Legea nr. 333/2003 – paza obiectivelor

Gestionare Durabilă

Parlamentul României
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor
În vigoare de la 20 octombrie 2003
Consolidarea din data de 05 decembrie 2020 are la bază republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr.
189 din 18 martie 2014
Include modificările aduse prin următoarele acte: L 56/2015; L 257/2015.
Ultimul amendament în 01 decembrie 2015.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
(1) Paza și protecția sunt activități desfășurate prin forțe și mijloace specifice, în scopul asigurării
siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor împotriva oricăror acțiuni ilicite care lezează dreptul de proprietate,
existența materială a acestora, precum și a protejării persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot
periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea.
(2) Paza și protecția se realizează prin forțe și mijloace militare sau civile, de către instituțiile specializate ale
autorităților administrației publice, sau în regim privat, de către proprietarii sau deținătorii obiectivelor, bunurilor
sau valorilor, precum și de către societățile specializate de pază și protecție.
(1) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regiile
autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile
reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de natura
capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege
unități, sunt obligate să asigure paza acestora.
(2) Persoanele fizice pot apela pentru protecția personală la serviciile unor societăți specializate de pază și
protecție, în condițiile prezentei legi.
(1) În funcție de importanța, specificul și valoarea bunurilor pe care le dețin, conducătorii unităților
prevăzute la art. 2 alin. (1), cu sprijinul de specialitate al poliției, pentru sistemele civile de pază, sau al
jandarmeriei, pentru cele militare, stabilesc modalități concrete de organizare și de executare a pazei, după
caz, cu efective de jandarmi, pază cu polițiști locali, pază proprie sau pază prin societăți specializate.
(2) Unitățile grupate pe un anumit spațiu pot organiza, cu avizul poliției, paza în comun cu polițiști locali, pază
proprie sau prin societățile specializate de pază. Conducătorii acestor unități stabilesc forma de pază, obligațiile
și răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.
(3) La unitățile unde nu este posibilă realizarea unui sistem de pază organizat, conducătorii acestora sunt
obligați să execute împrejmuiri, grilaje, obloane, încuietori sigure, iluminat de securitate, sisteme de alarmă sau
alte asemenea mijloace necesare asigurării pazei și integrității bunurilor.
(4) Protecția demnitarilor români și a celor străini pe timpul șederii în România, a familiilor acestora, paza
sediilor de lucru și a reședințelor acestora se asigură de Serviciul de Protecție și Pază, conform atribuțiilor
prevăzute în legea specială de organizare și funcționare a acestuia.
(5) Protecția magistraților, a polițiștilor și jandarmilor, precum și a membrilor de familie ai acestora, în cazurile în
care viața, integritatea corporală sau avutul acestor persoane sunt supuse unor amenințări, se asigură de
Ministerul Afacerilor Interne, potrivit legii.
Art. 1. –
Art. 2. –
Art. 3. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
1/18
Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu
revine conducătorilor unităților prevăzute la art. 2 alin. (1).
(1) Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri
sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de
modificare a planului de pază.
(2) Pentru unitățile la care paza se asigură cu efective de jandarmi, avizul poliției nu este obligatoriu.
(3) Prin planul de pază se stabilesc în principal: caracteristicile obiectivului păzit, în zona respectivă, numărul de
posturi și amplasarea acestora, necesarul de personal pentru pază, amenajările, instalațiile și mijloacele
tehnice de pază și de alarmare, consemnul posturilor, legătura și cooperarea cu alte organe cu atribuții de pază
a obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor și modul de acțiune în diferite situații. De asemenea, vor fi
prevăzute și regulile de acces, potrivit dispozițiilor conducătorului unității, precum și documentele specifice
serviciului de pază.
(4) În cazul unităților în care paza se asigură cu efective ale jandarmeriei, ale societăților specializate de pază și
protecție, ale polițiștilor locali sau combinat, întocmirea planului de pază se face de către conducătorii unităților
beneficiare împreună cu comandanții/șefii acestor efective.
(5) Documentele specifice necesare executării și evidenței serviciului de pază, cu excepția celui executat cu
efective de jandarmi, și modelele acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
CAPITOLUL II
Formele de pază
SECȚIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi
(1) Paza obiectivelor de importanță deosebită pentru apărarea țării, activitatea statului, economie,
știință, cultură și artă, ale unor instituții din domeniul financiar-bancar, a localurilor misiunilor diplomatice sau ale
unor agenții și reprezentanțe economice străine, a sediilor unor organizații internaționale, precum și a
transporturilor valorilor deosebite sau speciale se asigură cu efective de jandarmi.
(2) Paza cu efective de jandarmi se poate asigura și la sediile unor organisme internaționale care desfășoară
activități pe teritoriul țării, la cererea expresă a acestora, adresată Guvernului României.
(3) Unitățile bugetare și sediile misiunilor diplomatice, precum și unitățile de interes strategic care dețin instalații
ori obiective de o deosebită importanță națională, beneficiare de pază cu efective de jandarmi, care sunt
exceptate de la plată, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(4) Obiectivele de importanță deosebită care nu sunt asigurate cu pază militară în timp de pace și se iau în
pază, la mobilizare, de către Jandarmeria Română se stabilesc, din timp de pace, prin hotărâre a Consiliului
Suprem de Apărare a Țării și se aprobă, la declararea mobilizării, prin hotărâre a Guvernului.
(5) Obiectivele și valorile prevăzute la alin. (1) și (2), precum și personalul, mijloacele materiale și financiare
necesare asigurării pazei cu efective de jandarmi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
(6) La solicitarea persoanelor fizice sau juridice, în situații care nu suferă amânare, la propunerea
comandantului Jandarmeriei Române, ministrul afacerilor interne poate aproba asigurarea temporară a pazei
cu efective de jandarmi a unor obiective, bunuri, valori și transporturi speciale, altele decât cele prevăzute la
alin. (1) și (2).
(7) Prin situații care nu suferă amânare se înțelege stările de fapt caracterizate prin tensiuni interne, acte de
dezordine și tulburarea gravă a ordinii publice, dezastre, furturi frecvente din proprietatea publică sau privată,
care impun luarea de îndată sub pază cu efective de jandarmi a unor obiective, amplasamente, suprafețe de
Art. 4. –
Art. 5. –
Art. 6. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
2/18
teren, altele decât cele prevăzute la alin. (1) și (2), precum și situațiile în care organele de stat cu atribuții în
domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, în caz de pericol iminent, solicită expres această
intervenție.
(8) Paza cu efective de jandarmi, aprobată în condițiile alin. (6), se ridică după încetarea situației deosebite
care a impus instituirea acesteia.
(9) Ridicarea pazei cu efective de jandarmi se realizează, de regulă, prin hotărâre a Guvernului, în cazurile
prevăzute la alin. (1) și (2), respectiv prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea comandantului
Jandarmeriei Române, în toate situațiile în care beneficiarii pazei, indiferent de modalitatea prin care a fost
instituită aceasta, nu respectă obligațiile prevăzute de lege sau cele contractuale, refuză încheierea ori
reactualizarea contractului.
(10) Ridicarea pazei de la obiectivele asigurate cu efective de jandarmi se poate face în termen de 60 de zile
de la atenționarea în scris a conducătorilor acestora, prin ordin al ministrului afacerilor interne, la propunerea
comandantului Jandarmeriei Române.
