARIAN
 3. BANU ALIN CONSTANTIN
 4. ADAM CRISTIAN DANIEL
 5. RADU EMILIAN IOAN
 6. COMAN MIHAI
 7. NYITRA KAROLY
 8. ZAHARIA ANDREI
 9. DUMITRESCU PETRE MARIUS
   

(2) A.B.V.A.V este constituită pe principiul liberei asocieri din totalitatea vânătorilor / organizațiilor de vânători înscrişi / înscrise în evidenţele sale, care aderă la prezentul Statut şi se obligă să îl respecte. Afilierea membrilor individuali și a organizaţiilor la A.B.V.A.V se face potrivit prezentului statut şi criteriilor aprobate de Consiliul Director al A.B.V.A.V în acest sens.

(3) A.B.V.A.V are denumire, sediu, siglă şi drapel proprii.

(4) Numărul membrilor individuali și a organizațiilor care se pot afilia la A.B.V.A.V este nelimitat.

(5) A.B.V.A.V are sediul în str. Salcâmilor nr. 17b, com. Cornetu, jud. Ilfov.

      Art. 2. – (1) A.B.V.A.V îşi desfăşoară activitatea potrivit prezentului Statut, având deplină autonomie organizatorică, funcţională şi financiară.

(2) Durata funcţionării A.B.V.A.V este nedeterminată.

        Art. 3. – Scopul A.B.V.A.V îl constituie formarea și întărirea unei doctrine unitare, la nivel national și internațional, pentru protejarea în mod egal a intereselor generale și individuale a tuturor membrilor în ce privește activitatea de vânătoare legală și gestionarea durabilă a faunei cinegetice, precum și intervenirea ori de câte ori va fi necesar, în raport cu autoritățile Statului și orice altă instituție neguvernamentală, pentru asigurarea unui climat și a unui cadru legislativ cât mai favorabil și echilibrat în ce privește protecția și conservarea faunei cinegetice prin vânătoare rațională, conștientă și prin exploatarea durabilă a resursei naturale regenerabile.

      Art. 4. – A.B.V.A.V are, pe lăngă scopul său general, următoarele obiective şi atribuţii:     a) desfăşoară activităţi de conservare a biodiversităţii şi de protecţie a faunei de interes cinegetic, precum şi de protejare a mediilor naturale de dezvoltare a acesteia;

b) sprijinirea, ori de câte ori este cazul, precum și acordarea asistenței de specialitate, membrilor vânători și organizațiilor afiliate, în orice problemă legată de activitatea de vânătoare, în principal și subsidiar, pe teritoriul României.

c) urmărirea aplicării legii de către toate instituțiile Statului și intervenirea, ori de câte ori este cazul, pentru a cere aplicarea în mod corect a tuturor legilor în vigoare care au legatură, în principal și subsidiar, cu activitatea de vânătoare.

d)organizarea de reuniuni, conferinţe, simpozioane, expoziţii şi alte manifestări cinegetice, precum şi participarea la astfel de manifestări în ţară şi în străinătate   

e) editarea şi difuzarea de publicaţii în domeniul cinegetic şi colaborarea cu alte edituri sau organizații de profil, care desfășoară studii de cercetare în ce privește speciile cinegetice din țară și din străinătate

f) tipărirea, înserierea şi distribuirea cadurilor de membru către membrii individuali, precum și cei care fac parte din organizațiile afiliate.

g) informarea generală sau individuală a tuturor membrilor, prin mijloace media sau electronice, despre orice modificare a legilor care au legatură, în principal și subsidiar, cu activitatea de vânătoare.

h) inițierea, elaborarea și expunerea, către orice instituție sau Puteri ale Statului, a unor modificări legislative ori îmbunătățirea acestora, în toate domeniile care au legatură, în principal și subsidiar, cu activitatea de vânătoare.

i) înfiinţarea, în condiţiile legii, de unităţi economice, în vederea realizării scopului său;

j) promovează şi apără imaginea sa, a membrilor și organizațiilor afiliate.

k) alte obiective şi atribuţii ce decurg din lege şi din reglementările în domeniu.

l) desfăşoară, cu caracter accesoriu, activităţi cuprinse în codul CAEN.

 CAPITOLUL II

Structura A.B.V.A.V

     Art. 5 – A.B.V.A.V este forul de reprezentare, în plan intern şi internaţional, al intereselor membrilor săi.

       Art. 6 – Organele A.B.V.A.V sunt:

a) Adunarea Generală;

b) Consiliul Director;

c) Comisia de cenzori

d) Directorul, care va fi angajat în termenul stabilit prin OG 26 / 2000, cu modificările și completările ultrerioare. 

       Art. 7. (1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere al A.B.V.A.V, constituit din delegaţiile reprezentative ale filialelor, organizaţiilor afiliate, şi din reprezentanții membrilor individuali.  

(2) Norma de reprezentare a membrilor este de maximum un delegat la 200 membri cu cotizația achitată la zi pentru fiecare județ. Aceștia vor fi aleși în mod democratic în urma unei Conferințe Județene ce va avea loc în prealabil, Adunărilor Generale a Organizațiilor afiliate sau în urma Adunării Generale a Filialelor Județene, dacă acestea există. Membrii cu cotizația neachitată își vor putea achita sumele restante cu cel puțin 5 zile înaintea zilei în care va avea loc Conferința Județeană sau Adunarea Generală a Filialelor sau a Organizațiilor afiliate. În cadrul respectivelor Conferințe Județene sau Adunări Generale a Filialelor sau Organizațiilor afiliate, va putea lua parte maxim un reprezentant din Consiliul Director al A.B.V.A.V, care nu va avea drept de vot, dar va putea întocmi un raport despre desfășurarea întrunirilor în vederea validării Adunărilor Generale sau, după caz, sancționării membrilor.

