Norme metodologice Legea 295/2004

Legea Armelor

Guvernul României

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, din 17.01.2018

În vigoare de la 28 februarie 2018

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 83bis din 29 ianuarie 2018. Formă aplicabilă la 11 noiembrie 2020.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – (1) Prezentele norme metodologice reglementează operațiunile cu arme, piese, componente esențiale și munițiile corespunzătoare prevăzute în categoriile B-D din anexa la Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, denumită în continuare Lege, destinate exclusiv uzului civil.

(2) Termenii și expresiile utilizate în prezentele norme metodologice au semnificația prevăzută la art. 2 din Lege.

(3) Poliția Română, prin intermediul structurilor sale de specialitate de la nivel central și teritorial, în condițiile prevăzute de Lege:

a) autorizează persoanele fizice și juridice care solicită să procure, să dețină și, după caz, să poarte și să folosească armele letale sau neletale, precum și muniția aferentă ori să efectueze operațiuni cu acestea, sens în care eliberează permise de armă și pașapoarte europene pentru arme de foc, după caz, certificate de deținător sau, după caz autorizații;

b) verifică și autorizează circulația armelor;

c) autorizează constituirea armurierilor și intermediarilor, precum și operațiunile desfășurate de către aceștia;

d) autorizează și avizează funcționarea poligoanelor;

e) autorizează desfășurarea cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor;

f) acordă atestatul de instructor în poligonul de tragere, precum și cel de colecționar de arme.

(4) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) și d) și art. 57 alin. (4) lit. a) și b) din Lege se verifică de către organul de poliție competent pe baza datelor și informațiilor cuprinse în evidențele specifice proprii.

(5) În procesul de soluționare a cererilor care fac obiectul prezentelor norme metodologice, organul de poliție acceptă copia în format electronic a cărții de identitate transmisă prin e-mail la adresa oficială a instituției, precum și alte documente constitutive ale dosarelor eliberate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat în format electronic, cu condiția ca acestea să aibă o semnătură electronică calificată sau avansată.

Art. 2. – (1) Piesele și componente esențiale ale acestora, destinate armelor letale sau neletale supuse autorizării pot fi procurate și deținute numai de către armurieri.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), procurarea și deținerea componentelor esențiale ale armelor letale sau neletale supuse autorizării se pot face și la cererea persoanelor fizice și, după caz, juridice, care dețin arme ce permit, din punct de vedere tehnic, montarea componentelor esențiale respectându-se procedura autorizării pentru armele letale sau neletale, după caz.

(3) Pulberea și capsele de aprindere destinate muniției, în calitate de componente separate, sunt asimilate muniției.

Art. 3. – (1) Armele vechi funcționale, care utilizează muniție compusă din ansamblul tub cartuș, încărcătură de azvârlire, capsă de aprindere și proiectil, precum și reproducerile acestora, au același regim juridic ca și armele letale.

(2) Armele prevăzute la alin. (1) pot fi procurate numai de către armurieri, precum și de către colecționari, respectându-se procedura autorizării pentru armele letale.

Art. 4. – (1) Sunt interzise portul și folosirea de către persoanele fizice sau juridice a armelor de foc lungi, letale, fără pat sau cu pat rabatabil ori modificarea în acest sens a oricărei arme letale lungi prevăzute în anexa la Lege.

(2) Sunt interzise deținerea, portul și folosirea de către persoanele juridice a armelor utilitare cu țeavă lungă în activități de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor, cu excepția societăților specializate de pază.

(3) Sunt interzise portul și folosirea de către persoanele fizice sau juridice a armelor de foc lungi, letale, a căror muniție dezvoltă o energie cinetică la gura țevii ce depășește 10000 Jouli.

CAPITOLUL II
Procurarea, deținerea, portul, folosirea, înstrăinarea armelor și munițiilor de către persoanele fizice

SECȚIUNEA 1
Procedura de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deținere, port și folosire a armelor și munițiilor letale

Art. 5. – (1) În vederea autorizării procurării armelor letale și obținerii dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a acestora, cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, trebuie să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau își au reședința ori locul de rezidență, denumit în continuare organul de poliție competent, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie, din care rezultă că are domiciliul, reședința pe teritoriul României și, după caz, documentul care atestă rezidența pe teritoriul României;

c) certificat medical, în original și în copie, eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că nu suferă de una dintre afecțiunile medicale care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării și că este apt să dețină astfel de arme și muniții, al cărui model este prevăzut în anexa nr.2;

d) aviz psihologic, în original și în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

e) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în original și în copie, eliberat de către persoana juridică autorizată conform Secțiunii a 7-a a Capitolului III; metodologia privind întocmirea și eliberarea certificatului de absolvire se elaborează de către Inspectoratul General al Poliției Române și se publică pe pagina web a Poliției Române.

f) după caz, unul din următoarele documente, care atestă una din calitățile prevăzute la art. 13 din Lege:

i) permis de vânătoare, în original și în copie, în cazul armelor cu destinația vânătoare și a armelor lungi cu destinația tir, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deținere, precum și carnet de membru vânător, în original și în copie, în cazul persoanelor care solicită acordarea dreptului de de port și folosire a armelor de vânătoare;

ii) carnet de antrenor de tir sau biatlon, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului, sau legitimație de sportiv de tir ori biatlon, vizată pe anul în curs de una din federațiile sportive naționale de specialitate la care clubul/asociația sportivă este afiliat/afiliată, în original și în copie, pentru arme de tir, iar în cazul în care persoana solicită autorizarea procurării armei în scopul portului și folosirii, trebuie să prezinte și o adeverință din partea clubului sportiv la care este legitimată, care să ateste acordul acestuia cu privire la folosirea armelor al căror proprietar este solicitantul, în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe;

iii) legitimație de sportiv de tir, vizată pe anul în curs de una din federațiile sportive naționale de specialitate la care clubul/asociația sportivă este afiliat/afiliată, în original și în copie, o adeverință eliberată de una din aceste federații, care să ateste calitatea de sportiv de tir categoria I ori de membru al loturilor naționale sau olimpice, precum și o adeverință din partea clubului sportiv la care persoana este legitimată, care să ateste acordul acesteia cu privire la folosirea armei în cadrul antrenamentelor sau concursurilor oficiale la care urmează să participe, în cazul armelor cu destinația tir, din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care a obținut clasificarea sau calificarea, pentru care persoana poate solicita acordarea dreptului de deținere, respectiv de port și folosire;

iv) adeverință care atestă faptul că titularul, cetățean român sau rezident al unui stat membru, are calitatea prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. a) și b) din Lege, eliberată de instituția competentă în acest sens, în cazul armelor cu destinația apărare și pază, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de port și folosire;

v) atestat de colecționar precum și, după caz, adeverință eliberată de o asociație de colecționari, constituită în România potrivit prevederilor legale, care să ateste calitatea de membru a solicitantului sau, după caz, carnet de membru al unei astfel de asociații, în original și în copie, vizat pe anul în curs, în cazul armelor cu destinația colecție, pentru care persoana poate solicita numai acordarea dreptului de deținere;

vi) contract individual de muncă înregistrat în Registrul de Evidență al Salariaților, contract de prestări servicii sau contract de voluntariat încheiat cu un club/asociație sportivă afiliat/afiliată la federațiile sportive naționale de specialitate sau cu un club/asociație sportivă pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii, dar care nu au încă federație sportivă națională care să ateste, în cazul instructorilor în poligonul de tragere, că sunt în activitate și desfășoară efectiv activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate.

g) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

h) după caz, dovada deținerii legale a spațiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

i) dovada achitării taxelor pentru autorizare, prevăzute de legislația în vigoare.

(2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. f) pct. iv) instituțiile competente pentru eliberarea adeverințelor care atestă calitatea de demnitar, respectiv calitatea de personal care ocupă o funcție asimilată funcțiilor de demnitate publică menționează în adeverință funcția respectivă astfel cum aceasta este prevăzută de legislația în vigoare. În cazul persoanelor care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității publice în adeverință se menționează temeiul legal al activității desfășurate de solicitant care califică funcția ocupată de acesta ca fiind una ce implică exercițiul autorității publice.

(3) În vederea autorizării procurării unei arme cu aceeași destinație pentru care solicitantul este deja titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, acesta va depune la autoritatea competentă permisul de armă, în original și în copie, documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i) și, după caz, unul din documentele prevăzute la alin. (1) lit. f).

(4) În vederea autorizării procurării unei arme cu altă destinație decât cea pentru care solicitantul este titular al dreptului de deținere, respectiv de port și folosire, acesta va depune la autoritatea competentă permisul de armă, în original și în copie, documentele prevăzute la alin. (1) lit. a), b), i) și, după caz, unul din documentele prevăzute la alin. (1) lit. f).

(5) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d)f), se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 6. – (1) Cererea formulată în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 45 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii, precum și a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) Cererile formulate în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (3) și (4) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(4) În termenul prevăzut la alin. (3), organele de poliție competente sunt obligate să verifice, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) din Lege, dacă se respectă numărul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate deține sau le poate purta și folosi și, după caz, a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(5) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege și prezentele norme metodologice, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării. Perioada de suspendare nu poate depăși 90 de zile, după împlinirea acestui termen cererea urmând a fi clasată.

(7) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

Art. 7. – (1) În cazul în care, din analiza dosarului prevăzut la art. 5 alin. (1), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate, se constată că sunt îndeplinite toate criteriile prevăzute de Lege, organul de poliție competent eliberează autorizația de procurare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru o singură armă completă sau, după caz, o singură țeavă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile suplimentare solicitate de organele de poliție competente ori refuzul de a permite efectuarea verificărilor la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului în vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor constituie motiv de respingere a cererii de autorizare.

Art. 8. – (1) Autorizația de procurare a armelor prevăzută la art. 7 alin. (1) are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii.

(2) Dacă titularul autorizației de procurare a armelor nu a procurat arma în termenul prevăzut la alin. (1), acesta poate solicita organului de poliție emitent, printr-o cerere motivată, prelungirea valabilității, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

(3) Valabilitatea autorizației de procurare poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, care se calculează de la data expirării primului termen de valabilitate.

(4) Dacă titularul autorizației de procurare nu a procurat arma nici după expirarea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (3), poate solicita acordarea unei noi autorizații de procurare a armelor în condițiile prezentelor norme metodologice, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. e), g) și h).

Art. 9. – (1) În cazul în care solicitantul este rezident al unui stat membru și are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau, după caz, inspectoratul județean de poliție competent are obligația de a comunica în scris Inspectoratului General al Poliției Române, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la eliberarea autorizației de procurare, cu privire la acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor pe teritoriul României.

(2) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării scrise din partea organului de poliție emitent a autorizației de procurare, Inspectoratul General al Poliției Române comunică autorității competente a statului membru al cărui rezident este solicitantul, cu privire la acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor pe teritoriul României.

Art. 10. – (1) În situația în care organul de poliție competent constată că există indicii comportamentale temeinice care ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, în vederea menținerii autorizării pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale, efectuează verificări cu privire la starea de sănătate a deținătorului de arme letale.

(2) În situația de la alin. (1) organul de poliție competent efectuează verificări privind starea de sănătate medicală sau după caz psihologică atât în evidențele medicului de familie în a cărui evidență este înscris deținătorul de arme cât și în evidențele unităților psihologice din raza de competență teritorială.

(3) După efectuarea complexului de verificări în evidențele medicale/psihologice, pe baza rezultatelor acestora, ori a altor date din care să rezulte necesitatea examinării organul de poliție competent emite dispoziția de examinare medicală și/sau psihologică.

(4) Atunci când verificările efectuate în evidențele unităților medicale și/sau psihologice sau rezultatele verificărilor specifice efectuate de structura de poliție evidențiază existența unor indicii comportamentale care reclamă examinarea medicală și/sau psihologică, dreptul de deținere sau după caz de port și folosire se suspendă sau se anulează, după caz, în condițiile art. 28 alin. (2) lit. d), art. 44 alin. (1) lit. d) sau art. 59 alin. (1) lit. i), din Lege.

(5) În situația în care organul de poliție solicită examinarea medicală și/sau psihologică ca urmare a unei recomandări exprese din partea medicului și/sau psihologului care, în urma examenelor sau intervențiilor medicale/psihologice curente, constată indicii comportamentale temeinice ce ar putea reclama necesitatea examinării psihologice și medicale, alin. (1)(4) se aplică în mod corespunzător.

SECȚIUNEA a 2-a
Procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor. Efectuarea mențiunilor în permisul de armă și eliberarea acestuia

Art. 11. – (1) Autorizația de procurare conferă titularului dreptul de a procura, în termenul de valabilitate a acesteia, o armă sau, după caz, una dintre componentele esențiale din categoria celei pentru care a fost autorizat, precum și cartușele necesare efectuării tragerii experimentale în condițiile prevăzute la secțiunea a 2-a a Capitolului IV, numai de pe teritoriul României, de la orice armurier sau intermediar legal constituit.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), armurierul sau intermediarul are obligația de a înscrie în autorizația de procurare toate datele prevăzute pe versoul acesteia.

Art. 12. – (1) În cazul în care titularul autorizației de procurare intenționează să procure arma, țeava sau una dintre componentele esențiale din categoria celei pentru care a fost autorizat, din afara teritoriului României, trebuie să solicite organului de poliție care a emis autorizația, eliberarea acordului prealabil sau, după caz, a autorizației de import, potrivit dispozițiilor prevăzute în Capitolul VI.

(2) În situația eliberării unuia dintre documentele prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent reține autorizația de procurare la dosar.

(3) În cazul în care, în termenul de valabilitate a autorizației de procurare, titularul revine asupra deciziei de procurare a armei sau țevii din afara teritoriului României, organul de poliție competent restituie la cerere autorizația de procurare și reține la dosar acordul prealabil sau, după caz, autorizația de import prevăzute la alin. (1).

Art. 13. – (1) Persoana care a procurat, în condițiile legii, o armă letală sau o țeavă pentru o asemenea armă are obligația ca, în termen de 3 zile lucrătoare de la data achiziției, în cazul armelor procurate din România, respectiv în termen de 15 zile lucrătoare de la data achiziției, în cazul armelor procurate personal din afara teritoriului României, să se prezinte la organul de poliție care a emis autorizația, în vederea eliberării permisului de armă sau, după caz, a înscrierii armei ori a țevii în acest document, având asupra sa arma sau, după caz, țeava, 5 cartușe corespunzătoare, precum și un dosar care va cuprinde, după caz, următoarele documente:

a) documentul care atestă faptul că arma ori țeava a fost procurată cu respectarea prevederilor legale, în original și în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

b) autorizația de procurare completată pe verso, conform prevederilor art. 11 alin. (2);

c) permisul de transfer sau, după caz, autorizația de export ori un document echivalent emis de autoritățile competente din statul de expediție, în cazul armelor sau țevilor procurate din afara teritoriului României;

d) certificat emis de producător sau de un organism internațional, care să ateste că armele îndeplinesc condițiile de siguranță în utilizare, în cazul armelor noi;

e) dovada achitării taxelor vamale în situația în care armele au fost procurate din state terțe;

f) după caz, un document, în original și în copie, emis de proiectant, producător sau de o instituție abilitată din țară sau din afara teritoriului României, care să ateste că modelul armei de foc scurte de colecție dintre cele ce fac parte din categoria B pct. 7 din anexa la Lege, a fost proiectat până în anul 1945 inclusiv.

g) permisul de armă al titularului, în original și în copie.

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. d) nu este necesar în cazul armelor pentru care s-a acordat numai dreptul de deținere și care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condițiile art. 27 alin. (4) din Lege.

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) nu este necesar în cazul în care marca și modelul armei procurate se regăsește în Lista armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv, aprobată prin ordin al ministrului afacerilor interne. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 18/12/2018 prin Ordinul nr. 144/2018 pentru aprobarea Listei armelor de foc scurte proiectate până în anul 1945 inclusiv