(11) În situația în care unitățile cărora li s-a prevăzut prin acte normative asigurarea pazei cu efective de
jandarmi își schimbă, își restrâng sau își încetează activitatea ori renunță la această formă de pază, prin
hotărâre a Guvernului de ridicare a pazei, se vor stabili și modalitățile de redistribuire a efectivelor
disponibilizate și a alocațiilor bugetare aprobate în acest sens.
(12) Instalarea pazei se va face numai după asigurarea de către beneficiarul serviciului de pază a condițiilor
stabilite prin contractul încheiat cu unitatea de jandarmi și prin planul de pază întocmit.
(1) Unitățile care beneficiază de pază cu efective de jandarmi încheie contracte de prestări de servicii
cu unitățile de jandarmi, la nivelul eșalonului care are organ financiar propriu.
(2) Serviciul de pază cu efective de jandarmi se efectuează contra cost, pe baza tarifelor stabilite de Ministerul
Afacerilor Interne, potrivit legii.
(3) Serviciul de pază se poate efectua și în condițiile în care, în contrapartidă, beneficiarul prestărilor de servicii
oferă, la rândul său, bunuri sau servicii, dacă acestea sunt necesare Jandarmeriei Române.
(4) Condițiile efectuării serviciului de pază, conform alin. (3), se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
(5) Veniturile realizate din paza și prestarea altor servicii, organizate și executate, potrivit legii, de unitățile de
jandarmi, se varsă integral la bugetul de stat.
(1) Paza cu efective de jandarmi se organizează și se execută potrivit planului de pază, cu respectarea
prevederilor art. 5.
(2) Efectivele de jandarmi care asigură paza la obiective cu grad sporit de dificultate vor beneficia de aceleași
sporuri pentru condiții periculoase, vătămătoare sau grele de muncă, după caz, ca și personalul din obiectivul
respectiv.
În unitățile unde, concomitent cu paza asigurată cu efective de jandarmi, funcționează și paza proprie,
cu polițiști locali sau prin societăți specializate de pază și protecție, acestea se vor integra, din punct de vedere
operativ, în sistemul unic de pază realizat și condus de către jandarmerie.
SECȚIUNEA a 2-a
Paza cu polițiști locali și paza proprie
Paza bunurilor și a valorilor deținute de persoane fizice sau juridice se poate asigura, în condițiile
legii, și prin Corpul gardienilor publici*), conform Legii nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea
Corpului gardienilor publici.
*) Corpul gardienilor publici, reglementat prin Legea nr. 26/1993, s-a reorganizat succesiv în Poliția Comunitară
Art. 7. –
Art. 8. –
Art. 9. –
Art. 10. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
3/18
prin Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare, iar aceasta în poliția
locală prin Legea poliției locale nr. 155/2010, cu modificările ulterioare.
Paza proprie se organizează în raport cu natura obiectivelor, a bunurilor și valorilor ce urmează a fi
păzite, cu amplasarea, întinderea și vulnerabilitatea pe care le prezintă unele unități și locuri din incinta
acestora, cu numărul de schimburi în care se desfășoară activitatea, punctele de acces și cu alte criterii
specifice.
(1) Paza proprie se realizează cu personal calificat, angajat al unității beneficiare, conform legii.
(2) În funcție de numărul personalului de pază, conducerea unității va numi un șef de serviciu sau un
împuternicit care să asigure selecția, încadrarea, echiparea, dotarea cu armament și mijloace de protecție,
precum și pentru instruirea, planificarea și controlul acestuia.
(3) La unitățile unde numărul posturilor de pază este de peste 20, structura de conducere necesară este
formată din șeful serviciului de pază și șeful de tură.
(4) La celelalte unități unde numărul de paznici este sub 20, activitățile specifice de pază se îndeplinesc de
către un împuternicit al conducerii unității.
(5) Șeful serviciului de pază sau împuternicitul cu paza se subordonează direct conducerii unității și stabilește
împreună cu aceasta măsurile cele mai eficiente de pază.
(1) Personalul de pază proprie se compune din paznici, portari, controlori de acces sau alte persoane
stabilite de conducerea unității, din persoanele desemnate să asigure instruirea, controlul și coordonarea
activității de pază. Se asimilează personalului de pază și persoanele care cumulează atribuțiile de pază cu alte
atribuții de serviciu.
(2) Personalul din paza proprie se dotează cu uniforme, echipament de protecție și însemne distinctive, pe care
le poartă pe timpul executării serviciului.
(1) Cu avizul poliției, personalul din paza proprie a unităților poate fi dotat cu arme de foc, bastoane
din cauciuc sau tip tomfe, sprayuri lacrimogene și alte mijloace, în raport cu importanța obiectivelor, a bunurilor
și valorilor păzite.
(2) La unitățile unde funcționează paza proprie și paza cu efective de jandarmi, dotarea cu arme de foc,
avizarea, instruirea și controlul personalului de pază se efectuează de către unitatea de jandarmi care
coordonează sistemul unic de pază.
SECȚIUNEA a 3-a
Paza în mediul rural
Unitățile situate pe teritoriul localităților rurale își organizează paza conform prevederilor prezentei
legi.
Persoanele fizice sau juridice care dețin, cu orice titlu, terenuri agricole își pot organiza, în asociere
sau individual, pază de câmp, prin una dintre formele de pază prevăzute de lege.
Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vânătoare și de pescuit, a
conductelor pentru transportul hidrocarburilor și al produselor petroliere, a sistemelor de irigații, a rețelelor
telefonice și de transport al energiei electrice se asigură de către operatorii economici de profil, în formele
prevăzute de lege.
(1) În localitățile rurale se organizează paza comunală.
(2) Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor și răspunde
pentru întocmirea planului de pază a comunei.
(3) Întocmirea planului de pază, instruirea și controlul personalului de pază din localitățile rurale se efectuează
de către organele locale de poliție sau de structurile implicate în activitatea de pază.
Art. 11. –
Art. 12. –
Art. 13. –
Art. 14. –
Art. 15. –
Art. 16. –
Art. 17. –
Art. 18. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
4/18
(4) Modalitățile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după
consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege.
(5) Plata serviciilor de pază în mediul rural, precum și procurarea de echipamente de protecție, însemne și
mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de pază, se asigură din bugetul local.
Pentru plata serviciilor de pază, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.
SECȚIUNEA a 4-a
Paza și protecția prin societăți specializate
(1) Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, private care se constituie și funcționează potrivit legislației
comerciale și prevederilor prezentei legi, având ca obiect de activitate paza obiectivelor, bunurilor sau valorilor,
paza transporturilor de bunuri și valori, în condiții de maximă siguranță a acestora, precum și protecția
persoanelor.
(2) Societățile specializate de pază și protecție funcționează în baza licenței eliberate de Inspectoratul General
al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului Român de Informații, pentru cel puțin unul dintre obiectele
de activitate prevăzute la alin. (4), care poate fi reînnoită la fiecare 3 ani. Retragerea avizului prealabil al
Serviciului Român de Informații poate constitui temei pentru anularea licenței de funcționare.