(3) Norma de reprezentare a organizaţiilor afiliate este de maximum un delegat stabilit de Forul Suprem sau Consiliul Director al fiecărei organizații, iar dacă numărul membrilor organizației depășește 200 de membri, norma de reprezentare va fi de câte un delegat pentru fiecare depășire a unei cote de 200 de membri. Pentru aceasta, pot fi aleși și un număr de 5 delegați de rezervă care vor intra în componența delegaților dacă se va depăsi un număr de alți 200 de membri fața de calculul comunicat de către A.B.V.A.V.

(4) Dreptul de vot al membrilor delegați este egal și nu depinde de procentul de reprezentare al membrilor.

(5) Calculul numărului de voturi valabile se comunică tuturor membrilor și organizațiilor afiliate cu 30 de zile înaintea datei Adunării Generale Ordinare a A.B.V.A.V și cu 10 zile înaintea datei Adunării Generale Extraordinare a A.B.V.A.V; înaintea Adunării Generale Extraordinare nu se mai aleg delegații, aceștia fiind cei aleși în urma ultimei Adunări Generale ordinare a A.B.V.A.V. 

    Art. 8 –  (1) Adunarea Generală a A.B.V.A.V. se convoacă anual în sesiune ordinară, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, de către Consiliul Director sau Preşedinte, sau la cererea reprezentanților delegați ai Filialelor Județene, ai unor organizaţii afiliate şi a reprezentanților pe județ a membrilor individuali cu cotizația achitată la zi cu minimum 30 de zile înaintea datei convocării, care însumează cel puţin o treime din ultimul număr total de voturi comunicat de catre A.B.V.A.V. Convocarea se face cu minim 30 zile înaintea datei Adunării generale Ordinare, respectiv cu minim 15 zile înaintea datei Adunării Generale Extraordinare.

(2) Adunarea Generală este statutar întrunită în condiţiile în care delegaţii organizaţiilor afiliate, ai filialelor județene şi delegații membrilor individuali participanţi însumează peste jumătate din numărul total de voturi calculate de către A.B.V.A.V și comunicate conf art. 7, pct. (5). În cazul în care,  dacă la prima convocare a reprezentanților delegați nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaților interesaţi prezenți, după un interval de cel puţin 7 zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea.

 (3) O dată la 5 ani, după desfășurarea Conferințelor Județene sau Adunărilor Generale de alegeri la Organizațiile afiliate sau Filialele Județene, Adunarea Generală a A.B.V.A.V își alege președintele, 2 vicepreședinți și 6 membri ai Consiliului Director, precum și cenzorul, respective Comisia de cenzori.

(4) În situaţii excepționale, Adunarea Generală poate prelungi mandatul membrilor Consiliului A.B.V.A.V pentru o perioadă de până la un an.

(5) Adunările Generale ale filialelor județene A.B.V.A.V se convoacă anual în sesiune ordinară, iar în sesiune extraordinară ori de câte ori este necesar, de către Consiliul Director sau Preşedintele filialei județene A.B.V.A.V , sau la cererea reprezentanților delegați care însumează cel puţin o treime din ultimul număr total de voturi comunicat de către filiala A.B.V.A.V membrilor din județul respectiv, și sunt statutar întrunite în mod similar cu cele ale A.B.V.A.V, singura diferență fiind aceea că delegații pentru Adunările Generale ale filialelor județene vor fi aleși de către Consiliul Director al filialei în funcție de vechime și meritele pentru aportul adus în cadrul  A.B.V.A.V în urmărirea scopului comun propus prevăzut la art. 3; toate prevederile de la art. 7, alin. 3), 4) și 5) și respectiv art. 8, alin. 2), 3), 4) și 5 sunt valabile și pentru Filialele Județene ale A.B.V.A.V. și vor fi obligatoriu prevăzute în Statutul filialelor județene A.B.V.A.V.

 6)Conferințele Județene și Adunările Generale ale filialelor Județene ABVAV sunt statutar întrunite in condițiile în care numărul celor prezenți este de cel puțin jumătate dintre membrii ABVAV din județul respectiv pentru Conferințele Județene,  respectiv cel puțin jumătate dintre  membrii ABVAV ai filialelor județene.  În cazul în care,  dacă la prima convocare a membrilor din județul reprezentativ nu se poate realiza majoritatea, a doua reuniune se va ţine în prezenţa delegaților interesaţi prezenți, după un interval de cel puţin 3 zile de la prima reuniune nestatutară, chiar dacă nu este întrunită majoritatea.

      Art. 9 – Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

a) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate ale Consiliului Director, bilanţul contabil al asociaţiei şi raportul comisiei de cenzori sau cenzorului;

b) dezbate şi stabileşte cel mai bun Plan de Management prezentat de către candidații la funcția de președinte pe o perioadă de câte 5 ani; 

c) alege o dată la 5 ani, după desfășurarea Conferințelor Județene sau Adunărilor Generale de alegeri la organizațiile afiliate sau filialele județene, preşedintele, vicepreşedinţii, membrii Consiliului Director şi Comisia de cenzori;

d) aprobă sau modifică, după caz, Actul constitutiv şi Statutul asociației în concordanţă cu prevederile legale şi  regulamentul comisiei de cenzori;

e) hotărăşte cu privire la afilierea A.B.V.A.V la organizaţii şi organisme internaţionale de profil;

f) soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor de excludere şi de respingere a cererii de afiliere;

g) stabilește și aprobă Regulamentul de desfăşurare a alegerii delegaților care reprezinta membrii individuali, filialele sau  organizaţiile afiliate;

h) ratifică sau anulează, după caz, hotărârile Consiliului Director luate în situaţii deosebite, care sunt în competenţa sa;

i) aprobă propunerile de înfiinţare a Filialelor Județene sau dizolvarea acestora şi a unităţilor economice proprii, în vederea obţinerii surselor de finanţare necesare realizării scopului A.B.V.A.V.

j) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legislației.