ANEXĂ

LISTA
armelor de foc scurte proiectate până în 1945 inclusiv

Nr. crt.Țara de origine a producătoruluiTipulMarca și modelul
1.AUSTRIARevolvere1. Gasser model 1870, cal. 11
2. Gasser model 1870/1874, cal. 11
3. Gasser model montenegrino, cal. 11
4. Gasser-Kropatschek model 1870, cal. 9
5. Gasser model 1880 montenegrino, cal. 11,3
6. Gasser produs în Belgia
7. Gasser basculating produs în Belgia
8. Gasser gendarmerie, cal. 9, DA
9. Gasser pentru poliție, cal. 9
10. Rast Gasser ordonance 1898, cal. 8, DA sistem Abadie
11. Eigner & Co., Vienna, cal. 7,2, SA
Pistoale12. Mannlicher 1894, cal. 6,5
13. Krnka 1895, cal. 8
14. Krnka 1899, cal. 8
15. Krnka 1904, cal. 8
16. Roth-Steyr 1907, cal. 8
17. Mannlicher M96, cal. 7,65
18. Mannlicher 1900, cal. 7,63
19. Mannlicher 1905, cal. 7,63
20. Steyr 1909, cal. 7,65
21. Steyr 1909, cal. 6,35
22. Steyr 1909, țeavă 117 mm
23. Steyr – Roth 1912
24. Erika Franz Pfannl, 4,25 mm
25. O.W.A. (Osterreichische Werke Anstalt, Vienna), cal. 6,35
26. O.W.A.
27. Little Tom Wiener Waffenfabrik, cal. 7,65 – DA
28. Little Tom, cal. 7,65
29. Little Tom, cal. 6,35
30. Steyr 1934, cal. 7,65
31. Steyr SP Steyr Daimler Puch del 1957, cal. 7,65
32. Steyr Daimler Puch model Pi-18, cal. 9 Para
2.ARGENTINAPistoale1. HAFDASA cal. 45 CP (Ballester-Rigaud e B. – Molina) 1930-1940
2. HAFDASA cal. 22 l.r. (Hispano Argentina Fabrica de Automoviles SA)
3. G.M.C. (Garbi, Msauetti y Compania, Mar del Plata), cal. 22 l.r. (aproximativ 1940)
4. Bersa, model 225, cal. 22 l.r. (Fabrica de Armas Bersa SA, Ramos Mejia)
3.BELGIARevolvere1. Francotte, csl. 557
2. Francotte cal. 450
3. Francotte, cal. 7,65
4. Warnant, L. & J. Warnant Freres, Hognee cal. 9 și 11 mm
5. Warnant, cal. 9 și cal. 11
6. Warnant
7. Pieper sau Bayard, Liege, cal. 7,62 Nagant
8. Pieper sau Bayard, cal. 7,62 Nagant
9. Perfectioned, Pieper, Liege, cal. 8 Lebel
10. Pieper sau Bayard, 1889 cal. 8
11. Pieper sau Bayard 1905 cal. 32 sau 38
12. Nagant 1887, Liege, cal. 7,5
13. Nagant 1887
14. Nagant 1895, cal. 7,62 Nagant (rusesc)
15. Nagant 1910, cal. 7,62 Nagant
16. System Nagant (Lepage)
17. System Nagant (Pieper)
18. System Nagant (Francotte)
19. Gerard, model brazilian creat de Lepage, cal. 380
20. Galand C. E.,1872, cal. 11 mm Perrin
21. Galand, Paris, 1868 (precedent Galsi & Sommerville del 1869)
22. HDH, Henrion, Dassy & Heuschen, Liege (imitație Colt), cal. 32 sau 38
23. Pryse, produs de A. Francotte pentru Regatul Unit, 1870, cal. 450
24. Gilion N., Liege, cal. 11
25. Levaux D. D., Liege, cal. 32
26. Levaux D. D., cal. 38
27. Chamelot-Delvigne copie Saint-Etienne
28. Saint-Etienne revolver copie belgiană
29. Chamelot – Delvigne
30. Ronge & Fils, Liege, 6,35 auto
31. Deville B.
32. Spirlet 1869, cal. 11,5
33. Mercenier, cal. 380
34. H.D.H. (sau Charles F. Galand) model Le Novo
35. H.D.H. model Le Novo
36. Mariette, cal. 8, SA
37. Francotte, Auguste Francotte, Liege, cal. 7,5 sau 7.62 Nagant sau 8 Lebel, DA
Pistoale38. Browning model 1900, cal. 7,65
39. Browning 1903, cal. 9 mm Br. lung
40. Browning 1906, cal. 6,35
41. Browning 1910/12, cal. 7,65
42. Browning 1922, cal. 7,65 și 9 scurt
43. Browning Baby, cal. 6,35
44. Browning 1935, cal. 9 Para
45. Browning (FN Herstal SA) model 130, cal. 7,65 sau 9 scurt
46. Browning (FN Herstal SA) model 140 DA, cal. 7,65 sau 9 scurt
47. H&D, Henrion & Dassy, Liege (1912-1914), cal. 6,35
48. Bayard (Anciens Etablissement Pieper SA, Herstal), diverse calibre
49. Bayard 1908, cal. 7,65 și 9 scurt
50. Bayard 1923 (copie Browning 1910)
51. Bayard 1930, cal 6,35
52. Bergmann-Bayard 1908
53. Warnant, L. & J Freres, cal. 7,65
54. Warnant, L. & J Freres, cal. 6,35
55. Vici (fabrică necunoscută), cal. 6,35
56. Wilson (fabrică necunoscută), cal. 6,35
57. WS sau Wegria-Charlier, 1908 Liege, cal. 6,35
58. Gavage Armand, cal. 1930 Liege, cal. 7,65
59. Delu F., Liegi, cal. 7,65
60. Dictator sau Centaure (Liege 1910-1914)
61. Jieffeco, Janssen & Fils, Liege, 1907 ca.
62. Clement 1903
63. Clement 1907
64. Clement 1908
65. Clement 1909
66. Clement 1912
67. Lepage, 1925
68. Lepage
69. Lepage cal. 6,35
70. Manufacture d’Armes a Feu, Liege
71. Le Martiny, cal. 6,35
72. Melior, Liege
73. Melior model nou
74. Melior model nou, cal. 6,35
75. Melior, cal. 6,35
76. Mercury (Melior pentru Statele Unite ale Americii)
77. M. L., Manufacture Liegeoise d’Armes a Feu Sa, Robar & Companie
78. Le Monbloc, Jules Jacquemart (1911, Liege)
79. Le Monobloc
80. Pieper model N, cal. 7,65
81. Pieper 1908, cal. 6,35
82. Pieper model B, cal. 7,65
83. Pieper model O, cal. 7,65
84. Pieper 1908, cal. 7,65
85. Pieper 1909, cal. 7,65
86. Pieper 1920, cal. 6,35
87. Pieper, cal. 6,35
88. Pieper Legia
89. Radium
90. Le Rapide (Jules Bertrand, Liege)
91. Teuf-Teuf (producător necunoscut)
92. Francotte Auguste, 1912 ca., cal. 6,35
4.CANADAPistoale1. Colt Browning model 1911 (Nord American Arms & Co., Quebec), cal. 45 ACP
2. Pistol n. 2, John Inglis & Company, Toronto, cal. 9 para (Browning 1935)
5.BRAZILIARevolvere1. Taurus Pocket model 1936, cal. 38 sp. și model 96 în. 22lr (copii S&W)
2. Taurus model 36-74, cal. 32 S& W
3. Taurus model 36-82, cal. 38 sp.
4. Rossi model 36 (copii S&W)
5. Rossi model 29 (copii S&W)
6.REGATUL UNITRevolvere1. John Calvert, Smith & Wesson model 1 imitație, Leeds, 1863, cal. 30
2. Tranter, Birmingham, cal. 320
3. Tranter, cal 450
4. Tranter, cal. 380
5. Tranter model armată 1878, cal. 450
6. Adams model armată 1867, cal. 450
7. Adams model armată 1872, cal. 450 Boxer
8. Thomas, Tipping & Lawden, Birmingham, cal. 450
9. Webley 1865, S & W imitație
10. Webley, 1865
11. Webley 1866, Boxer sau Bulldog, cal. 577 Boxer
12. Webley RIC (Royal Irish Constabulary), 1867, cal. 442 Boxer
13. Webley RIC
14. Webley RIC, model 2, cal. 450
15. Webley model II
16. Webley n. 2, 1878, The British Bulldog
17. Webley n. 5 Express, diverse calibre
18. Webley Frontier
19. Webley- Pryse
20. Webley-Green, target model 1892 sau Webley-Kaufmann model 1880
21. Webley-Green armată model 1879
22. Webley Kaufmann model armată sau Webley Green 1892
23. Webley-Wilkinson
24. Webley Mark I, 1894
25. Webley Mark II
26. Webley Mark III, 1897
27. Webley Mark III
28. Webley Mark III, 1899
29. Webley Mark IV
30. Webley Mark V, 1913
31. Webley Mark VI, 1915
32. Webley Pocket, 1897
33. Webley Pocket, 1901
34. Revolver automatic Webley Fosbery 1896
35. Enfield Mk II
36. Enfield n.2 Mk I, 1931
37. Excelsior
Pistoale38. Mars, cal. 8,5, patentat Gabbet Fairfax 1900, produs de Webley & Scott
39. Mars cal. 45
40. Webley-Whitnig Webley & Scott, 1904
41. Webley-Whitnig Mk 1 și Mk 1 nr. 2 Webley & Scott, 1912
42. Webley-Whitnig Webley & Scott, 1909
43. Webley-Whitnig Webley & Scott, 1910
44. South African model Webley & Scott, 1920
45. Webley & Scott, model poliție, 1907
46. Webley & Scott, model Hammerless Pocket, 1910
47. Webley & Scott model poliție
48. Colt-Browning model 1911 (pentru I° G.M.)
7.GERMANIARevolvere
Pistoale
1. Model 1873 și 1874 copie S & W, cal. 442 (10,75)
2. Mauser 1 model Zickzack, model 1878
3. Mauser 2 model Zickzack, model 1878
4. Armeemodell 1879 (M/79) (Reichsrevolver; marcat Mauser și Dreyse), cal. 10,6
5. Armeemodell 1883 (marcat Mauser și Dreyse), cal. 10,6
6. Armeemodell 1883, cal. 10, 6 varianta civilă
7. Dreyse 1893, cal. 10,6
8. Haenel C.G., Suhl, cal. 9
9. Geco, system Colt (Genschow & Co.), cal. 38,
10. Arminius HW 3 de la HW (Hermann Weihrauch), cal. 22 l.r.
11. Arminius HW 38, cal. 38 sp.
12. Heym Munnerstadt 1938, diverse calibre, patentat Colt Python
13. Rohm, RG 10
14. Rohm, RG 10 S
15. Rohm, RG 11
16. Rohm, RG 12
17. Rohm, RG 14
18. Rohm, RG 20
19. Rohm, RG 23
20. Rohm, RG 24
21. Rohm, RG 30
22. Rohm, RG 38
23. Rohm, RG 57
24. Rohm, RG 63
25. Rohm, RG 66M
26. Rohm, RG 88
27. Chicago Cub (Reck)
28. Reck R-15
29. Reck R-18
30. EMGE, Gerstenberger & Eberwein, 22 scurt
31. EMGE 22 l.r.
32. EMGE 32
33. EMGE 223 e 323
34. Mayer & Sohne
35. Sauer & Sohn, Frontier 2/59 (imitație Colt SAA 1873)
36. Sauer & Sohn, TR 6 (imitație Smith & Wesson 36-60)
37. Sauer & Sohn, TR 6 (imitație Smith & Wesson 15)
38. Sauer & Sohn, FR 4 (imitație Smith & Wesson 36-64)
39. Ksauth Combat 1972, diverse calibre
40. Erma model ER 440, cal. 38 sp.
41. Borchard 1893
42. Luger Parabellum 1900, cal. 7,65 para
43. Luger Parabellum M 1906, cal. 9 para
44. Luger Parabellum M 1908, cal. 9 para P 08
45. Luger Parabellum M 1904 marină, cal. 9 para
46. Luger Parabellum M 1908 artilerie (ARI), cal. 9 para
47. Luger Parabellum M 1908, modificat 1913-1917, cal. 9 para
48. Luger Parabellum cal. 7,65 para și 9 para
49. Walther model 1, 1910, cal. 6,35
50. Walther model 2, 1913, cal. 6,35
51. Walther model 3, 1919, cal. 7,65
52. Walther model 4, 1914 ca., cal. 7,65
53. Walther model 5, 1915, cal. 6,35
54. Walther model 6, 1915, cal. 9 para
55. Walther model 7, 1915, cal. 6,35
56. Walther model 8, 1920, cal. 6,35
57. Walther model 9, 1921, cal. 6,35
58. Walther PP, 1930
59. Walther PPK, 1931
60. Walther model MP 1933
61. Armee Pistole, ca. 1937, cal. 7,65 para
62. Armee Pistole model HP, 1937, cal. 7,65 și 9 para
63. Walther P-38
64. Walther P-38K
65. Walther P-38S
66. Walther Combat-special, creat de Detlef Joniskeit
67. Walther TP (Taschenpistole), 1961
68. Walther PP Super, 1975, cal. 9×18 pentru poliție
69. Walther TPH,1968, cal. 6,35
70. Walther P1-P4, 1976, cal. 9 para
71. Walther P5, 1977, cal. 9 para
72. Mauser C/96 sau M 1896, cal. 7,63
73. Mauser C/96
74. Mauser C/96 model 1905
75. Mauser C/96 1898 și 1903
76. Mauser C/96 1912
77. Mauser C/96 1920
78. Mauser C/96, 1926
79. Mauser M 1930 model 712 (magazie modificată de Josef Nickl)
80. Mauser M 1930 (magazie modificată de Karl Westinger)
81. Mauser C/06-08 (1908/12)
82. Mauser M 1912/1914
83. Mauser M 1910, cal. 6,35
84. Mauser M 1910/1914, cal. 6,35
85. Mauser M 1934
86. Mauser M 1910/14
87. Mauser WTP model I, 1922, cal. 6,35
88. Mauser WTP model II, 1938, cal. 6,35
89. Mauser HSc, 1937
90. Bergmann n. 3, 1897
91. Bergmann n. 2, 1896
92. Bergmann M 1897
93. Bergmann-Simplex
94. Bergmann model 2 și 3, cal. 6,35
95. Bergmann model 2A și 3A, cal. 6,35
96. Bergmann Special model (1937), cal. 7,65
97. Adler 1905, cal. 7,25
98. Beholla (Becker & Hollsier), 1916, cal. 7,65
99. Heim, C.E. Heinzelmann, ca. 1930, cal. 6,35
100. Gecado (G.C. Dsaunheim), produs în Spania, cal. 6,35
101. Heckler & Koch HK4, 1964
102. Heckler & Koch P-9S, 1972
103. Heckler & Koch VP-70, 1970
104. Heckler & Koch P7 sau PSP, 1973-75
105. Helfricht model 3 (patentat 1920, similar Helkra)
106. Helfricht model 4
107. Haenel model I, ca. 1921
108. Haenel model II, creat de H. Schmeisser, 1927
109. DWM (Deutsche Waffen und Munitionsfabrik), 1922
110. Dreyse (Rheinische Metallwaren und Maschinenfabriken) 1907, creație Louis Schmeisser
111. Dreyse 1907
112. Dreyse 1908
113. Dreyse 1910
114. J├¤ger (Franz J├¤ger & Companie), 1914, Suhl, cal. 7,65
115. Sauer 1913, J.P. Sauer & Sohn., Suhl
116. Sauer 1913, cal. 6,35
117. Sauer 1913, cal. 7.65
118. Sauer 1913
119. Sauer 1930 Behordenmodell
120. Sauer WTM, 1925
121. Sauer WTM, 1928
122. Sauer 38-H (și model 58), 1939
123. Simson M1927 (Simson & Companie, Suhl)
124. Kaba Special (Karl Bauer, Berlin)
125. Keszler, Friedriech Pickert, 1907 ca.
126. Kobra (producător necunoscut) ca. 1927
127. Kommer (Theodor Kommer, Zella-Mehlis)
128. Kommer model 1
129. Kommer model 2
130. Kommer model 3
131. Continental ca. 1920 (Rheinische Waffen und Munitionsfabrik. Koln)
132. Continental, cal. 7,65
133. Korriphila TP 70 Ksauriphila Pr├¤ziasionmechanik GmbH, Ulm
134. Korriphila HSP 70
135. Langenhan (Friedrich Langenhan) Model armată, 1913, cal. 7,65
136. Langenhan model 1, 1918, civil, cal. 7,65
137. Langenhan model 2, cal. 6,35
138. Langenhan model 3, cal. 6,35
139. Leonhardt (Hans Gehring, Arnstadt); copie Beholla
140. Lignose model 2, 1921, cal. 6,35
141. Lignose model 2A
142. Lignose model 3 și 3A
143. Mann (Fritz Mann, Suhl), 1920, cal. 6,35
144. Mann, cal. 7,65 și 9 scurt
145. Menta (August Menz) Suhl, 1920 ca., cal. 7,65 (copie Beholla)
146. Menta, cal. 6,35
147. Menz (August), după 1918, copie Beholla, cal. 7,65
148. Menz, cal. 6,35
149. Menz model II, cal. 7,65
150. Menz model II
151. Menz model II, cal. 6,35
152. Menz Lilliput M1925, cal. 6,35
153. Menz Lilliput model 1927, cal. 4,25
154. Menz model III (similar P&B), cal. 7,65 și 6,35
155. Menz model IIIA, cal. 7,65
156. Nordheim (G. von Nordheim), Suhl, 1912, cal. 7,65
157. Ortgies (Heinrich Sautgies & Companie Deutsche Werke AG), 1920, cal. 7,65 Br.
158. Ortigies, cal. 6,35
159. Rheinmetall GmbH, Sommerda, 1921, cal. 7,65
160. Reck P-8 o La Fury 8 (Karl Arndt Reck) cal. 6,35, 1950
161. Romerwerke AG, Suhl, 1925, cal. 22 l.r., țeavă mobilă 6,35
162. Roth-Sauer (J.P. Sauer & Son, Suhl), 1910, cal. 7,65
163. Reck SM 11, cal. 6,35
164. RSM Stingray (Reck), cal. 6,35
165. Zehna (Eduard Zehner, Suhl), 1918, cal. 6,35
166. Zehna cal. 6,35
167. Schwarzlose model 1898 produs inițial în Suhl, cal. 7,63
168. Schwarzlose model 1908, A.W. Schwarzlose GmbH, Berlin, cal. 7,65
169. Schwarzlose model 1908
170. Stenda (Stenda-Werke GbmH, Suhl), model 1920, cal. 7,65
171. Stern (Albin Wahl, Zella-Mehlis) 1920, cal. 6,35
172. Stock (Franz Stock AG, Berlin), 1925, cal. 7,65
173. Stock, cal. 7,65
174. Stock, cal. 6,35
175. HS model 5 (Herbert Schmidt GmbH, Oberndsauf), cal. 6,35
176. Erma model P25 (E.P.25), Erma-Werke & Co, Munchen Dachau 1950, cal. 6,35
177. Erma KGP-68, cal. 22 l.r., 7,65 și 9 mm scurt
178. Erma EP652, cal. 22 l.r.
179. D.R.P. (Menz ) cal. 4,25
8.DANEMARCAPistoale1. M1910/21 (Haerens Tojhus, Copenhagen 1922), cal. 9 Bergmann-Bayard
2. Schouboe Dansk Rekylriffel Syndikat A.S.), 1902, cal. 11,35
3. Schouboe, 1907, cal. 11,35
4. Schouboe 1912, 9 mm para și diverse calibre
5. Schouboe civil, cal. 7,65
9.UNGARIAPistoale1. Frommer 1901 de Fegyvergyar Reszvenytarsasag, Budapest, cal. 8 mm Roth
2. Frommer 1910, cal. 7,65 și 9 mm scurt; piedică în spate
3. Frommer Stop, cal. 7,65 și 9 mm scurt
4. Frommer Bade, cal. 7,65 și 9 mm scurt
5. Frommer 29M, Armată M1929 sau Pisztoly 29M
6. Frommer 37M, Armată M1937 sau Pisztoly 37M
7. Frommer 37M cal 7,65
8. Frommer Liliput, 1923, cal. 6,35
9. Nalava, cal. 6,35
10. Eiler, cal. 6,35
11. FEG Walam 48 sau 48M, cal 7,65 și 9 mm scurt
12. FEG Walam R61, cal 9 Mak
13. AP sau Attila Pistole, cal. 7,65 și 9 mm scurt
14. Togagypt 58, cal. 9 Para
10.SPANIARevolvere1. Nagant (Nagan, Nagans) Arizmendi, cal. 7,62 Nagant, după 1914
2. Nagant F.A.G (F. Arizmendi e Goenaga, Eibar), înainte de 1914
3. Orbea Hermanos model 1916, Tettoni, cal. 10,35 it
4. Orbea Hermanos (model Tettoni) model 1916, cal. 10,35 it
5. Orbea Hermanos model 1914 (și 1916), cal 44 S & W 44
6. Alpha, Armero Especialistas Reunidas, Eibar, cal. 38 lung Colt
7. Alpha, cal. 38 lung Colt
8. Astra Cadix 382, cal. 38 spl.
9. Astra Cadix model 326, cal. 32 S & W
10. Astra Magnum, cal. 357 magnum
11. Astra Regent, cal. 22 l.r.
12. Guisasola, Eibar, cal. 38 lung Colt
13. Guisasola
Pistoale14. Llama Martial
15. Orbea Hermanos
16. O.M., Ojanguren y Marcaido, militar și poliție
17. O.M., Ojanguren y Marcaido, Eibar, model 1926
18. Ruby Extra model 12 (Llma y Gabilondo & C., Vitoria)
19. Ruby Extra, model 13
20. S. A. Suinaga y Aramperri, Eibar, cal. 38 lung Colt și SA Trocaola Aranzabal &Co.
21. T.A.C., Trocaola Aranzabal y Cia, Eibar, cal. 44 sp. – SA model militar
22. T.A.C. Corzo sau Corso
23. T.A.C. Para-Bosino
24. “El Cano” Arana & Cia, Eibar
25. T.A.C. (Trocaola Aranzabal y Cia)
26. Oscillante, A. Errasti, Eibar
27. M. 1925, Rural Model
28. Copie Colt
29. Copie Smith & Wesson
30. Semiautomatic Revolver Zulaica y Cia, Eibar, cal. 22 l.r.
31. Alkar (Fabrica de Armas Alkartasuna, Eibar), cal. 7,65
32. Astra model 900 (Unceta y Compa├▒ia, Guernica), 1927, cal. 7,63 Mauser
33. Astra model 901, 1928, cal. 7,63 M.
34. Astra model 300 (Unceta + Esperanza), cal. 7,65 și 9 mm scurt
35. Astra model 300 și variantele mici
36. Astra model 400 (Esperanza y Compa├▒ia), 1921, cal. 9 mm
37. Astra model 903, 1932, cal. 7,63 Mauser
38. Astra model 600, 1943, cal. 9 para
39. Astra model 4000 Falcon, 1956, diverse calibre
40. Astra model 800 Condor, 1958, cal. 9 para
41. Astra model 2000 Cub, 1954, cal. 6,35 sau 22 l.r. (cu țeavă lungă, Astra Camper)
42. Astra model 7000, cal. 22 l.r.
43. Astra model 5000 Constable, 1969, diverse calibre
44. Azul (Eulogio Arostegui, Eibar), cal. 6,35
45. Azul MM31 (Beistegui Hermanos pentru Eulogio Arostegui, Eibar, 1931), cal. 7,63 Mauser
46. Bernedo (Victor Bernedo y Compania, Eibar, cal. 7,65 și 6,35
47. Bulwark (Beistegui Hermanos, Eibar), cal. 6,35
48. Boltun (Francisco Arizmendi, Eibar), cal. 6,35
49. Victoria M 1911, Unceta y Compania, Guernica, cal. 6,35
50. Campo Giro 1913/16, Esperanza y Unceta, Guernica, cal. 9 mm. Para
51. Colonial, Fabriques d’armes de Grande Precision, Eibar, cal. 7,65
52. Continental (Tomas de Urizar Barcelona), cal. 6,35
53. Llama model 1 și model 2, Gabilondo Y Compa├▒ia, Elgoeibar, 1933, copie Colt 1911
54. Llama model 3A, 1955, cal. 9 mm scurt (Copie Colt 1911)
55. Llama model 9A, 1954, cal. 45 ACP (Copie Colt 1911)
56. Llama model 18, cal. 6,35
57. Llama model 19, cal. 6,35
58. Llama model 19, cal. 9 mm scurt și 22 l.r. (Copie Colt 1911)
59. La Lira (înainte de Triunph), Garate, Anitua y Compa├▒ia Eibar, 1910 ca., cal. 7,65
60. Longines, Cooperativa Obrera, Eibar, cal. 7,65 Copie Ortgies (Germania)
61. Looking Glass, Acha Hermanos, Eibar, cal. 6,35
62. Martian, Martin Bascaran, Eibar, diverse calibre
63. Martian cal. 7,65
64. Martian cal. 6.35
65. Mondial, Gaspar Arizaga, Eibar, cal. 6,35
66. Mugica, Jose Mugica, cal. 9 para
67. Royal, Beistegui Hermano y Compa├▒ia, Eibar, cal. 7,63 Mauser
68. Ruby, Gabilondo y Urresti, Elgoeibar, cal. 45 ACP
69. Thunder M1919, Martin Bascaran, Eibar, cal. 6,35
70. SEAM, Sociedad Espa├▒ola de Armas y Municiones, Eibar, cal. 6,35
71. Star 1906, Bonifacio Echeverria y Compa├▒ia, Eibar, cal. 6,35
72. Star model 1914, cal. 7,65
73. Star model 1, cal. 7,65
74. Star M1919, cal. 6,35
75. Star M1920, cal. 6,35
76. Star model militar (1920), cal. 9 lung sau 45 ACP
77. Star model A, 1921, cal. 7,63
78. Star model A e AS, cal. 9 lung
79. Star model B, cal. 9 para
80. Star model HD, cal. 9 lung
81. Star model BKS Starlight, 1970, cal. 9 para
82. Star model PD, 1975, cal. 45 ACP
83. Star model M 1922, cal. 9 mm scurt
84. Star model BKM sau BM, 1977, cal. 9 para
85. Star model HK Lancer, cal. 22 l.r.
86. Star model SI și S, 1946 (după 1970 SS și SIS) diverse calibre
87. Star model DK Starfire, cal. 9 mm scurt
88. Star model I, 1934, cal. 7,65 e IN cal. 9 mm scurt
89. Star model pentru oficiali, cal. 7,65
90. Star model FR si IR, 1955, cal. 22 l.r. și 7,65
91. Star model H si HN, 1934, cal. 7,65 și 9 mm scurt
92. Star model CO, 1941, cal. 6,35
93. Star model CU, 1957, cal. 6,35
94. Star model HK Lancer, 1955, cal. 22 l.r.
95. Star model E, 1926-32, cal. 6,35
96. Star model E
97. Tanque, Ojanguren y Vidosa, Eibar, cal. 6,35
98. Tauler, model II, Gabilondo y Compa├▒ia, Elgoeibar, cal. 7,65 și 9 m scurt
99. Tauler model III cal. 9 mm scurt copie Colt 1911
100. Phoenix, Tomas de Urizar Barcelona, cal. 6,35
101. Fiel, Erquiaga, Muguruzu y Compa├▒ia, Eibar, cal. 6,35
102. Jo-Lo-Ar, Hijos de Calixto Arrizabalaga, Eibar, cal. 7,65 și 9 mm scurt
103. Charola y Anitua, Eibar, 1897, cal. 5 mm
104. Sharp Shooter, Hijos de Calixto Arrizabalaga, Eibar, cal. 7,65 și 6,35
105. Express, Tomas de Urizar de Barcelona, cal. 7,65
106. Express cal. 6,35
107. Echasa model Fast, Echave y Arizmendi, Eibar (Walther PPK)
108. AAA, Manifacture des arma, 1919 Eibar
109. Avion, Azpiri y Compa├▒ia
110. Avion
111. Aurora
112. Action, Modelesto Santos, Eibar
113. Alkar, Fabrica de Armas Alkartasuna
114. Apache, Ojanguren y Vidosa, Eibar
115. Astra model 2000 (1924)
116. Astra Firecat
117. Azul, Eulogio Arostegui, Eibar
118. Atlas, Acha Hermanos y Compa├▒ia
119. Benemrita 1918, D.F. Sautega de Seija, Madrid
120. Bronco, 1918, Echave y Arzimendi, Eibar
121. Bulwark, Beistegui Hermanos, Eibar
122. Bufalo, Gregorio Bolumburu, Eibar
123. Waldman, F. Arizmendi y Goenaga, Eibar
124. Venus, Tomas de Urizar
125. Venzedor, Casimir Santos, Eibar
126. Vesta
127. Victor, Francisco Arizmendi, Eibar
128. The Victory
129. Victoria, 1911 și 1916
130. Vincitor
131. Vite, Esperanza y Unceta, Guernica, 1912-1913
132. Vulcain
133. Gallus, Retolaza Hermanos, Eibar
134. Guisasola Hermanos, Eibar
135. Gloria, 1913, Gregorio Bolumburu, Eibar
136. Hudson
137. Danton, Gabilonod y Compa├▒ia
138. Destroyer, Isidro Gazta├▒aga, Eibar
139. Defense
140. Le Dragon, Tomas de Urizar de Barcelona
141. Douglas 1914, Lasagabaster Hermanos, Eibar
142. Duan, F. Saumachea, Eibar
143. EA, Eulogio Arostegui, Eibar
144. Singer, Francisco Arizmendi, Eibar
145. Singer
146. Ydeal, Francisco Arizmendi, Eibar
147. Kaba Spezial, produs pentru Karl Bauer din Berlin
148. Cow-boy
149. Conlon, Azpiri y Compa├▒ia, Eibar
150. Colonial, Fabrique d’armes de grande precision, Eibar
151. Colonial
152. Continental, Tomas de Urizar de Barcelona
153. Crucelegui Hermanos
154. Liberty, Retolaza Hermanos o Fabrique d’armes de grande precision
155. Libia, Beistegui Hermanos, Eibar
156. Looking Glass, Acha Hermanos, Eibar
157. Marina, Gregorio Bolumburu, Eibar
158. Marte, Erquiaga, Muguruzu y Compa├▒ia, Eibar
159. Martian, Martin Bascaran, Eibar
160. Merke, F. Saumachea, Eibar
161. Minerva, Fabrique d’armes de grande precision, Eibar
162. MS, Modesto Santos, Eibar
163. Omega, Armero Especialistas
164. Orbea, Orbea y Compa├▒ia, Eibar
165. Paramount, Apaolozo Hermanos, Eibar
166. Pinkerton, Gaspar Arizaga, Eibar
167. Premier 1913, Tomas de Urizar de Barcelona
168. Principe, Tomas de Urizar de Barcelona
169. Protector, Santiago Salaberrin sau Echave y Arzimendi, Eibar
170. Rayon
171. Regent, Gregorio Bolumburu, Eibar
172. Regina, Gregorio Bolumburu, Eibar
173. Reims, Azanza y Arrizabalaga, Eibar
174. Renard, Echave y Arizmendi, Eibar
175. Retolaza, Retolaza Hermanos y Compa├▒ia, Eibar
176. Rival, Fabrica de Armas Union, Eibar
177. Royal, M. Zulaica y Compa├▒ia, Eibar
178. Ruby Arms & Co., Gabilondo y Urresti, Elgoeibar
179. Salvaje, Ojanguren Y Vidosa, Eibar
180. SEAM, Societad Espag├▒ola de Armas y Municiones, Eibar
181. Selecta 1918, Echave y Arizmendi, Eibar
182. Celta, Tomas de Urizar de Barcelona
183. El Cid, 1915, Casimir Santos, Eibar
184. Sprinter, Garate, Anitua y Compa├▒ia, Eibar
185. Stosel, Retolaza Hermanos, Eibar
186. Tatra
187. Tiwa
188. Tisan, Santiago Salaberrin, Eibar
189. Titanic, Retolaza Hermanos, Eibar
190. Trust, Fabrique d’armes de grande precision, Eibar
191. Triomphe, Apaolozo Hermanos, Zumsauraga
192. Unique, 1924, Unceta y Compa├▒ia sau Manufactures des Armes des Pyrennees Fran├±aises, Hedaye
193. Union, Esperanza y Unceta, Guernica
194. Favorit
195. Fiel nr. 1, Erquiaga, Muguruzu y Compa├▒ia, Eibar
196. Fortuna, Esperanza y Unceta, Guernica
197. Joha
198. Jubala, Larranaga y Elartza, Eibar
199. J. Cesar, Tomas de Urizar de Barcelona
200. Campeon, 1919, Crucelegui Hermanos, Eibar
201. Express, Garate, Anitua y Compa├▒ia, Eibar
202. Errasti, Antonio Errasti, Eibar
203. Etna, Santiago Salaberrin
204. Jupiter, Fabrique d’armes de grande precision, Eibar
205. AA 1916, Azanza y Arrizabalaga, Eibar
206. AAA 1916, A. Aldazabal, Eibar
207. Fabrique d’armes de guerre
208. Hijos de C. Arrizabalaga, Eibar
209. Arizaga Gaspar, Eibar
210. Hijos de C. Arrizabalaga, Eibar
211. Allies, Berasaluce Arietio-Aurtena y Compa├▒ia, Eibar
212. Alkar, Fabrica de Armas Alkartasuna, Guernica
213. Astra, Esperanza y Unceta, Guernica
214. Astra
215. Azul, Euologio Arostegui, Eibar
216. Acha Hermanos, Ermua
217. Le Basque, Eulogio Arostegui, Eibar
218. Beistegui Hermanos, 1914
219. Bolumburu, Gregorio, Eibar
220. Bristol, Gregorio Bolumburu, Eibar
221. Bronco 1918, Echave y Unceta, Guernica
222. Brunswig 1916, Esperanza y Unceta
223. Waldmann 1913, F. Arizmendi y Goenaga, Eibar
224. Walman, 1914, F Arizmendi y Goenaga, Eibar
225. Venus, Tomas de Urizar de Barcelona
226. Vesta, Hijos de A,. Echeverria, Eibar
227. Victoria 1911, Unceta y Compa├▒ia, Guernica
228. Vincitor, 1914, M. Zulaica y Compa├▒ia, Eibar
229. Vilar, 1914, Retolaza Hermanos o Gregorio Bolumburu
230. Gloria, 1915, Gregorio Bolumburu, Eibar
231. Destructor, Iraola Salaverria y Compa├▒ia, Eibar
232. Demon, Manifactura de Armas Demon, Eibar
233. Destroyer, Isidro Gazta├▒aga, Eibar
234. Destroyer
235. Singer, F. Arizmendi y Goenaga, Eibar
236. Singer
237. Indian, Isidro Gazta├▒aga, Eibar
238. Ydeal, Francisco Arizmendi, Eibar
239. Izarra, Bonifacio Echeverria, Eibar
240. Cobra, Arizmendi, Zulaica y Compa├▒ia, Eibar
241. Ca-Si, Fabrique d’Armes de grande precision, Eibar
242. Liberty, 1914, Retolaza Hermanos o Gregorio Bolumburu
243. Libia, Beistegui Hermanos, Eibar
244. Lusitania, La Armera Elgoeibarresa, Elgoeibar
245. Looking Glass, Acha Hermanos, Eibar
246. Martina, Martin Bascaran, Eibar
247. Omega, Armero Especialistas, Eibar
248. Omega
249. Paramount, Apaolozo Hermanos, Eibar
250. Plus Ultra, 1932, Gabilondo y Compa├▒ia, Elgoeibar
251. Praga, Sociedad Espa├▒ola de Armas y municiones, Eibar
252. Princeps, Fabrique d’Armes de grande precision, Eibar
253. Puma, Fabrique d’Armes de grande precision, Eibar
254. Precision, Fabrique d’Armes de grande precision, Eibar
255. Puppel, Ojanguren y Vidosa, Eibar
256. Regina, Gregorio Bolumburu, Eibar
257. Regina
258. Republic
259. Reims, 1914, Azanza y Arrizabalaga Eibar
260. Retolaza 1914, Retolaza Hermanos, Eibar
261. Royal (Novelty), M. Zulaica y Compa├▒ia, Eibar
262. Royal
263. Roland, Francisco Arizmendi, Eibar
264. Ruby Arms Co., Gabilondo y Urresti, Elgoeibar
265. Aldazabal Leturiondo y Cia, Eibar
266. Echeverria, Hijos de A. Echeverria, Eibar
267. Salaverria, Iraola Saverria, y Compa├▒ia, Eibar
268. Cebra, Beistegui Hermanos o Arizmendi, Zulaica & Co., Eibar
269. Le Secours, Tomas de Urizar de Barcelona
270. Selecta, 1919, Echave y Arizmendi, Eibar
271. Stosel, Retolaza Hermanos, Eibar
272. Zulaica, 1914, M. Zulaica y Compa├▒ia, Eibar
273. Titanic, 1914, Retolaza Hermanos, Eibar
274. Trust, Fabrique d’Armes de grande precision, Eibar
275. Union, Unceta y Compa├▒ia, Guernica
276. Urrejla y Compa├▒ia, Eiber
277. Fiel, Erquiaga, Muguruzu y Compa├▒ia, Eibar
278. Joha
279. Campeon, 1919, Crucelegui Hermanos, Eibar
280. Express, Garate, Anitua y Compa├▒ia, Eibar
281. Express
282. Errasti, Antonio Errasti, Eibar
283. Jupiter, Fabrique d’Armes de grande precision, Eibar
284. Ignota
285. Astra 700, Unceta y Compa├▒ia, Guernica
286. Boltun, Francisco Arizmendi, Eibar
287. Walman, Arizmendi y Goenaga, Eibar
288. Danton, Gabilondo y Compa├▒ia, Elgoeibar
289. Destroyer 1919, Isidro Gatza├▒aga, Eibar
290. Ruby Arms Co., Gabilondo y Urresti, Elgoeibar
291. Handy, 1917
11.VIETNAMPistoale1. Dan Quan Khu
2. Copie Browning
3. Copie Colt
12.INDONEZIAPistoale1. Pi. A. (Fabrik Sendjata Ringan Pindad, Bandung), cal. 9 para; copie FN GP35
13.IRANPistoale1. Model 1317 (Walther), cal. 9 mm scurt
14.ISRAELRevolvere1. IMI, 1950, cal. 9 para (Copie Colt 1929)
15.ITALIARevolvere1. Glisenti 1872 (Chamelot-Delvigne), ordnance, cal. 10,35; produs în special în Belgia
2. Glisenti 1886 (Chamelot-Delvigne), ordnance, cal 10,35
3. Model 1889, Bodeo, ordnance (Chamelot-D. modificat de Bodeo), cal. 10,35
4. Model Bodeo 1889
5. Model 1889 (produs de Soc. Metallurgica Bresciana, gia Tempini)
6. Nuovo revolver Bernardelli
Pistoale7. Glisenti 1906 și 1910, Metallurgica Bresciana gia Temprini, cal.7,65 para și 9 Glisenti
8. Brixia 1912, cal. 9 Glisenti
9. Beretta model 1915, cal. 7,65 și 9 Glisenti
10. Beretta model 1915-19, cal. 7,65
11. Beretta model 1923 cal. 9 Glisenti
12. Beretta model 1931, cal. 7,65 (în imagine modelul Marine)
13. Beretta model 1934, cal. 9 scurt sau 7,65 Br.
14. Beretta model 949 Cougar, cal. 9 scurt
15. Beretta model 318, cal. 6,35 (model 1919 redus)
16. Beretta model 418 Bantam, cal. 6,35
17. Beretta model 950 cal. 6,35
18. Beretta model 951 Brigadier, cal. 9 para sau 92 FS (Miami)
19. Beretta model 70 cal. 7,65 (71, 72, 73, 74 în diverse calibre)
20. Beretta model 74, cal. 22 l.r. ( similar modelului 74/A sau 100 Berben în cal. 7,65)
21. Beretta (Armi Roma) model 90 cal. 7,65
22. Beretta model 84 cal. 9 scurt (și 81, 81 BB, 84 BB, 82 BB, 85 BB, 87 BB în diverse calibre)
23. Beretta model 92, cal. 9 para
24. Sosso, Giulio Sosso, Torino, 1934 (I) și 1938 (II), cal. 9 para
25. Galesi 1923 (Industria Armi Galesi – IAG Collebeato, Brescia)
26. Galesi 1930, diverse calibre
27. Galesi model 1930
28. Galesi model 6, diverse calibre
29. Galesi model 6
30. Galesi (An. Ic. Armi Galesi) model 9, cal. 6,35
31. Galesi (Armi Galesi, Brescia AG) model 506, cal. 6,35
32. Galesi model 515 cal. 7,65
33. Rigarmi (Rino Galesi RG, Brescia), cal. 6,35 și 22.r.
34. Rigarmi model Hijo Militar, cal. 7,65 și 22 l.r. (Copie Walther PP)
35. Bernardelli (Vincenzo Bernardelli & C. Gardone V.T.) 1947, model UB, cal. 9 para
36. Bernardelli cal. 7,65 și 9 scurt
37. Bernardelli 1964, cal. 6,35
38. Bernardelli PA Baby, cal. 22 l.r.
39. Bernardelli model M.60, cal. 7,65 și 22 l.r.
40. Bernardelli model Usa sau M.80, cal. 7,65 și 22 l.r.
41. Sata (Sabatti e Tanfoglio), 1954, cal. 6,35
42. Titan (GT, Giuseppe Tanfoglio), cal. 6,35
43. Lercker, cal. 6,35
16.SUARevolvere1. Smith & Wesson, model 1
2. Smith & Wesson, model 2
3. Smith & Wesson, model 1 ˝
4. Smith & Wesson, Schield, model army Nr. 1 (1875)
5. Smith & Wesson, model army Nr. 3 (1878)
6. Smith & Wesson, cu acțiune dublă (DA) (1880)
7. Smith & Wesson, DA (1881)
8. Smith & Wesson, DA (1889)
9. Smith & Wesson, model Departure (1888)
10. Smith & Wesson, model Hammerless (1888)
11. Smith & Wesson, 1909
12. Smith & Wesson, 32, ejectare manuală 1896
13. Smith & Wesson, 1896, model II
14. Smith & Wesson, 1899, pentru poliție
15. Smith & Wesson, 1902 pentru poliție și sport
16. Smith & Wesson, New Century
17. Smith & Wesson, Ladysmith I model (1932)
18. Smith & Wesson, Ladysmith, II model (1936)
19. Smith & Wesson, Ladysmith III model (1938)
20. Smith & Wesson, model Hand Ejector Pocket, 1903
21. Smith & Wesson, Regulation Police, 1920
22. Smith & Wesson, 1905 pentru poliție și sport
23. Smith & Wesson, 1905
24. Smith & Wesson, 1905 serie specială
25. Smith & Wesson, model 10 Victory Hand Ejector, pentru serviciile secrete
26. Smith & Wesson, model 10 pentru poliție și sport
27. Smith & Wesson, model 10 și 17 (.22 l.r.) model nou de țeavă
28. Smith & Wesson, model 12 și 60 (inoxidabil) pentru poliție și sport
29. Smith & Wesson, model 15, 17 (22 l.r.) 18 (22 l.r.) și 63 (inoxidabil) Masterpiece
30. Smith & Wesson, model 19, 357 Combat Magnum
31. Smith & Wesson, model 19, 357 Combat Magnum și 66 (inoxidabil)
32. Smith & Wesson, model 20, 38/44 Heavy Duty
33. Smith & Wesson, model 22 Army
34. Smith & Wesson, model 27 cal. 357 Magnum
35. Smith & Wesson, model 28 Highway Patrolman
36. Smith & Wesson, model 29, cal. 44 magnum
37. Smith & Wesson, model 30, ejectare manuală
38. Smith & Wesson, model 32 Terrier
39. Smith & Wesson, model 33 Regulation police
40. Smith & Wesson, model 34, 22/32 kit-gun
41. Smith & Wesson, model 36 Chiefs special
42. Smith & Wesson, model 38 Bodyguard Airweight
43. Smith & Wesson, model 40 Centennial
44. Smith & Wesson, model 43, kit-gun airweight
45. Smith & Wesson, model 57, 41 Mag și 686 și 586 în 357Mag.
46. Smith & Wesson, model 58, 586 și 686 (inoxidabil) în 357 și 41 Mag
47. Smith & Wesson, model 60 Chiefs special, inoxidabil
48. Smith & Wesson, model 67 și 66 (inoxidabil)
49. Colt (Model 1971 Army-modificarea modelului army 1860)
50. Colt, model Old line 1870
51. Colt, model Colt’s House Pistol (Cloverleaf Colt & Jim Fisk Pistol 1871-1875)
52. Colt, model 1871 Colt Pocket
53. Colt, model 1873 New Line, S. A. Pocket
54. Colt, model 1874 New House sau New Line
55. Colt, model 1872 SAA sau 1873 (percuție centrală) praf negru și fără fum
56. Colt, model Frontier Scout 62 (SAA 1873)
57. Colt, model Bisley
58. Colt, model 1877 cu acțiune dublă, Lightnig sau Thunderer Birdhead
59. Colt, model 1878 Frontier D. A.
60. Colt, model 1889 precedent modelului 1892 New Navy – New Army
61. Colt, model 1892 New Navy – New Army
62. Colt, model New Service, 1898
63. Colt, model New Police
64. Colt, model Army M-1917
65. Colt, model Army Special M – 1909
66. Colt, model Police positive special, 1907
67. Colt, model Detective special, 1926
68. Colt, model Cobra
69. Colt, model Agent
70. Colt, model Police Positive
71. Colt, model Poket Positive
72. Colt, model Python. 357 Mag, Anaconda. 44 Mag, Boa. 357 Mag, Grizzly. 44 Mag.
73. Colt, model Marshal
74. Colt, model Commando
75. Colt, model Trooper
76. Colt, model Diamondback (38 Spl și. 22 l.r.)
77. Colt, model Detective Special
78. Colt, model Police Positive Special
79. Colt Viper, model King Cobra (357Mag)
80. Colt, model Metropolitan Mk III
81. Colt, model Lawman Mk III
82. Colt, model Trooper Mk III
83. Allens & Weeklock, 1858
84. American Army Co.
85. Brooklin Army Co.
86. Bacons Arms Co.
87. Bacons “Havy”
88. Bacons Peperbox
89. Bacons & Garrington
90. Harrington & Richardson, model American
91. Harrington & Richardson, model Young America
92. Harrington & Richardson, model Automatic cu lamă cuțit (circa 1900)
93. Harrington & Richardson, model Premier
94. Harrington & Richardson, model Worcester
95. Harrington & Richardson, model Defender
96. Harrington & Richardson, model Defender Special
97. Harrington & Richardson, model Defender 1925
98. Harrington & Richardson, model 900
99. Harrington & Richardson, model 929
100. Hopkins & Allen, model Tremis Terror
101. Hopkins & Allen, 1871 XL N 1
102. Hopkins & Allen, model Defender 89
103. Hopkins & Allen, 1879 Dictator
104. Hopkins & Allen, 1879 Ranger N 2
105. Hopkins & Allen, model XL N 4
106. Hopkins & Allen, model XL DA
107. Hopkins & Allen
108. Hopkins & Allen, model Bulldog
109. Hopkins & Allen, 1875
110. Hopkins & Allen, model 32
111. Grant
112. Dan Wesson, model 12
113. Dan Wesson, model 15
114. “Pocket Pony”
115. Iver-Johnson 1883
116. Iver-Johnson 1891, model Smoker
117. Iver-Johnson “American Bulldog”
118. Iver-Johnson 1900
119. Iver-Johnson tip Smith & Wesson
120. Iver-Johnson, model 55S Cadett
121. Iver-Johnson, model 66 Snub
122. Kolb & Co, Bade Hammerles
123. Connecticut Arms, 1866
124. Crispin 1865
125. Liberty
126. Maltby, Curtiss & Co. 1884
127. Maltby, Henlay & Co. 1889
128. Manhattan Fire Arms Co.
129. Mervin & Bray
130. Mervin-Galbert, 1886, model rusesc (produs Hopkins-Allen)
131. Mervin-Galbert, 1873
132. Mervin-Galbert
133. Mervin- Galbert DA
134. Meridian Fairarms Co.
135. Marlin “Standard” N. 2, 1878
136. Marlin “OK”
137. Moore 1860
138. Moore 1864
139. Williamson, National Arms Company, Brooklyn, cal. 45 teat-fire
140. Nord American Arms
141. Osgood “Duplex”
142. Plant
143. Pond, 1864
144. Prescott, 1860
145. Reid J., “My Friend”, 1865
146. Remington model nr. 1
147. Remington model nr. 3
148. Remington “Rider”
149. Remington, 1875, model Outlaw
150. Rupertus “Peperbox”, 1887
151. Smith, 1873
152. White Star (Hopkins & Allen)
153. Whitney
154. Fyrberg, 1903
155. Forehand Arms Co.
156. Forehand & Wadsworth, Bulldog 1871
157. Forehand & Wadsworth
158. Forehand & Wadsworth, model rusesc, 1873
159. Forehand & Wadsworth, Bulldog
160. Forehand & Wadsworth, British Bulldog
161. Forehand & Wadsworth, 1877
162. Forehand & Wadsworth (tip S&W)
163. High Standard, “Sentinel”
164. High Standard “Sentinel” MK I e MK IV
165. High Standard tip Western (.22lr)
166. High Standard, “Kit-gun”
167. High Standard, Sentinel Mk III
168. Higgins 88
169. Charter Arms “Undercover”
170. Stoeger Arms Corporation, “Deputy”
171. Sturm, Ruger & Co., “Bearcat” și Ruger “Vaquero” (SAA)
172. Sturm, Ruger & Co., “Single-six”
173. Sturm, Ruger & Co., “Blackhawk si Redhawk”
174. Sturm, Ruger & Co., GA-34
175. Union Arms Co., revolver automatic
176. U.S. Revolver Co.
Pistoale177. Colt 1900, cal. 38 ACP
178. Colt 1902, cal. 38 ACP
179. Colt 1903, cal. 38 ACP
180. Colt 1905 cal. 45 ACP
181. Colt 1907, cal. 45 ACP
182. Colt 1909, cal. 45 ACP
183. Colt 1911, cal. 45 ACP
184. Colt 1911A1, cal. 45 ACP și toate copiile (Nowlin, Les Baer, S.T.I., Kimber, Remington, Ithaca, Streyer Voight, Springfield, S&W, Peters Stahl, Safari Arms, KPS)
185. Colt Commsier, diverse calibre
186. Detonic, Detonics Inc., Seattle, diverse calibre
187. General Officer Model (Colt 45 model 15), cal. 45 ACP
188. Colt 1906 cal. 32 ACP
189. Colt cal. 25 ACP din 1908
190. Colt 380 cal. 380
191. Colt Junior, 1957, cal. 25 ACP
192. Bauer, Bauer firearms Corporation, Frase (Mich.), 1975, cal. 25 ACP
193. Bach UP, OMC, El Monte (Cal.), cal. 380 ACP
194. Guardian model 270 (G27C), FAI, cal. 25 ACP
195. H&R Harrington& Richardson Arms Company, Warcester (Mass.), 1916, cal. 32 ACP
196. H&R, 1912, cal. 25 ACP
197. Indian 380, Indian Arms Corporation, Detroit, 1982, cal. 380ACP
198. The Infallible, Warner Arms Corporation, Norwich, 1919, cal. 32 ACP
199. Air Crew, Kimball Arms Company, Detroit, cal. 30 M1 Car.
200. Remington model 51, 1919, diverse calibre
201. S&W 1913, Smith & Wesson, Springfield, cal. 35 S&W
202. S&W 1924, cal. 32 ACP
203. S&W model 39, cal. 9 para
204. S&W model 459, cal. 9 para
205. S&W model 61 Escort, cal. 22 l.r. sau 25 ACP
206. AFM, Mark X, American firearms Manufacturing, San Antonio
207. Sterling model PPL, Sterling Arms Corp., cal. 25 ACP
208. Sterling model 400 Mark II, 1976-79, cal. 380 ACP
209. Sterling model 300 cal.25 ACP si 302 cal. 22 l.r.
210. Savage model 1907, Savage Arms Comp., Utica, cal. 32 ACP
211. Savage model 1913, cal. 380 ACP
212. Savage model 1915 cal. 380 ACP
213. Savage model 1917 cal. 32 ACP
214. Savage 1914-18, cal. 25 ACP
215. Thomas, A. James, Covina Cal. 1970, cal. 45 ACP
216. Combat cal. 45 ACP
217. Phoenix, Phoenix Arms Company, Utica, 1907, cal. 25 ACP
218. F.I. model D, Firerarms Int. (copia Star spagnola)
219. W.A.C. (Warner Automatic Pistol) Brooklyn, (tip Schwarzlose) 1911, cal. 32 ACP
220. Union, unions Arms Cpm. Toledo (Utah), 1903, cal. 32 sau 38 S&W
221. Auto Mag Pistol (ACP) model 180, Pasadena, 1970, cal. 357 sau 44 ACP
17.CANADAPistoale1. Colt Browning model 1911 (Nord American Arms & Co., Quebec), cal. 45 ACP
2. Pistol n. 2, John Inglis & Company, Toronto, cal. 9 para (Browning 1935)
18.OLANDARevolvere1. Holland ordnance 1873
2. Revolver olandese
19.POLONIARevolvere1. Nagant 1895 Polsi, Ng 30, cal. 7,62 N
Pistoale2. VIS-35, Fabryka Broni, cal. 9 para
3. Smok, Fabryka Nakulski, Gniezno, cal. 6,35
4. P-64 sau Czak, Zaklady Metalowe Lucznik, cal. 9 Mak.
20.PORTUGALIARevolvere1. Ordinanza portoghese 1878-1886, tip Abadie
21.COREEAPistoale1. Model 68, 7.62 Tokarev 35
2. Copie Colt Browning
3. Copie Colt Browning model 1903
22.MEXICPistoale1. Obregon, (Fabrica National de Armas, Mexico City) cal. 45 ACP
2. Corla ( Fabrica de Armas, Zaragoza), cal. 22 l.r.
23.NORVEGIAPistoale1. Armata model 1914 cal. 11,25
24.UNIUNEA SOVIETICĂPistoale1. TK – Serghei Ksauovin, Toz și Tula fabrica 1926, cal. 6,35
2. TK (TOZ)
3. Korovin, cal. 7,65
4. Prilutskiy, 1928, cal. 7,65
5. Tokarev TT, 1930, cal. 7,62
6. Tokarev TT, 1933, cal. 7,62
7. Tokarev TT, 1951, cal. 7,62
8. Korovin, 1938, cal. 7,62, experimental
9. Korovin n.9, cal. 7,62, experimental
10. Margolin, cal. 22 l.r.
11. Rakov, cal. 7,62, experimental (Parabellum 08 ergonomy)
12. Tokarev, cal. 7,62, experimental
13. Voevodin, cal. 7,62, experimental
14. Makarov PM (Izhevsk fabrica), cal. 9 Mak.
15. Stechkin APS (Izhevsk fabrica), cal. 9 Mak.
16. PSM, (Lashnev, Simarin și Kulikov), cal. 5,45 mm
25.RUSIARevolvere1. Smith & Wesson rusesc, primul model (1871), cal. 10,67
2. Smith & Wesson rusesc, al doilea model (1872), cal. 10,67
3. Smith & Wesson rusesc, al treilea model (1880), Cavalry, cal. 10,67
4. Smith & Wesson rusesc, al treilea model
5. Nagant 1895 3 lines, cal. 7,62
6. Nagant 1895, civil sau poliție
26.ROMÂNIAPistoale1. Tokarev TT, 1933, cal. 7,62 (TT românesc )
2. Carpați – Copie Walther PP, 1930
Revolvere3. Romania 1886 Dimancea, produs în Regatul Unit de Gatling Arms Birmingham
4. Romania 1886 produs de Kynoch – Regatul Unit
5. Romania revolver Buescu 1876 (artilerie)
27.TURCIAPistoale1. Kirikkale Tufek Fabricasi, 1948, cal. 7,65 și 9 scurt
Revolvere2. Smith & Wesson 1879 f Turkey, cal. 44 RF
28.FRANȚAPistoale1. Bernardon-Martin, Saint-Etienne, 1906, cal. 7,65
2. Bernardon-Martin, Saint-Etienne, cal. 6,35
3. Le Steph, Manufacture d’armes automatiques, Saint-Etienne, cal. 6,35
4. Le Fran├±ais, model militar, Manufacture Fran├±aise d’Armes et Cycles, Saint-Etienne, 1923, cal. 9 Br. lung
5. Le Fran├±ais, 1929, cal. 6,35
6. Le Fran├±ais, 1926 cal. 6,35
7. Le Fran├±ais Policeman, Manufrance, cal. 7,65
8. MAS 1925 Nr. 1, Manufacture d’armes automatiques, Saint-Etienne, cal. 7,65 lung
9. MAS 1932 Tip A Nr. 4 cal. 7,75 lung
10. MAS 34, 1940, cal. 7,65 lung
11. MAS 35 S, 1941, cal. 7.65 lung
12. MAS 50, 1950-53, cal. 9 para (armată)
13. MAB model R, Manufacture d’Armes de Bayonne, 1951, diverse calibre
14. MAB model C o Cavalier, 1933, diverse calibre
15. MAB model D, 1935, diverse calibre
16. MAB model E, cal. 6,35
17. MAB model R, 1951, diverse calibre
18. MAB model PA-8, 1966, cal. 9 para
19. MAB PA-15, 1966, cal. 9 para
20. Unique Kriegsmodell, Man. d’Armes des Pyrennees Fran├±aises, Hendaye (Vichy), cal. 7.65
21. Unique L, 1925, diverse calibre
22. Unique R, 1951 diverse calibre
23. Unique C-2, cal. 7,65
24. Unique D-1, cal. 22 l.r.
25. Unique D-2, cal. 22 l.r.
26. Unique Bcf-66, cal. 7,65 și 9 scurt
27. Unique Mikros model 5 sau K, cal. 6,35
28. Audax, Man. d’Armes des Pyrennees Fran├±aises, Hendaye cal. 6,35
29. Ver-Car, Man. d’Armes Verney-Carron et cie, cal. 6,35
30. Gallia, Man. d’Armes des Pyrennees Fran├±aises, Hendaye, cal. 6,35
31. EBAC, Man. d’Armes des Pyrennees Fran├±aises, Hendaye, cal. 6,35
32. Kitu, cal. 6,35
33. MAB model A sau Defender, cal. 6,35
34. Le Majestic, Man. d’Armes des Pyrennees Fran├±aises, Hendaye, cal. 6,35
35. SA, Societe d’Armes de Paris, cal. 6,35
36. Le Sans Pareil, Man. d’Armes des Pyrennees Fran├±aises, Hendaye, cal. 6,35
37. Triomphe Fran├±ais, Man. d’Armes des Pyrennees Fran├±aises, Hendaye, cal. 6,35
38. Unique model 10, cal. 6,35
39. Union, M. Seytres, Saint-Etienne, cal. 6,35
40. HV, Hourat et Vie, Pau, cal. 6,35
41. Lepco o Helepco, Man. d’Armes des Pyrennees Fran├±aises, Hendaye per H. Le Personne, London, cal. 6,35
42. Unique cal. 7,65
43. Union cal. 7,65
44. Audax, cal. 7,65
45. Unique model 18, cal. 7,65
46. Ver-Car, Man. d’Armes Verney-Carron et Cie
47. Union France, 1935, cal. 7,63 Mauser e 9 para
48. Manurhin PP, Muhlhouse, diverse calibre, licență Walther
49. Mikros, cal. 7,65 e 6,35
Revolvere50. Le Mat
51. Perrin, cal. 10,4
52. Devisme, J. B. Devisme, Parigi, cal. 11
53. Galand 1870
54. Galand & Sommerville, UK 1869
55. Revolver ad 8 copie tip Galand
56. Ordnance Lefaucheux 1870, cal. 11
57. Chamelot-Delvigne, 1872
58. Saint Etienne, 1873
59. Saint Etienne, versiunea civilă
60. Lebel
61. Lebel 1892
62. “Agent”, tip Nagant
63. Manurhin MP-73
29.CEHOSLOVACIAPistoale1. Praga, Zbrojovka Praga, Vrsovice, 1920, cal. 7,65
2. Praga, Zbrojovka Praga, Vrsovice, 1922, cal. 6,35
3. Fox, 1919, Alois Tomiska, Pilsen, cal. 6,35
4. CZ, Ceska Zbrojovka, Praga, 1922, cal. 6,35
5. Pistol N (J. Nickl), Cekoslovenske Statni Zbrojovka, Brno, cal. 9 scurt
6. CZ 1924, cal. 9 scurt
7. CZ model 27, cal. 7,65
8. Little Tom, Alois Tomiska, Pilsen, cal. 6,35
9. CZ 1936, cal. 6,35
10. CZ 1938, cal. 9 scurt
11. PZK, Posumavska Zbrojovka, Kdyne, cal. 6,35
12. Ydeal, Frantisek Dusek, Opocno, cal. 6,35
13. Slavia, A. Vilimec, Kdyne, cal. 6,35
14. CSZ, Cekoslovenske Statni Zbrojovka, cal. 6,35
15. Duo, Frantisek Dusek, Opocno, cal. 6,35
16. Jaga, Frantisek Dusek, Opocno, cal. 6,35
17. Mars, Posumavska Zbrojovka, Kdyne, cal. 6,35
18. Mars, Posumavska Zbrojovka, Kdyne, cal. 7,65
19. Zbrojovka Plzen, Pilsen, 1919, cal. 7,65
20. Perla, Frantisek Dusek, Opocno, cal. 6,35
21. CZ 523, model 1952, cal. 7,62
22. CZ 1950, cal. 7,65
23. CZ 1945 cal. 6,35
24. Duo, Frantisek Dusek, Opocno, cal. 6,35
25. Pistola Z, Ceska Zbrojovka, Praga, cal. 6,35
26. CZ 70, cal. 7,65
27. CZ 75, Pfesne Stroijrentsvi, Uhrersky Brod, cal. 9 para
Revolvere28. ZKR 590 o Grand (Brno fabrica)
30CHINAPistoale1. Norinco – Copie Colt 1911
2. Mauser-C96 (copie), cal. 45
3. Copie Browning
4. Copie Mauser
5. Tip 31 the 1931 cal. 6,35
6. Nord Cina, model 19, 1944, cal. 8 Nambu
7. FN Browning GP-35 (produs în Belgia și Canada), 1940-45, cal. 9 para
8. Model 213A, Nsauinco, cal. 9 para, Nsauinco 1911 model în diverse calibre
31.FINLANDAPistoale1. L-35 Valtions Kiv├¤├¤ritedhas (VKT), Jyv├¤skyl├¤, 1937, cal. 9 para
32.CHILEPistoale1. FAMAE, Fabrica de Material del Ejercito, Santiago, cal. 6,35
33.ELVEȚIAPistoale1. Arquebusier, Ernest et Fran├±ois Mayor, Lausanne, cal. 22 l.r.
2. Arquebusier model 3, cal. 6,35
3. Chylewski, SIG, 1910-15, cal. 6,35
4. Steyr-Solothurn, cal. 6,35
5. Parabellum Luger model 06/29, Eidgenossische Waffenfabrick, Bern, cal. 7,65 para
6. SIG SP 44/16, Schweizerische Industrie-Gesellschaft, Neuhausen, cal. 9 mm. para
7. SIG 47/8 sau P 210, cal. 7,65 para și 9 para
8. SIG-Sauer P 220, diverse calibre
9. SIG-Sauer P 225, cal. 9 para
10. SIG Sauer P 230, 1974, diverse calibre
Revolvere11. Galant-Schmidt, 1878 (Elveția)
12. Galant-Schmidt 1892 (Elveția)
13. Ordinanza model 29 (82/29) (Elveția)
34.SUEDIAPistoale1. Hamilton model 1901, Thsaussin & Sons, Alings├¤s, cal. 6,35
2. M/07, Husqvarna Vapenfabriks, cal. 9 Br.
3. M/1940 (tip Lahti) Husqvarna Vapenfabriks, cal. 9 para
35.IUGOSLAVIAPistoale1. Model 1931 Yovanovich, Arsenale di Kragujevac, cal. 9 scurt
2. Model 57, Zavodi Crvena Zastava, Kragujevac, cal. 7,62 (copie Tokarev)
36.JAPONIAPistoale1. Hino, Komuro, Tokio, 1908, cal. 7,65
2. Nambu 1903, model A, Tokio, cal. 8
3. Nambu model B (baby), 1909, cal. 7
4. Taisho anno 14°, 1925, cal. 8
5. Nambu model 94, cal. 8
6. New Nambu model 57, cal. 9 para
7. New Nambu, model 57A, cal. 9 para
8. New Nambu, model 57B, cal. 7,65
9. Iato, cal. 7,65
Revolvere10. Japan Ordnance 1926
11. New Nambu
37.Revolvere – Diverse produse artizanale (produse de mici armurieri)1. Lefaucheux Eugene, Paris, cal. 12,7, model marină 1858 pentru uz civil
2. Tip Lefaucheux, Belgium
3. Rolland & Renault, Liege
4. Barrelesss, E. Renault, Liege
5. tip Chamelot-Delvigne
6. Gasser, Vienna
7. Barreless, Orbea Hermanos, Eibar
8. Gasser, Vienna
9. tip Chamelot-Delvigne
10. Renault
11. Verney-Canon, St. Etienne
12. tip Chamelot-Delvigne
38.Tip Bulldog – Revolvere produse de diverși armurieri europeni1. revolver tip Bulldog
39.Revolvere tip Velodog1. Revolver tip Velodog
40.Revolvere imitație Smith & Wesson (Spania, Belgia, Italia)1. Revolver imitație Smith & Wesson
41.Diferite revolvere produse de armurieri europeni1. Revolver produs de armurieri europeni
42.Reproduceri ale unor revolvere faimoasePistol Colt 19111. Nowlin
2. Strayer – Voight Model Infinity
3. Peters Stahl
4. Springfield
5. Safari Arms
6. Para Ordnance
7. Les Baer
8. Kimber
9. Smith & Wesson 1911
10. S.T.I. model Troian USPSA
11. Remington R1 1911
12. Norinco model 1911