(3) Pentru obținerea licenței de funcționare este necesară întrunirea următoarelor condiții:
a) prezentarea regulamentului de organizare și funcționare a societății;
b) prezentarea listei cu mijloacele materiale, tehnice, de transport, de comunicații, cu mijloacele audiovideo,
aparatura de recunoaștere și identificare, sistemele de alarmă împotriva efracției, sistemele de cronometrare și
numărare, cu centrele de supraveghere și dispeceratele, tehnica de calcul și softul utilizat, cu armamentul și
alte mijloace tehnice care vor face parte din dotarea societății, în funcție de obiectul de activitate;
c) prezentarea dovezilor de înregistrare cu denumirea societății și a însemnelor distinctive înregistrate la Oficiul
de Stat pentru Invenții și Mărci;
d) prezentarea notificării prin care se încunoștințează consiliul județean sau, după caz, Consiliul General al
Municipiului București despre faptul că societatea va avea sediul social în zona de responsabilitate a acestora;
e) prezentarea dovezii de achitare a taxei pentru obținerea licenței de funcționare;
f) prezentarea atestatului profesional pentru persoanele care execută activități de pază și protecție.
(4) Societățile specializate de pază și protecție pot avea unul sau mai multe dintre următoarele obiecte de
activitate:
a) servicii de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și servicii de consultanță în domeniu;
b) servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori, precum și servicii de consultanță în domeniu;
c) servicii de protecție personală specializată, denumită gardă de corp, și servicii de consultanță în domeniu.
(5) Prin servicii de pază se înțelege:
a) paza proprietății împotriva accesului neautorizat sau a ocupării abuzive;
b) paza proprietății împotriva furturilor, a distrugerilor, incendiilor, precum și a altor acțiuni producătoare de
pagube materiale;
c) detectarea substanțelor, armelor, explozibililor sau a materialelor de orice natură care pot provoca o pagubă;
d) paza proprietății intelectuale;
e) paza mediului înconjurător;
f) furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de
pază.
(6) Prin servicii de pază a transporturilor de bunuri și valori se înțelege:
Art. 19. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
5/18
a) organizarea și asigurarea pazei transportului terestru, pe apă sau aerian al unor bunuri de importanță
deosebită, valori sau al oricărui alt obiect pe care beneficiarul serviciului îl denumește astfel;
b) organizarea și asigurarea pazei transportului unor date și informații, indiferent de suportul pe care acestea se
află și de modalitatea aleasă pentru transmitere;
c) organizarea și asigurarea, potrivit legislației în vigoare, a protejării mijloacelor de comunicații;
d) organizarea și asigurarea transportului pentru persoanele care solicită să fie transportate în condiții de
maximă siguranță;
e) furnizarea către autoritățile competente a datelor despre incidentele apărute în timpul activității de transport.
(7) Prin serviciu de protecție specializată a persoanei – gardă de corp – se înțelege:
a) protejarea vieții și integrității corporale a persoanei aflate sub protecție;
b) protejarea persoanei aflate sub protecție împotriva hărțuirii, pedepsită de lege;
c) protejarea persoanei aflate sub protecție în timpul transportului;
d) furnizarea către autoritățile competente a informațiilor legate de incidentele apărute în timpul activității de
protecție.
(8) Prin serviciu de consultanță se înțelege:
a) asistență cu privire la activitățile care fac obiectul prevederilor alin. (5)-(7);
b) întocmirea de analize, evaluări și rapoarte asupra riscurilor la adresa securității persoanei, proprietății sau
mediului.
(9) Conducătorul societății specializate de pază și protecție trebuie să obțină avizul inspectoratului de poliție
județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, în a cărei rază teritorială își are
sediul societatea respectivă.
(10) Unitatea de poliție competentă poate acorda avizul persoanei prevăzute la alin. (9), care are cetățenie
română sau cetățenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului Economic European, a
împlinit vârsta de 21 de ani, posedă pregătire corespunzătoare atribuțiilor ce îi revin, este cunoscută ca având o
bună conduită cetățenească și nu a suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție.
(1) Personalului din societățile specializate de pază și protecție îi este interzis să culeagă date și
informații.
(2) În situația în care intră în posesia unor date și informații care vizează siguranța națională, personalul
menționat la alin. (1) are obligația să informeze, de îndată, autoritățile competente cu atribuții în domeniul
siguranței naționale.
(1) Conducătorii societăților specializate de pază și protecție sunt obligați să asigure respectarea
prevederilor legale și a regulamentelor proprii în organizarea și funcționarea acestei forme de pază, în
angajarea, pregătirea și controlul personalului, portul uniformei și al însemnelor distinctive, precum și în dotarea
cu mijloace de intervenție și apărare individuală, conform legii.
(2) Plata serviciilor de pază și protecție prestate de către societățile specializate se face pe baza contractelor
încheiate cu beneficiarii.
(3) Societățile specializate de pază și protecție au obligația de a păstra evidența contractelor în registre
speciale.
(4) Societățile specializate de pază și protecție nu pot adopta însemne, uniforme, legitimații, accesorii de
echipament sau denumiri identice, asemănătoare sau de natură să conducă la confuzii între acestea, precum și
cu cele ale autorităților publice ori ale organismelor internaționale la care România este parte.
(5) Modelul echipamentului personalului de pază și protecție se stabilește prin hotărâre a Guvernului și se
inscripționează cu denumirea și sigla societății, aprobate cu ocazia acordării licenței. Pe autovehiculele din
dotarea societăților specializate se inscripționează numai denumirea, sigla, obiectul de activitate pentru care sa
emis licență de către poliție și numerele de telefon ale societății. Montarea și folosirea de mijloace de
Art. 20. –
Art. 21. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
6/18
semnalizare luminoasă sau acustică pe autovehiculele societăților de pază și protecție sunt interzise.
(6) Societățile specializate de pază și protecție se pot asocia cu societăți sau firme străine de profil, cu
respectarea prevederilor legii.
SECȚIUNEA a 5-a
Garda de corp
(1) Garda de corp se asigură de către societățile specializate de pază și protecție care au primit
licență în acest scop, numai prin personal special atestat.
(2) Persoanele fizice pot angaja gardă de corp numai pe bază de contract încheiat cu societățile specializate de
pază și protecție prevăzute la alin. (1).
Personalul care execută serviciul de gardă de corp este obligat ca în activitățile desfășurate să
respecte legile în vigoare și să nu lezeze în vreun fel drepturile și libertățile cetățenilor.
CAPITOLUL III
Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special
(1) Paza transporturilor bunurilor și valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau
alte înscrisuri de valoare, metale și pietre prețioase, se asigură cu mijloace de transport anume destinate și se
realizează, după caz, cu jandarmi, personal propriu sau al unei societăți specializate de pază și protecție,
înarmați cu arme de foc, în condițiile legii.
(2) Paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în: arme, muniții, tehnică de luptă, materii
explozive, stupefiante, substanțe toxice, materiale nucleare sau alte materii radioactive ori alte materii sau
substanțe periculoase, se efectuează cu mijloace de transport anume destinate și se asigură cu efective de
jandarmi, cu excepția celor organizate și executate cu efective ale Ministerului Apărării Naționale.
(3) Paza transporturilor bunurilor și valorilor sau a produselor cu caracter special, aflate în tranzit pe teritoriul
României, pe calea ferată ori rutieră, se asigură cu efective de jandarmi.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (2), paza transporturilor produselor cu caracter special, care constau în
maximum 25 de arme sau 30.000 de cartușe, se poate asigura și de către armurierii autorizați, cu mijloace de
transport anume destinate și personal propriu de pază, atestat și înarmat cu arme de foc letale.