      Art. 10 – (1) Consiliul Director conduce activitatea A.B.V.A.V în intervalul dintre ședințele Adunării Generale și este alcătuit din președinte, 2 vicepreședinți, ca membri de drept, și încă șase membri desemnați pe grupe de câte patru , maxim șase județe, dintre care unul pentru județul Ilfov (incluzând București). 

(2) Consiliul Director se reuneşte în şedinţe ordinare o dată pe lună şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este necesar, la convocarea preşedintelui sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor acestuia.

(3) Sedințele Consiliului Director sunt statutar întrunite dacă participă un număr de jumătate plus unul dintre membri, și se pot ține la sediul A.B.V.A.V sau orice altă locație de pe teritoriul României, dar și prin orice mijloace de comunicare online care permit vizualizarea spre confirmare a identității fiecărui membru de către toți ceilalți membri ai Consiliului Director.

(4) Membrii Consiliului Director sunt statutar prezenți la ședințe inclusiv prin folosirea unor mijloace online care permit vizualizarea spre confirmare a identității membrului respectiv și care nu prezintă întârzieri sau probleme de semnal, și pot vota online în cadrul respectivei ședințe.

         Art. 11 – Consiliul Director are următoarele atribuţii:

a) convoacă Adunarea Generală a organizaţiei şi urmăreşte îndeplinirea hotărârilor Adunărilor Generale ale acesteia;

b) prezintă în Adunarea Generală raportul de activitate al Consiliului Director şi raportul anual al cenzorilor sau comisiilor de cenzori si le supune spre dezbatere și aprobare.

c) propune programul de activitate şi bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; rectifică, în caz de nevoie, bugetul de venituri şi cheltuieli; 

d) stabileşte atribuţiile şi responsabilităţile vicepreşedinţilor şi ale membrilor săi;

e) hotărăşte cu privire la afilierea membrilor, persoane fizice şi organizații afiliate sau la excluderea celor afiliaţi, potrivit criteriilor cuprinse în prezentul statut;

f) propune angajarea Directorului asociației si aprobă criteriile de angajare al personalului A.B.V.A.V şi al filialelor județene; precum şi desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului, potrivit criteriilor adoptate în acest sens; stabileşte nivelul salarizării directorului şi premierea ori sancţionarea lui, preia o parte sau limitează, în situații motivate, atribuțiile directorului A.B.V.A.V .

g) arbitrează eventualele divergenţe dintre membri sau organizaţiile afiliate, în scopul armonizării intereselor acestora.

h) aprobă organigrama, statul de funcţii, grila de salarizare, regulamentul de organizare şi funcţionare şi regulamentul de ordine interioară pentru A.B.V.A.V

i) coordonează activitatea filialelor județene, hotărăşte cu privire la înfiinţarea şi dizolvarea acestora, validează sau invalidează componenţa organelor de conducere ale filialelor județene, observă prin membri delegați ai Consiliului Director dacă au fost respectate normele privind organizarea şi desfăşurarea Conferințelor Județene, Adunărilor Generale ale filialelor județene sau a Organizațiilor afiliate.

j) propune înfiinţarea unor unităţi economice cu caracter accesoriu în vederea realizării scopului organizației, urmând a fi aprobate de către Adunarea Generală

k) dispune acordarea de consultanță și asistență de specialitate în vederea sprijinirii oricărui membru conf. art. 4 lit (b) în toate fazele de cercetare și urmarire penală dinainte de trimiterea în judecată, suspendă temporar calitatea de membru dacă, după finalizarea cercetărilor penale, acesta este trimis în judecată pentru încălcări ale legilor privind vânătoarea, în principal și subsidiar, pe teritoriul României;

l) aprobă/refuză acordarea de asistență de specialitate pentru membrii trimiși în judecată pentru încălcări ale legilor privind vânătoarea, în principal și subsidiar pe teritoriul României și dispune, după caz, excluderea celor găsiți vinovați de către orice Instanța din România sau ridicarea suspendării și suportarea din partea asociației a cheltuielilor de judecată dacă un membru trimis în judecată și căruia i s-a refuzat acordarea de asistență de specialitate în această fază, își va dovedi în final nevinovăția; Consiliul Director al  A.B.V.A.V poate refuza acordarea consultanței și asistenței de specialitate inclusiv în fazele de cercetare și urmărire penală dacă, în urma unor împrejurări prezentate în mod vădit prin orice mijloace media (televiziune, presă), se constată că au fost clar săvârșite fapte penale privind vânătoarea, în principal și subsidiar și că a fost afectată imaginea A.B.V.A.V , urmând ca în cazul în care membrii respectivi își vor dovedi nevinovăția, să fie despăgubiți pentru toate cheltuielile. 

m) validează sau invalidează, motivat alegerile de la nivel de Conferință Județeană, Adunarea Generală a Filialei sau a Organizațiilor afiliate, dacă în urma rapoartelor membrilor delegați ai Consiliului Director se constată că Adunările Generale ale acestora nu au respectat criteriile de organizare şi desfăşurare a alegerilor;

n) aprobă reprezentanţii şi componenţa delegaţiilor care reprezintă A.B.V.A.V în relaţiile internaţionale şi stabileşte cadrul colaborării cu acestea;

o) angajează în numele asociaţiei şi în condiţiile legii, când are suspiciuni rezonabile de fraudă, audit financiar extern, urmând să prezinte raportul auditorului la prima adunare generală a organizaţiei;

p) aprobă înstrăinarea, casarea sau scoaterea din uz a mijloacelor fixe şi, respectiv, a obiectelor de inventar care aparţin A.B.V.A.V., cu avizul Comisiei de cenzori;

r) reprezintă, prin delegați, A.B.V.A.V în relaţiile cu membrii afiliaţi şi cu membrii organizațiilor afiliate și ai filialelor județene, precum şi cu instituţiile economice, juridice şi sociale din ţară.