(4) În situația prevăzută la alin. (1), organul de poliție competent verifică, în termen de 10 zile, următoarele:

a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei;

b) dacă arma sau țeava procurată corespunde categoriei, tipului și destinației pentru care s-a emis autorizația;

c) dacă seria înscrisă pe armă sau pe țeavă corespunde cu cea din documentele care o însoțesc;

d) existența, în evidențele proprii, a autorizației armurierului din România de a comercializa arme;

e) dacă, potrivit evidențelor proprii, în intervalul de timp dintre eliberarea autorizației de procurare și data la care persoana s-a prezentat cu arma sau țeava procurată, nu a intervenit vreunul dintre cazurile prevăzute de Lege de suspendare ori de anulare a dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei.

(5) În termenul prevăzut la alin. (4), arma rămâne în posesia titularului, acesta având obligația ca, până la înscrierea armei în permisul de armă, să o păsteze la domiciliu sau reședință în condiții de securitate, conform prevederilor prezentelor norme metodologice ori să o depună spre păstrare la un armurier autorizat.

(6) Ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (4), dacă nu au fost constatate cazuri de neîndeplinire a condițiilor prevăzute de lege și a fost efectuată, după caz, tragerea experimentală în condițiile prevăzute la secțiunea a 2-a Capitolului IV, organul de poliție competent procedează după cum urmează:

a) emite permisul de armă tip A, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, în cazul în care persoana este autorizată să dețină arma procurată, respectiv permisul de armă tip B, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, dacă persoana este autorizată să o poarte și să o folosească, înscriind arma în documentul respectiv, precum și cantitatea maximă prevăzută de Lege, tipul și calibrul muniției care poate fi deținută de solicitant;

b) în cazul în care persoana este deja titulară a unui permis de armă tip A sau, după caz, a unui permis de armă tip B, înscrie în permisul respectiv arma sau țeava și, după caz, cantitatea maximă prevăzută de Lege, tipul și calibrul muniției care poate fi deținută de solicitant.

(7) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (4) s-a constatat faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale, precum și în cazul refuzului de prezentare a armei sau țevii pentru tragere experimentală, organul de poliție competent dispune demersurile corespunzătoare pentru clarificarea neconcordanțelor constatate sau, după caz, refuză înscrierea armei ori a țevii în permisul de armă, respectiv eliberarea documentelor prevăzute la alin. (6) și dispune păstrarea armei în custodie ori depunerea acesteia spre păstrare la un armurier autorizat, în condițiile legii, în funcție de situația care justifică acest refuz.

Art. 14. – (1) Persoanele autorizate să dețină și, după caz, să poarte și să folosească arme letale au obligația ca, în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei, să se prezinte la organul de poliție competent pentru a solicita radierea armei din permisul de armă, prezentând în acest sens documentul autentic, în original și în copie, care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condițiile legii.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), titularul dreptului de a purta și folosi arme de vânătoare care a înstrăinat temporar armele deținute în condițiile art. 38 din Lege, are obligația ca, în termen de 2 zile lucrătoare de la înstrăinarea temporară a armelor, să notifice organul de poliție competent, prezentând în acest sens un document din care să rezulte datele de identificare a persoanei căreia i-au fost încredințate armele, datele de identificare ale armelor, cantitatea de muniție, după caz, precum și perioada încredințării.

SECȚIUNEA a 3-a
Condițiile păstrării și asigurării securității armelor letale și a munițiilor

Art. 15. – (1) Titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să păstreze armele letale și munițiile acestora la domiciliul sau la reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

(2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniției separat de arme. Armele letale, cu excepția celor cu destinația apărare și pază, se păstrează neîncărcate cu muniție.

(3) În cazul unui număr mai mare de 15 arme letale, deținătorul are obligația de a asigura la adresa prevăzută în permisul de armă, un spațiu special amenajat pentru depozitare, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), dotat cu sisteme electronice de alarmare, avizate de către organul de poliție competent și conectate la un dispecerat de alarmare și intervenție specializat.

Art. 16. – Muniția destinată armelor letale se păstrează numai în dulapuri metalice, în casete sau, după caz, în compartimente separate față de cele în care se păstrează armele pentru care este destinată, cu următoarele excepții:

a) în cazul armelor de apărare și pază, poate fi păstrată împreună cu acestea o cantitate de cel mult 12 cartușe destinate unei singure arme;

b) în cazul armelor de vânătoare sau de tir pentru care titularul are drept de port și folosire, poate fi păstrată împreună cu o singură armă dintre acestea, o cantitate de cel mult 10 cartușe cu proiectil.

Art. 17. – (1) Titularul dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor letale poate depune spre păstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum și muniția deținută, la un armurier autorizat în acest sens.

(2) Titularul dreptului de deținere poate transporta armele precum și muniția deținută, înscrise în permis, numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbării locului unde acestea sunt păstrate, în condițiile prevăzute la art. 18.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), titularul dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor letale poate transporta pe teritoriul României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 10 arme în același timp. Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfășoare operațiuni de transport cu arme și muniții.

Art. 18. – (1) În vederea autorizării efectuării unui transport de arme și/sau muniții, titularul dreptului de deținere a acestora trebuie să depună la organul de poliție în a cărei rază de competență teritorială sunt păstrate armele, o cerere în care se precizează datele de identificare a solicitantului, motivul transportului, locul unde urmează să fie transportate armele și/sau muniția, data și durata transportului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele și munițiile ce fac obiectul transportului, însoțită, după caz, de următoarele documente:

a) dovada asigurării transportului printr-un armurier autorizat în acest sens, în situația în care se solicită autorizarea transportului unui număr mai mare de 10 arme, întreaga cantitate de arme urmând a se transporta în același timp;

b) dovada asigurării condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, în cazul transportului armelor la un nou domiciliu sau la o nouă reședință.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluționează prin eliberarea autorizației de transport al armelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, după cum urmează:

a) în termen de cel mult o zi lucrătoare, timp în care, în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), organul de poliție competent verifică dacă armurierul care urmează să asigure transportul este autorizat să desfășoare operațiuni de transport, iar în situația în care solicitantul declară că armele urmează să fie depuse la un armurier, verifică dacă acesta este autorizat;

b) în termen de cel mult 15 zile, în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială urmează să fie transportate armele verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 15, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 6 alin. (5).

(3) Autorizația prevăzută la alin. (2) se acordă cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcție de durata transportului, care poate fi prelungită o singură dată pentru aceeași perioadă, la cerere, în cazuri justificate.

(4) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), organul de poliție competent constată că nu se justifică autorizarea solicitată în condițiile alin. (1), respinge cererea și comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 19. – (1) Titularul dreptului de deținere a armelor poate fi autorizat, la cerere, să folosească într-un poligon autorizat armele deținute, dacă acestea au inspecția tehnică efectuată în ultimii 5 ani.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va cuprinde datele de identificare a solicitantului, poligonul unde urmează să fie folosită arma sau, după caz, armele deținute, traseul de deplasare și, după caz, mijlocul de transport folosit.

(3) Cererea se soluționează în termen de o zi lucrătoare, prin eliberarea autorizației temporare de transport și folosire a armei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, timp în care organul de poliție competent verifică dacă poligonul unde urmează să fie folosită arma sau, după caz, armele, este autorizat în condițiile legii.