(1) Paza transporturilor de bunuri și valori sau a celor cu caracter special se organizează și se
execută potrivit prevederilor planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se transportă
împreună cu unitatea prestatoare, cu avizul poliției, care este obligatoriu și în cazul modificării acestuia. Acest
aviz nu este necesar în cazul unităților la care paza transportului se asigură cu efective de jandarmi sau cu cele
aparținând unor instituții cu atribuții în domeniul apărării și siguranței naționale.
(2) Prin planul de pază se stabilesc în principal: bunurile și valorile de transportat, condițiile de mediu adecvate
naturii bunurilor și valorilor care se transportă, situația operativă, durata transportului, mijloacele de transport
folosite, variantele de transport, dispozitivul de pază, consemnul general și particular pentru personalul implicat,
dotarea cu mijloace tehnice și de autoapărare, modul de acțiune în diferite situații, potrivit reglementărilor legale
în vigoare.
(3) De regulă, transporturile de bunuri sau valori ori transporturile produselor cu caracter special se efectuează
pe timp de zi.
(4) Indiferent de natura transportului, paza acestuia se va asigura de cel puțin o persoană înarmată, în cadrul
localității, și de minimum două, în afara acesteia.
(5) Efectivele necesare pazei transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a celor speciale, prevăzute la art.
Art. 22. –
Art. 23. –
Art. 24. –
Art. 25. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
7/18
24, se stabilesc de comun acord, de către conducătorul unității care asigură efectivele de pază și cel al unității
beneficiare, prin planul de pază și prin contract.
(6) Pentru efectivele care asigură paza transporturilor bunurilor și valorilor, inclusiv a celor cu caracter special
prevăzute la art. 24 alin. (2), beneficiarii vor asigura, după caz, condiții corespunzătoare pentru executarea
serviciului, astfel:
a) compartiment de serviciu sau vagoane tip corp de gardă, pentru transportul pe calea ferată;
b) autovehicule blindate, semiblindate sau special amenajate, pentru transportul valorilor sau produselor
speciale, precum și pentru echipajele care asigură paza acestora;
c) compartimente special amenajate sau rezervate, pentru transporturi navale sau aeriene.
(7) Bunurile și valorile prevăzute la art. 24 se asigură la o societate de asigurări de către beneficiarul
contractului de transport ori de către transportator, după caz, potrivit înțelegerii dintre părți.
(1) Mijloacele auto destinate transportului bunurilor și valorilor sau celui cu caracter special, prevăzute
la art. 24, se dotează cu dispozitive tehnice de pază, alarmare, monitorizare, localizare și supraveghere,
destinate să asigure securitatea persoanelor însoțitoare, a bunurilor, a valorilor și produselor speciale
transportate, și se echipează cu tehnică de comunicații radio pe frecvențele aprobate conform legii.
(2) În cazul transporturilor bunurilor și valorilor constând în valori științifice, tehnice, de cultură și artă sau al
celor cu caracter special prevăzute la art. 24 alin. (2), conducătorul unității asigură cel puțin un echipaj de
însoțire pentru paza și protecția bunurilor sau a valorilor respective.
(3) Transportatorii de bunuri sau valori au obligația monitorizării permanente a derulării transporturilor și
sesizării de urgență a poliției în caz de pericol.
(4) Cerințele minime pe care trebuie să le îndeplinească mijloacele de transport prevăzute la art. 24 alin. (1) și
(2), pentru protecția personalului însoțitor și a valorilor transportate, se stabilesc prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL IV
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
SECȚIUNEA 1
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
(1) Conducătorii unităților care dețin bunuri, valori, suporturi de stocare a documentelor, a datelor și
informațiilor cu caracter secret de stat sunt obligați să asigure paza, mijloacele mecano-fizice de protecție și
sistemele de alarmare împotriva efracției în locurile de păstrare, depozitare și manipulare a acestora, precum și
în locurile unde se desfășoară activități care au un asemenea caracter.
(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori de
inspectoratul de poliție județean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerințelor minime de
securitate împotriva efracției.
(3) Elementele de protecție mecano-fizice încorporate imobilelor destinate păstrării, depozitării și manipulării
bunurilor și valorilor de orice fel trebuie să fie rezistente la efracție, corespunzător gradului de siguranță impus
de caracteristicile obiectivului păzit, în conformitate cu cerințele tehnice stabilite prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
(4) În sensul prezentei legi, prin elemente de protecție mecano-fizice se înțelege: ziduri, plase, blindaje, case de
fier, seifuri, dulapuri metalice, geamuri și folie de protecție, grilaje, uși și încuietori.
(5) În sensul prezentei legi, prin sistem de alarmare împotriva efracției se înțelege ansamblul de echipamente
electronice care poate fi compus din centrală de comandă și semnalizare optică și acustică, detectoare,
Art. 26. –
Art. 27. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
8/18
butoane și pedale de panică, control de acces și televiziune cu circuit închis cu posibilități de înregistrare și
stocare a imaginilor și datelor, corespunzător gradului de siguranță impus de caracteristicile obiectivului păzit.
(6) Instalarea, modificarea, inclusiv punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare împotriva efracției se
avizează și se controlează potrivit prevederilor alin. (2).
(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care
sunt supuse avizării poliției, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerințelor tehnice minime stabilite
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
În proiectele de execuție a construcțiilor destinate producerii, păstrării sau deținerii unor bunuri ori
valori importante sau a lucrărilor de modernizare, modificare și transformare a acestora trebuie să se prevadă
construirea sau introducerea mijloacelor de protecție mecano-fizice și instalarea sistemelor tehnice de pază și
alarmare împotriva efracției.
Beneficiarii, conducătorii și personalul societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare și
al mijloacelor de protecție mecano-fizice sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la
sistemele instalate sau avute în întreținere.
Clasificarea sistemelor de alarmare împotriva efracției se face în raport cu importanța bunurilor și a
valorilor ce urmează a fi apărate și cu categoria de importanță a construcției de către societățile de asigurare.
SECȚIUNEA a 2-a
Licențierea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției
(1) Persoanele fizice sau juridice pot desfășura activități de proiectare, instalare, modificare sau
întreținere a componentelor sau sistemelor de alarmare împotriva efracției, numai pe baza licenței eliberate de
Inspectoratul General al Poliției Române, prelungită la fiecare 3 ani, și cu avizul prealabil al Serviciului Român
de Informații, eliberat în termen de 30 de zile.
(2) Persoanele fizice sau juridice prevăzute la alin. (1) sunt obligate ca, în termen de 15 zile, să comunice în
scris unității de poliție competente orice modificare intervenită în structura și organizarea activității pentru care a
fost eliberată licența.
(3) Conducătorii persoanelor juridice, personalul tehnic al acestora și persoanele fizice care desfășoară
activitățile prevăzute la alin. (1) se avizează de inspectoratele de poliție județene sau de Direcția Generală de
Poliție a Municipiului București pe raza cărora/căreia societatea își are sediul, respectiv persoana fizică,
domiciliul.
(4) Persoanele licențiate sau autorizate într-unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului
Economic European pot desfășura activitățile prevăzute la alin. (1) și (3) după notificarea Inspectoratului
General al Poliției Române.