s) în mod excepţional şi numai motivat, poate lua hotărârile prevăzute la art. 8, ce ţin de competenţa Adunarii Generale, pe care le supune ratificării acestuia la prima reuniune;

t) îndeplineşte orice alte atribuţii potrivit legii şi prezentului statut

      Art. 12 – Preşedintele are următoarele drepturi:

a) să convoace motivat, în situaţii considerate excepţionale pentru A.B.V.A.V, Adunarea Generală în sesiune extraordinară;

b) să prezideze reuniunile Adunării Generale și Consiliului Director ale A.B.V.A.V la care ia parte;

c) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Director;

d) să decidă, în caz de paritate de voturi, hotărârile adoptate în Adunarea Generală şi în Consiliul Director;

e) dă delegare unuia dintre vicepreşedinţi pentru a conduce reuniunile Consiliului Director şi Adunării Generale atunci când din motive obiective nu poate participa la aceste reuniuni;

f) reprezintă A.B.V.A.V în relaţiile cu alte organizaţii, organisme şi instituţii de profil din ţară sau străinătate, cu Guvernul şi Parlamentul României;

g) propune Consiliului Director sau preşedintelui, după caz, componenţa delegaţiilor care reprezintă A.B.V.A.V în relaţiile cu organizaţiile, organismele şi instituţiile internaţionale;

h) acordă audienţe reprezentanţilor organizaţiilor afiliate, membrilor şi angajaţilor acestora, precum şi oricărei alte persoane care are un interes legitim. 

i) exprimă punctul de vedere legitim al membrilor, filialelor județene și organizaţiilor afiliate în relaţia cu autorităţile publice centrale, dacă Consiliul Director nu hotărăşte altfel.

j) promovează A.B.V.A.V și scopurile acesteia în țară și în străinătate, în vederea aducerii de noi membri în asociație.

       Art. 13 – Directorul asociației are urmatoarele atribuții:

a) răspunde de întocmirea situaţiilor financiare prevăzute de legea contabilităţii şi elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărind după aprobare, realizarea acestora; 

b) administrează patrimoniul A.B.V.A.V şi angajează prin semnătura sa operaţiunile patrimoniale.

c) răspunde de întocmirea situaţiilor financiare prevăzute de legea contabilităţii şi elaborează proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, urmărind după aprobare, realizarea acestora;

d) propune organigrama, statul de funcţii și grila de salarizare pentru angajaţii A.B.V.A.V;

e) întocmeşte şi supune spre aprobare proiectele regulamentului de organizare şi funcţionare şi ale regulamentului de ordine interioară ale A.B.V.A.V;

f) încheie, modifică şi desface contractele individuale de muncă ale personalului angajat în cadrul A.B.V.A.V aplică sancţiunile disciplinare prevăzute în Codul muncii;

g) coordonează activitatea personalului angajat în cadrul A.B.V.A.V;

h) asigură respectarea legii, statutului şi Regulamentului Intern al asociaţiei;

i) ia, în situaţii de urgenţă, decizii care ţin de competenţa Consiliului Director, pe care le aduce în cel mai scurt timp la cunoştinţă membrilor acestuia;

j) decide şi ia orice alte măsuri în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentului Statut.

      Art. 14 – (1) Pe lângă Consiliul Director pot funcţiona comisii cu caracter consultativ şi de sprijin, printre care:

a) Comisia juridică; 

b) Comisia economică; 

c) Comisia de promovare a imaginii A.B.V.A.V.

(2) Comisiile sunt organizate şi coordonate de un preşedinte ales dintre membrii Consiliului, iar secretariatul fiecărei comisii este asigurat de un angajat al A.B.V.A.V cu atribuţii în domeniu.

      Art. 15 – (1) Comisia de cenzori este compusă din 5 membri, dintre care cel puţin unul trebuie să fie expert contabil; comisia îşi alege preşedintele, care trebuie să fie expert contabil.

 (2) Funcţia de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcţie în Consiliul Director şi cu orice funcţie salarizată în cadrul A.B.V.A.V.

(3) Atribuţiile şi răspunderile cenzorului sunt cele prevăzute în actele normative în vigoare. 

(4) Concluziile verificărilor efectuate de cenzori sunt prezentate sub formă de raport Adunării Generale şi sub formă de informări Consiliului Director, preşedintelui şi directorului asociației, care stabilesc măsuri în consecinţă. 

(5) Membrii Comisiei de cenzori sunt retribuiţi pentru activitatea depusă cu o indemnizaţie fixă stabilită de Adunarea Generală. 

(6) În caz de deces, de demisie ori de incompatibilitate, cenzorii vor fi înlocuiţi operativ prin hotărâre a Consiliului Director, care urmează să fie ratificată la prima Adunare Generală.

CAPITOLUL III

Membrii ASOCIAȚIEI ÎN BENEFICIUL VÂNĂTORILOR ȘI ACTIVITĂȚII DE VÂNĂTOARE

Calitate, drepturi şi obligaţii, recompense și sancțiuni

      Art. 16 – (1) Poate fi membru al A.B.V.A.V oricare dintre vânătorii români, străini și apatrizi cu rezidența în România, posesori ai unui permis de vânătoare permanent sau unei licențe de vânătoare valabile în țara lor, care îndeplineşte condiţiile legii şi reglementărilor în vigoare, solicită să facă parte din A.B.V.A.V, recunoaşte prezentul Statut şi se obligă să-l respecte.

(2) Calitatea de membru al A.B.V.A.V se poate obţine numai prin cerere de înscriere, completată și trimisă inclusiv prin mijloace online (email, website-ul asociației).