(4) Autorizația temporară de transport și folosire a armelor se acordă cu o valabilitate de egală cu durata desfășurării activității în cauză, la care se adaugă timpul necesar deplasării, în situația în care activitatea are loc în altă localitate decât cea în care își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență solicitantul, care poate fi prelungită, la cerere, în condițiile alin. (1) și (2).

Art. 20. – (1) Colecționarii de arme pot fi autorizați, la cerere, să transporte și să folosească armele deținute în colecție în vederea participării la manifestări culturale, artistice sau istorice, organizate de instituții sau organizații cu atribuții în domeniu.

(2) În vederea obținerii autorizației prevăzute la alin. (1), solicitantul va depune o cerere în care se precizează datele de identificare ale acestuia, locul de desfășurare a evenimentului, armele deținute, traseul de deplasare și, după caz, mijlocul de transport folosit, locul de păstrare al armelor, precum și o invitație nominală din partea organizatorului.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluționează în termen de 5 zile lucrătoare, prin eliberarea autorizației temporare de transport și folosire a armei, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7, timp în care organul de poliție competent verifică autenticitatea invitației, iar în cazul în care evenimentul va fi organizat pe domeniul public, existența acordului autorității publice locale.

(4) Autorizația prevăzută la alin. (3) se acordă cu o valabilitate egală cu durata desfășurării evenimentului în cauză, la care se adaugă timpul necesar deplasării, în situația în care evenimentul are loc în altă localitate decât cea în care își are domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență solicitantul.

(5) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), organul de poliție competent constată că nu se justifică autorizarea prevăzută la alin. (1), respinge cererea și comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 21. – (1) Autorizația eliberată în condițiile art. 19 și 20 conferă titularului dreptul de a transporta armele și de a procura cantitatea de muniție înscrise în aceasta, cu respectarea întocmai a traseului de deplasare și a destinației.

(2) În situația comercializării muniției în baza autorizației de transport, în condițiile alin. (1), armurierul are obligația de a certifica vânzarea muniției prin înscrierea pe verso-ul autorizației a datei efectării operațiunii, a cantității de muniție și a poziției în registrul de comercializare.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), colecționarii pot fi autorizați să transporte și să folosească și muniția fără proiectil deținută în condițiile legii, împreună cu armele, în situația în care, din cuprinsul documentelor prevăzute la art. 20 alin. (3) rezultă că aceasta va fi folosită cu ocazia evenimentului.

Art. 22. – Titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să transporte armele deținute de la locul de păstrare până la locul de desfășurare a activităților pentru care au fost autorizate, introduse în huse, neîncărcate cu muniție și asigurate cu dispozitive de blocare a trăgaciului în cazul armelor purtate întregi.

SECȚIUNEA a 4-a
Regimul armelor letale aflate în proprietatea unor persoane fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire

Art. 23. – Persoanele fizice care nu sunt titulare ale dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale ori cărora acest drept le-a încetat temporar sau definitiv, pot deține arme în proprietate numai în următoarele situații:

a) au devenit proprietari în urma încheierii unei proceduri succesorale sau a unei donații;

b) au devenit proprietari în urma primirii în dar sau ca recompensă, de la instituțiile în care sunt încadrate;

c) erau proprietari la data suspendării ori anulării dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor, în condițiile legii.

Art. 24. – (1) Armele aflate în proprietatea persoanelor prevăzute la art. 23 pot fi înstrăinate de acestea în condițiile legii sau, după caz, pot fi păstrate numai la armurieri autorizați, cu excepția cazului în care sunt luate în custodie de organele de poliție competente.

(2) Persoanele prevăzute la art. 23, pot fi autorizate, la cerere, să dețină sau să poarte și să folosească armele aflate în proprietate, conform reglementărilor cuprinse în Secțiunea 1 a prezentului capitol, ori, după caz, le pot transforma în arme neletale, în condițiile prevăzute la Secțiunea a 3-a a Capitolului IV.

SECȚIUNEA a 5-a
Procedura acordării certificatului de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

Art. 25. – (1) Persoanele care au obligația să urmeze cursul de instruire teoretică și practică prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. g) din Lege, trebuie să promoveze examenul de absolvire a cursului în condițiile prevăzute în prezenta secțiune.

(2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) și d) din Lege și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)d); documentele originale se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Durata pregătirii teoretice și practice, în cadrul cursului prevăzut la alin. (1), este de 80 de ore.

(5) Pentru a se putea prezenta la examenul de absolvire a cursului, persoana acceptată să urmeze cursul prevăzut la alin. (1) are obligația de a parcurge în proporție de cel puțin 90% programul de pregătire și de a desfășura activitățile corespunzătoare numai în condițiile stabilite prin programă.

Art. 26. – (1) La finalizarea cursului de instruire teoretică și practică, cursanții susțin un examen de absolvire în fața unei comisii formate din doi polițiști din cadrul inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a căror rază își are sediul sau punctul de lucru organizatorul și un reprezentant al persoanei juridice care a organizat cursul.

(2) Organizatorul cursului are obligația de a asigura condițiile tehnice și materiale pentru desfășurarea examenului prevăzut la alin. (1) și de a informa cursantul asupra datei, orei și locului susținerii examenului, cu cel puțin 5 zile înainte.

(3) Examenul prevăzut la alin. (1) constă în susținerea a două probe după cum urmează:

a) proba teoretică, în cadrul căreia se verifică însușirea cunoștințelor în următoarele domenii: legislația privind regimul armelor și al munițiilor, prevederile legale referitoare la legitima apărare și starea de necesitate, acordarea primului ajutor, aspecte generale privind balistica, respectiv părțile componente și modul de funcționare și folosire a armelor și munițiilor;

b) proba practică, în cadrul căreia se verifică deprinderile de bază privind folosirea armamentului, respectiv pregătirea armei pentru tragere, respectarea pozițiilor de tragere, reacția personală la declanșarea focului, precizia tragerii și modul de asigurare a armei.

Art. 27. – (1) După promovarea examenului de absolvire organizatorul cursului eliberează certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8; procedura privind întocmirea și eliberarea certificatului de absolvire se elaborează de Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condițiile prevăzute la art. 26, în termen de cel mult 6 luni, conform planificării stabilite de organul de poliție competent, fără a mai fi necesară repetarea cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor.

(3) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire în termenul prevăzut la alin. (2) poate susține un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor.

Art. 28. – (1) Certificatul de absolvire prevăzut la art. 27 alin. (1) își pierde valabilitatea dacă se constată că persoanei i-a fost anulat dreptul de deținere sau port și folosire a armelor, cu excepția situațiilor în care măsura anulării s-a dispus ca urmare a pierderii calității prevăzute la art. 13 alin. (2)(5) din Lege.

(2) În situația prevăzută la alin. (1), persoana care urmează să solicite autorizarea procurării de arme letale va parcurge un nou curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în condițiile prevăzute la art. 25 și va susține un nou examen de absolvire.

SECȚIUNEA a 6-a
Modul de acordare a atestatului de instructor în poligonul de tragere

Art. 29. – Personalul care desfășoară activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate trebuie să dețină atestatul de instructor în poligonul de tragere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9, care se eliberează, la cerere, de către structurile de specialitate de la nivel central și teritorial ale Poliției Române.

Art. 30. – (1) Pot dobândi atestatul de instructor în poligonul de tragere cetățenii români, rezidenții statelor membre, sau străinii cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. c) și d) din Lege, precum și, cumulativ, următoarele condiții:

a) au împlinit vârsta de 21 de ani;

b) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor deținute de organul de poliție competent;

c) sunt apți din punct de vedere medical și psihologic;

d) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, deținute în condițiile prevăzute de lege;

e) sunt absolvenți de studii liceale și au obținut certificatul de calificare cu recunoașterea națională însoțit de suplimentul descriptiv, în urma absolvirii cursului de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat potrivit Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Persoana care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (1) trebuie să depună la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află domiciliul, reședința sau după caz, locul de rezidență în România, o cerere scrisă însoțită de următoarele documente, în original și în copie:

a) actul de identitate, în original și în copie;

b) certificatul de calificare și suplimentul descriptiv obținute în urma absolvirii cursului de instructor în poligonul de tragere, prevăzute la alin. (1) lit. g), în original și în copie;

c) actul de studii, în original și în copie;

d) certificatul medical prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), în original și în copie;

e) aviz psihologic, în original și în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

f) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru obținerea atestatului de instructor în poligonul de tragere.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a)c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Organul de poliție competent verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru obținerea atestatului de instructor în poligonul de tragere pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), precum și a verificărilor efectuate în evidențele proprii și, dacă constată că acestea sunt îndeplinite, eliberează solicitantului atestatul, iar în caz contrar, comunică în scris, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, motivele pentru care nu eliberează acest document.

(5) Îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)f) de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene se face prin prezentarea documentelor echivalente eliberate de o autoritate competentă din statul membru de origine sau de proveniență.

(6) Condiția prevăzută la alin. (1) lit. e) poate fi atestată de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene prin documente eliberate în condițiile legii pentru cetățenii români.

(7) Autoritatea competentă la nivel național în materia recunoașterii calificărilor profesionale și a cooperării administrative pentru profesia de instructor în poligonul de tragere este Inspectoratul General al Poliției Române.

(8) Prevederile alin. (3) și (4) se aplică corespunzător în cazul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene.

(9) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene care beneficiază de recunoașterea calificărilor profesionale, trebuie să aibă cunoștințele de limba română necesare exercitării profesiei de instructor în poligonul de tragere în România în conformitate cu dispozițiile legii privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România.

Art. 31. – (1) Cursul de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere se organizează de către persoane juridice autorizate conform Secțiunii a 7-a a Capitolului III.

(2) Pot urma cursul prevăzut la alin. (1) persoanele care au împlinit vârsta de 21 ani, sunt absolvente de studii liceale, îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. (c) și (d) din Lege și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic.

(3) În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (2), solicitantul trebuie să prezinte, cu ocazia depunerii cererii de admitere la curs documentul de studii, în copie și original, și documentele prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), c)e), însoțite de certificatul de cazier judiciar; documentele originale, cu excepția cerificatului de cazier judiciar, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Durata pregătirii teoretice și practice, în cadrul cursului prevăzut la alin. (1), este de 720 de ore.

Art. 32. – (1) Persoanele care au frecventat în proporție de cel puțin 90% cursul de calificare profesională a instructorilor în poligoanele de tragere vor susține examenul de absolvire în fața unei comisii din care face parte și un reprezentant al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București sau, după caz, al inspectoratului de poliție județean în raza căruia furnizorul de formare profesională își are sediul, constituite potrivit dispozițiilor art. 42 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, republicată cu modificările și completările ulterioare.

(2) Organizatorul cursului are obligația de a asigura condițiile tehnice și materiale pentru desfășurarea examenului prevăzut la alin. (1) și de a informa cursantul asupra datei, orei și locului susținerii examenului, cu cel puțin 10 zile înainte.

(3) Examenul prevăzut la alin. (1) se constituie din susținerea a două probe, după cum urmează:

a) proba teoretică, care constă într-un set de întrebări prin care se verifică însușirea cunoștințelor din toate domeniile abordate în cadrul cursului;

b) proba practică, care constă într-o ședință de tragere în poligon, prin care se verifică deprinderile privind folosirea armamentului și a muniției, a echipamentelor de protecție individuală, pregătirea armei pentru tragere, respectarea pozițiilor pentru tragere, precizia tragerii, reacția personală la declanșarea focului, modul de asigurare a armei, precum și deprinderile personale și modul de acțiune în situații care necesită acordarea primului ajutor și în caz de incendiu.

Art. 33. – (1) Persoanei care a promovat examenul de absolvire prevăzut la art. 32 și îndeplinește toate condițiile prevăzute la art. 30 alin. (1) i se eliberează de către organul de poliție competent atestatul de instructor în poligonul de tragere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.

(2) Persoana care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire are dreptul de a participa la un nou examen în condițiile prevăzute la art. 32, în termen de cel mult 12 luni, fără a mai fi necesară repetarea cursului de pregătire.

(3) Persoana care nu a promovat sau care nu s-a prezentat la susținerea examenului de absolvire în termenul prevăzut la alin. (2) poate susține un nou examen numai după parcurgerea unui nou curs de pregătire în condițiile stabilite la art. 31.

(4) Cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai Spațiului Economic European, sau ai Confederației Elvețiene care doresc să exercite în România, în mod independent sau ca salariat, profesia de instructor în poligonul de tragere, pot face dovada absolvirii studiilor și a deținerii calificării profesionale prin unul din documentele prevăzute de Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 34. – (1) Atestatul de instructor în poligonul de tragere conferă deținătorului dreptul și îi instituie obligația de a folosi armele din dotare în condițiile, limitele și scopul conferite de lege.

(2) În poligoanele autorizate conform legii, instructorul poate încredința arma de tir pe care este autorizat să o dețină, respectiv arma de tir pentru care deține dreptul de port și folosire, altor persoane care participă la activitățile de instruire, în condițiile stabilite prin regulamentul de ordine interioară al poligoanelor.

Art. 35. – (1) Termenul de valabilitate a atestatului de instructor în poligonul de tragere este de 5 ani și se poate prelungi, la cererea deținătorului, la fiecare 5 ani, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. b)f), atestate prin documentele prevăzute la art. 30 alin. (2) lit. a), d) și e), precum și pe baza verificărilor în evidențele proprii ale organului de poliție competent. Prelungirea termenului de valabilitate se menționează în atestat de către organul de poliție competent.

(2) Atestatul de instructor în poligonul de tragere se anulează dacă se constată, fie cu ocazia solicitării prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie în urma unor verificări de specialitate efectuate de organele de poliție competente, că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).

(3) În situația în care titularul nu se prezintă până la împlinirea termenului de valabilitate prevăzut la alin. (1) organul de poliție competent dispune măsura suspendării dreptului de exercitare a calității de instructor în poligonul de tragere până la data reînnoirii acestuia, precum și retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (3) se comunică persoanei în cauză prin dispoziția de suspendare a dreptului de exercitare a calității de instructor în poligonul de tragere și de retragere a permisului de armă sau, după caz, a permiselor de armă.

SECȚIUNEA a 7-a
Modul de acordare a atestatului de colecționar

Art. 36. – (1) Persoanele fizice care doresc să dețină arme de colecție pot solicita organelor de poliție competente acordarea atestatului de colecționar, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a) și c)i) din Lege, precum și una dintre următoarele condiții:

a) sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire a minim 5 arme letale sau neletale supuse autorizării;

b) dețin calitatea de membri ai unei asociații de colecționari, legal constituită în România și au o vechime în cadrul acestei asociații de cel puțin 6 luni;

c) dețin calitatea de moștenitor sau donatar al unei arme letale sau neletale supuse autorizării ori notificării.

(2) În vederea obținerii atestatului de colecționar, solicitantul trebuie să depună la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București sau la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială își are domiciliul ori reședința o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, însoțită de următoarele documente:

a) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b)e) sau, după caz, permisul de armă valabil, în situația în care solicitantul este titular al dreptului de deținere sau de port și folosire a unei arme letale;

b) unul dintre următoarele documente, care să ateste una dintre calitățile prevăzute la alin. (1):

i) permisul de armă valabil, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. a);

ii) adeverință, în original și în copie, eliberată de asociația de colecționari al cărei membru este solicitantul, pentru situația prevăzută la alin. (1) lit. b);

iii) certificat de moștenitor sau, după caz, contractul de donație, în original și în copie, pentru situațiile prevăzută la alin. (1) lit. c);

c) dovada achitării taxei prevăzute de legislația în vigoare pentru obținerea atestatului de colecționar.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a)c), care se depun și în copie, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 37. – (1) Cerearea formulată în condițiile prevăzute la art. 36 alin. (2) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 36 alin. (1), pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii.

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(5) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Lege, organul de poliție competent eliberează solicitantului atestatul de colecționar iar în caz contrar, îi comunică în scris, motivul respingerii solicitării.

Art. 38. – Atestatul de colecționar conferă titularului, după caz, dreptul de deținere în colecție a armelor intrate în proprietatea acestuia prin moștenire sau donație, anterior obținerii acestui drept, precum și dreptul de procurare și deținere a armelor cu destinația colecție, conform anexei la Lege.

Art. 39. – (1) Termenul de valabilitate a atestatului de colecționar este de 5 ani și se vizează, după caz, odată cu prelungirea valabilității permisului de armă în care sunt înscrise armele deținute în colecție.

(2) Atestatul de colecționar se anulează dacă se constată, fie cu ocazia solicitării prelungirii termenului de valabilitate a acestuia, fie în urma unor verificări de specialitate efectuate de organele de poliție competente, că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 36 alin. (1).

SECȚIUNEA a 8-a
Procedura de prelungire a valabilității permisului de armă

Art. 40. – (1) Titularii permiselor de armă tip A și tip B au obligația ca, până la expirarea valabilității acestor documente, să depună la organul de poliție competent din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în a căror rază teritorială domiciliază sau își au reședința ori locul de rezidență, un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12;

b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

c) permisele de armă, în original și în copie, precum și să prezinte armele înscrise în acestea;

d) certificatul medical prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), în original și în copie;

e) aviz psihologic, în original și în copie, din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării, eliberat, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

f) documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. f), după caz, care atestă calitatea ce i-a conferit dreptul de a deține sau, după caz, de a purta și folosi arma respectivă.

g) dovada efectuării tragerii experimentale, după caz;

h) dovada efectuării tragerii anuale în poligon, după caz;

(2) Instructorul în poligonul de tragere are obligația de a prezenta pe lângă documentele prevăzute la alin. (1), o adeverință eliberată de persoana juridică deținătoare a poligonului de tragere autorizat, care să ateste faptul că a desfășurat efectiv activități de instruire, îndrumare și supraveghere a tragerilor efectuate.

(3) În situația în care la data expirării valabilității permiselor de armă, titularul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 28 alin. (2), respectiv la art. 44 din Lege, acesta este obligat ca, în termen de 3 luni de la data încetării măsurii de suspendare a dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor, să depună la organul de poliție competent documentele prevăzute la alin. (1).

(4) Perioada de suspendare a dreptului de deținere, respectiv, de port și folosire a armelor și munițiilor nu se ia în considerare la calculul perioadei de valabilitate a permisului de armă; perioada de suspendare se calculează de la data luării la cunoștință și până la data încetării măsurii de suspendare.

(5) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b) și c), împreună cu armele înscrise în acestea se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea, respectiv verificarea caracteristicilor și seriilor înscrise pe armă și documente.

Art. 41. – (1) În termen de 30 zile de la data depunerii dosarului complet, organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b)f), h) și i) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii.

(2) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (1) a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, autoritatea competentă procedează la prelungirea valabilității permisului de armă.

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare documente sau informații suplimentare conform prevederilor legale în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(5) Organul de poliție competent refuză prelungirea valabilității permisului de armă în următoarele cazuri:

a) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 28, respectiv la art. 44 și 45 din Lege;

b) la solicitarea expresă a organului de poliție competent, solicitantul nu efectuează inspecția tehnică a armelor, cu excepția celor pentru care titularul are numai drept de deținere și care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condițiile art. 27 alin. (4) din Lege sau, după caz, nu au fost folosite, în condițiile legii, în poligoanele de tragere;

c) la notificarea organului de poliție competent, solicitantul nu a prezentat armele letale cu țeavă ghintuită pentru efectuarea tragerii experimentale în condițiile prevăzute la Secțiunea a 2-a a Capitolului IV, în vederea înregistrării proiectilului și a tubului martor în evidențele operative ale poliției.

d) refuzul solicitantului de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile suplimentare solicitate de organele de poliție competente.

e) solicitantul nu face dovada efectuării tragerilor în poligon.

(6) Prin excepție de la prevederile lit. e) a alin. (5), în cazul armelor de colecție vechi, sau care nu pot fi folosite având în vedere caracteristicile sau starea de degradare, titularul permisului de armă prezintă un document eliberat de armurierii autorizați să efectueze operațiuni de dezactivare, reparare sau efectuare a inspecței tehnice din care să rezulte imposibilitatea efectuării tragerii.

(7) Gestionarii fondurilor de vânătoare și reprezentanții poligoanele autorizate de tragere au obligația de a elibera documente care să ateste participarea la acțiunile de vânătoare sau, după caz, efectuarea tragerii.

(8) Cu 6 luni înainte de expirarea valabilității permisului de armă, dar nu mai târziu de 30 de zile înainte de împlinirea termenului, organul de poliție competent notifică deținătorii armelor înscrise în permisele de tip A și tip B cu privire la data de expirare a documentului.

(9) Notificarea titularilor permiselor de armă se poate efectua prin una dintre următoarele modalități:

a) scrisoare cu confirmare de primire;

b) scrisoare recomandată;

c) poștă electronică;

d) telefonic, încheindu-se în acest sens un proces-verbal;

e) în cadrul activităților specifice de verificare a deținătorilor de arme, încheindu-se în acest sens un proces-verbal.

SECȚIUNEA a 9-a
Procedura autorizării schimbărilor în situația armei sau a titularului dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei

Art. 42. – (1) Proprietarul unei arme letale poate solicita unui armurier autorizat în condițiile Legii efectuarea unor modificări de natură tehnică ale armei numai cu acordul organului de poliție competent.

(2) Actul prin care se exprimă acordul organului de poliție competent se eliberează, la cerere, fără alte formalități, dacă, prin modificarea adusă armei nu se schimbă caracteristicile tehnice ale acesteia, prevăzute în anexa la Lege.

(3) În cazul în care, prin modificările aduse armei, se schimbă destinația acesteia ori categoria din care face parte, potrivit clasificării prevăzute în anexa la Lege, sau modificările sunt de natură să determine schimbarea regimului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei, actul prin care se exprimă acordul organului de poliție competent se eliberează numai dacă titularul face dovada îndeplinirii calității prevăzute de Lege pentru deținerea sau, după caz, portul și folosirea acesteia în scopul corespunzător noii destinații sau categorii în care se încadrează arma.

Art. 43. – (1) În vederea obținerii acordului prevăzut la art. 42 alin. (1), solicitantul trebuie să depună la organul de poliție competent în a cărui evidență este înscrisă arma o cerere în care să menționeze datele de identificare ale armei precum și modificările care urmează să fie efectuate.

(2) Cu ocazia depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte, în copie și în original, actul de identitate și permisul de armă în care este înscrisă arma.

(3) În situația prevăzută la art. 42 alin. (3), cererea se depune odată cu documentele care atestă calitatea prevăzută de Lege pentru deținerea sau, după caz, portul și folosirea armei în scopul corespunzător noii destinații sau categorii în care se încadrează aceasta.

(4) În situația în care proprietarul armei nu este titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, acesta va depune alături de cererea prevăzută la alin. (1), actul de identitate și documentul care atestă dreptul de proprietate asupra armei, în copie și în original.

Art. 44. – (1) Cererea depusă în condițiile art. 43 se soluționează în termen de cel mult 15 zile de la data depunerii, perioadă în care organul de poliție competent verifică dacă prin modificările aduse armei, se schimbă destinația acesteia ori categoria din care aceasta face parte, potrivit clasificării prevăzute în anexa la Lege și după caz, dacă solicitantul îndeplinește calitatea prevăzută de Lege pentru deținerea sau, după caz, portul și folosirea armei în scopul corespunzător noii destinații sau categorii în care se încadrează aceasta.

(2) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (1) a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, organul de poliție competent eliberează solicitantului actul prin care se exprimă acordul pentru modificarea armei, iar în caz contrar, comunică în scris motivele care stau la baza refuzului de a elibera dovada respectivă.

Art. 45. – (1) După efectuarea modificării de către un armurier autorizat, titularul este obligat ca, în termen de 10 zile, să se prezinte la organul de poliție care i-a eliberat actul prin care se exprimă acordul pentru modificarea armei, cu arma, precum și cu următoarele documente:

a) factura fiscală;

b) un document autentic eliberat de armurier, care să certifice modificările care au fost aduse armei, precum și îndeplinirea condițiilor de siguranță în utilizare.

(2) După prezentarea documentului prevăzut la alin. (1) lit. b), arma poate fi supusă tragerii experimentale, cu respectarera condițiilor prevăzute în Secțiunea a 2-a a Capitolului IV.

(3) Pe baza documentelor prezentate de solicitant, precum și după efectuarea tragerii experimentale, atunci când este cazul, organul de poliție competent efectuează mențiunile corespunzătoare în permisul de armă.

Art. 46. – Schimbarea destinației armei în permisul de armă, fără efectuarea vreunei modificări tehnice a acesteia, poate fi permisă de organul de poliție competent, la cererea titularului, numai în condițiile în care acesta face dovada îndeplinirii calității prevăzute de Lege pentru deținerea sau, după caz, portul și folosirea armei în scopul corespunzător noii destinații sau categorii.

Art. 47. – (1) Titularul permisului de deținere a armei de tip A care dorește să poarte și să folosească arma letală înscrisă în permis poate solicita organului de poliție competent eliberarea permisului de tip B și înscrierea armei și muniției aferente în documentul menționat, cu obligația de a prezenta documentul care atestă calitatea ce îi conferă dreptul de a purta și folosi arma letală solicitată.

(2) Titularul permisului de tip B care dorește să dețină arma letală înscrisă în permis, renunțând la dreptul de port și folosire, trebuie să solicite organului de poliție competent eliberarea permisului de deținere a armei de tip A și înscrierea armei în acest document.

Art. 48. – (1) În vederea schimbării domiciliului sau reședinței menționate în permisul de armă, titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării trebuie să depună la organul de poliție competent în a cărui rază teritorială se află noua adresă, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie, din care rezultă noul domiciliu sau reședință;

b) permisul de armă, în original și în copie;

c) după caz, dovada deținerii legale a spațiului în care urmează a fi păstrate armele, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(2) Cererea formulată în condițiile prevăzute la alin. (1) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile, termen în care acesta este obligat să verifice îndeplinirea condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

(4) Refuzul persoanei de a permite acestora efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3) constituie motiv de respingere a cererii.

SECȚIUNEA a 10-a
Procedura privind suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor letale

Art. 49. – (1) În situațiile prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), c)e), g)j) și la art. 45 alin. (1) lit. b), c), e)i) din Lege, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere și, după caz, a celui de port și folosire pentru toate armele deținute, precum și retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

(2) În cazul în care titularul dreptului de deținere a armei, respectiv, de port și folosire, nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Lege pentru prelungirea valabilității permisului de armă, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire numai pentru armele înscrise în acest document, precum și retragerea acestuia.

(3) În situația pierderii uneia dintre calitățile prevăzute la art. 13 alin. (2)(5) din Lege, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire numai cu privire la armele procurate, în condițiile Legii, în baza acestor calități, fără a mai dispune retragerea permisului de armă.

(4) Neexecutarea obligației de a se supune examinării medicale și/sau psihologice în condițiile prevăzute la art. 10, în termen de 30 zile de la primirea solicitării din partea organului de poliție, atrage anularea dreptului de deținere sau, după caz, de drept și folosire a armelor letale, respectiv a armelor neletale supuse autorizării.

Art. 50. – (1) În situațiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. a) și d) și la art. 44 alin. (1) lit. a) și d) din Lege, organul de poliție competent dispune măsura suspendării dreptului de deținere și, după caz, a celui de port și folosire pentru toate armele deținute, precum și retragerea permisului sau, după caz, a permiselor de armă.

(2) În situațiile prevăzute la art. 28 alin. (2) lit. b), precum și la art. 44 alin. (1) lit. b) din Lege, organul de poliție competent va dispune măsura suspendării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire numai cu privire la armele procurate, în condițiile legii, în baza acestor calități, fără a mai dispune retragerea permisului de armă.

Art. 51. – (1) Măsurile prevăzute la art. 49 și 50 se comunică persoanei în cauză prin dispoziția de anulare/suspendare a autorizării și de retragere a permisului de armă, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13.

(2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, deținătorul este obligat să prezinte la organul de poliție competent permisul sau, după caz, permisele de armă, împreună cu documentul care face dovada înstrăinării sau a depunerii armelor și, după caz, a munițiilor corespuzătoare la un armurier autorizat, cu excepția situației în care acestea sunt luate în custodie de organele de poliție.

SECȚIUNEA a 11-a
Procedura privind eliberarea pașaportului european pentru arme de foc

Art. 52. – (1) Persoanele care dețin, în condițiile Legii, arme letale și care doresc să călătorească cu acestea în statele membre, trebuie să solicite în prealabil organului de poliție competent care a acordat permisul de armă, eliberarea pașaportului european pentru arme de foc și vor depune în acest sens, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 14;

b) două fotografii color cu dimensiunea 4 x 5 cm;

c) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

d) permisul de armă al solicitantului, în original și în copie.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii, organele de poliție competente eliberează pașaportul european pentru arme de foc, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15.

(4) În pașaportul european pentru arme de foc se înscriu numai armele letale pentru care titularul are drept de deținere sau port și folosire.

Art. 53. – (1) Prin excepție de la prevederile art. 52, cluburile sau asociațiile sportive afiliate la federațiile sportive naționale de specialitate pot solicita pentru sportivii legitimați care urmează să participe la concursuri în afara teritoriului României, eliberarea pașaportului european pentru arme de foc în care să fie înscrise armele de tir cu care aceștia sunt dotați conform Legii.

(2) În vederea eliberării pașaportului european pentru arme de foc, clubul sau asociația sportivă va depune la organul de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de identitate sportivă, eliberat de Ministerul Tineretului și Sportului, precum și actul de afiliere la una dintre federațiile sportive naționale de specialitate, în original și în copie;

b) autorizația de deținere și folosire a armelor, în original și în copie;

c) pentru fiecare sportiv ce face obiectul cererii, un dosar cuprinzând următoarele documente:

i) documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. a)c);

ii) legitimația de sportiv de tir, vizată pe anul în curs, în original și în copie;

iii) un document din care rezultă că arma de tir ce urmează să fie înscrisă în pașaportul european pentru arme de foc este în dotarea sportivului, conform Legii, în original și în copie.

d) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele.