(1) Societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare le sunt interzise culegerea de
informații, înregistrările audio sau video care excedează obiectului de activitate pentru care li s-a acordat
licență, precum și instalarea de echipamente disimulate care să le permită executarea acestor activități.
(2) Conducătorii societăților specializate în proiectarea, producerea, instalarea și întreținerea sistemelor de
alarmare împotriva efracției sunt obligați să asigure respectarea prevederilor legale și a regulamentelor proprii
de organizare și funcționare, aprobate cu ocazia acordării licenței.
(3) Societățile specializate în domeniul sistemelor de alarmare se pot asocia cu societăți sau firme de profil
străine, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.
SECȚIUNEA a 3-a
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare
Art. 28. –
Art. 29. –
Art. 30. –
Art. 31. –
Art. 32. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
9/18
(1) Unitățile de jandarmi, polițiștii locali, societățile specializate de pază și protecție, precum și cele
din domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției pot înființa dispecerate de zonă care să monitorizeze și
să transmită alarmele de la sistemele electronice conectate la echipajele de intervenție.
(2) Înființarea dispeceratelor de zonă, potrivit alin. (1), se face numai după avizarea regulamentului de
organizare și funcționare de către Inspectoratul General al Poliției Române. Fac excepție unitățile de jandarmi,
pentru dispeceratele proprii.
(3) Plata serviciilor de monitorizare prin dispecerat a sistemului de alarmare local se face pe baza contractelor
încheiate cu beneficiarii acestora.
(4) Intervenția echipajelor mobile în cazul receptării semnalelor de alarmă de la abonații conectați se va realiza
cu personal calificat din cadrul jandarmeriei, al polițiștilor locali ori al societăților specializate de pază și
protecție.
(5) În situațiile în care intervenția este confirmată și forțele proprii sunt depășite de amploarea evenimentelor,
prin dispecerat se anunță unitatea de poliție competentă, în vederea prinderii infractorilor și a cercetării locului
faptei. În celelalte cazuri, după prinderea infractorilor, aceștia vor fi predați de îndată unităților de poliție
competente teritorial.
(6) Menționarea în planul de pază a faptului că obiectivul este asigurat prin conectarea sistemului de alarmă la
un dispecerat de monitorizare și transmitere a semnalelor de alarmă este obligatorie.
CAPITOLUL V
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
SECȚIUNEA 1
Selecția și angajarea personalului de pază și gardă de corp
Răspunderea pentru selecția, angajarea, nivelul pregătirii, echiparea și dotarea personalului de pază
și gardă de corp revine angajatorului.
Personalul cu atribuții de pază se compune din: agenți de pază, portari, controlori de acces,
supraveghetori, însoțitori de valori sau alte persoane stabilite de conducerea unității ori desemnate să asigure
instruirea, controlul și coordonarea activității de pază.
Persoana care urmează să îndeplinească atribuții de pază sau protecție trebuie să îndeplinească
cumulativ următoarele condiții:
a) să fie cetățean român sau cetățean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spațiului
Economic European și să aibă vârsta de cel puțin 18 ani;
b) să fie apt medical pentru exercitarea funcției;
c) să nu aibă antecedente penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
d) să fie atestat profesional, potrivit prevederilor prezentei legi.
(1) Angajarea personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp se face pe baza atestatului eliberat
în condițiile prevăzute la art. 38 și a certificatului de cazier judiciar.
(2) Conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), care dețin secrete de stat sau care desfășoară activități
de interes strategic, sunt obligați să solicite și avizul Serviciului Român de Informații, pentru personalul angajat
în vederea executării serviciului de pază.
(3) Conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1) pot angaja pe durată determinată persoanele care
îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 36 lit. a) -c), dar nu mai mult de 3 luni și doar la prima angajare, cu
scopul de a asigura perioada necesară pentru finalizarea procedurilor de angajare și de obținere a atestatului
Art. 33. –
Art. 34. –
Art. 35. –
Art. 36. –
Art. 37. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
10/18
profesional.
SECȚIUNEA a 2-a
Atestarea și pregătirea personalului de pază și gardă de corp
(1) Atestarea personalului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și
de gardă de corp se face de către Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, de
inspectoratul de poliție județean în raza căruia persoana își are domiciliul sau reședința, după absolvirea
cursurilor de calificare profesională de bază și promovarea examenului, pe baza documentelor care atestă
îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36 lit. a) -c).
(2) Atestatul eliberat potrivit alin. (1) acordă dreptul persoanei deținătoare de a practica ocupația de bază în
domeniul reglementat de prezenta lege.
(3) Ocupațiile care fac obiectul activităților de pază, tipul de formare profesională necesar pentru practicarea
acestor ocupații și modelul atestatului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, atestatul se
poate elibera pe baza documentelor doveditoare, eliberate de autoritățile competente din statul de origine sau
de proveniență, persoanelor care cunosc limba română, scris și vorbit.
(5) Sunt exceptate de la obligația obținerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesională
persoanele care dețin un certificat de competențe profesionale, dobândit potrivit legii, și care fac dovada că au
avut calitatea de polițist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioadă de cel puțin un an, calitatea de soldat
sau gradat voluntar.
(1) Formarea profesională a personalului pentru executarea activităților de pază a obiectivelor,
bunurilor, valorilor și de gardă de corp se realizează prin furnizori de formare profesională din sectorul public
sau privat, autorizați în condițiile legii.
(2) Furnizorul de formare profesională are obligația de a aproba înscrierea la cursurile de calificare profesională
doar a persoanelor care fac dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 36 lit. a) -c).
(3) Examenul de absolvire a cursurilor de calificare profesională se susține în fața unei comisii constituite
potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a
adulților, republicată. Din comisie trebuie să facă parte și un reprezentant al Direcției Generale de Poliție a
Municipiului București sau, după caz, al inspectoratului de poliție județean în raza căruia furnizorul de formare
profesională își are sediul.
(4) Tematica programelor de formare profesională se stabilește prin normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.
SECȚIUNEA a 3-a
Dotarea personalului de pază
Angajatorii sunt obligați să doteze personalul de pază și gardă de corp cu uniformă, însemne
distinctive și, după caz, echipament de protecție, pe care acesta le poartă numai în timpul executării serviciului.
Personalul de pază sau gardă de corp are obligația de a purta în timpul serviciului un ecuson de
identificare cu numele și prenumele, precum și cu denumirea unității la care este angajat.
(1) Uniforma și însemnele se stabilesc de către angajator. Aceasta va fi inscripționată numai cu
denumirea și sigla societății angajatoare.
(2) Este interzis societăților private de pază să adopte însemne, uniforme, accesorii sau denumiri similare ori
asemănătoare cu cele ale autorităților publice. Societăților private de pază li se interzice și folosirea de cagule,
Art. 38. –
Art. 39. –
Art. 40. –
Art. 41. –
Art. 42. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
11/18
măști pentru protecția feței și cătușe metalice.
(1) În raport cu importanța și natura obiectivelor, bunurilor și valorilor păzite, cu avizul poliției sau al
jandarmeriei, după caz, personalul de pază sau gardă de corp poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de
cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene de capacitate mică și alte mijloace de apărare, autorizate
prin lege.
(2) Dotarea cu arme de foc a personalului de pază sau gardă de corp se face numai după avizarea, după caz,
de către poliție sau jandarmerie a planului de pază/protecție a obiectivului/persoanei ori a transportului de
bunuri și valori speciale sau a produselor cu caracter special.