(3) Cererea de înscriere în asociaţie, depusă către reprezentantul zonal sau Filiala Județeană sau trimisă prin mijloacele de comunicare online, şi ulterior aprobată, constituie angajamentul solicitantului de a respecta întocmai prevederile Statutului asociaţiei şi hotărârilor organelor de conducere ale acesteia, inclusiv cu privire la achitarea obligaţiilor financiare până la momentul pierderii calităţii de membru; În scopul de a convinge cât mai mulți membri să adere la ABVAV, se poate opta, la înscrierea în asociație, la posibilitatea scutirii de la plata cotizației numai pentru anul în curs în care au aderat, cu condiția ca membrii ABVAV aflați în această situație să nu beneficieze de drepturile prevăzute la art. 17 lit. b), e) și f) din Statut, urmând să beneficieze de aceste drepturi în 20 de zile după achitarea cotizației pentru anul următor. Opțiunea de scutire de la plata cotizației pe anul în curs în care au aderat poate fi schimbată prin plata cotizației inclusiv pentru anul aderării, cu condiția ca această schimbare să fie anunțată în prealabil, urmând ca din momentul achitării cotizației să beneficieze de toate drepturile prevăzute la art. 17 din Statut, în afară de dreptul prevăzut la lit. f) care va intra în vigoare în 20 de zile după achitarea cotizației.

(4) Dovada calităţii de membru al A.B.V.A.V se face cu cardul de membru, iar valabilitatea acestuia va fi certificată de ultima chitanța sau confirmare de plată primită direct sau prin mijloace electronice imediat după achitarea cotizației în termenele statutare de la art. 18, lit d) din Statut, sau cu confirmarea din partea ABVAV de acceptare ca membru fără achitarea cotizației pe anul în curs al aderării, urmând ca evidența acestora să se țină computerizat;  

 (5) Membrii individuali sau Organizațiile care s-au retras la cerere din A.B.V.A.V, se pot reînscrie în asociaţie, cu îndeplinirea prevederilor statutare şi achitarea cotizaţiei de înscriere, în temen de 5 ani de la retragere, în limita locurilor disponibile.

(6) Cardul de membru al  A.B.V.A.V nu poate fi obţinut sau, după caz, deţinut de persoane care, potrivit legii, nu au reședința în România, nu posedă un permis de vânătoare permanent sau o licență de vânătoare valabilă în țara lor sau de persoanele care au fost excluse în ultimii 5 ani de câtre A.B.V.A.V pentru săvârşirea oricăror fapte prevăzute de legea penală, pe teritoriul României,  ce au legătură cu vânătoarea în principal sau subsidiar şi în ultimii 3 ani pentru alte prevederi legale şi/sau statutare.

(7) Calitatea de membru al A.B.V.A.V încetează  prin renunţare, radiere sau excludere.

(8) Renunţarea la calitatea de membru are loc în baza cererii depuse, ca expresie a voinţei liber exprimate, cu depunerea cardului de membru sau a tuturor cardurilor de membru în cazul Organizațiilor afiliate.

(9) Radierea se face în cazurile de deces,  de stabilire a domiciliului în străinătate, de expirare a perioadei de rezidenţă, de retragere sau anulare a permisului de vânătoare permanent sau licenței de vânătoare sau de stabilire a domiciliului în străinătate.

(10) Membrii A.B.V.A.V sau Organizațiile afiliate sunt obligate să anunțe imediat Consiliul Director al A.B.V.A.V despre orice începere a cercetării, urmăririi penale sau Hotărâre a Instanței privind orice fapte penale care au legătură cu vânătoarea, în principal sau subsidiar, urmând ca membrii în cauză să fie, după caz, asistați, suspendați, despăgubiți  sau excluși conform art. 11 lit. e), k) și l).

           Art. 17 –  Membrii A.B.V.A.V au următoarele drepturi:

a) să fie reprezentaţi de către A.B.V.A.V la nivel naţional şi internațional, pentru urmărirea scopului comun, propus la art. 3.

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale A.B.V.A.V .şi să participe, cu drept de vot, prin delegaţiile alese ori în mod direct, după caz, la Adunarea Generală şi prin membri aleşi în Consiliul Director, condiţionat de achitarea integrală a obligaţiilor statutare la termenele stabilite;    

c) să primească, în termen de 15 zile de la achitarea primei cotizații anuale, cardul de membru cu sigla A.B.V.A.V prin intermediul mijloacelor de transmitere terestre sau în mod direct, după caz; drepturile statutare ale membrului intră în vigoare odată cu emiterea cardului de membru, după o verificare în prealabil, iar dacă cererea de înscriere este refuzată, aderentul va primi un răspuns în scris din partea  A.B.V.A.V, urmând să îi fie returnată cotizația după expirarea termenului statutar pentru contestație sau după soluționarea acesteia, în întregime, într-un cont bancar specificat în acest sens la propunerea asociației sau direct, dacă aderentul va prefera astfel; Pentru membrii care aleg să adere fară a plăti cotizația pentru anul în curs în care aceștia aderă la ABVAV, se va emite de asemenea cardul de membru în termenul statutar de 15 zile de la confirmarea acceptării ca membru al asociației, după aceeași verificare în prealabil, urmând ca în cazul acceptării ca membri în ABVAV, aceștia să aleagă până la termenul statutar de plată al cotizației pentru anul următor celui în care au aderat, dacă vor rămâne membri ai asociației achitând cotizația, în caz contrar aceștia vor fi excluși din asociație, iar cardul de membru va fi anulat. 

d) să consulte Statutul și regulamentele pe website-ul asociației sau tipărite, dupa caz, înainte de a depune cererea de afiliere, iar după afiliere să primească Statutul asociației prin orice mijloace de comunicare online sau în mod direct, după caz.

e) să participe la alegerea preşedintelui, vicepreşedinţilor, celor 6 membri titulari ai Consiliului  Director şi a 6 membri supleanţi ai acestuia, dintre candidaţii desemnaţi pe grupe de câte 4, 5 sau 6 județe şi din sectorul Ilfov (incluzănd municipiul București), precum şi la alegerea Comisiei de cenzori, compuse din trei membri titulari şi trei membri supleanţi;

f) să primească din partea A.B.V.A.V. consultanţă și asistență de specialitate juridică în soluţionarea oricăror probleme sau conflicte pe care aceștia le au cu instituțiile Statului, alte organizații neguvernamentale sau în Instanță, în legătură cu activitatea de vânătoare, în principal și subsidiar. 

g) să îşi exprime punctul de vedere şi să facă propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii A.B.V.A.V., în urmărirea scopului comun propus la art. 3.

h) să fie informați, prin orice mijloace de comunicare online, despre orice modificare a legilor, regulamentelor sau ordinelor guvernamentale, care au legătură cu vnătoarea, în principal sau subsidiar.