(3) În situația în care sportivii sunt minori, armele din dotarea acestora se înscriu, la cerere, în pașaportul european pentru arme de foc aparținând conducătorului delegației.

(4) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a)c), care se depun și în copie, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 54. – (1) În situația în care solicitantul și-a schimbat domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență de pe raza de competență a organului de poliție care i-a acordat permisul de armă, acesta se prezintă pentru eliberarea pașaportului european pentru arme de foc la organul de poliție competent pe raza căruia și-a stabilit noul domiciliu sau reședința și în evidența căruia se află la data solicitării.

(2) În situația în care pașaportul european pentru arme de foc a fost pierdut, furat sau distrus, titularul poate solicita eliberarea unui nou document, sens în care va depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, documentele prevăzute la art. 52 alin. (1) și, după caz:

a) dovada publicării pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României;

b) documentul deteriorat sau, după caz, o declarație notarială pe proprie răspundere că documentul a fost distrus;

c) adeverința eliberată de misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul.

Art. 55. – (1) În cazul declarării, în condițiile prevăzute de Lege, a pierderii sau distrugerii în afara teritoriului României a pașaportului european pentru arme de foc, misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul eliberează titularului, la cererea acestuia, după verificarea la Inspectoratul General al Poliției Române a situației legale a armei sau armelor, după caz, înscrise în pașaportul european pentru arme de foc, o adeverință, al cărei model este prevăzut în anexa nr.16.

(2) În cazul furtului pașaportului european pentru arme de foc, titularul trebuie să facă dovada înregistrării/declarării evenimentului, printr-un document echivalent adeverinței prevăzute la alin. (1), eliberat de unitatea de poliție competentă teritorial.

SECȚIUNEA a 12-a
Autorizarea călătoriilor în state terțe cu arme și muniții letale

Art. 56. – (1) Persoana care deține, în condițiile Legii, arme letale și care dorește să călătorească cu acestea în state terțe, trebuie să solicite în prealabil eliberarea de către organul de poliție competent a autorizației de scoatere temporară din țară, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 17, în baza căreia structurile poliției de frontieră permit scoaterea armelor de pe teritoriul României.

(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se eliberează dacă solicitantul urmează să se deplaseze în state terțe, după caz, la vânătoare, la un concurs de tir sau la o manifestare culturală, artistică sau istorică.

Art. 57. – (1) În vederea eliberării autorizației prevăzute la art. 56 alin. (1), persoana interesată trebuie să depună la organul de poliție competent o cerere însoțită de permisul de armă, precum și de următoarele documente, după caz, în funcție de scopul deplasării:

a) permis de vânătoare, în original și în copie, precum și invitație din partea unei organizații de vânătoare sau a altei persoane din statul de destinație, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română;

b) invitație la un concurs oficial de tir, organizat în statul de destinație, ori o invitație din partea unui club sportiv de tir din statul de destinație, în original și în copie, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

c) invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari, ori a unei instituții de cultură din statul de destinație, în original și în copie, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) Dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent eliberează, în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, autorizația de scoatere temporară din țară, în care sunt înregistrate armele și/sau, după caz, muniția.

(4) Termenul de valabilitate a autorizației prevăzute la art. 56 alin. (1) reprezintă perioada pentru care se autorizează scoaterea temporară a armelor și munițiilor de pe teritoriul României și se stabilește în funcție de perioada de valabilitate a vizei de intrare ori a dreptului de ședere în statul de destinație, precum și, după caz, de datele cuprinse în documentele prevăzute la alin. (1).

Art. 58. – În baza autorizației de scoatere temporară din țară, structurile poliției de frontieră permit trecerea frontierei de stat a României cu armele și muniția aferentă, făcând, după caz, mențiune despre acestea în documentul de trecere a frontierei, atât la ieșire, cât și la intrarea în țară.

Art. 59. – În situația prevăzută la art. 47 alin. (4) din Lege, organul de poliție competent, sesizat în legătură cu pierderea sau cu furtul armei în state terțe, va face mențiunea în evidențe, fără a radia arma din permisul de armă al titularului, până la recuperarea acesteia.

SECȚIUNEA a 13-a
Introducerea temporară în România a armelor letale și a munițiilor de către rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau locul de rezidență în România

Art. 60. – Rezidenții statelor membre care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România pot călători temporar în România cu armele letale deținute, precum și cu muniția corespunzătoare, în limita permisă de Lege pentru cetățenii români, numai în baza unui pașaport european pentru arme de foc valabil, precum și a unuia dintre următoarele documente:

a) autorizație de introducere a armelor și a munițiilor în România;

b) invitație nominală de la o asociație de vânătoare din România, legal constituită, invitație de participare la un concurs de tir organizat de o asociație sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate, a cluburilor/asociațiilor sportive pentru ramuri de sport recunoscute potrivit legii dar care încă nu au federație sportivă națională sau, după caz, invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari legal constituită, ori a unei instituții muzeale din România.

Art. 61. – (1) În vederea obținerii autorizației prevăzute la art. 60 lit. a), solicitantul depune, personal sau prin mandatar cu procură specială, la structura de specialitate din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, respectiv din cadrul oricărui inspectorat județean de poliție, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) pașaportul european pentru arme de foc, în original și în copie;

b) actul de identitate, în original și în copie;

c) dovada îndeplinirii condițiilor de păstrare și securitate a armelor și munițiilor pe teritoriul României;

d) după caz, alte documente care justifcă motivele pentru care se solicită eliberarea autorizației.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 62. – (1) În termen de 30 zile de la data depunerii cererii prevăzute la at. 61 alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute de Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, precum și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii.

(2) În cazul în care, din analiza documentelor depuse la dosar, precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de către organele de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Lege, structura de poliție sesizată în condițiile prevăzute la art. 61 alin. (1) eliberează autorizația de introducere pe teritoriul României a armelor letale și a muniției aferente, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 18, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Art. 63. – Autorizația de introducere pe teritoriul României a armelor letale și a muniției aferente se eliberează cu o valabilitate de până la un an, pentru una sau mai multe călătorii în România și poate fi prelungită, la cerere, de către autoritatea care a eliberat-o, în condițiile prevăzute la art. 61.

Art. 64. – (1) Persoana din România care a formulat invitația de participare pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 60 lit. b) are obligația de a notifica și de a înainta o copie a invitației organului de poliție competent pe raza căruia se va desfășura activitatea și Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, înainte de sosirea invitatului și de a comunica condițiile de păstrare și securitate a armelor și munițiilor aparținând persoanei invitate, pe toată perioada șederii acesteia în țară.

(2) Invitația prevăzută la alin. (1) va cuprinde datele de identificare a persoanei invitate, a armelor, cantitatea de muniție, locul și perioada în care se va desfășura activitatea pe teritoriul României.

SECȚIUNEA a 14-a
Introducerea temporară în România a armelor letale și a munițiilor de către cetățenii români și străinii cu domiciliul sau cu reședința în state terțe

Art. 65. – (1) Străinii cu domiciliul sau cu reședința în state terțe pot călători temporar în România cu armele letale deținute, precum și cu muniția corespunzătoare, în limita permisă de Lege pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în România, numai în baza avizului de introducere a armelor în țară, eliberat de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră.

(2) În vederea obținerii avizului de introducere a armelor și munițiilor în țară, solicitantul trebuie să prezinte structurilor poliției de frontieră următoarele documente:

a) documentul de călătorie care să ateste obținerea unei vize de scurtă ședere ori faptul că beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii;

b) un document oficial, emis de autoritățile statului de unde provine persoana, care atestă dreptul acesteia de a deține arma și muniția prezentate la intrarea în țară, cu excepția cazului în care arma și muniția sunt înscrise în documentul de călătorie de către autoritățile statului emitent;

c) după caz, unul din următoarele documente care atestă scopul călătoriei:

i) invitație nominală de la o asociație de vânătoare din România legal constituită;

ii) invitație de participare la un concurs de tir organizat de o federație sportivă națională de specialitate, respectiv o asociație sau un club de tir sportiv afiliată/afiliat la federațiile sportive naționale de specialitate;

iii) invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari legal constituită, ori a unei instituții muzeale din România.

(3) Persoana din România care face invitația de participare pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) lit. c) are obligația de a notifica cu 10 de zile înainte, organul de poliție competent pe raza căruia se va desfășura activitatea și de a înainta o copie a invitației, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, anterior sosirii invitatului. Invitația va cuprinde: datele de identitate a persoanei invitate, datele de identificare a armelor, cantitatea de muniție, locul și perioada în care se va desfășura activitatea pe teritoriul României.

(4) Obligațiile prevăzute la alin. (3) revine persoanelor din România care fac invitația de participare pentru unul dintre motivele prevăzute la alin. (2) lit. c) și în situația în care străinii cu domiciliul sau cu reședința în state terțe călătoresc temporar în România, fără armele letale deținute.

Art. 66. – Avizul de introducere a armelor și munițiilor în țară se eliberează cu o valabilitate de maxim 30 de zile, dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la art. 64 și cuprinde următoarele mențiuni:

a) datele de identitate ale deținătorului armei;

b) datele de identificare a armei și cantitatea de muniție, astfel cum sunt acestea înscrise în documentele prevăzute la art.64, alin. (2);

c) scopul călătoriei;

d) data și punctul de trecere a frontierei de stat prin care arma a fost introdusă pe teritoriul României;

e) perioada de valabilitate a documentului;

Art. 67. – Organul de poliție competent, informat cu privire la datele prevăzute la art. 64 alin. (2), verifică, cu sprijinul celorlalte structuri de poliție teritoriale, dacă străinii cu domiciliul sau cu reședința în statele terțe care călătoresc temporar în România cu armele letale deținute respectă scopul pentru care au fost avizate să introducă armele și munițiile în țară.

Art. 68. – Deținătorul armei introduse în România, nu are dreptul să o folosească decât în scopul pentru care a fost avizat să introducă armele și munițiile în țară, putând achiziționa muniția aferentă armelor introduse în România de la armurieri numai în baza avizului de introducere a armelor în țară și a documentului de călătorie, în cantitățile prevăzute la art. 42 din Lege.

Art. 69. – (1) În cazul în care persoana intrată pe teritoriul României în condițiile art. 64 alin. (1) dorește ca, pe timpul cât se află în țară, să înstrăineze una dintre armele introduse, trebuie să solicite în prealabil eliberarea avizului de înstrăinare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 19, de către organul de poliție în a cărui rază teritorială de competență se află armurierul prin intermediul căruia se va efectua operațiunea.

(2) Pe baza avizului de înstrăinare, deținătorul poate înstrăina arma numai după efectuarea în prealabil a formalităților vamale prevăzute de lege.

(3) Persoana care a înstrăinat arma pe teritoriul României prezintă, la ieșirea din țară, organului poliției de frontieră originalul avizului de înstrăinare și al documentului care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condițiile legii.

(4) În cazul în care, la ieșirea de pe teritoriul României, persoana nu prezintă arma cu care a intrat, precum și documentele prevăzute la alin. (3) ori, după caz, dovada eliberată de poliție în cazul în care aceasta a fost pierdută, furată sau reținută de autoritățile competente, în condițiile legii, organul poliției de frontieră aplică măsurile legale și informează biroul vamal pentru a dispune măsuri potrivit competențelor legale ale autorității vamale.

SECȚIUNEA a 15-a
Procurarea și scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale și a munițiilor de către rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România

Art. 70. – (1) Rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, care doresc să procure, pe timpul călătoriei în România, arme de vânătoare, de tir sau de colecție ori muniții trebuie să depună la organul de poliție în a cărui rază teritorială de competență își desfășoară activitatea armurierul sau intermediarul de la care se procură arma sau muniția, un dosar cuprinzând următoarele documente:

a) cerere-tip, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;

b) actul de identitate al solicitantului, în original și în copie;

c) autorizația prealabilă de procurare a armei sau muniției ori, după caz, un document din care să reiasă faptul că această autorizație nu este necesară, eliberate de autoritățile competente ale statului de origine, însoțită de traducerea autorizată neautentificată în limba română.

(2) Actul de identitate se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

(3) În baza cererii și a documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent eliberează autorizația de procurare a armei sau muniției, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 20 și are o valabilitate de 90 zile.

Art. 71. – În baza autorizației prevăzute la art. 70 alin. (3) armurierul sau intermediarul transferă sau, după caz, exportă armele la domiciliul cumpărătorului, în condițiile prevăzute la Secțiunea a 2-a a Capitolului VI.

SECȚIUNEA a 16-a
Regimul procurării, deținerii și înstrăinării armelor și munițiilor neletale

Art. 72. – Cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii cu domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, care au împlinit vârsta de 18 ani și doresc să procure arme și muniții neletale în scopul portului și folosirii de la un armurier sau intermediar autorizat de pe teritoriul României trebuie, după caz:

a) să solicite autorizarea procurării armelor neletale supuse autorizării, prevăzute la categoria C din anexa la Lege;

b) să notifice în prealabil organul de poliție competent teritorial, în cazul armelor neletale supuse notificării, prevăzute la categoria D din anexa la Lege.

Art. 73. – (1) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, solicitanții vor depune la organul de poliție competent un dosar care trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a)e) și g)i).

(2) În vederea autorizării procurării armelor neletale supuse autorizării, de către persoana care este titular al dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire pentru arme neletale din această categorie sau pentru arme letale, solicitantul va depune la autoritatea competentă o cerere însoțită de permisul de armă, în original și în copie, și de documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), b) și i);

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (1) și (2) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Sunt exceptați de la îndeplinirea condiției prevăzute la art. 5 alin. (1) lit e), antrenorii și sportivii de tir sau biatlon, care dețin un carnet eliberat de Agenția Națională pentru Sport, sau legitimație de sportiv de tir ori biatlon, vizată la zi de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi și Biatlon, și instructorii în poligonul de tragere.

Art. 74. – (1) Cererea formulată în condițiile prevăzute la art. 73 alin. (1) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 45 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 57 alin. (4) și, după caz, la alin. (3) din Lege, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar și a datelor și informațiilor cuprinse în evidențele proprii, precum și a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice.

(3) Cererile formulate în condițiile prevăzute la art. 73 alin. (2) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile, termen care se calculează de la data depunerii dosarului complet de autorizare.

(4) În termenul prevăzut la alin. (3), organele de poliție competente sunt obligate să verifice, pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, dacă se respectă numărul maxim de arme din acea categorie pe care titularul le poate deține sau le poate purta și folosi și, după caz, a condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice și după caz, îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 57 alin. (3) din Lege.

(5) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente apreciază că sunt necesare documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(6) În situația prevăzută la alin. (5), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(7) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

Art. 75. – (1) În cazul în care, din analiza dosarului prevăzut la art. 73 alin. (1) și (2), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de structurile de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de Lege și prezentele Norme metodologice, organul de poliție competent eliberează autorizația de procurare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru o singură armă pentru care s-a solicitat autorizarea, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile prevăzute la art. 74 alin. (5) ori de a permite organelor de poliție efectuarea verificărilor prevăzute la art. 74 alin. (7) constituie motiv de respingere a cererii de autorizare.

Art. 76. – (1) Autorizația de procurare a armelor prevăzută la art. 75 alin. (1) are o valabilitate de 90 de zile de la data emiterii.

(2) Dacă titularul autorizației de procurare a armelor nu a procurat arma în termenul prevăzut la alin. (1), acesta poate solicita autorității emitente, printr-o cerere motivată, prelungirea valabilității, fără a mai fi necesară prezentarea altor documente.

(3) Valabilitatea autorizației de procurare poate fi prelungită pentru o nouă perioadă de 90 de zile, care se calculează de la data expirării primului termen de valabilitate.

(4) Dacă titularul autorizației de procurare nu a procurat arma la sfârșitul celor două perioade de valabilitate prevăzute la alin. (1) și (3), poate solicita acordarea unei noi autorizații de procurare a armelor, fără a mai fi necesară prezentarea documentelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. g) și h).

Art. 77. – (1) Dispozițiile referitoare la procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor, efectuarea mențiunilor în permisul de armă și eliberarea acestuia, la drepturile și obligațiile solicitantului armei letale, cu excepția celor referitoare la obligativitatea tragerii experimentale, prevăzute la art. 1113, art. 14 alin. (1), art. 15 alin. (1), art. 1723, art. 24 alin. (1) și art. 4247, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării și munițiile corespunzătoare acestora.

(2) Armele neletale destinate pentru autoapărare pot fi purtate și folosite în condițiile prevăzute la art.64 și art.70 alin. (6)1 din Lege.

(3) Dispozițiile referitoare la obligațiile deținătorilor de arme letale de a se supune examenului psihologic și/sau medical prevăzute la art. 10, se aplică și în ceea ce privește armele neletale supuse autorizării și munițiile corespunzătoare acestora.

Art. 78. – (1) Notificarea în vederea procurării armelor neletale supuse notificării se depune în formă scrisă la organul de poliție competent și trebuie să fie însoțită de actul de identitate, în original și în copie, precum și de următoarele documente, în cazul armelor prevăzute în categoria D pct. 25-27, 29 și 31 din anexa la Lege:

a) atestatul de colecționar sau un document care să justifice necesitatea procurării armei, conform destinațiilor prevăzute în anexa la Lege;

b) după caz, dovada deținerii legale a spațiului în care urmează a fi păstrate armele;

(2) În baza notificării depuse în condițiile alin. (1), în termen de 30 zile, organele de poliție competente sunt obligate să analizeze, pe baza documentelor depuse de solicitant, dacă ocupația sau calitatea persoanei justifică necesitatea procurării armei și, după caz, verifică îndeplinirea condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, conform prevederilor prezentelor norme metodologice;

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația prevăzută la alin. (3), termenul de soluționare a cererii se suspendă de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori informații suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(5) În vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor, organele de poliție competente pot efectua verificări la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

(6) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau de a comunica informațiile suplimentare solicitate de organele de poliție competente ori de a nu permite acestora efectuarea verificărilor la domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență al solicitantului în vederea constatării îndeplinirii condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor constituie motiv de respingere a cererii.

(7) În termenul prevăzut la alin. (2), organul de poliție competent eliberează dovada notificării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 21, a cărei valabilitate este de 30 de zile, sau comunică în scris solicitantului motivele pentru care nu i-a fost eliberată dovada notificării.

Art. 79. – (1) În baza dovezii de notificare, solicitantul poate procura o armă neletală supusă notificării de la orice armurier autorizat și are obligația ca, în termen de 5 zile de la procurare, să se prezinte la organul de poliție care a acordat dovada notificării, în vederea eliberării certificatului de deținător, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 22, sau, după caz, a înscrierii armei procurate în acest document, în cazul în care persoana este deja deținătoare, în condițiile legii, a unei arme neletale din acestă categorie.

(2) Eliberarea sau, după caz, înscrierea mențiunilor corespunzătoare în certificatul de deținător se efectuează de organul de poliție competent, numai pe baza prezentării de către solicitant a armei și a documentului care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condițiile legii.

Art. 80. – (1) Posesorii de arme prevăzute în categoria D pct. 25-27, 29 și 31 din anexa la Lege, sunt obligați să păstreze armele și munițiile la domiciliul sau la reședința menționată în certificatul de deținător, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate.

(2) Dulapurile sau, după caz, casetele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite care să fie asigurate fiecare cu câte un sistem de închidere, pentru păstrarea muniției separat de arme. Pulberea neagră și capsele de aprindere, destinate armelor prevăzute în categoria D pct. 31 din anexa la Lege, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1), se păstrează în compartimente separate.

(3) Posesorii de arme supuse notificării pot deține la domiciliul sau la reședința menționată în certificatul de deținător, cantitatea de maxim 25 bucăți muniție, în cazul armelor prevăzute în categoria D pct. 25-27 și 29.

Art. 81. – Persoanele care au dobândit dreptul de deținere și folosire a armelor neletale supuse notificării au obligația ca în termen de 10 zile de la înstrăinarea armei să se prezinte la organul de poliție competent, în vederea anulării mențiunilor sau, după caz, retragerii certificatului de deținător, prezentând în acest sens documentul care atestă faptul că arma a fost înstrăinată în condițiile legii.

Art. 82. – (1) În cazul în care posesorii de arme neletale supuse notificării doresc să scoată definitiv de pe teritoriul României o armă neletală din categoria celor supuse notificării, procurată în condițiile legii, aceștia trebuie să solicite în prealabil organului de poliție în a cărui evidență se află arma, eliberarea avizului de scoatere definitivă din România a armei neletale și a muniției acesteia, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 23.

(2) Cererea pentru eliberarea avizului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de deținător, permisul de armă sau documentul care atestă faptul că procurarea s-a făcut în condițiile legii, în cazul în care solicitarea se face înainte sau concomitent cu obținerea certificatului de deținător ori a permisului de armă, în original și în copie;

b) documentul de călătorie valabil, în original și în copie;

c) documente oficiale emise de autoritățile statului în care persoana urmează să se deplaseze cu arma, care să ateste faptul că i se permite intrarea în acel stat cu arma respectivă.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a) și b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), organul de poliție eliberează avizul prevăzut la alin. (1), în termen de o zi lucrătoare.

(5) Cu ocazia eliberării avizului prevăzut la alin. (1), organul de poliție competent anulează din documentul de deținere mențiunile privind arma care urmează să fie scoasă definitiv de pe teritoriul României sau, după caz, retrage documentul în cazul în care sunt anulate mențiunile privind toate armele deținute de titular.

(6) Ieșirea de pe teritoriul României cu armele neletale procurate în condițiile legii este permisă numai în condițiile prezentării de către deținător a avizului de scoatere definitivă a armei din România, cu ocazia controlului efectuat de organele poliției de frontieră.

SECȚIUNEA a 17-a
Procedura de prelungire a valabilității permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării și procedura privind suspendarea și anularea dreptului de deținere, respectiv a dreptului de port și folosire a armelor și munițiilor neletale

Art. 83. – (1) Prevederile art. 40 și ale art. 41 alin. (1)(4) se aplică în mod corespunzător în ceea ce privește prelungirea valabilității permisului de armă pentru armele neletale supuse autorizării.

(2) Organul de poliție competent refuză prelungirea valabilității permisului de armă în următoarele cazuri:

a) solicitantul se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 59 din Lege;

b) la solicitarea expresă a autorității competente, solicitantul nu face dovada efectuării inspecției tehnice periodice a armelor, cu excepția armelor pentru care titularul are numai drept de deținere și care nu sunt destinate pentru a fi folosite în condițiile art. 27 alin. (4) din Lege sau, după caz, nu au fost folosite, în condițiile legii, în poligoanele de tragere.

c) solicitantul nu face dovada efectuării câte unei trageri în poligon pentru fiecare an de valabilitate a permisului;

Art. 84. – (1) În situațiile prevăzute la art. 59 din Lege, organul de poliție competent și deținătorul armei vor proceda în mod corespunzător potrivit art. 49 alin. (1) sau, după caz, art. 50 alin. (1) precum și art. 51 din cuprinsul prezentelor norme metodologice.

(2) În cazul în care titularul dreptului de deținere, respectiv de port și folosire nu se prezintă până la împlinirea termenului prevăzut la art. 25 alin. (1) din Lege pentru prelungirea valabilității permisului de armă, organul de poliție competent dispune măsura anulării dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, a armelor neletale supuse autorizării.

SECȚIUNEA a 18-a
Introducerea, procurarea și înstrăinarea armelor și munițiilor neletale pe teritoriul României de către rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România

Art. 85. – Prevederile art. 6568 se aplică în mod corespunzător în cazul introducerii pe teritoriul României a armelor și munițiilor neletale supuse autorizării.

Art. 86. – (1) Rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România care doresc să călătorească în România cu arme neletale supuse notificării, inclusiv cu muniția aferentă, trebuie să solicite în prealabil, la reprezentanța diplomatică sau la oficiul consular al României din statul în care se află, obținerea avizului pentru introducerea armelor și munițiilor neletale pe teritoriul României, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 24, care se eliberează de către Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Cererea prin care se solicită obținerea avizului prevăzut la alin. (1) trebuie să fie însoțită de următoarele documente:

a) documentul de trecere a frontierei valabil;

b) un document autentic prin care să se facă dovada deținerii legale a armei și muniției pe teritoriul statului respectiv, dacă acest lucru este posibil;

c) un document din care să rezulte caracteristicile tehnice ale armei și muniției pe care solicitantul dorește să o introducă pe teritoriul României;

d) declarația scrisă în limba română sau însoțită de traducerea autorizată în limba română, privind necesitatea introducerii armei și muniției pe teritoriul României și perioada de timp în care se află pe teritoriul României sau o invitație de participare la o manifestare culturală, artistică sau istorică din partea unei asociații de colecționari legal constituită, ori a unei instituții muzeale din România.

e) dovada îndeplinirii în România a condițiilor de păstrare și securitate a armelor și munițiilor;

(3) Reprezentanța diplomatică sau oficiul consular verifică dacă este îndeplinită condiția privind deținerea legală a armei și muniției aferente în statul de domiciliu, reședință sau, după caz de rezidență și de validitate a documentului de călătorie, efectuând mențiunile corespunzătoare în acest sens în cererea care se transmite Inspectoratului General al Poliției Române, însoțită de copiile certificate ale documentelor prevăzute la alin. (2).

Art. 87. – (1) Pe baza documentelor primite potrivit art. 86 alin. (3), Inspectoratul General al Poliției Române verifică dacă sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege și, în cazul în care a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale cu privire la introducerea armei și muniției aferente în România, transmite reprezentanței diplomatice sau oficiului consular avizul prevăzut la art. 86 alin. (1). În caz contrar, se comunică motivele care au stat la baza neacordării avizului.

(2) Avizul de introducere a armelor neletale supuse notificării și a muniției aferente pe teritoriul României se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile, fără posibilitatea prelungirii acesteia.

(3) Introducerea pe teritoriul României a armelor neletale supuse notificării și a muniției aferente, de către persoanele prevăzute la art. 86 alin. (1), se permite de către structurile poliției de frontieră numai în condițiile prezentării avizului pentru introducerea armelor și munițiilor neletale pe teritoriul României.

Art. 88. – În cazul în care armele neletale și muniția acestora introduse pe teritoriul României în condițiile prezentelor norme metodologice sunt pierdute, furate sau distruse pe teritoriul României, titularul are obligația să anunțe, în termen de 24 de ore, organul de poliție în a cărui rază de competență s-a produs evenimentul, acesta eliberându-i o dovadă care va fi prezentată organelor poliției de frontieră la ieșirea din țară.

Art. 89. – În cazul în care cetățenii români, rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România doresc ca, pe timpul cât se află în țară, să înstrăineze una dintre armele introduse, trebuie să respecte procedura prevăzută la art. 69.

Art. 90. – Dispozițiile referitoare la procurarea și scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale și a munițiilor de către rezidenții statelor membre sau străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, prevăzute la art. 70 și art. 71, se aplică și în ceea ce privește armele și munițiile neletale supuse autorizării sau notificării.

SECȚIUNEA a 19-a
Condiții de folosire a unor categorii de arme și muniții

Art. 91. – (1) În vederea organizării, pe domeniul public, a unei manifestări culturale, artistice sau istorice care implică portul și folosirea armelor neletale, instituția sau organizația interesată, este obligată să obțină în prealabil avizul structurii de poliție competente pe a cărei rază teritorială va avea loc evenimentul.

(2) În vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (1), solicitantul trebuie să depună o cerere care să conțină informații referitoare la datele de identificare ale organizatorului, data, locul și intervalul orar în care va avea loc evenimentul, tipurile de arme și dacă acestea vor folosi muniție, numărul estimativ al persoanelor participante, precum și următoarele documente:

a) actul constitutiv și, după caz, statutul instituției sau organizației solicitante, în copie;

b) acordului autorității publice locale cu privire la desfășurarea evenimentului;

c) dovada asigurării asistenței medicale de urgență, in situația în care, cu ocazia evenimentului va fi folosită muniție;

d) împuternicire a persoanei responsabile cu organizarea evenimentului.

(3) Cererea depusă în condițiile prevăzute la alin. (2) se soluționează în termen de 5 zile lucrătoare, prin eliberarea avizului de desfășurare a evenimentului, timp în care organul de poliție competent verifică autenticitatea documentelor depuse.

(4) Avizul prevăzut la alin. (3) se acordă cu o valabilitate egală cu durata desfășurării evenimentului în cauză.

(5) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), organul de poliție competent constată că nu se justifică avizarea prevăzută la alin. (3), respinge cererea și comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 92. – (1) Colecționarii care dețin arme prevăzute în categoria D pct. 31 din anexa la Lege, altele decât cele prevăzute la art. 3 alin. (1), pot folosi aceste arme și muniția aferentă numai în poligoane autorizate sau cu ocazia unor manifestări culturale, artistice sau istorice, avizate în condițiile art. 91.

(2) Titularul dreptului de port și folosire a armei letale de vânătoare poate participa la acțiuni de vânătoare autorizată în condițiile legii precum și la activități de antrenament în poligonul de tragere fără a fi necesar un acord prealabil eliberat de structura arme, explozivi și substanțe periculoase în a cărei evidență se află înregistrat.

Art. 93. – Desfășurarea unor activități sportive sau de agrement pe domeniul public, ce implică portul și folosirea replicilor de arme tip airsoft sau a dispozitivelor paintball, este permisă numai în următoarele condiții:

a) există acordul autorității publice locale cu privire la desfășurarea activității, dacă activitatea se desfășoară pe proprietatea publică sau privată a acesteia;

b) locul sau traseul de desfășurare a activității nu este frecvent circulat de populație;

c) perimetrul de tragere să fie semnalizat cu bannere sau plăcuțe de semnalizare amplasate în locuri vizibile, având inscripția “ATENȚIE – PERICOL DE ACCIDENTARE – ACTIVITĂȚI DE TIP AIRSOFT/PAINTBALL”;

d) persoana responsabilă cu organizarea activității să notifice în prealabil unitatea de poliție competentă teritorial cu privire la data, locul și intervalul orar în care va avea loc activitatea, precum și numărul estimativ al persoanelor participante;

e) persoanele participante sunt dotate cu echipamente de protecție individuală.