(1) Armamentul și muniția se asigură prin închiriere, contra cost, de către unitatea de poliție sau
jandarmi competentă teritorial.
(2) Cel puțin semestrial, sub supravegherea unităților de poliție sau jandarmi competente teritorial, se vor
organiza trageri de antrenament cu personalul de pază și gardă de corp dotat cu arme de foc.
(3) Contravaloarea muniției consumate se suportă de angajator.
CAPITOLUL VI
Atribuțiile personalului de pază și gardă de corp
SECȚIUNEA 1
Atribuțiile personalului de pază
Personalul de pază este obligat să cunoască și să respecte îndatoririle ce-i revin, fiind direct
răspunzător pentru paza și integritatea obiectivelor, bunurilor și valorilor încredințate.
În timpul serviciului, personalul de pază este obligat:
a) să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul obiectivului, pentru a preveni producerea oricăror
fapte de natură să aducă prejudicii unităților păzite;
b) să păzească obiectivul, bunurile și valorile nominalizate în planul de pază și să asigure integritatea acestora;
c) să permită accesul în obiectiv numai în conformitate cu reglementările legale și cu dispozițiile interne;
d) să oprească și să legitimeze persoanele despre care există date sau indicii că au săvârșit infracțiuni ori alte
fapte ilicite în obiectivul păzit, pe cele care încalcă normele interne stabilite prin regulamentele proprii, iar în
cazul infracțiunilor flagrante, să prindă și să prezinte poliției pe făptuitor, să oprească și să predea poliției
bunurile ori valorile care fac obiectul infracțiunii sau al altor fapte ilicite, luând măsuri pentru conservarea ori
paza lor, întocmind totodată un proces-verbal pentru luarea acestor măsuri. Procesul-verbal astfel întocmit
constituie act de sesizare a organelor de urmărire penală;
e) să încunoștințeze de îndată șeful său ierarhic și conducerea unității beneficiare despre producerea oricărui
eveniment în timpul executării serviciului și despre măsurile luate;
f) în caz de avarii produse la instalații, conducte sau rezervoare de apă, combustibili ori de substanțe chimice,
la rețelele electrice sau telefonice și în orice alte împrejurări care sunt de natură să producă pagube, să aducă
de îndată la cunoștință celor în drept asemenea evenimente și să ia primele măsuri pentru limitarea
consecințelor evenimentului;
g) în caz de incendii, să ia imediat măsuri de stingere și de salvare a persoanelor, a bunurilor și a valorilor, să
sesizeze pompierii și să anunțe conducerea unității și poliția;
h) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanelor și de evacuare a bunurilor și a valorilor în caz de dezastre;
i) să sesizeze poliția în legătură cu orice faptă de natură a prejudicia patrimoniul unității și să-și dea concursul
ori de câte ori este solicitat de către organele de urmărire penală sau de organele de poliție;
j) să păstreze secretul de stat și cel de serviciu, dacă, prin natura atribuțiilor, are acces la asemenea date și
Art. 43. –
Art. 44. –
Art. 45. –
Art. 46. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
12/18
informații;
k) să poarte numai în timpul serviciului mijloacele de apărare, de protecție și armamentul cu care este dotat și
să facă uz de armă numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege;
l) să poarte uniforma și însemnele distinctive numai în timpul serviciului, cu excepția locurilor de muncă unde se
impune o altă ținută;
m) să nu se prezinte la serviciu sub influența băuturilor alcoolice și nici să nu consume astfel de băuturi în
timpul serviciului;
n) să nu absenteze fără motive temeinice și fără să anunțe în prealabil conducerea unității despre aceasta;
o) să execute întocmai dispozițiile șefilor ierarhici, cu excepția celor vădit nelegale, și să fie respectuos în
raporturile de serviciu;
p) să execute, în raport de specificul obiectivului, bunurile sau valorile păzite, precum și orice alte sarcini care iau
fost încredințate, potrivit planului de pază;
q) să respecte consemnul general și particular al postului.
Șeful formației de pază, pe lângă obligațiile prevăzute la art. 46, are și următoarele atribuții:
a) să organizeze, să conducă și să controleze activitatea de pază, precum și modul de executare a serviciului
de către personalul din subordine;
b) să informeze de îndată conducerea unității și poliția despre evenimentele produse pe timpul activității de
pază și să țină evidența acestora;
c) să propună conducerii unității măsuri pentru perfecționarea activității de pază;
d) să țină evidența armamentului și a muniției din dotarea personalului de pază, să asigure păstrarea,
întreținerea, depozitarea și folosirea acestora, potrivit legii;
e) să execute programul de pregătire profesională specifică a personalului de pază din subordine.
SECȚIUNEA a 2-a
Atribuțiile gărzii de corp
(1) În timpul serviciului, personalul care execută garda de corp are, pe lângă obligațiile prevăzute la
art. 46 lit. d) și j) -o), și următoarele obligații specifice:
a) să apere persoana căreia îi asigură garda de corp împotriva unor atacuri care pun în pericol viața,
integritatea corporală, sănătatea sau bunurile acesteia;
b) să ia primele măsuri pentru salvarea persoanei beneficiare de gardă de corp, când aceasta a fost rănită;
c) să nu execute, la cererea beneficiarului de gardă de corp, activități care depășesc limita atribuțiilor sale
legale;
d) să anunțe unitatea de poliție de îndată ce intră în posesia unor date sau informații despre iminenta pregătire
sau săvârșire a unor infracțiuni;
e) să oprească și să imobilizeze, în funcție de posibilități, persoanele care au săvârșit fapte de natură a pune în
pericol viața, integritatea corporală, sănătatea sau bunurile persoanei căreia îi asigură protecția și să sesizeze
de îndată cea mai apropiată unitate de poliție;
f) să participe, la cererea autorităților statului, la îndeplinirea misiunilor ce revin acestora pentru prinderea
infractorilor, fără a încălca obligațiile față de persoana pe care o are în pază;
g) să coopereze cu autoritățile statului care au atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței
naționale.
(2) Personalului prevăzut la alin. (1) îi este interzis portul armamentului în sediile instituțiilor publice.
Modul de acțiune al personalului care execută serviciul de gardă de corp se stabilește prin planul de
protecție întocmit de societatea specializată de pază, avizat de unitatea de poliție competentă teritorial.