         Art. 18 – Membri A.B.V.A.V.. au următoarele obligaţii:     

a) să cunoască şi să respecte Statutul A.B.V.A.V. şi să urmărească același scop comun în toată activitatea de vânătoare, prevăzut la art. 3 din Statut.

b) să respecte hotărârile organelor de conducere ale A.B.V.A.V., să aibă o imagine și o conduită corectă în activitatea de vânătoare, să promoveze și să protejeze interesele  A.B.V.A.V., în urmărirea scopului comun prevăzut la art. 3 din Statut.

c) să nu desfăşoare activităţi sau să promoveze idei împotriva intereselor  A.B.V.A.V. şi ale organizaţiilor afiliate    

d) să achite către A.B.V.A.V., în cazul membrilor individuali, la înscriere și până la data de 31 Martie al fiecărui an sau până la data de 31 Martie a următorului an pentru membrii care au optat să nu plătească în anul înscrierii, cotizația anuală integrală; neplata cotizaţiei până la termenul scadent atrage anularea dreptului de a participa la stabilirea delegaților pentru Adunarea Generală Ordinară sau de a candida pentru a fi delegați; în cazul organizațiilor afiliate se va achita prima tranșă la înscriere sau până la data de 31 Martie a fiecărui an, iar cea de-a doua pâna la data de 30 Noiembrie a fiecărui an; plățile la înscriere a tuturor membrilor după data de 30 Noiembrie a anului se vor considera ca fiind cotizația pe anul viitor în cazul membrilor individuali sau prima tranșă pentru anul viitor în cazul organizațiilor afiliate.

e) să invite pentru a participa, la fiecare Adunare Generală ordinară sau extraordinară a Organizațiilor Afiliate sau la Conferințele Județene pentru alegerea delegaților din județele unde nu există filială A.B.V.A.V., un reprezentant al Consiliului Director al A.B.V.A.V., desemnat de către Consiliul Director.

f) să se supună, în cazul Organizațiilor ce doresc afilierea, la o verificare în prealabil din partea A.B.V.A.V., prin jurist delegat sau inginer silvic de specialitate, pentru asigurarea respectării legii și a urmăririi scopului comun propus la art. 3 din Statut.

g) să se supună, în cazul Organizațiilor afiliate, verificării de către A.B.V.A.V. prin jurist delegat sau inginer silvic de specialitate, pentru asigurarea respectării legii și a bunului mers al organizației, în cazul în care există indicii temeinice că acestea nu mai urmăresc scopul comun propus la art. 3 din Statut.

h) să nu înscrie sau să ia măsuri de excludere din Organizațiile afiliate, atunci când ia cunoştinţă despre membrii excluşi din alte organizaţii afiliate sau neafiliate la A.B.V.A.V. pentru orice faptă penală ce are legătură cu vânătoarea, în principal sau subsidiar, şi a celor care, prin faptele lor sau prin activitatea desfăşurată, au adus prejudicii A.B.V.A.V.. sau celorlalte organizaţii afiliate.

i) să anunțe imediat sau în maxim 10 zile Consiliul Director al A.B.V.A.V despre orice începere a cercetării, urmăririi penale sau Hotărâre a Instanței privind orice fapte penale care au legătură cu vânătoarea, în principal sau subsidiar, urmând ca membrii în cauză să fie, după caz, asistați, suspendați, despăgubiți sau excluși conform art. 11 lit. e), k) și l).

j) să prezinte la A.B.V.A.V.. pentru anulare, în termen de 30 de zile, cardurile de membru puse la dispoziţia acestor asociaţii, la eventuala retragere sau excludere a lor din cadrul A.B.V.A.V.; în caz contrar, A.B.V.A.V.. le va declara nule, pe cheltuiala proprie, în Monitorul Oficial sau în presa centrală.

CAPITOLUL IV

Criterii de afiliere şi de excludere

         Art. 19 – (1) Membrii individuali, vânători români, străini și apatrizi cu rezidența în România, posesori ai unui permis de vânătoare permanent sau unei licențe de vânătoare valabile în țara lor,  care îndeplinesc condiţiile legii şi reglementărilor în vigoare, pot solicită să facă parte din A.B.V.A.V, dacă recunosc prezentul Statut şi se obligă să-l respecte.

(2) Organizaţiile cu profil vânătoresc sau inclusiv vânătoresc, legal constituite ca persoane juridice, se pot afilia la  A.B.V.A.V. dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) fac dovada obiectului principal al activităţii, prin contractul/contractele de gestionare a faunei cinegetice, și au o evidență clară și distinctă a membrilor vânători față de membrii pescari; 

b) solicită în scris sau prin orice mijloace de transmitere online afilierea la A.B.V.A.V., prezentând în cerere datele de identificare şi de contact, inclusiv electronice; cererea de afiliere reprezintă angajamentul ferm al Organizației de a achita obligaţiile prevăzute de prezentul Statut, până la momentul dezafilierii.

c) anexează, la cererea de afiliere, Hotărârea Adunării Generale cu privire la afilierea la  A.B.V.A.V, Actul Constitutuv, Statutul și Licența de vânătoare, după caz.

d) nu au în evidenţă membri vânători excluşi din alte organizaţii pentru orice fapte penale ce au legătură cu vânătoarea, în principal sau subsidiar, cu excepţia celor care şi-au redobândit această calitate potrivit legii şi propriului Statut.

e) se supun la o verificare în prealabil din partea A.B.V.A.V., prin jurist delegat sau inginer silvic de specialitate, pentru asigurarea respectării legii și a urmăririi scopului comun propus la art. 3 din Statut.