SECȚIUNEA a 20-a
Dispoziții comune

Art. 94. – (1) În cazul în care proprietarul unor arme și muniții a decedat ori a fost declarat dispărut prin hotărâre judecătorească, rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu acesta sunt obligate să anunțe cel mai apropiat organ de poliție și să depună armele și munițiile aflate la domiciliul ori la reședința acestuia la cel mai apropiat armurier autorizat, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a dispariției.

(2) Armele și, după caz, munițiile prevăzute la alin. (1) pot fi depuse la armurier de către o persoană, titular al dreptului de deținere sau de port și folosire a unor arme din aceeași categorie, sau pot fi ridicate de către armurier, pe cheltuiala solicitantului.

(3) Primirea armelor și, după caz, a munițiilor de către armurier în cazul prevăzut la alin. (2) se face numai pe baza prezentării de către deponent a unei dovezi, eliberate de organul de poliție în a cărui rază teritorială de competență domiciliază proprietarul care a decedat ori a fost declarat dispărut, care să certifice îndeplinirea obligației prevăzute la alin. (1), referitoare la anunțarea organului de poliție.

(4) În cazul în care, la închiderea procedurii succesorale, moștenitorul care a devenit proprietar al armei și, după caz, a munițiilor aferente dorește să intre în posesia acestora, este necesar ca, pentru a le ridica de la armurier, să fie autorizat conform procedurii de autorizare a persoanelor fizice pentru procurare, deținere, port și folosire a armelor și munițiilor letale, respectiv să fie autorizat ori să notifice organul de poliție competent conform prevederilor referitoare la regimul procurării, deținerii și înstrăinării armelor neletale.

(5) Persoana care a moștenit o armă letală sau neletală și, după caz, muniția aferentă, dar care nu îndeplinește condițiile pentru deținere sau port și folosire poate:

a) înstrăina arma și, după caz, muniția aferentă, cu respectarea prevederilor legale;

b) păstra arma și, după caz, muniția aferentă la un armurier autorizat;

c) transforma arma letală într-una neletală, în condițiile prevăzute de Secțiunea a 3-a a Capitolului IV.

(6) În cazul în care persoanele care au devenit proprietare ale unor arme și, după caz, muniția aferentă în condițiile prezentei secțiuni sunt minore, armele și munițiile respective pot fi păstrate la un armurier autorizat, până la majorat, când pot proceda potrivit prevederilor alin. (4).

(7) În situația în care nu poate fi identificat moștenitorul armei și, după caz, a muniției aferente al cărei proprietar a decedat sau a fost declarat dispărut, organele de poliție procedează potrivit legislației care reglementează regimul bunurilor fără stăpân.

CAPITOLUL III
Procurarea, deținerea și folosirea armelor și a munițiilor de către persoanele juridice

SECȚIUNEA 1
Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deține și, după caz, a folosi arme letale și arme neletale supuse autorizării, precum și munițiile corespunzătoare

Art. 95. – (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2) din Lege, care doresc să dețină și, după caz, să folosească arme letale și arme neletale supuse autorizării, precum și munițiile corespunzătoare, pentru exercitarea atribuțiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare și funcționare a acestora, trebuie să solicite organelor de poliție competente, potrivit Legii, autorizarea deținerii sau, după caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizării și a munițiilor corespunzătoare.

(2) În vederea autorizării, persoana juridică interesată trebuie să depună o cerere pentru eliberarea autorizației de deținere sau, după caz, de folosire a armelor și munițiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 25, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul sau, după caz, punctul de lucru, împreună cu următoarele documente:

a) actul constitutiv al persoanei juridice, din care să rezulte faptul că, potrivit atribuțiilor specifice, urmează să dețină sau, după caz, să folosească arme și muniții, în original și în copie;

b) actul administrativ de numire în funcție a conducătorilor persoanei juridice în original și în copie;

c) actul de numire în funcție sau contractele de muncă și fișele posturilor în original și în copie, pentru persoanele cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor;

d) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) și g) din Lege, după caz, prin certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, în original și în copie, precum și certificat medical și fișă de examinare psihologică, pentru persoanele prevăzute la lit. c);

e) dovada deținerii legale, la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii, a spațiului de depozitare a armelor și a munițiilor letale, dotat cu sisteme de asigurare a securității acestora avizate în condițiile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,republicată, cu modificările și completările ulterioare;

f) după caz, avizul inspectoratului teritorial de muncă, pentru spațiile destinate păstrării muniției, capselor sau pulberii pentru muniție, eliberat în condițiile stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale; Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 28/08/2018 prin Ordinul nr. 1884/2018 privind avizarea spațiilor destinate depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție

g) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele și solicită autorizația, cu excepția situației în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a)d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 96. – (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (3) și (4) din Lege, care doresc să dețină și, după caz, să folosească arme letale și arme neletale supuse autorizării, precum și munițiile corespunzătoare, dacă acest fapt se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite organelor de poliție competente, potrivit Legii, autorizarea deținerii sau, după caz, a folosirii armelor letale, a armelor neletale supuse autorizării și a munițiilor corespunzătoare.

(2) În vederea autorizării corespunzătoare, persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul sau, după caz, punctul de lucru, o cerere pentru eliberarea autorizației de deținere sau, după caz, de folosire a armelor și munițiilor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 25, împreună cu următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare fiscală, în original și în copie;

b) actul constitutiv din care să rezulte faptul că, potrivit obiectului de activitate, urmează să dețină sau, după caz, să folosească arme și muniții, în original și în copie;

c) contractele de muncă și fișele posturilor persoanelor cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor, și, după caz, ale persoanelor care urmează să fie dotate cu arme și muniții pentru executarea atribuțiilor de serviciu, în original și în copie;

d) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. e) și g) din Lege, după caz, prin certificat de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor care se prezintă în original și în copie, certificat medical și fișă de examinare psihologică, pentru persoanele fizice prevăzute la lit.c);

e) în cazul unei societăți specializate de pază, contractul de prestări de servicii, în original și în copie, încheiat de aceasta potrivit Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din care să rezulte faptul că urmează să desfășoare una dintre activitățile prevăzute la art. 80 alin. (2) din Lege, care necesită folosirea de arme letale sau arme neletale supuse autorizării, respectiv a munițiilor corespunzătoare, precum și planul de pază, în original și în copie, aprobat de structura de ordine publică din cadrul organului de poliție competent, anexat la fiecare contract de prestări de servicii pentru pază și protecție, în care este prevăzut în mod obligatoriu numărul de posturi pentru care se solicită pază înarmată;

f) avizul inspectoratului teritorial de muncă eliberat în condițiile stabilite prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale;

g) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru prestarea serviciului solicitat.

h) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele și solicită autorizația, cu excepția situației în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a)e), care se depun și în copie, se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 97. – (1) Cererea formulată în condițiile prevăzute la art. 95 sau, după caz, la art. 96 se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de 30 de zile de la data depunerii acesteia.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente sunt obligate să verifice îndeplinirea condițiilor de autorizare, pe baza documentelor depuse de solicitant, precum și a verificărilor prevăzute la art. 72 alin. (1) din Lege.

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organele de poliție competente constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de Lege, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) În situația în care se constată că sunt îndeplinite condițiile legale în vederea autorizării, organul de poliție competent poate efectua verificări la sediul sau la punctul de lucru al solicitantului ori, după caz, la obiectivul păzit, în situația în care acesta se află în altă localitate decât cea în care este situat sediul sau punctul de lucru al societății specializate de pază, pentru a se constata dacă sunt îndeplinite condițiile de păstrare și de asigurare a securității armelor, prevăzute la art. 107, numai după informarea prealabilă și cu consimțământul acestuia.

(5) Termenul prevăzut la alin. (1), se suspendă, în situațiile prevăzute la alin. (3) și (4), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente sau informații suplimentare sau, după caz, i s-a solicitat acordul cu privire la efectuarea verificării îndeplinirii condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor, până la data la care aceasta dă curs solicitării.

(6) Perioada de suspendare prevazută la alin. (5) nu poate depăși 90 de zile pentru prezentarea unor documente sau informații suplimentare și 5 zile pentru verificarea condițiilor de păstrare și de asigurare a securității armelor.

Art. 98. – (1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 95 alin. (2) sau, după caz, la art. 96 alin. (2), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de structurile de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de lege, organul de poliție competent eliberează autorizația de procurare a armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizării, respectiv a muniției corespunzătoare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 26, numai pentru acele arme și muniții care necesită deținerea și, după caz, folosirea pentru desfășurarea activităților specifice domeniilor incluse în obiectul de activitate al persoanei juridice solicitante.

(2) În cazul în care organul de poliție competent refuză autorizarea procurării tuturor armelor menționate în cerere, este obligat să comunice în scris solicitantului motivele care au stat la baza acestui refuz.

(3) Refuzul persoanei de a comunica documentele sau informațiile prevăzute la art. 97 alin. (3), de a permite organelor de poliție efectuarea verificărilor prevăzute la art. 97 alin. (4), precum și depășirea termenelor prevăzute la art. 97 alin. (6) constituie motiv de respingere a cererii de autorizare, numai dacă au fost puse în acest fel în imposibilitatea de a constata îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute de lege.

Art. 99. – (1) După procurarea armelor letale sau a armelor neletale supuse autorizării și a muniției pentru care a primit autorizație conform prevederilor art. 98 alin. (1), reprezentantul persoanei juridice are obligația să se prezinte, în termen de 10 zile, la organul de poliție competent, cu armele letale sau armele neletale supuse autorizării și muniția aferentă, împreună cu documentul original care atestă procurarea acestora în condițiile legii, precum și cu autorizația de procurare, în vederea eliberării autorizației de deținere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 27, sau, după caz, a autorizației de folosire, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 28.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care numărul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridică are obligația să le depoziteze în spațiile amenajate în acest scop, pe care le deține, și să informeze în termen de 10 zile de la data procurării armelor organul de poliție competent în legătură cu procurarea acestora și locul de depozitare.

(3) Organul de poliție sesizat în condițiile alin. (1) și (2) verifică corespondența dintre numărul, categoria, tipul, caracteristicile și destinația armelor pentru care s-a acordat autorizația, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurării și cu cele existente la solicitant. În situația prevăzută la alin. (2), această verificare se efectuează la locul de depozitare a armelor și munițiilor.

Art. 100. – (1) Societățile specializate de pază sunt obligate ca, în termen de 10 zile de la data încetării valabilității autorizației de folosire a armelor letale, să depună armele și munițiile aferente la un armurier autorizat și să prezinte organului de poliție competent dovada depunerii acestora.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul persoanelor juridice care au și calitatea de armurier autorizat să comercializeze arme, piese, componente esențiale și muniții letale, dacă armele folosite sunt dintre cele aflate în proprietatea acestora, destinate pentru închiriere în condițiile legii.

(3) Persoanele juridice autorizate să dețină arme letale au obligația ca, în cazul în care le înstrăinează, să se prezinte în termen de 10 zile la organul de poliție competent în vederea radierii acestora din autorizația de deținere.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (3), organul de poliție competent va verifica efectuarea mențiunilor corespunzătoare în evidențele persoanei juridice, concomitent cu radierea armelor din autorizație.

Art. 101. – (1) Persoana juridică autorizată în condițiile prezentei secțiuni să dețină sau să folosească arme letale sau arme neletale supuse autorizării poate depune spre păstrare, cu titlu temporar sau permanent, armele, precum și muniția deținută la un armurier autorizat.

(2) Persoana prevăzută la alin. (1) poate transporta armele și munițiile înscrise în autorizație numai cu ocazia depunerii acestora la un armurier sau cu ocazia schimbării locului unde acestea sunt păstrate.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), persoana juridică autorizată poate transporta, pe teritoriul României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 10 arme și muniția aferentă în același timp. Transportul unui număr mai mare de arme și muniții este permis numai prin intermediul unui armurier autorizat să desfășoare operațiuni de transport de arme și muniții.

Art. 102. – (1) În vederea autorizării efectuării unui transport de arme și muniții, persoana juridică interesată trebuie să depună, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială sunt păstrate armele și munițiile, o cerere în care se precizează datele de identificare ale solicitantului, motivul transportului, locul unde urmează să fie transportate armele și munițiile, data și durata transportului, traseul de deplasare, mijlocul de transport, armele și munițiile ce fac obiectul transportului, însoțită, după caz, de următoarele documente:

a) în situația în care se solicită autorizarea transportului unui număr mai mare de 10 arme, dovada asigurării transportului printr-un armurier autorizat în acest sens;

b) dovada asigurării condițiilor de păstrare și securitate a armelor și munițiilor, în cazul transportului armelor la un nou sediu sau punct de lucru.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se soluționează prin eliberarea autorizației de transport al armelor și munițiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 29, după cum urmează:

a) în termen de cel mult o zi lucrătoare, timp în care, în situația prevăzută la alin. (1) lit. a), organul de poliție competent verifică dacă armurierul care urmează să asigure transportul este autorizat să desfășoare operațiuni de transport, iar în situația în care solicitantul declară că armele urmează să fie depuse la un armurier, se verifică dacă acesta există;

b) în termen de cel mult 15 zile, în situația prevăzută la alin. (1) lit. b), timp în care organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială urmează să fie transportate armele și munițiile verifică îndeplinirea condițiilor de păstrare și asigurare a securității acestora, prevăzute la art. 106.

(3) Autorizația prevăzută la alin. (2) se acordă cu o valabilitate de cel mult 5 zile, în funcție de durata transportului, care poate fi prelungită o singură dată pentru aceeași perioadă, la cerere, în cazuri justificate.

(4) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (2), organul de poliție competent constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), respinge cererea și comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

SECȚIUNEA a 2-a
Procedura de autorizare a persoanelor juridice pentru a deține și, după caz, a folosi arme și muniții neletale supuse notificării

Art. 103. – (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 67 alin. (2)(4) din Lege, care doresc să dețină și, după caz, să folosească arme și muniții neletale supuse notificării, dacă acest fapt rezultă din actele normative de organizare și funcționare sau, după caz, se justifică în raport cu obiectul lor de activitate, trebuie să solicite în prealabil organului de poliție competent, potrivit Legii, eliberarea certificatului de deținător pentru arme și muniții neletale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 30.

(2) În vederea obținerii certificatului prevăzut la alin. (1), persoana juridică interesată trebuie să depună la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul o notificare referitoare la intenția de procurare a armelor și munițiilor neletale supuse notificării, însoțită de documentele prevăzute la art. 95 alin. (2) sau, după caz, la art. 96 alin. (2) lit. a)d) și f).

(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), precum și a verificării îndeplinirii condițiilor de păstrare și asigurare a securității armelor și a munițiilor, organul de poliție competent eliberează solicitantului, în termen de 30 de zile, dovada notificării, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 31, pentru un număr de arme și muniții care se justifică în raport cu scopul deținerii sau, după caz, al folosirii acestora.

(4) În cazul în care, în urma verificărilor efectuate de organul de poliție competent, se constată că nu sunt întrunite condițiile pentru deținerea tuturor sau a unei părți din numărul total de arme și muniții pentru care se solicită eliberarea certificatului de deținător, acesta informează în scris solicitantul asupra motivelor pentru care nu se eliberează dovada notificării sau, după caz, aceasta se acordă pentru un număr mai mic de arme și muniții decât cel solicitat.

Art. 104. – (1) Persoana juridică titulară a dovezii de notificare poate procura cantitatea de arme și muniții înscrisă în acest document de la armurierii și intermediarii autorizați în acest sens și este obligată ca, prin reprezentantul său, să se prezinte la organul de poliție competent, cu armele, precum și cu documentul de proveniență pentru fiecare armă și, după caz, a munițiilor aferente, în termen de 5 zile de la procurare, în vederea eliberării certificatului de deținător.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care numărul armelor procurate este mai mare de 10, persoana juridică are obligația să le depoziteze în spațiile amenajate în acest scop, pe care le deține, și să informeze organul de poliție competent în legătură cu procurarea acestora și locul de depozitare.

(3) Organul de poliție sesizat în condițiile alin. (1) și (2) eliberează certificatul de deținător numai după ce, în prealabil, verifică concordanța dintre numărul, categoria, tipul, caracteristicile și destinația armelor pentru care s-a acordat dovada notificării, precum și a munițiilor aferente, cu cele înscrise în documentele care fac dovada procurării și cu cele existente la solicitant. În situația prevăzută la alin. (2), această verificare se efectuează la locul de depozitare a armelor și munițiilor.

Art. 105. – În cazul în care persoana juridică înstrăinează una sau mai multe dintre armele și munițiile pe care le deține în baza certificatului de deținător, este obligată să informeze în termen de 10 zile organul de poliție competent, care va proceda la radierea acestora din certificat și va verifica efectuarea mențiunilor corespunzătoare în evidențele persoanei juridice.

SECȚIUNEA a 3-a
Evidențele și condițiile de păstrare și asigurare a securității armelor și munițiilor deținute de persoanele juridice

Art. 106. – Persoanele juridice autorizate să dețină sau, după caz, să folosească arme și muniții sunt obligate să își constituie evidențele prevăzute la art. 69 alin. (5) din Lege și să asigure condițiile de păstrare și securitate a armelor și munițiilor respective.

Art. 107. – (1) Armele și munițiile ce fac obiectul dreptului de deținere sau de folosire se păstrează la sediul sau, după caz, la punctul de lucru, prevăzut în autorizația de deținere sau de folosire ori, după caz, în certificatul de deținător, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în podea, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Dulapurile trebuie să fie prevăzute cu compartimente diferite asigurate cu sisteme de închidere cu cheie sau cifru, pentru păstrarea muniției separat de arme.

(2) În cazul deținerii unui număr mai mare de 15 arme letale sau neletale supuse autorizării, deținătorul are obligația de a asigura o încăpere special amenajată pentru depozitare, cu sistem de supraveghere video și mijloace de alarmare, avizate în baza unui proiect de securitate de către structura de specialitate din cadrul organului de poliție competent, conectate la dispecerate de alarmare și intervenție ale unor societăți specializate de pază sau ale poliției.

(3) Spațiile destinate păstrării unei cantități de muniții mai mari de 15.000 de cartușe pot fi amplasate, cu avizul inspectoratului teritorial de muncă, numai în afara imobilelor cu destinație de locuință, spații comerciale sau spații productive.

Art. 108. – (1) Persoana juridică autorizată să dețină sau să folosească arme și muniții este obligată să țină evidența acestor arme și muniții, precum și a personalului care se dotează cu arme și muniții, într-un registru cu evidențe separate, numerotat și înregistrat la organul de poliție competent.

(2) Persoana juridică prevăzută la alin. (1) are obligația ca, în termen de 15 zile de la data înființării sau, după caz, a includerii în obiectul de activitate a activităților care justifică deținerea ori folosirea armelor și munițiilor, însă nu mai târziu de data procurării armelor și munițiilor, să prezinte la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul sau punctul de lucru, registrul cu evidența armelor și munițiilor, precum și evidența personalului dotat cu arme și muniții, în vederea înregistrării și luării în evidență, în condițiile legii.

(3) La împlinirea termenelor prevăzute la art. 69 alin. (6) din Lege sau, după caz, în termen de 5 zile de la data dizolvării persoanei juridice în condițiile legii, registrele prevăzute la alin. (1) se depun spre arhivare la organul de poliție competent.

SECȚIUNEA a 4-a
Condiții privind dotarea personalului cu arme și muniții

Art. 109. – (1) Pot fi dotate cu arme și muniții letale sau, după caz, neletale numai persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 70 alin. (1), după caz la art. 71 alin. (1) din Lege, după obținerea avizului prealabil acordat, pentru fiecare persoană, de organul de poliție competent, precum și după avizarea de către acesta a instructajului care urmează să fie desfășurat de angajator cu privire la scopul pentru care persoanele în cauză sunt dotate cu arme și la condițiile în care trebuie purtată și folosită arma.

(2) În vederea obținerii avizului prelabil prevăzut la alin. (1), persoana juridică trebuie să se adreseze cu o cerere structurii arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, însoțită de copiile contractelor de muncă ale persoanelor angajate care urmează să fie dotate cu arme și muniții, precum și de instructajul prevăzut la art. 70 alin. (1) lit. d) din Lege.

(3) Pe baza cererii prevăzute la alin. (2), precum și a documentelor prezentate de persoana juridică solicitantă, organul de poliție competent verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 70 alin. (1) sau la art. 71 alin. (1) din Lege, după caz și, dacă se impune, dispune efectuarea altor verificări necesare soluționării cererii.

(4) Conținutul instructajului prevăzut la alin. (1) trebuie să cuprindă teme referitoare la condițiile de port, folosire și păstrare a armelor letale sau neletale aflate în dotare, datele tehnico-balistice ale acestora, modalități de intervenție în diferite situații apărute pe timpul desfășurării atribuțiilor de serviciu, uzul de armă, precum și ședințe de tragere cu armamentul din dotare în poligoane autorizate.

(5) În cazul în care, în urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (3), se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, organul de poliție competent acordă avizele prevăzute la alin. (1).

(6) Pentru persoanele care urmează să fie dotate cu arme de serviciu angajatorul trebuie să prezinte, în vederea avizării, dovada efectuării cursului de instruire prevăzut la art.125 alin. (1), iar pentru persoanele care au atribuții de pază în cadrul societăților și atestatul pentru ocupația agent de securitate.

(7) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la (1)-(6) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor și munițiilor, în condițiile legii.

Art. 110. – Prevederile art. 109 se aplică în mod corespunzător și următoarelor categorii de personal angajat de persoana juridică autorizată:

a) personalul desemnat cu administrarea, întreținerea și supravegherea poligoanelor de tragere aparținând persoanelor juridice respective;

b) personalul cu atribuții de gestionare, administrare și întreținere a armelor deținute de persoana juridică respectivă.

SECȚIUNEA a 5-a
Procedura autorizării poligoanelor de tragere

Art. 111. – (1) Persoanele care doresc să construiască sau să amenajeze poligoane de tragere, pot solicita în prealabil avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

(2) În vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să depună la organul de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) schița imobilului sau a spațiului unde urmează să se construiască sau să se amenajeze poligonul de tragere;

b) memoriu tehnic în care vor fi prezentate în detaliu amenajările conform normelor tehnice de siguranță stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne conform art. 86 alin. (5) din Lege, precum și caracteristicile tehnice ale materialelor de construcție ce vor fi utilizate.

Art. 112. – (1) Cererea prevăzută la art. 111 alin. (2) se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), structurile de poliție competente verifică îndeplinirea condițiilor stabilite în normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, atât pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, cât și prin verificare la fața locului.

(3) În cazul în care, în cadrul verificărilor de specialitate, organul de poliție competent constată că sunt necesare, conform prevederilor legale, documente sau informații suplimentare în vederea îndeplinirii condițiilor prevăzute de normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) Termenul prevăzut la alin. (1), se suspendă în situațiile prevăzute la alin. (3), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea documentelor ori informațiilor suplimentare până la data la care aceasta dă curs solicitării.

Art. 113. – (1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 111 alin. (2), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, organul de poliție competent eliberează avizul de principiu pentru construirea sau amenajarea poligonului de tragere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 32, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul persoanei de a prezenta documentele sau informațiile prevăzute la art. 112 alin. (3) constituie motiv de respingere a cererii de avizare.

Art. 114. – Avizul de principiu prevăzut la art. 113 alin. (1) nu exonerează titularul de obligația de a obține, înainte de începerea construirii sau amenajării poligonului de tragere, a altor autorizații sau avize prevăzute în legi speciale.

Art. 115. – (1) În vederea autorizării poligoanelor de tragere, persoanele interesate trebuie să solicite în prealabil structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, eliberarea cerificatului de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță pentru construcția și amenajarea poligoanelor de tragere.

(2) Pentru obținerea certificatului prevăzut la alin. (1), solicitantul trebuie să depună la organul de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) dovada deținerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, precum și documentele care atestă faptul că acesta a fost construit în condițiile legii, în original și în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta.

b) schița imobilului sau a spațiului unde este amplasat poligonul de tragere;

c) proiectul în detaliu al poligonului de tragere în care vor fi prezentate amenajările stabilite în normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, precum și caracteristicile tehnice ale materialelor de construcție ce vor fi utilizate;

d) procesul verbal de recepție la terminarea lucrării de construcție;

e) dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru prestarea serviciului solicitat.

(3) Documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) și c), nu sunt necesare în cazul persoanelor care au obținut avizul de principiu prevăzut la art. 113 alin. (1).

Art. 116. – (1) Cererea formulată în vederea obținerii cerificatului de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță pentru construcția și amenajarea poligoanelor de tragere se soluționează de către organul de poliție competent, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii.

(2) În termenul prevăzut la alin. (1), organele de poliție competente verifică îndeplinirea condițiilor stabilite în normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere sau, după caz, îndeplinirea condițiilor care au stat la baza acordării avizului de principiu prevăzut la art. 113 alin. (1), atât pe baza documentelor depuse de solicitant la dosar, cât și prin verificări la fața locului.

(3) În cazul în care în cadrul verificărilor de specialitate organele de poliție competente constată că sunt necesare conform prevederilor legale documente suplimentare ori modificări de natură tehnică sau structurală, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, le pot solicita persoanei în cauză, prezentând motivele care au impus acest demers.

(4) Termenul prevăzut la alin. (1), se suspendă în situațiile prevăzute la alin. (3), de la data la care i s-a solicitat persoanei în cauză prezentarea unor documente ori efectuarea modificărilor prevăzute la alin. (3) până la data la care aceasta dă curs solicitării.

Art. 117. – (1) În cazul în care, din analiza documentelor prevăzute la art. 115 alin. (2), precum și a celorlalte verificări de specialitate efectuate de organele de poliție, se constată că sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de normele tehnice de siguranță privind construcția și amenajarea poligoanelor de tragere, organul de poliție competent eliberează cerificatul de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 33, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Refuzul al persoanei de a prezenta documentele sau de a efectua modificările prevăzute la art. 116 alin. (3) constituie motiv de respingere a cererii de certificare.

Art. 118. – (1) Pentru autorizarea funcționării poligoanelor de tragere, persoana interesată trebuie să depună la organul de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al persoanei juridice sau fizice autorizate și, după caz, certificatul de înmatriculare în registrul comerțului, în original și în copie;

b) dovada deținerii legale a imobilului unde este situat poligonul de tragere, în original și în copie;

c) cerificatul de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță;

d) copii ale actelor de identitate, ale contractelor de muncă și ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeași valoare juridică, pentru personalul desemnat să administreze, să întrețină și să supravegheze poligoanele de tragere, pentru personalul desemnat să supravegheze activitățile care se desfășoară în incinta acestor poligoane, respectiv pentru instructori în poligoanele de tragere;

e) dovada asigurării poligonului de tragere cu punct de prim ajutor, precum și copii ale contractelor de muncă și ale certificatelor de calificare profesională sau ale altor documente având aceeași valoare juridică, pentru personalul specializat în acordarea primului ajutor și asistenței medicale de urgență în cazul eventualelor accidente specifice;

f) dovada existenței în cadrul poligonului de tragere a echipamentelor individuale de protecție în timpul tragerii;

g) regulamentul de organizare și funcționare a poligonului de tragere, semnat de administratorul poligonului;

h) dovada achitării taxelor prevăzute de lege pentru autorizare;

i) împuternicire de reprezentare cu privire la persoana care depune documentele și solicită autorizația, cu excepția situației în care acestea sunt depuse de conducătorul persoanei juridice.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) Pe baza documentelor prezentate la alin. (1), precum și a verificărilor efectuate la poligonul de tragere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 86 alin. (2) din Lege, organul de poliție competent avizează regulamentul de organizare și funcționare a poligonului de tragere, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 119 și eliberează autorizația de funcționare a poligonului de tragere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 34.

Art. 119. – (1) Regulamentul de organizare și funcționare a poligonului de tragere trebuie să cuprindă următoarele mențiuni:

a) datele de identificare a persoanei juridice care deține poligonul;

b) denumirea și adresa poligonului;

c) destinația poligonului, în scopul pentru care a fost autorizat, în conformitate cu art. 86 alin. (1) lit. a)c) din Lege;

d) categoriile de arme și muniții permise în poligon;

e) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice pentru a li se permite accesul în poligonul de tragere, precum și alte condiții suplimentare, impuse de administratorul poligonului;

f) obligativitatea folosirii echipamentelor individuale de protecție și reguli privind modul de utilizare a acestora;

g) interdicții privind introducerea în incinta poligonului de tragere a armelor și munițiilor care nu sunt permise sau fără înștiințarea personalului administrativ, introducerea și consumul de băuturi alcoolice, droguri sau medicamente ale căror efecte sunt de natură să afecteze securitatea tragerii, accesul în poligon al persoanelor aflate sub efectul acestor substanțe sau în stare avansată de oboseală ori care suferă de o afecțiune temporară ce poate genera o stare de pericol în condițiile folosirii armelor și munițiilor;

h) normele de conduită în incinta poligonului de tragere pe perioada efectuării tragerii;

i) alte condiții sau mențiuni suplimentare considerate necesare de către administrator, pentru asigurarea securității tragerii.

(2) Regulamentul de organizare și funcționare a poligonului de tragere se afișează la intrarea în poligonul de tragere, precum și în incinta acestuia, în locuri vizibile, iar personalul administrativ are obligația de a îndruma persoanele care intră în incinta poligonului să consulte conținutul acestuia.

Art. 120. – (1) La intrarea în poligonul de tragere, persoanele care urmează să efectueze activități de tragere trebuie să semneze în registrul de evidență prevăzut la art. 121, pentru a certifica faptul că au luat cunoștință de conținutul regulamentului de organizare și funcționare a poligonului de tragere și se obligă să respecte prevederile acestuia.