Art. 47. –
Art. 48. –
Art. 49. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
13/18
CAPITOLUL VII
Obligațiile conducătorilor de unități
Conducătorii unităților prevăzute la art. 2 alin. (1), în care funcționează sisteme de pază, au
următoarele obligații:
a) răspund de organizarea și funcționarea pazei unităților, bunurilor și valorilor pe care le dețin, cu orice titlu;
b) analizează temeinic nevoile stricte de pază și stabilesc efectivele necesare, în raport cu natura, importanța,
mărimea și vulnerabilitatea unităților respective, cu specificul producției și cu locul de dispunere a acestora; în
obiectivele în care paza se execută cu efective de jandarmi, analiza și stabilirea măsurilor se realizează
împreună cu comandantul unității de jandarmi care a aprobat planul de pază;
c) asigură, pentru executarea serviciului de pază, selecționarea persoanelor cu profil moral corespunzător, cu
aptitudini fizice și profesionale necesare acestei activități;
d) iau măsuri de instruire specifică a personalului de pază și controlează modul în care acesta își execută
atribuțiile de serviciu;
e) asigură executarea amenajărilor și a instalațiilor necesare desfășurării serviciului de pază, precum și
introducerea, întreținerea și menținerea în stare de funcționare a sistemelor tehnice de legătură, de pază și de
alarmă împotriva efracției;
f) asigură echiparea personalului de pază cu uniformă și însemne distinctive, în condițiile legii;
g) asigură corp de gardă sau încăpere de serviciu pentru efectivele de jandarmi, polițiști locali ori cele ale
societăților specializate destinate serviciului de pază și fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor de
funcționare a acestuia;
h) încheie contracte de prestări de servicii în domeniul pazei, gărzii de corp, pentru instalarea sistemelor de
alarmă împotriva efracției, numai cu societățile sau persoanele ori prin poliția locală cărora li s-a acordat licența,
după caz, de către Inspectoratul General al Poliției Române;
i) asigură spațiile și amenajările necesare păstrării în deplină siguranță a armamentului și a muniției destinate
serviciului de pază;
j) stabilesc reguli privind accesul și circulația în interiorul obiectivului păzit;
k) stabilesc responsabilități pentru șefii compartimentelor de muncă, în ceea ce privește paza și siguranța
utilajelor și instalațiilor.
Îndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 50 se realizează, după caz, cu sprijinul de specialitate al
unităților de poliție sau jandarmi competente teritorial.
CAPITOLUL VIII
Obligațiile Ministerului Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin structurile de specialitate, coordonarea, îndrumarea și
controlul activităților de pază și protecție pe teritoriul României.
În scopul asigurării pazei și a siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, Poliției Române îi revin
următoarele atribuții principale:
a) avizează planurile de pază ale unităților la care paza nu este asigurată cu efective de jandarmi și stabilește,
după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament și muniție aferentă, în condițiile existenței
documentelor care atestă dreptul de proprietate sau, după caz, dreptul de folosință asupra obiectivului;
b) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei la aceste unități în pregătirea personalului de pază și
urmărește executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază;
Art. 50. –
Art. 51. –
Art. 52. –
Art. 53. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
14/18
c) eliberează licențe de funcționare societăților specializate de pază și emite avizul pentru conducătorii
acestora, în condițiile legii;
d) eliberează atestate pentru încadrarea personalului de pază sau retrage atestatul acordat, când nu mai sunt
îndeplinite condițiile legale care au stat la baza eliberării acestuia;
e) avizează, după caz, planurile tematice de pregătire a personalului de pază și gardă de corp;
f) avizează proiectele sistemelor tehnice de alarmare contra efracției, propuse a se instala în unitățile prevăzute
la art. 2 alin. (1);
g) îndrumă și supraveghează, după caz, executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare al
personalului de pază și gardă de corp;
h) acordă asistență în organizarea activității de pază și gardă de corp și asigură, în mod gratuit, armamentul
necesar în vederea dotării personalului instituțiilor publice autorizate prin lege de înființare, organizare și
funcționare să dețină și să folosească arme de foc și muniții, cu excepția celor din sistemul de apărare, ordine
publică și siguranță națională;
i) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază
pentru celelalte unități;
j) controlează modul în care se respectă dispozițiile legale cu privire la paza obiectivelor, a bunurilor și a
valorilor, precum și a celor privind garda de corp și stabilește măsurile ce urmează să fie luate;
k) avizează regulamentele de organizare și funcționare a dispeceratelor de zonă care monitorizează sisteme de
alarmă;
l) eliberează licențe de funcționare societăților specializate în activități de proiectare, producere, instalare și
întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora și de monitorizare a
alarmelor în obiective sau retrage licența acestora, în condițiile legii;
m) avizează conducătorii și personalul tehnic al societăților specializate sau retrage acest aviz când nu mai
sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
n) avizează personalul de pază și gardă de corp pentru portarmă;
o) controlează și îndrumă activitatea societăților specializate;
p) ține evidența licențelor, atestatelor și a avizelor acordate, precum și a celor retrase și furnizează, la cererea
beneficiarilor serviciilor de pază și protecție, date în acest sens.
În scopul asigurării pazei și siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, Jandarmeriei Române îi revin
următoarele atribuții principale:
a) asigură paza cu efective de jandarmi a obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și a transportului produselor
cu caracter special, stabilite prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin ordin al ministrului afacerilor interne,
în condițiile prezentei legi;
b) avizează planurile de pază la unitățile la care paza este asigurată cu efective de jandarmi și stabilește, după
caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament și muniție aferentă;
c) acordă sprijin de specialitate în organizarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor în pregătirea personalului
de pază, asigură în mod gratuit armamentul necesar în vederea dotării personalului de pază și urmărește
executarea întocmai a măsurilor stabilite prin planul de pază a instituțiilor publice autorizate;
d) asigură, prin închiriere, contra cost, în limita disponibilului, armamentul necesar dotării personalului de pază
pentru celelalte unități;
e) organizează cursuri de calificare, în condițiile legii;
f) îndrumă și supraveghează, după caz, executarea ședințelor de tragere cu armamentul din dotare al
personalului de pază numai pentru unitățile unde funcționează pază mixtă cu jandarmi.
CAPITOLUL IX
Art. 54. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
15/18
Răspunderi și sancțiuni
Nerespectarea dispozițiilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, materială, disciplinară,
contravențională sau penală.
Desfășurarea în scop comercial de activități de pază sau protecție, de proiectare, producere, instalare
și întreținere a sistemelor de alarmă împotriva efracției sau a componentelor acestora fără atestat ori fără
licența de funcționare prevăzută de lege constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3
ani sau cu amendă.
Implicarea conducătorilor unităților cu pază proprie sau a personalului societăților specializate de
pază și protecție în desfășurarea de acțiuni de forță, executări silite, recuperări de debite, conflicte de muncă ori
de opunere la desfășurarea acțiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autoritățile publice competente,
precum și nerespectarea dispozițiilor art. 20 se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă,
dacă fapta nu constituie o infracțiune mai gravă.
Constituie contravenții la prezenta lege următoarele fapte:
a) neluarea măsurilor de organizare și funcționare a pazei, prevăzute la art. 3 alin. (1) și (3), art. 5 alin. (1), art.
17 și la art. 18 alin. (2) și (3);
b) neluarea măsurilor prevăzute la art. 24 și la art. 26 alin. (1) – (3);
c) neîntocmirea planului de pază, conform art. 5 alin. (3), sau a celui de transport de bunuri ori valori, conform
art. 25 alin. (1), și neîndeplinirea sarcinilor prevăzute în acestea ori a măsurilor stabilite de unitatea de jandarmi;
d) încadrarea sau menținerea în funcție a personalului de pază de orice fel, cu încălcarea dispozițiilor art. 19
alin. (10), art. 21 alin. (1) și (4) și ale art. 36;
e) încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligațiilor prevăzute la art. 46-49;
f) neîndeplinirea de către conducătorii unităților a obligațiilor prevăzute la art. 50;
g) nerespectarea prevederilor art. 23, art. 31 alin. (2), art. 37, art. 39 alin. (2) și art. 40;
h) instalarea de sisteme tehnice de alarmă împotriva efracției sau de componente ale acestora, cu încălcarea
prevederilor art. 27 alin. (6) și (7), precum și nerespectarea prevederilor art. 28;
i) refuzul de a asigura accesul reprezentanților autorităților publice aflați în exercițiul funcțiunii, al personalului
poliției sau al jandarmeriei, special desemnat pentru exercitarea atribuțiilor legale de control, pentru luarea
măsurilor de prevenire în obiectivele păzite sau asistate prin mijloace tehnice antiefracție și în organizarea
activității de gardă de corp;
j) depășirea limitelor obiectului de activitate al societății specializate sau al polițiștilor locali;
k) refuzul de a furniza datele, informațiile sau documentele solicitate de către reprezentanții autorităților publice
competente, potrivit legii, aflați în exercițiul funcțiunii;
l) executarea, în fapt, a atribuțiilor de organizare și funcționare a activității societăților specializate de către
persoane care au suferit condamnări pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
m) nerespectarea condițiilor care au stat la baza eliberării licenței de funcționare.