(3) În termen de 5 zile de la primirea adeziunii, membrii aderenți individuali sau organizațiile aderente vor primi un răspuns din partea Consiliului Director cu privire la acceptul/refuzul de a deveni membri ai  A.B.V.A.V, cu drept de contestație în termen de 15 zile de la data primirii.

         Art. 20 –  Excluderea se pronunţă împotriva membrilor A.B.V.A.V care:

a) au fost găsiți vinovați de către orice Instanță din România, prin Hotărăre definitivă, de orice fapte penale care au legătură cu vânătoarea, în principal sau subsidiar.   

b) pierd obiectul principal al activităţii, prevăzut la art. 19 alin (2), lit. a.

c) nu şi-au achitat cotizaţia de membru la termenul stabilit la art. 18, lit. d), pentru anul în curs în cazul membrilor individuali care au ales opțiunea de plata de la înscriere sau nu şi-au achitat cotizaţia de membru la termenul stabilit la art. 18, lit. d), pentru anul următor în cazul membrilor care au ales să nu plătească cotizația pe anul înscrierii, respectiv neplata unei tranșe până la data achitării celei de-a doua tranșe sau două tranșe la rând neachitate în cazul organizațiilor vânătorești; membrii individuali vor primi după data scadentă o înștiințare de plată și vor fi suspendați până la achitarea cotizației, iar neplata cotizației în 30 de zile de la suspendare poate duce la excluderea acestora; organizațiile vânătorești vor primi după data scadentă o înștiințare de plată și, în caz de neplată vor fi suspendate până când vor achita sau eșalona tranșa neachitată, iar dacă aceasta nu va fi achitată până la termenul stabilit la art. 18, lit. d) sau dacă și achitarea următoarei tranșe va depăși următorul termen stabilit, organizațiile pot fi excluse.

d) aduc daune materiale şi/sau morale A.B.V.A.V sau iniţiază şi desfăşoară acţiuni contrare intereselor legitime ale acesteia; respectiv scopului comun propus la art. 3 din Statut.

e) îşi pierd, în condiţiile legii, personalitatea juridică, în cazul organizaţiilor afiliate.

f) nu mai îndeplinesc una sau mai multe condiţii de afiliere.

g) nu respectă Statutul A.B.V.A.V, desfășurarea corectă și legală a Adunărilor Generale în cazul organizațiilor afiliate potrivit raportului delegatului din partea Consiliului Director al A.B.V.A.V; în cazul Conferințelor Județene și Filialelor Județene vor fi penalizați individual membrii care, potrivit raportului delegatului de către Consiliul Director al A.B.V.A.V, nu au respectat corectitudinea desfășurării alegerilor și normele legale.

h) adoptă, prin organele lor de conducere, decizii contrare legii, Statutului A.B.V.A.V., Statutului propriu şi Hotărârilor luate de organele de conducere proprii și ale A.B.V.A.V.

i) menţin în evidenţă membri care aduc prejudicii intereselor şi imaginii A.B.V.A.V. prin săvârşirea de abateri grave de la lege şi Statut și prin neurmărirea scopului comun propus la art. 3.

j) nu au anunțat în termen de 10 zile Consiliul Director al A.B.V.A.V despre orice începere a cercetării, urmăririi penale sau Hotărâre definitivă a Instanței privind orice fapte penale care au legătură cu vânătoarea, în principal sau subsidiar.

CAPITOLUL V 

Patrimoniul A.B.V.A.V

        Art. 21 – (1) A.B.V.A.V are patrimoniu propriu şi privat, constând în 450 lei patrimoniu iniţial, iar pe viitor patrimoniul se va completa cu bunuri imobile, bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile, obiecte de inventar şi mijloace circulante.

(2) Patrimoniul este element de bază al personalităţii juridice a A.B.V.A.V., iar bunurile acesteia sunt proprietate privată, indivizibilă.

        Art. 22 – Bunurile şi mijloacele băneşti ale A.B.V.A.V se realizează din:

   a) cotizaţii de înscriere, cotizaţii anuale şi cotizaţii suplimentare;

   b) venituri obţinute din activităţi economice desfăşurate cu caracter accesoriu;

   c) donaţii, subvenţii, sponsorizări etc.;

   d) orice alte surse, în condiţiile legii.

         Art. 23 – Cotizaţiile de înscriere ca membru individual sau organizație afiliată se stabilesc de către Consiliul Director al asociaţiei; în cazul membrilor individuali se va achita la înscriere sau până la data de 31 Martie al fiecărui an cotizația anuală integrală; în cazul organizațiilor afiliate se va achita prima tranșă la înscriere sau până la data de 31 Martie a fiecărui an, iar cea de-a doua pâna la data de 30 Noiembrie a fiecărui an; plățile la înscriere a tuturor membrilor după data de 30 Noiembrie a anului se vor considera ca fiind cotizația pe anul viitor în cazul membrilor individuali sau prima tranșă pentru anul viitor în cazul organizațiilor afiliate.

        Art. 24 – Bunurile A.B.V.A.V pot fi înstrăinate și valorificate către terți sau, după caz, casate, cu aprobarea în prealabil de către Consiliul Director, conform art.10 lit. p).

        Art. 25 – Oricare ar fi cauza pierderii calităţii de membru al A.B.V.A.V, foştii membri nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei părţi din patrimoniul asociaţiei.

        Art. 26 – În cazul dizolvării A.B.V.A.V, bunurile rămase în urma lichidării vor fi transmise, prin hotărârea Adunării Generale, către o altă asociaţie, uniune sau federaţie cu scop identic sau asemănător.