(2) Persoanele care urmează să efectueze activități de tragere cu alte tipuri de arme decât cele pentru care sunt autorizate sau pe care le au în dotare, trebuie să urmeze un curs de siguranță în utilizare, efectuat de personalul de specialitate din cadrul poligonului, respectiv de instructorii în poligonul de tragere.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cursul de siguranță nu este necesar în cazul persoanelor care au urmat acest curs și fac dovada prin prezentarea unui certificat eliberat de un poligon autorizat sau de o persoană fizică sau juridică autorizată să organizeze cursuri de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor

Art. 121. – (1) Persoana care deține un poligon de tragere autorizat în condițiile legii are obligația să țină evidența armelor și muniției folosite într-un registru numerotat și înregistrat la organul de poliție, care va cuprinde: numărul curent, data și intervalul de timp în care s-a efectuat tragerea, numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate aparținând persoanei fizice sau, după caz, denumirea și adresa persoanei juridice care a organizat și a executat tragerea, marca, modelul și seria armei folosite la tragere, cantitatea de muniție folosită și calibrul, numele și prenumele instructorului în poligonul de tragere, rubrici destinate semnării de către persoanele menționate anterior pentru a certifica faptul că au luat cunoștință de conținutul regulamentului de organizare și funcționare a poligonului de tragere și se obligă să respecte prevederile acestuia, alte observații.

(2) Registrul prevăzut la alin. (1) se ține de către administratorul poligonului de tragere care este obligat să-l pună la dispoziție organului de poliție competent ori de câte ori i se solicită aceasta.

(3) Administratorul poligonului are obligația să informeze Inspectoratul General al Poliției Române în termen de 10 zile de la data la care au încetat relațiile de muncă cu persoanele angajate în calitate de instructor în poligonul de tragere.

Art. 122. – (1) Persoana care deține un poligon de tragere autorizat în condițiile legii are obligația să asigure toate măsurile necesare pentru desfășurarea activităților de tragere în deplină siguranță.

(2) În cazul producerii unui incident ce a avut ca urmare vătămarea corporală sau moartea unor persoane ori pagube materiale terților, organul de poliție competent dispune suspendarea autorizației de funcționare a poligonului până la finalizarea cercetărilor.

(3) În situația în care, în urma cercetărilor se constată că incidentul s-a produs din culpa personalului poligonului, organul de poliție competent dispune suspendarea autorizației de funcționare pentru o perioadă de 6 luni, termen care se calculează de la data dispunerii măsurii prevăzute la alin. (2).

(4) În situația în care, în urma cercetărilor se constată că incidentul s-a produs din cauza unor deficiențe de natură tehnică sau constructivă, se dispune măsura suspendării autorizației de funcționare până la data la care se face dovada remedierii acestora.

SECȚIUNEA a 6-a
Procedura de viză a autorizațiilor de deținere sau de folosire a armelor letale și a armelor neletale, respectiv a munițiilor corespunzătoare, precum și a autorizațiilor de funcționare a poligoanelor de tragere precum și a certificatelor de deținător pentru arme neletale supuse notificării

Art. 123. – (1) Autorizațiile de deținere sau de folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizării, respectiv a munițiilor corespunzătoare, precum și de funcționare a poligoanelor de tragere, respectiv certificatele de deținător pentru arme neletale supuse notificării, au o valabilitate inițială de 2 ani și se vizează la fiecare 2 ani.

(2) Persoanele juridice care sunt autorizate să dețină sau să folosească arme și muniții ori care dețin poligoane de tragere autorizate au obligația de a se prezenta la viză, până la expirarea termenului stabilit la alin. (1), la organul de poliție competent.

(3) Pentru aplicarea vizei, persoana juridică trebuie să prezinte organului de poliție competent o cerere de aplicare a acesteia, precum și următoarele documente, în original și în copie: autorizația de deținere sau de folosire a armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării ori de funcționare a poligonului de tragere, respectiv certificatul de deținător pentru arme neletale supuse notificării, planul de pază sau, după caz, contractul de prestări de servicii.

Art. 124. – După primirea documentelor prevăzute la art. 123 alin. (3), organul de poliție competent efectuează în termen de 15 zile verificări la punctele de lucru ale persoanei juridice unde se dețin armele și munițiile, respectiv la poligoanele de tragere, și, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege care au stat la baza autorizării, se aplică viza pe autorizație, respectiv pe certificatul de deținător.

SECȚIUNEA a 7-a
Autorizarea organizării și desfășurării cursurilor de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor precum și a cursurilor de calificare pentru instructor în poligonul de tragere

Art. 125. – (1) Persoanele juridice pot fi autorizate de structura de specialitate din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărei rază teritorială își au sediul să organizeze cursul de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor pentru cunoașterea legislației și a modului de folosire a armelor și munițiilor prevăzute de Lege, conform unei metodologii elaborate de Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Cursul prevăzut la alin. (1) este destinat pentru pregătirea teoretică și practică a persoanelor fizice care doresc să dețină sau să poarte și să folosească arme și muniții letale, în condițiile legii, precum și a persoanelor care urmează să fie dotate cu arme pentru exercitarea atribuțiilor de serviciu sau, după caz, să desfășoare activități ce implică accesul la arme și muniții în cadrul persoanelor juridice autorizate să dețină ori să folosească arme și muniții sau, după caz, să desfășoare operațiuni cu arme și muniții.

(3) În vederea autorizării, persoanele juridice trebuie să prezinte organului de poliție competent o cerere însoțită de următoarele documente:

a) certificatul de înregistrare la registrul comerțului și actul constitutiv din care să rezulte că are înscrise în obiectul de activitate, conform Clasificării activităților din economia națională, activitățile de instruire în domeniul armelor și munițiilor, în original și în copie;

b) dovada deținerii de spații adecvate activității de instruire în domeniul armelor și munițiilor și a bazei tehnico-materiale necesare, în original și în copie;

c) atestatele instructorilor de specialitate, în original și în copie;

d) copia autorizației de funcționare a poligonului de tragere, în cazul în care persoana juridică deține un asemenea poligon, sau a contractului de închiriere ori de prestări de servicii încheiat cu o persoană juridică ce deține poligon de tragere;

(4) Documentele originale prevăzute la alin. (3) lit. a)c) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(5) Dacă persoana juridică îndeplinește condițiile prevăzute de lege, organul de poliție competent eliberează autorizația pentru organizarea și desfășurarea cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 35.

Art. 126. – După obținerea autorizației prevăzute la art. 125 alin. (5), persoana juridică organizează și desfășoară cursul de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor conform tematicii- cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române.

Art. 127. – Temele pentru cursurile prevăzute la art. 125 alin. (1) se cuprind în programa de pregătire întocmită conform tematicii-cadru prevăzută la art. 126.

Art. 128. – (1) Persoanele juridice care doresc să organizeze programe de formare profesională pentru calificarea “instructor în poligonul de tragere”, prevăzute la art. 31 alin. (1), trebuie să se autorizeze ca furnizori de formare profesională conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) În vederea autorizării, persoanele juridice trebuie să obțină avizul prealabil al structurii de specialitate din cadrul inspectoratelor de poliție județene sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a cărei rază teritorială își au sediul.

(3) Avizul prealabil prevăzut la alin. (2), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 36, se acordă în situația în care pesoana juridică face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 125, alin. (3), lit. b) și c).

(4) Furnizorul de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională prevăzute la alin. (1) este obligat să elaboreze standardul ocupațional.

(5) Standardul ocupațional se supune spre validare comitetului sectorial și spre aprobare Autorității Naționale pentru Calificări.

Art. 129. – (1) Organul de poliție competent verifică, cel puțin din doi în doi ani, îndeplinirea tuturor condițiilor avute în vedere la autorizarea desfășurării cursului prevăzut la art. 125 alin. (1).

(2) În cazul în care, în urma verificării prevăzute la alin. (1), se constată că nu sunt respectate condițiile prevăzute la art. 125127, referitoare la conținutul programei de pregătire, sau susținerea cursurilor nu este realizată de instructori de specialitate, organul de poliție competent dispune anularea autorizației.

Art. 130. – (1) Persoanele fizice și juridice autorizate, stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European, care doresc să organizeze și să desfășare cursuri de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor pe teritoriul României în regim transfrontalier, ocazional sau pe o durată determinată, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, trebuie să notifice această intenție la Inspectoratul General al Poliției Române cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior începerii activității. Normele trebuie să cuprindă următoarele informații:

a) statul membru de origine;

b) datele de identificare și fotocopia autorizației emisă de statul membru;

c) locul în care va presta activitatea;

d) tipul cursului și, respectiv, programa de pregătire întocmită conform tematicii-cadru prevăzută la art. 126;

e) informații privind poligonul de tragere pe care îl deține/închiriază/utilizează pe teritoriul României;

f) lista instructorilor de specialitate și fotocopii ale actelor doveditoare a calificării acestora emise de autoritățile competente din statul membru.

(2) Documentele emise de autoritățile competente din alte state membre se depun, în fotocopie, de către prestator, care atestă conformitatea acestora cu originalul, însoțite de o traducere autorizată neoficială în limba română.

SECȚIUNEA a 8-a
Retragerea sau anularea autorizațiilor persoanelor juridice pentru deținerea sau folosirea armelor și munițiilor, respectiv pentru funcționarea poligoanelor de tragere, precum și a certificatelor de deținător al armelor și munițiilor neletale

Art. 131. – (1) Retragerea sau, după caz, anularea autorizațiilor care se acordă persoanelor juridice, pentru a deține sau a folosi arme și muniții, respectiv pentru funcționarea poligoanelor de tragere, precum și certificatele de deținător al armelor și munițiilor neletale se retrag sau, după caz, se anulează, în situațiile prevăzute la art. 77 din Lege.

(2) Retragerea sau, după caz, anularea autorizațiilor, respectiv a certificatelor prevăzute la alin. (1), se face de către organul de poliție competent printr-o dispoziție al cărei model este prevăzut în anexa nr. 37, care se comunică persoanei juridice în cauză.

CAPITOLUL IV
Regimul circulației armelor și munițiilor

SECȚIUNEA 1
Marcarea armelor și munițiilor produse în România

Art. 132. – (1) Marcajele care se aplică pe armele complet asamblate, prevăzute la art. 90 alin. (1) din Lege, sunt constituite dintr-o înșiruire de două grupe alfanumerice, după cum urmează:

a) prima grupă, reprezintând codul unic de identificare, este constituită din 3 litere majuscule, primele două fiind în toate cazurile RO, iar următoarea fiind una din literele din denumirea producătorului;

b) a doua grupă este constituită din cel puțin 3 cifre, dintre care primele două indică ultimele două cifre ale anului în care este produsă arma, iar următoarele indică numărul de ordine al armei.

(2) Marcajele prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător și pe componentele esențiale ale armelor, în situația în care acestea sunt fabricate cu destinația piese de rezervă.

Art. 133. – (1) Marcajele care se aplică pe pachete de muniții sunt constituite dintr-o înșiruire de trei grupe alfanumerice, după cum urmează:

a) prima grupă, reprezintând codul unic de identificare, este constituită din două litere majuscule, prima fiind întotdeauna R iar următoarea fiind una din literele din denumirea producătorului;

b) a doua grupă este constituită din cel puțin două cifre care reprezintă numărul de identificare a lotului;

c) a treia grupă este constituită, după caz, din litera G, pentru muniția letală cu glonț, litera A, pentru muniția letală cu alice sau litera N, pentru muniția neletală, urmată cel puțin de un număr care reprezintă calibrul exprimat în milimetri.

(2) Marcajul aplicat pe fiecare cartuș trebuie să cuprindă elementele prevăzute la alin. (1) lit. a) și c).

(3) Pentru individualizarea grupelor din care sunt constituite marcajele prevăzute la alin. (1) și (2), acestea trebuie să fie separate prin spații suficient de vizibile.

(4) Prevederile alin. (1)(3) nu se aplică în cazul munițiilor produse în scopul utilizării exclusive în incinta poligoanelor de tragere aparținând producătorilor.

Art. 134. – Aplicare.


Pus în aplicare la data de 03/03/2019 prin Ordinul nr. 12/2019 privind procedura de atribuire a codurilor unice de identificare pentru marcarea armelor, componentelor esențiale fabricate cu destinația piese de rezervă și munițiilor produse în România

(1) Pentru obținerea codului unic de identificare prevăzut la art. 132 alin. (1) lit. a) sau, după caz, la art. 133 alin. (1) lit. a), producătorul trebuie să se adreseze printr-o cerere Inspectoratului General al Poliției Române și să facă dovada că unitatea de producție este autorizată în condițiile Legii.

(2) Procedura de atribuire a codurilor unice de identificare se reglementează prin ordin al ministrului afacerilor interne.

Art. 135. – Fiecare armă ca produs finit trebuie să aibă, la ieșirea din magazia de produse finite, un certificat de garanție din partea producătorului cu privire la îndeplinirea condițiilor de siguranță în utilizare.

SECȚIUNEA a 2-a
Procedura efectuării tragerii experimentale

Art. 136. – (1) Sunt supuse tragerii experimentale armele letale cu țeavă ghintuită, precum și țevile de rezervă ale acestora.

(2) Deținătorul armei letale are obligația să prezinte pentru tragere experimentală, la solicitarea organului de poliție competent, arma sau/și țeava deținută, în următoarele situații:

a) cu ocazia eliberării permisului de armă, în cazul persoanelor fizice, ori a autorizației de deținere sau de folosire, în cazul persoanelor juridice ori, după caz, a înscrierii armei sau a țevii în document;

b) ori de câte ori arma a suferit modificări sau reparații autorizate la mecanismul de dare a focului ori a fost schimbată țeava;

c) în cazuri temeinic justificate, stabilite de către organul de poliție competent.

(3) La solicitarea titularului dreptului de deținere sau, după caz, de port sau/și de folosire a armei, tragerea experimentală se poate efectua în prezența sau, după caz, de către acesta ori un reprezentant al acestuia.

(4) În cazul armelor de colecție care constituie rarități sau care au valoare istorică, artistică, științifică sau documentară, numărul de cartușe care urmează să fie trase, precum și condițiile în care se va efectua tragerea se pot stabili de comun acord cu titularul dreptului de deținere, atunci când există suspiciuni că, prin tragerea experimentală, poate fi afectată funcționalitatea sau integritatea armei.

(5) După efectuarea tragerii experimentale, organul de poliție competent eliberează în acest sens titularului o dovadă ce trebuie să conțină informații privind tipul, marca, seria și calibrul armei, precum și data și locul efectuării tragerii.

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1)(4), tragerea experimentală nu se mai efectuează în următoarele situații:

a) în cazul armelor prevăzute la alin. (4), există certitudinea că tragerea experimentală este de natură să afecteze funcționalitatea sau integritatea armei;

b) cu ocazia vizării permisului de armă tip A, în cazul în care armele sau țevile înscrise în acesta au fost supuse anterior tragerii experimentale și nu au fost ulterior folosite ori nu au suferit modificări, dacă organele de poliție competente apreciază că funcționalitatea armei nu a fost afectată de perioada de timp ce a trecut de la ultima astfel de tragere.

SECȚIUNEA a 3-a
Transformarea, dezactivarea, distrugerea și casarea armelor și munițiilor

Art. 137. – (1) Armele letale sau neletale supuse autorizării pot fi transformate în arme de recuzită sau dezactivate numai de către persoanele juridice prevăzute la art. 99 alin. (2), art. 100 alin. (1) lit. (b) și alin. (2) din Lege.

(2) Autoritatea națională compentă pentru a verifica dacă dezactivarea armei de foc s-a desfășurat în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa 1 a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2403, și de a emite certificatul de dezactivare conform modelului prevăzut în anexa III a aceluiași act normativ, este Inspectoratul General al Poliției Române.

(3) Certificatele de dezactivare prevăzute la alin.(2) vor conține minim 3 elemente de siguranță împotriva falsificării și vor fi tipărite pe hârtie securizată de către Compania Națională “Imprimeria Națională” S.A..

(4) Proprietarul unei arme letale sau neletale de autoapărare, care dorește să o dezactiveze sau să o transforme într-o armă de recuzită în condițiile alin. (1), trebuie să notifice în prealabil organului de poliție în a cărui evidență se află arma respectivă, care îi eliberează o dovadă în care se înscriu datele de identificare a acesteia, precum și faptul că aceasta urmează a fi dezactivată sau, după caz, transformată în armă de recuzită.

Art. 138. – (1) După efectuarea operațiunii de transformare sau, după caz, de dezactivare a armei armurierul procedează după cum urmează:

a) în cazul armelor dezactivate:

i. aplică pe carcasa armei marcajul complet de dezactivare, mai puțin simbolul entității care a certificat dezactivarea, conform Anexei II a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403, iar pe celelalte componente esențiale ale acesteia marcajul de dezactivare și codul internațional oficial al României (RO);

ii. completează pe verso-ul dovezii eliberate de structura de poliție datele cu privire la arma dezactivată, procedeul aplicat și operațiunea efectuată conform tipului armei așa cum sunt specificate în tabelele I,II și III ale Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2403.

b) în cazul armelor transformate în arme de recuzită:

i. aplică pe carcasa armei marcajul format din litera R, urmate de trei cifre care reprezintă codul unic de identificare al armurierului.

ii. completează pe verso-ul dovezii eliberate de structura de poliție datele cu privire la arma transformată: numărul de înregistrare, tipul operațiunii și data efectuării acesteia, denumirea, adresa și seria autorizației armurierului care a efectuat operațiunea, datele de identificare ale armei precum și marcajul aplicat.

(2) Certificatul de dezactivare, în forma prevăzută în Anexa III a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/2403, va fi eliberat exclusiv de structurile arme, explozivi și substanțe periculoase din cadrul Poliției Române după verificarea modului în care s-a realizat operațiunea de dezactivare.

(3) După verificarea modului de efectuare a dezactivării, structura arme, explozivi și substanțe periculoase, în cazul în care operațiunea efectuată este conformă, emite un document de avizare în baza căruia armurierul care a efectuat operațiunea va completa marcajul cu simbolul entității care a certificat dezactivarea, iar în caz contrar va comunica motivele care au stat la baza refuzului certificării.

(4) În termen de 5 zile după înscrierea marcajului complet pe armă, titularul dreptului va prezenta arma și documentul emis de armurier organului de poliție care a emis dovada prevăzută la art. 137 alin. (4) în vederea eliberării certificatului de dezactivare și a efectuării mențiunilor corespunzătoare în aplicația Registrul Național al Armelor.

(5) În cazul în care există ceritudinea că aplicarea marcajului este de natură să afecteze funcționalitatea sau integritatea armei, armurierul va elibera numai certificatul constatator în acest sens.

Art. 139. – Armurierii autorizați să efectueze operațiunii de transformare, dezactivare reparare, casare sau după caz inspecție tehnică a armelor de foc sunt obligați să păstreze evidența certificatelor de transformare, inspecție tehnică, dezactivare sau după caz, evidența armelor casate, reparate sau transformate în registre numerotate și înregistrate anual la organul de poliție competent.

Art. 140. – (1) Operațiunile de distrugere sau după caz casare a armelor și munițiilor se efectuează de către armurierii autorizați numai după notificarea prealabilă a organului de poliție competent care desemnează în acest sens un reprezentant în comisia de distrugere a bunurilor.

(2) Acordul de efectuare a operațiunii de distrugere sau după caz de casare, eliberat de organul de poliție competent, conține datele de identificare a armei, a titularului dreptului de deținere, sau, după caz, port și folosire, precum și operațiunea ce urmează a fi efectuată, urmând a fi completat pe verso, de către armurierul care a efectuat operațiunea, cu datele de identificare, data la care a fost efectuată operațiunea și numărul de înregistrare a acesteia în evidențele proprii.

CAPITOLUL V
Regimul efectuării operațiunilor cu arme, piese, componente esențiale și muniții. Evidențele ținute de armurieri și intermediari

SECȚIUNEA 1
Procedura acordării avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăților comerciale a operațiunilor cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții

Art. 141. – (1) Persoanele juridice și persoanele fizice autorizate care doresc să includă în obiectul de activitate oricare dintre operațiunile cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții, prevăzute la art. 105 din Lege, trebuie să solicite în prealabil, cu ocazia constituirii sau, după caz, a modificării ori extinderii obiectului de activitate, avizul organului de poliție competent, sau al Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) În vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să depună la organul de poliție competent sau la Inspectoratul General al Poliției Române o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actele de identitate în original și în copie, precum și certificatul de cazier fiscal, pentru toate persoanele care au sau urmează să aibă calitatea de asociat sau administrator al societății comerciale;

b) pentru persoanele prevăzute la lit. a), care urmează să desfășoare activități ce implică accesul efectiv la arme și muniții:

(i) aviz psihologic din care să rezulte că solicitantul este apt să dețină, să poarte și să folosească arme și muniții letale, eliberat cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, de un psiholog autorizat pentru efectuarea unor astfel de teste, atestat în condițiile legii;

(ii) un certificat medical eliberat de o unitate sanitară, publică sau privată, autorizată pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor, cu cel mult 6 luni înaintea depunerii cererii, din care să rezulte că solicitantul nu suferă de una dintre afecțiunile care fac imposibilă autorizarea pentru a deține sau, după caz, a purta și a folosi arme și muniții letale și este apt să dețină astfel de arme și muniții;

(iii) certificatul de absolvire a unui curs de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, organizat de o persoană juridică autorizată în acest sens, în original și în copie;

c) împuternicire de reprezentare din partea societății în cauză cu privire la persoana care depune documentele.

(3) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor și munițiilor, în condițiile legii.

(4) Actele de identitate și certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, care se depun în condițiile prevăzute la alin. (2), se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(5) În termen de 15 zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (2), organul de poliție competent verifică dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. a), și c)g), din Lege, și eliberează, dacă a fost constatată îndeplinirea acestora, avizul de principiu, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 38, în vederea includerii în obiectul de activitate a operațiunilor solicitate. În cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite aceste condiții, organul de poliție competent refuză eliberarea avizului și comunică în scris solicitanților motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 142. – În baza avizului obținut în condițiile art. 141, persoana juridică sau persoana fizică autorizată se constituie în armurier prin parcurgerea procedurilor legale privind înființarea sau, după caz, a celor privind extinderea sau modificarea obiectului de activitate.

SECȚIUNEA a 2-a
Autorizarea efectuării operațiunilor cu arme, piese, componente esențiale și muniții de către armurieri

Art. 143. – (1) Persoanele constituite ca armurieri pot desfășura operațiuni cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții numai după obținerea autorizației, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 39, sau, după caz, după completarea corespunzătoare a acesteia, care se efectuează, la cerere, de structura de poliție în a cărui rază de competență teritorială se află sediul sau punctul de lucru unde urmează să se desfășoare aceste operațiuni.

(2) Pentru obținerea autorizației prevăzute la alin. (1) sau, după caz, pentru completarea acesteia, armurierul trebuie să depună o cerere în care se precizează categoria de operațiuni pe care urmează să le deruleze, însoțită de următoarele documente, în original și în copie:

a) dovada înmatriculării societății în registrul comerțului și actul constitutiv în care să fie prevăzute, la obiectul de activitate, operațiunile pe care urmează să le deruleze potrivit cererii;

b) dovada deținerii legale la sediu sau, după caz, la punctele de lucru declarate conform legii a unei clădiri sau a unui spațiu distinct, destinat efectuării operațiunilor din categoria prevăzută în cerere și, după caz, a unui alt spațiu destinat exclusiv depozitării armelor, precum și a unui spațiu suplimentar destinat exclusiv depozitării munițiilor, capselor sau pulberilor pentru muniție; spații dotate cu sisteme de asigurare a securității acestora, avizate de organul de poliție competent;

c) avizul inspectoratului teritorial de muncă pentru spațiile destinate depozitării munițiilor, capselor și pulberilor pentru muniție;

d) în cazul armurierilor care doresc să desfășoare operațiuni de reparare, verificare și efectuare a inspecțiilor tehnice ale armelor, dovada deținerii legale a instrumentelor destinate reparării precum și, după caz, dovada deținerii legale de poligoane, pentru verificarea armelor, autorizate în condițiile legii;

e) în cazul armurierilor care doresc să desfășoare activități de transport de arme, piese, componente esențiale și muniții dovada deținerii legale a mijloacelor de transport având această destinație, omologate în condițiile legii;

f) în cazul armurierilor care doresc să desfășoare activități de producere a armelor letale și neletale, a munițiilor, precum și a pieselor și componentelor pentru acestea, dovada deținerii legale a spațiilor;

g) documentele prevăzute la art. 141 alin. (2) lit. b), pentru personalul angajat care va desfășura activități ce implică accesul efectiv la arme și muniții;

h) împuternicire de reprezentare din partea societății în cauză cu privire la persoana care depune documentele;

i) dovada achitării taxelor stabilite de lege pentru autorizare.

(3) Se exceptează de la obligativitatea prezentării documentelor prevăzute la alin. (2) lit. g) persoanele care sunt titulare ale dreptului de deținere sau de port și folosire a armelor și munițiilor, în condițiile legii.

(4) Documentele originale prevăzute la alin. (2) lit. a)f), precum și certificatul de absolvire a cursului de instruire teoretică și practică în domeniul armelor și munițiilor, depus în condițiile prevăzute la alin. (2) lit. g), se restituie pe loc, după confruntarea copiilor ce acestea.

(5) În cazul în care persoana juridică are mai multe puncte de lucru, situate pe raza teritorială a mai multor județe, unde se vor desfășura operațiuni cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții, trebuie să solicite câte o autorizație pentru fiecare dintre punctele respective, la organele de poliție competente în a căror rază se află acestea.

(6) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1)(5), persoanele juridice prevăzute la art. 100 alin. (1) din Lege, pentru categoriile de operațiuni cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții prevăzute la art. 101 alin. (1) din Lege.

(7) Persoanele juridice care solicită autorizarea pentru efectuarea operațiunii de producere a armelor, a munițiilor, precum și a pieselor și componentelor pentru acestea vor face dovada achiziționării și deținerii utilajelor ulterior obținerii autorizației de efectuare a operațiunii.

Art. 144. – (1) Structura de poliție competentă care a primit cererea prevăzută la art. 143 alin. (2) constată dacă sunt îndeplinite condițiile pentru autorizare pe baza documentelor prezentate, precum și pe baza verificărilor pe care le efectuează la sediul social sau punctele de lucru, cu privire la spațiile unde se vor deține sau, după caz, se vor desfășura operațiunile cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții.

(2) Dacă în urma efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială urmează să se desfășoare operațiunile eliberează sau, după caz, completează autorizația pentru efectuarea operațiunilor cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții, prin menționarea categoriei de operațiuni pentru care s-a constatat îndeplinirea acestor condiții.

(3) Autorizația prevăzută la art. 143 alin. (1) se eliberează pentru fiecare punct de lucru al armurierului și se menționează în conținutul acesteia toate operațiunile care se efectuează la acel punct.

(4) Termenul de soluționare a cererii prevăzute la art. 143 alin. (2) este de 30 de zile de la data înregistrării la organul de poliție competent.

Art. 145. – (1) Armurierii autorizați să efectueze operațiuni de producere a armelor pot fi autorizați, la cerere, să efectueze inspecția tehnică a armelor sau operațiuni de transformare, dezactivare ori casare a armelor de foc, iar cei autorizați să efectueze operațiuni de reparare a armelor pot fi autorizați, la cerere, să efectueze inspecția tehnică a armelor.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele care au avut atribuții pe linia întreținerii și reparării armelor în cadrul instituțiilor publice cu atribuții în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, pot face dovada deținerii cunoștințelor teoretice și practice pentru efectuarea inspecției tehnice a armelor prin prezentarea unei adeverințe eliberate de fostul angajator.

(3) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent elibereză în termen de 15 zile autorizația pentru efectuarea operațiunilor de inspecție tehnică a armelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 40 sau, după caz, avizul pentru efectuarea operațiunilor de transformare, dezactivare ori casare a armelor de foc, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 41.

Art. 146. – (1) În situația în care, în urma verificărilor, se constată că arma îndeplinește condițiile de siguranță în utilizare, armurierul autorizat în condițiile art. 145 eliberează certificatul de inspecție tehnică, al cărei model este prevăzut în anexa 42, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(2) Certificatul de inspecție tehnică trebuie să conțină: numărul de înregistrare, denumirea, adresa și seria autorizației armurierului care a efectuat inspecția tehnică, datele de identificare ale armei, data efectuării operațiunii, precum și rezultatul inspecției tehnice.

(3) Armurierii autorizați în condițiile art. 145 sunt obligați să păstreze evidența certificatelor de inspecție tehnică eliberate într-un registru numerotat și înregistrat la organul de poliție competent și să comunice structurii de poliție competente in termen de 2 zile lucrătoare datele de identificare a posesorilor și caracteristicile armelor care nu îndeplinesc condițiile de siguranță în utilizare.

SECȚIUNEA a 3-a
Regimul constituirii și funcționării armurierilor

Art. 147. – (1) Armurierii pot primi pentru păstrare sau comercializare arme sau muniții numai în baza unui act care confirmă dreptul de proprietate al deponentului asupra acestora, a actului de identitate, a permisului de armă sau a autorizației ori a certificatului de deținător sau, după caz, în baza unei dispoziții exprese scrise din partea organului de poliție competent.

(2) Armurierii care primesc arme sau muniții prin orice modalitate prevăzută de Lege, care exclude intrarea în proprietatea acestora, sunt obligați să nu înstrăineze, să nu folosească armele sau munițiile respective în alte condiții decât cele stabilite de deponent sau fără acordul acestuia.

(3) Armurierii autorizați pentru efectuarea operațiunilor de comercializare a armelor și munițiilor letale pot înstrăina temporar prin închiriere sau comodat armele de vânătoare deținute în proprietate în condițiile art. 38 alin. (1) din Lege, evidențiind operațiunea în registrul special constituit și înregistrat la organul de poliție competent.