(1) Contravențiile prevăzute la art. 58 se sancționează după cum urmează:
a) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. g)-m);
b) cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravențiile prevăzute la lit. a)-d) și f);
c) cu amendă de la 100 lei la 300 lei, contravenția prevăzută la lit. e).
(2) Sancțiunea amenzii poate fi aplicată și persoanei juridice.
(1) Licența de funcționare se anulează în următoarele cazuri:
a) la săvârșirea uneia dintre contravențiile prevăzute la art. 58 lit. i) -k), dacă făptuitorul are calitatea de
conducător al societății care are ca obiect de activitate paza și/sau protecția, precum și a contravențiilor
prevăzute la art. 58 lit. l) și m);
Art. 55. –
Art. 56. –
Art. 57. –
Art. 58. –
Art. 59. –
Art. 60. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
16/18
b) la repetarea, în interval de un an, a faptelor care atrag măsura suspendării;
c) la săvârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la art. 57;
d) la săvârșirea de către conducătorii societăților specializate de pază și protecție, ai celor licențiate în domeniul
sistemelor de alarmare împotriva efracției ori al componentelor acestora sau al celor de monitorizare a
sistemelor de alarmare a unor infracțiuni în legătură cu activitatea acestor societăți.
(2) Anularea licenței de funcționare se dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române sau, după caz,
de către instanța de judecată și se comunică oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează
societatea specializată de pază și protecție, în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive a procesuluiverbal
de contravenție sau a hotărârii judecătorești prin care s-a respins plângerea împotriva procesului-verbal
de contravenție.
(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. c) și d), anularea licenței se dispune după rămânerea definitivă a
hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului.
(4) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), anularea licenței se dispune în baza actului de constatare motivat,
întocmit de agentul constatator din cadrul inspectoratului județean de poliție sau al Direcției Generale de Poliție
a Municipiului București, pe raza căreia își are sediul societatea sancționată, și se comunică Inspectoratului
General al Poliției Române și societății respective.
(5) După anularea licenței de funcționare, conducătorul societății specializate de pază este obligat să rezilieze
contractele încheiate cu beneficiarii, în termen de 10 zile de la comunicarea în scris a acestei măsuri.
(6) Măsura anulării licenței de funcționare poate fi atacată în justiție, potrivit legii, de către societatea
sancționată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești nu se aplică prevederile alin. (5),
referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii.
(7) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române se organizează evidența informatizată a tuturor
societăților care au primit licență de funcționare în domeniul pazei, gărzii de corp, instalării sistemelor de
alarmare împotriva efracției și monitorizării acestor sisteme.
(1) Măsura retragerii atestatului personalului de pază sau gărzii de corp revine Direcției Generale de
Poliție a Municipiului București sau, după caz, inspectoratului de poliție județean în raza căruia persoana își are
domiciliul ori reședința și se ia în mod obligatoriu în următoarele situații:
a) persoana a săvârșit o infracțiune în legătură cu serviciul sau o infracțiune cu intenție;
b) persoana a fost sancționată contravențional de cel puțin două ori în 6 luni pentru încălcarea dispozițiilor art.
46-48 sau a normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;
c) persoana și-a pierdut aptitudinile fizice necesare în vederea îndeplinirii funcției de paznic sau gardă de corp
ori a fost declarată iresponsabilă, potrivit legii.
(2) Măsura retragerii atestatului se propune de agentul constatator sau de angajatorul care a sesizat că
personalul de pază sau garda de corp se află în vreuna dintre situațiile prevăzute la alin. (1) și se dispune de
către unitatea din care face parte agentul constatator, comunicându-se acest lucru de îndată angajatorului și
persoanei sancționate.
(3) Persoana căreia i s-a retras atestatul poate contesta această măsură în justiție, în condițiile legii.
(4) Cererea de reprimire a atestatului se poate face după un an de la luarea măsurii, cu excepția situației în
care instanța de judecată constată nevinovăția persoanei.
(5) La nivelul Inspectoratului General al Poliției Române va fi organizată o evidență informatizată a tuturor
persoanelor care au fost atestate pentru serviciul de pază, precum și a celor cărora le-au fost retrase atestatele
de către unitățile competente ale Ministerului Afacerilor Interne.
Săvârșirea într-un interval de 3 luni a cel puțin două dintre contravențiile prevăzute la art. 58 lit. g) și
h) atrage suspendarea, pe o perioadă de la o lună la 3 luni, a dreptului societății sancționate de a încheia noi
contracte și de a angaja personal.
Art. 61. –
Art. 62. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
17/18
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta lege se fac de către
polițiști, jandarmi, precum și de către primari sau împuterniciți ai acestora, conform competențelor ce le revin,
potrivit legii.
Contravențiilor prevăzute la art. 58 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001
privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu
modificările și completările ulterioare.
Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se poate face
plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria în a cărei rază teritorială s-a săvârșit
contravenția.
CAPITOLUL X
Dispoziții finale
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special
aparținând structurilor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale se asigură în
conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.
(2) Serviciul de Protecție și Pază coordonează acțiunea tuturor forțelor de pază și protecție de la unitățile care
beneficiază de pază proprie, în care demnitarii din competența sa își desfășoară activitatea permanent sau
temporar.
Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
Societățile specializate de pază și protecție și cele care desfășoară activități de proiectare, producere,
instalare și întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției, înființate până la data intrării în vigoare a
prezentei legi, precum și dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare, înființate până la aceeași
dată, sunt obligate ca, până la data de 10 septembrie 2005, să obțină licențele și avizele de funcționare,
completându-și, după caz, regulamentele de organizare și funcționare cu activitățile prevăzute de lege.
Personalul de pază care nu a urmat cursurile de calificare în condițiile prevăzute la cap. V și care este
încadrat în una dintre formele de pază prevăzute la secțiunile 2-5 ale cap. II va fi supus atestării în condițiile
prezentei legi, în termen de un an de la data intrării în vigoare a acesteia.
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(2) La aceeași dată, Legea nr. 18/1996 privind paza persoanelor, obiectivelor, bunurilor și valorilor, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 11 aprilie 1996, cu modificările și completările ulterioare, și
Hotărârea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de
jandarmi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificările și
completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.
Art. 63. –
Art. 64. –
Art. 65. –
Art. 66. –
Art. 67. –
Art. 68. –
Art. 69. –
Art. 70. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
18/18