CAPITOLUL VI 

Dispoziţii finale

        Art. 27 – (1) Adunarea generală a A.B.V.A.V și a fiecărei filiale județene  A.B.V.A.V este statutar întrunită în condiţiile art. 8 alin (2) și (6)  din prezentul Statut. 

 (2) Consiliul Director al A.B.V.A.V.este statutar întrunit în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.

(3) Hotărârile Adunării Generale și Consiliului Director se iau prin vot deschis, iar în situaţii cerute de majoritatea celor prezenți, prin vot secret, hotărârile fiind adoptate cu votul majorităţii simple. 

(4) Votul membrilor Consiliului Director este valabil inclusiv prin orice mijloace de comunicare online care permit vizualizarea spre confirmare a identității fiecărui membru de către toți ceilalți membri ai Consiliului Director; În situații excepționale, Adunarea Generală Ordinară ABVAV, Adunările Generale Ordinare ale filialelor ABVAV cât și Conferințele Județene se pot face prin vot online, cu prezentarea punctuală a Ordinii de zi și expunerea de motive pentru fiecare punct în parte, cu ajutorul fișierelor pentru vot electronic sau sub formă de sondaj pe grupurile de socializare formate exclusiv din membrii ABVAV cu drept de vot, separate pentru fiecare Adunare Generală ABVAV, Adunările Generale ale filialelor ABVAV cât și Conferințele Județene, iar rezultatul votului la fiecare punct în parte de pe Ordinea de zi va fi salvat cu ajutorul fișierelor de tip screenshot.

Art. 28 – 1) Pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al A.B.V.A.V  vor fi depuse candidaturi scrise către Consiliul Director al A.B.V.A.V; pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al filialelor județene A.B.V.A.V vor fi depuse candidaturi scrise catre Consiliile Directoare ale filialelor A.B.V.A.V,  respectându-se condiţiile impuse de Statut. 

(2) Prin excepţie de la prevederile art. 27, alin. 3), alegerile pentru preşedinte şi vicepreşedinţi se vor desfăşura cu vot secret în cazul existenţei mai multor candidaturi pe aceeaşi funcţie. 

(3) În cazul în care funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte devine vacantă din orice motive, atribuţiile vor fi delegate temporar de către Consiliul Director, până la prima Adunare Generală, unora dintre membrii săi. 

(4) Pentru funcția de membru în Consiliu Director  vor fi depuse candidaturi scrise către Consiliul Director al filialei județene A.B.V.A.V; pentru funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte al filialelor județene A.B.V.A.V vor fi depuse candidaturi scrise către Consiliile Directoare ale filialelor A.B.V.A.V,  respectându-se condiţiile impuse de Statut. 

(5) Locurile devenite vacante în Consiliul Director se completează la următoarea Adunare Generală, iar în caz de paritate în urma votului deciziile se vor lua de către Președinte, în condițiile art. 12, lit. d).  

        Art. 29 – 1) Membrii Consiliului care lipsesc nemotivat de la mai mult de 3 (trei) şedinţe consecutive sau de la mai mult de 10 (zece) şedinţe în decursul unui an calendaristic îşi pierd calitatea şi vor fi înlocuiţi potrivit prevederilor art. 28 alin. (5).

(2) Preşedintele, vicepreședinții şi ceilalţi membri ai Consiliului Director decad din funcţii, potrivit vinovăţiei fiecăruia, în cazul în care nu duc la îndeplinire, fără justificare plauzibilă, hotărârile Adunării Generale a A.B.V.A.V şi Consiliului Director al A.B.V.A.V.

        Art. 30 – Pierderea calităţii de membru al  A.B.V.A.V. atrage după sine pierderea calităţii în orice organ de conducere al  A.B.V.A.V, iar pierderea calităţii de membru în organizaţiile afiliate sau filialele județene care l-au desemnat, conduce la înlocuirea acestuia din Consiliu potrivit art. 28, alin (5).

        Art. 31 – Delegatul / membrul component al organului de conducere al A.B.V.A.V. sau filialelor județene A.B.V.A.V. care, într-o anumită alegere supusă hotărârii acestor organe, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv, nu vor putea lua parte nici la deliberări şi nici la vot; delegatul / membrul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei, dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută. 

        Art. 32 – A.B.V.A.V, îşi pierde personalitatea juridică în următoarele cazuri:

   a) prin hotărâre a Adunării Generale luată cu unanimitate de voturi;

   b) din cauză de insolvabilitate; 

        Art. 33. – Oricare ar fi cauza dizolvării A.B.V.A.V,, lichidarea patrimoniului acesteia se va face conform legii şi Statutului A.B.V.A.V,, prin numirea unui lichidator de către Consiliul Director al A.B.V.A.V,, care va proceda conform dispozițiilor legale la lichidarea patrimoniului, achitarea creditorilor și întocmirea tuturor actelor prevăzute de lege.

        Art. 34. – Consiliul Director al A.B.V.A.V va hotărî în timp util şi va trece la adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului Statut care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând instanţei de judecată înscrierea menţiunilor necesare; hotărârile vor fi supuse spre ratificare la prima Adunare Generală a A.B.V.A.V.

      Art. 35 – Prezentul Statut a fost adoptat de către asociații  A.B.V.A.V astăzi, 12 Octombrie 2020, va fi atestat de un avocat şi intră în vigoare după înscrierea în registrul special aflat la Grefa Judecătoriei Cornetu.


MEMBRI Consiliu Director:

            Lică Adrian Liviu____________________________

            Coman Marian______________________________

            Banu Alin Constantin_________________________

            Adam Cristian Daniel________________________

            Radu Emilian Ioan___________________________

Cantor Ovidiu Lucian_______________________

Crețu Dumitru_______________________________

            Coman Mihai________________________________

            Dumitrescu Petre Marius______________________