Art. 148. – (1) Armurierii care comercializează arme letale sau neletale supuse autorizării ori notificării către persoanele fizice cu domiciliul, reședința sau locul de rezidență în România, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță, sunt obligați să obțină avizul organului de poliție competent înainte de efectuarea fiecărei operațiuni.

(2) În vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (1), armurierul trebuie să depună o cerere însoțită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie, al persoanei care solicită procurarea armei;

b) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, în original și în copie;

c) autorizația de procurare a armei sau dovada notificării, în original și în copie;

d) după caz, copie a autorizației de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții a transportatorului, precum și contractul de prestări servicii, în original și în copie;

e) dovada asigurării pazei transportului în condițiile legii, în original și în copie.

(3) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. b)e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(4) În situația prevăzută la alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare, organele de poliție competente verifică, după caz, autenticitatea documentelor prezentate și, dacă a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, avizează autorizația de procurare a armei sau dovada notificării iar în caz contrar comunică în scris armurierului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(5) În situația în care persoana care solicită procurarea armei nu are domiciliul, reședința sau locul de rezidență în România, se aplică procedura eliberării permisului de transfer sau a autorizației de export, prevăzute la art. 166 sau art. 181.

SECȚIUNEA a 4-a
Registrele de evidență a operațiunilor cu arme, piese și componente esen/iale ale acestora, precum și muniții efectuate de armurieri

Art. 149. – (1) Armurierii care desfășoară operațiuni cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții sunt obligați să menționeze în registrele de evidență constituite în condițiile legii toate operațiunile pe care le desfășoară.

(2) Înregistrarea operațiunilor efectuate, în registrele de evidență, este permisă numai după prezentarea acestor documente la organele de poliție competente, în vederea înregistrării și luării în evidență.

(3) Armurierii sunt obligați să pună la dispoziția organelor competente registrele constituite în condițiile prevăzute la alin. (1) și (2), ori de câte ori li se solicită aceasta.

Art. 150. – (1) Evidența operațiunilor de reparare și verificare a armelor sau a pieselor primite în acest scop, respectiv de efectuare a inspecțiilor tehnice trebuie ținută la zi în registrul de evidență, care trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a depus arme pentru reparare, verificare ori pentru efectuarea inspecției tehnice, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere ori de folosire sau ale certificatului de deținător al persoanei fizice ori juridice, data depunerii armei, datele de identificare a armei, denumirea reparației efectuate, data restituirii armei, numărul documentului eliberat ca urmare a efectuării operațiunii de reparare, verificare sau inspecție tehnică, semnătura de recepție a armei, observații.

(2) Evidența armelor produse, asamblate, modificate sau prelucrate de armurier se ține într-un registru de evidență a produselor finite, numerotat și înregistrat la organele de poliție competente, în care se vor menționa: numărul curent și felul operațiunii, categoria din care face parte arma conform anexei la Lege, tipul, marca, seria și calibrul armei, data intrării armei în magazie, numele, prenumele și funcția celui care a predat-o și semnătura acestuia, numele, prenumele și funcția celui care a primit arma și semnătura acestuia.

(3) În cazul operațiunilor de dezactivare și distrugere a armelor se vor menționa numele persoanelor fizice sau juridice de la care provin armele, tipul, marca, seria și calibrul acestora, precum și numărul acordului în baza căruia s-a efectuat operațiunea.

(4) Evidența operațiunilor de producere și comercializare a munițiilor trebuie ținută la zi de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registrul de evidență care trebuie să cuprindă 3 părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei juridice de la care au fost procurate capsele și pulberea, numărul autorizației, cantitatea de pulbere, numărul de capse, numărul facturii, data achiziționării, numărul și calibrul cartușelor confecționate zilnic;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: numărul curent, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care a cumpărat muniția, numărul și seria permisului de armă sau, după caz, ale autorizației de deținere a persoanei fizice sau juridice, data cumpărării muniției, cantitatea de muniție, calibrul cartușului, semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul de poliție care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 151. – (1) Evidența operațiunilor de comercializare a armelor, pieselor și munițiilor trebuie ținută zilnic de către armurierii autorizați să le desfășoare, în registre separate, care vor cuprinde în mod obligatoriu următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care depune arma spre vânzare, seria și numărul permisului de armă, ale certificatului de deținător sau, după caz, seria și numărul autorizației de deținere sau de folosire, respectiv ale altui document legal în baza căruia se deține arma depusă spre vânzare, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armei, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice care procură, numărul și data autorizației de procurare și organul de poliție care a eliberat-o, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării armei și semnătura cumpărătorului.

(2) Registrul pentru evidența operațiunilor cu muniții va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, denumirea persoanei juridice și adresa sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care depune muniția spre vânzare, numărul autorizației de deținere sau, după caz, seria și numărul permisului ori ale altui document legal în baza căruia se deține muniția depusă spre vânzare, numărul și calibrul cartușului, mărimea alicei, denumirea sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale cumpărătorului, numărul și data facturii eliberate cu ocazia cumpărării muniției și semnătura cumpărătorului sau a persoanei împuternicite, observații.

Art. 152. – Evidența operațiunilor de import-export, respectiv transfer de arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, operațiunea, numărul și data eliberării autorizației de import-export, a permisului de transfer sau după caz, a acordului prealabil acordat de către organele de poliție competente, datele de identificare ale armelor, pieselor sau munițiilor care fac obiectul operațiunii de import-export ori transfer, denumirea și adresa partenerului extern de la care importă armele, piesele ori munițiile sau, după caz, căruia îi sunt destinate, data efectuării operațiunii.

Art. 153. – Evidența operațiunilor de transport de arme, piese, componente esențiale și muniții, precum și a armelor și munițiilor transportate trebuie ținută în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: număr curent, denumirea și numărul documentului de însoțire a mărfii, datele de identificare a persoanei fizice sau juridice pentru care se efectuează transportul, cantitatea, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul armelor, cantitatea și, după caz, calibrul muniției, mijlocul de transport autorizat și numărul de înmatriculare al acestuia, datele de identificare a conducătorului auto și/sau a reprezentantului societății de transport, care însoțesc marfa, datele de identificare a destinatarului, perioada în care se desfășoară transportul, mențiuni privind eventualele evenimente petrecute în timpul transportului.

Art. 154. – Evidența armelor, pieselor, componentelor esențiale ale acestora, precum și a munițiilor păstrate în depozitele de arme, piese și muniții se ține în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care trebuie să cuprindă trei părți, astfel:

a) prima parte, denumită “INTRĂRI”, va cuprinde: denumirea și sediul persoanei juridice sau, după caz, numele, prenumele, adresa și actul de identitate ale persoanei fizice care a introdus armele și munițiile în depozit, numărul și data autorizației de deținere ori de folosire sau, după caz, seria și numărul permisului de armă ori ale certificatului de deținător, data introducerii armelor și munițiilor în depozit, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate al persoanei delegate să transporte armele și munițiile la depozit, numărul și data eliberării delegației, numărul de înmatriculare al autovehiculului cu care s-a efectuat transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și calibrul muniției;

b) partea a doua, denumită “IEȘIRI”, va cuprinde: data ieșirii materialelor din depozit, denumirea și adresa persoanei juridice care le-a ridicat din depozit, numărul și data facturii, numele, prenumele, domiciliul, seria și numărul actului de identitate ale persoanei delegate să le ridice, numărul și data eliberării, numărul de înmatriculare al autovehiculului care efectuează transportul, cantitatea de arme, piese, componente esențiale și muniții, categoria din care face parte fiecare armă, conform anexei la Lege, marca, seria și calibrul fiecărei arme, cantitatea și, după caz, calibrul muniției;

c) partea a treia, denumită “CONSEMNĂRI – VERIFICĂRI”, va cuprinde: numărul curent, data verificării, organul care a efectuat verificarea, rezultatul verificării, termenul de remediere, alte observații.

Art. 155. – (1) Rubricile cuprinse în registrele de evidență prevăzute la art. 149154 se pot completa sau modifica prin ordin al ministrului ministrului afacerilor interne privind stabilirea modelului registrelor de evidență, care se emite în conformitate cu prevederile art. 106 alin. (1) lit. d) din Lege.

(2) Modelele registrelor prevăzute la alin. (1) se comunică de autoritatea de poliție competentă, cu ocazia eliberării sau, după caz, a completării autorizației pentru efectuarea operațiunilor cu arme și muniții.

SECȚIUNEA a 5-a
Autorizarea efectuării operațiunilor cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții de către intermediari

Art. 156. – Dispozițiile referitoare la acordarea avizului pentru includerea în obiectul de activitate al societăților comerciale a operațiunilor cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții și autorizarea efectuării acestor operațiuni, prevăzute la art. 141, art. 142, art. 143 alin. (1), alin. (2) lit. a), b), g)i) și alin. (3), precum și la art. 144, se aplică și în ceea ce privește autorizarea efectuării operațiunilor cu arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții de către intermediari.

Art. 157. – (1) Operațiunile de intermediere arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții se pot realiza numai în baza unui contract de prestări servicii încheiat între intermediar și expeditorul sau, după caz, destinatarul acestora, în baza căruia poate solicita autorităților competente eliberarea autorizației de import-export, a permisului de transfer sau, după caz, a acordului prealabil, în condițiile prevăzute la secțiunea a 2-a a Capitolului VI.

(2) Intermediarii nu pot deține în proprietate armele, piesele și componentele esențiale ale acestora, precum și munițiile ce fac obiectul operațiunii de intermediere.

(3) Transportul și, după caz, depozitarea armelor, pieselor și componentelor esențiale ale acestora, precum și munițiilor ce fac obiectul operațiunii de intermediere, pot fi efectuate numai de către armurierii autorizați în condițiile prezentelor norme metodologice.

Art. 158. – Intermediarii au obligația de a menține evidența operațiunilor de intermediere arme, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții în registre constituite în condițiile prevăzute la art. 149, care vor cuprinde următoarele rubrici: numărul curent, numărul contractului de intermediere, numărul și data eliberării autorizației de import-export, a permisului de transfer sau după caz, a acordului prealabil acordat de către organele de poliție competente, datele de identificare ale armelor, pieselor și componentelor esențiale ale acestora, precum și munițiilor care fac obiectul operațiunii de intermediere, precum și categoria din care fac parte și caracteristicile acestora, conform anexei la Lege, denumirea și adresa expeditorului, a destinatarului, precum și a transportatorului și data efectuării operațiunii.

SECȚIUNEA a 6-a
Dispoziții comune

Art. 159. – (1) În vederea organizării unei expoziții, fără vânzare, de arme și muniții, persoanele fizice sau juridice, precum și instituțiile publice, altele decât cele care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și siguranței naționale, sunt obligate să obțină în prealabil avizul structurii de poliție competente pe a cărei rază teritorială va avea loc evenimentul.

(2) În vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (1), solicitantul trebuie să depună o cerere care să conțină informații referitoare la datele de identificare ale organizatorului, data și locul unde va avea loc expoziția, tipurile de arme și dacă acestea vor folosi muniție, numărul estimativ al expozanților, precum și următoarele documente:

a) actul constitutiv și, după caz, statutul instituției sau organizației solicitante, în copie;

b) dovada deținerii legale a imobilului în care va fi organizată expoziția; imobilul trebuie să fie compartimentat cu spații distincte pentru fiecare expozant și să fie asigurat cu amenajări tehnice de protecție și sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de poliție și conectate la dispecerate de alarmare și intervenție specializate, precum și cu personal de pază înarmat;

c) împuternicire de reprezentare din partea organizatorului, cu privire la persoana care depune documentele;

(3) Cererea depusă în condițiile prevăzute la alin. (2) se soluționează în termen de 30 zile, prin eliberarea avizului de desfășurare a expoziției, timp în care organul de poliție competent verifică autenticitatea documentelor depuse, precum și îndeplinirea condițiilor corespunzătoare de amenajare a imobilului.

(4) Avizul prevăzut la alin. (3) se acordă cu o valabilitate egală cu durata desfășurării evenimentului în cauză.

(5) În cazul în care, după efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (3), organul de poliție competent constată că nu se justifică avizarea prevăzută la alin. (3), respinge cererea și comunică solicitantului motivele care au stat la baza acestei decizii.

Art. 160. – (1) Armele expuse în cadrul unei expoziții, avizate în condițiile art. 159, trebuie să îndeplinească, după caz, una din următoarele condiții de securitate și siguranță:

a) să fie expuse într-o vitrină, să fie fixate de peretele acesteia iar trăgaciul să fie asigurat cu un dispozitiv special de blocare, în cazul în care nu se dorește accesul direct al vizitatorilor la arme

b) să fie fixate de perete sau legate cu un cablu de siguranță de stand sau de pardoseală și, în funcție de tipul armelor, să fie asigurate cu un dispozitiv special de blocare al trăgaciului sau al camerei cartușului ori să le fi fost eliminat sau retezat în prealabil cuiul percutor, în situația în care se permite accesul direct al vizitatorilor la arme;

(2) Expunerea munițiilor reale în cadrul expozițiilor este strict interzisă.

(3) Condițiile prevăzute la alin. (1) se aplică în mod corespunzător și în cazul armelor expuse spre vânzare în spațiile de comercializare aparținând armurierilor autorizați în acest sens.

Art. 161. – Armurierii pot folosi în scop de promovare sau testare armele și munițiile deținute numai în cadrul unor poligoane de tragere autorizate.

CAPITOLUL VI
Eliberarea permisului de transfer, permisului de transfer fără acord prealabil, acordului prealabil, autorizației de import-export și avizului de tranzit

SECȚIUNEA 1
Procurarea și înstrăinarea armelor de foc în afara teritoriului României de către persoanele fizice

Art. 162. – (1) Titularul autorizației de procurare a unei arme letale sau neletale supuse autorizării, care intenționează să procure arma dintr-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poliție care a emis autorizația, personal sau prin mandatar cu procură specială, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația sau, după caz, autorizațiile de procurare în original;

b) formularul acordului prealabil al cărui model este prevăzut în anexa nr. 43, în două exemplare completate cu informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)d) din Lege;

c) un document, însoțit de o traducere autorizată neautentificată în limba română, din care să reiasă că expeditorul este autorizat de autoritățile competente din statul în care se află;

d) factura proformă sau un document echivalent, în copie.

(2) În termen de 10 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent verifică:

a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul autorizației de procurare, după caz;

b) dacă arma sau țeava ce urmează să fie procurată corespunde categoriei și tipului pentru care s-a emis autorizația.

(3) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, autoritatea competentă semnează și stampilează formularele acordului prealabil, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Art. 163. – (1) În cazul în care persoana prevăzută la art. 162 alin. (1) dorește să procure arma dintr-un stat terț, aceasta trebuie să solicite organului de poliție competent eliberarea autorizației de import, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 44.

(2) Procedura prevăzută la art. 162 se aplică în mod corespunzător și în cazul soluționării cererii de eliberare a autorizației de import.

Art. 164. – (1) Persoanele fizice, titulari ai dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării, care doresc să înstrăineze armele deținute într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să depună la organul de poliție competent sau la Inspectoratul General al Poliției Române, o cerere pentru obținerea permisului de transfer, însoțită de următoarele documente:

a) permisul de armă în original și în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta;

b) formularul permisului de transfer al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45, în două exemplare, completat cu informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) din Lege;

c) acordul prealabil eliberat de autoritățile competente ale statului de destinație sau o comunicare emisă de acestea, din care să reiasă faptul că acordul prealabil nu este necesar.

d) o copie a autorizației de efectuare a operațiunilor de transport arme și muniții a armurierului, cu excepția situației în care titularul realizează transportul prin mijloace proprii.

(2) În termen de 10 zile de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1), organul de poliție competent sau, după caz, Inspectoratul General al Poliției Române, verifică autenticitatea documentelor prezentate de titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armei și, dacă a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, semnează și stampilează formularul permisului de transfer, eliberând un exemplar solicitantului, iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Art. 165. – (1) În baza acordului prealabil prevăzut la art. 162 alin. (3), autorizației de import prevăzute la art. 163 alin. (1) sau permisului de transfer prevăzut la art. 164 alin. (2), titularul poate procura sau, după caz, înstrăina în afara teritoriului României, prin mijloace proprii, un număr de cel mult 2 arme în același timp.

(2) Transportul unui număr mai mare de arme este permis numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat.

SECȚIUNEA a 2-a
Efectuarea operațiunilor de transfer și import de către armurieri și intermediari

Art. 166. – (1) În vederea obținerii permisului de transfer a armelor letale sau neletale supuse autorizării, precum și a pieselor și munițiilor corespunzătoare către o persoană fizică sau juridică, dintr-un stat membru al Uniunii Europene, armurierii sau intermediarii, care doresc să tranzacționeze arme de foc, piese, componente esențiale ale acestora precum și muniții de pe teritoriul României, trebuie să depună la Inspectoratul General al Poliției Române o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, în original și în copie;

b) formularul permisului de transfer al cărui model este prevăzut în anexa nr. 45, în două exemplare completate cu informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) din Lege;

c) acordul prealabil eliberat de autoritățile statului de destinație sau o comunicare emisă de autoritățile competente, în original și în copie, din care să reiasă faptul că acesta nu este necesar, însoțite de traducerea autorizată neautentificată în limba română, sau, după caz, autorizația de procurare prevăzută la art. 70 alin. (3).

d) după caz, copie a permisului de armă, în cazul deținătorului persoană fizică sau, după caz, a autorizației de deținere sau de folosire în cazul deținătorului persoană juridică, precum și contractul de prestări servicii în original și în copie;

e) după caz, copie a autorizației de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții a transportatorului, precum și contractul de prestări servicii, în original și în copie.

f) dovada asigurării pazei transportului, în condițiile legii, în original și în copie;

g) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, după caz.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a), c)f) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) În situația prevăzută la alin. (1), în termen de 10 zile, organele competente verifică, după caz, autenticitatea documentelor prezentate de titularul armei și, dacă a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, semnează și stampilează formularul permisului de transfer, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

Art. 167. – (1) Armurierii și intermediarii care doresc să tranzacționeze arme de foc, piese, componente esențiale ale acestora precum și muniții pe teritoriul României din statele membre ale Uniunii Europene, trebuie să depună la Inspectoratul General al Poliției Române, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, în original și în copie;

b) formularul acordului prealabil al cărui model este prevăzut în anexa nr. 43, în două exemplare completate cu informațiile prevăzute la art. 120 alin. (2) lit. a)d) din Lege;

c) după caz, autorizația de procurare a armelor în cazul deținătorilor persoane fizice sau persoanelor juridice, precum și contractul de prestări servicii, în original și în copie;

d) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, după caz, în original și în copie;

e) factura proformă sau un document echivalent, în copie;

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a), c) și d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), organele competente verifică următoarele:

a) autenticitatea documentelor prezentate de titularul autorizației de procurare, după caz;

b) dacă arma sau țeava ce urmează să fie procurată corespunde categoriei și tipului pentru care s-a emis autorizația, după caz.

(4) Dacă în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) și, după caz, la alin. (3), a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, în termen de 10 zile de la depunerea documentelor prevăzute la alin. (1), autoritatea competentă semnează și stampilează formularul acordului prealabil, eliberând un exemplar solicitantului iar în caz contrar comunică în scris solicitantului motivele pentru care cererea a fost respinsă.

(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4), respingerea cererii pentru considerente de siguranță națională și ordine publică nu se motivează.

Art. 168. – (1) În cazul importurilor de arme de foc supuse autorizării, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții corespunzătoare din statele terțe, armurierii și intermediarii de pe teritoriul României trebuie să solicite organului competent eliberarea autorizației de import, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 44.

(2) Procedura prevăzută la art. 167 se aplică în mod corespunzător și în cazul soluționării cererii de eliberare a autorizației de import.

Art. 169. – Prevederile art. 164 și art. 166 se aplică în mod corespunzător transferurilor temporare de arme letale sau neletale supuse autorizării.

Art. 170. – (1) Rezidenții statelor membre și străinii care nu au domiciliul, reședința sau, după caz, locul de rezidență în România, pot tranzita teritoriul României cu armele letale sau cu armele neletale supuse autorizării cu destinația tir, precum și cu muniția corespunzătoare, în limita permisă de Lege, numai în baza avizului de tranzit eliberat de către structurile teritoriale ale Poliției de Frontieră Române.

(2) În vederea obținerii avizului prevăzut la alin. (1), solicitantul trebuie să prezinte pașaportul european pentru arme de foc valabil în care sunt înscrise aceste arme sau, după caz, un document oficial, emis de autoritățile statului de origine, care atestă dreptul acesteia de a deține arma prezentată la intrarea în țară precum și următoarele documente, după caz:

a) autorizație eliberată de autoritățile statului de destinație;

b) invitație nominală la o partidă de vânătoare sau, după caz, invitație de participare la un concurs de tir, emisă de o entitate din statul de destinație;

c) documentul de călătorie care să ateste obținerea unei vize de scurtă ședere ori faptul că beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legislației statului de destinație.

(3) Dacă în urma verificării documentelor prezentate, a fost constatată îndeplinirea condițiilor legale, structura de poliție de frontieră eliberează avizul de tranzit, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 46 și sigilează armele.

(4) La ieșirea din țară se verifică integritatea și autenticitatea sigiliilor și dacă datele de identificare ale armelor și munițiilor corespund cu cele înscrise în avizul de tranzit. Dacă sigiliile nu sunt intacte ori datele nu corespund cu cele înscrise în documentele de trecere a frontierei sau armele și munițiile au fost înstrăinate, armele și munițiile se indisponibilizează în vederea continuării cercetărilor.

(5) În cazul în care tranzitul face obiectul unei operațiuni de transfer sau de import-export, efectuată de armurieri, solicitantul avizului de tranzit trebuie să prezinte documente, în original și în copie, din care să rezulte că accesul pe teritoriul statului de destinație este permis și să facă dovada asigurării securității transportului pe teritoriul României.

Art. 171. – (1) Termenul de valabilitate al permisului de transfer și al acordului prealabil este de 6 luni, însă nu poate depăși perioada de valabilitate a autorizației de procurare, în cazul persoanelor fizice.

(2) În termen de 30 de zile de la efectuarea transferului, armurierul trebuie să depună la organul de poliție competent documentele în baza cărora s-a efectuat operațiunea.

Art. 172. – (1) În termen de 3 zile lucrătoare de la data eliberării permisului de transfer prevăzut la art. 164 alin. (2), structura de poliție emitentă are obligația de a transmite Inspectoratului General al Poliției Române o copie a documentului eliberat.

(2) Inspectoratul General al Poliției Române transmite autorităților competente ale statului membru de destinație, datele înscrise în permisul de transfer al armelor în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestuia; în situația în care permisul de transfer este eliberat de Inspectoratul General al Poliției termenul de 5 zile lucrătoare curge de la data eliberării permisului de transfer.

SECȚIUNEA a 3-a
Autorizația de transfer fără acord prealabil

Art. 173. – (1) În vederea obținerii autorizației de transfer fără acord prealabil a armelor letale sau neletale supuse autorizării, precum și a pieselor și componente esențiale ale acestora, către un armurier sau intermediar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, în care aceste transferuri nu sunt condiționate de acordarea unei autorizări prealabile, armurierii sau intermediarii de pe teritoriul României, depun la organul de poliție competent sau la Inspectoratul General al Poliției Române, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme și muniții, în original și în copie;

b) documente, însoțite de traducerea autorizată neautentificată în limba română, din care să reiasă că destinatarul este autorizat de autoritățile competente din statul în care armele vor fi transferate sau, după caz, documente însoțite de traducerea autorizată neautentificată în limba română emise de aceste autorități, din care să reiasă faptul că autorizarea prealabilă nu este necesară în statul de destinație, sau că statul de destinație nu condiționează aceste transferuri de acordarea unei autorizări prealabile;

c) contractul de prestări servicii cu persoana autorizată să efectueze operațiuni de transport de arme și muniții, în original și în copie, după caz;

d) dovada asigurării pazei transportului, în condițiile legislației în vigoare, în original și în copie;

e) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea permisului de transfer al armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării, după caz.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a) și d) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Art. 174. – În termen de 10 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, organele de poliție competente eliberează autorizația de transfer fără acord prealabil a armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării din România către un stat membru al Uniunii Europene, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 47.

Art. 175. – (1) Înainte de efectuarea fiecărei operațiuni de transfer în baza autorizației de transfer fără acord prealabil, armurierul și/sau intermediarul de pe teritoriul României are obligația de a informa Inspectoratul General al Poliției Române cu privire la datele prevăzute la art. 120 alin. (2) din Lege.

(2) În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea datelor prevăzute la alin. (1), Inspectoratului General al Poliției Române le va transmite autorităților competente ale statului membru de destinație.

Art. 176. – (1) În situația în care din datele certe existente la organele de poliție competente rezultă că operațiunile de transfer pentru care s-a acordat autorizația de transfer fără acord prealabil prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor, organul de poliție competent dispune, prin decizie motivată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 48 măsura suspendării acestui document.

(2) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință a măsurii prevăzute la alin. (1), deținătorul este obligat să depună la structura de poliție competentă autorizația de transfer fără acord prealabil.

(3) Suspendarea încetează de la data la care organul de poliție care a emis decizia de suspendare constată că au încetat cauzele care au stat la baza luării acestei măsuri și restituie autorizația titularului.

Art. 177. – (1) Anularea autorizației de transfer fără acord prealabil se dispune de către organul de poliție care a eliberat-o, în situația în care se constată că motivele care au stat la baza luării măsurii de suspendare, prevăzute la art. 176 alin. (1) nu pot fi înlăturate.

(2) Anularea autorizației de transfer fără acord prealabil se dispune prin decizie motivată, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 48, emisă de către organul de poliție care a eliberat-o.

(3) În termen de 10 zile de la data luării la cunoștință, deținătorul este obligat să depună la organul de poliție competent autorizația de transfer fără acord prealabil.

Art. 178. – (1) Armurierii și intermediarii de pe teritoriul României pot efectua operațiuni de import- export sau transfer de arme neletale supuse notificării fără a fi necesară obținerea unei autorizații din partea autorităților competente.

(2) În termen de 30 de zile de la efectuarea uneia dintre operațiunile prevăzute la alin. (1), armurierul sau intermediarul trebuie să comunice Inspectoratului General al Poliției Române, datele referitoare la armele ce au făcut obiectul operațiunii, precum și datele de identificare ale expeditorului sau, după caz, ale destinatarului.

SECȚIUNEA a 4-a
Efectuarea operațiunilor de export

Art. 179. – (1) Operațiunile de export a armelor de foc, a pieselor și componentelor esențiale, precum și a munițiilor corespunzătoare de către persoanele fizice, armurieri și intermediari se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 258/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind punerea în aplicare a articolului 10 din Protocolul Organizației Națiunilor Unite împotriva fabricării și traficului ilegal de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (Protocolul ONU privind armele de foc) și de stabilire a măsurilor privind autorizațiile de export, importul și tranzitul pentru arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 258/2012.

(2) Nu fac obiectul autorizației de export fiind excluse din aria de aplicare a dispozițiilor ce reglementează exportul, prevăzute în prezenta secțiune, armele de foc, piesele și componentele esențiale, precum și munițiile cuprinse în categoria A din anexa legii, cele care fac obiectul tranzacțiilor între state și cele destinate instituțiilor cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

(3) Inspectoratul General al Poliției Române este autoritatea națională competentă pentru punerea în aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 258/2012, precum și pentru realizarea schimbului de informații instituit de acest Regulament.

(4) Desemnarea reprezentantului României în cadrul Grupului de coordonare a exporturilor de arme de foc, prevăzut de art. 20 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 258/2012, se realizează prin ordin al ministrului afacerilor interne.

(5) În aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 258/2012, ale Poziției Comune 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementează controlul exportului de tehnologie și echipament militar, precum și a prevederilor Poziției Comune 2003/468/PESC a Consiliului din 23 iunie 2003 privind controlul brokerajului cu armament, Inspectoratul General al Poliției Române eliberează autorizația de export a armelor de foc, a pieselor și componentelor esențiale, precum și a munițiilor corespunzătoare acestora destinate uzului civil, a cărei valabilitate este de egală cu valabilitatea autorizației de import, dar nu mai mică de 9 luni.

(6) În vederea eliberării autorizației de export prevăzută la alin. (5), Inspectoratul General al Poliției Române va lua în considerare toate aspectele relevante inclusiv cele privind riscul de deturnare, considerente privind utilizarea finală, de politică externă și securitate națională prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 258/2012, precum și refuzurile, anulările, suspendările, modificările sau revocările de autorizații de export formulate de statele membre în baza aceluiași regulament.

(7) Operațiunile de export cu arme de foc, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții, destinate uzului civil, efectuate dintr-o țară terță într-o altă țară terță, conform definiției din Poziția Comună 2003/468/PESC, sau în cazul în care acestea se află pe teritoriul altui stat membru, se examinează și se autorizează după consultarea statului în care sunt depozitate acestea.

(8) În aplicarea Regulamentului (UE) nr. 258/2012, pentru evaluarea oportunității de eliberare a autorizației de export prevăzută la alin. (5), Inspectoratul General al Poliției Române cooperează în vederea efectuării verificărilor specifice cu instituțiile cu atribuții în domeniul siguranței naționale, afacerilor externe, apărării naționale și informațiilor externe.

(9) Inspectoratul General al Poliției Române nu eliberează autgorizația de export în situația în care:

a) nu sunt îndeplinite toate considerentele relevante prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 258/2012, ori una dintre instituțiile consultate în condițiile alin. (8) sesizează că eliberarea autgorizației de export este în contradicție cu obligațiile și angajamentele internaționale ale României, inclusiv de aplicare a embargourilor privind comerțul cu arme sau a deciziilor adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Consiliul Uniunii Europeane sau de Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa.

b) statul destinatarului final sau destinatarul final este supus unui embargo unilateral privind comerțul cu arme ori unor măsuri restrictive, după caz, instituite de România ori alte state membre ale Uniunii Europene sau ale Organizeției Tratatului Atlanticului de Nord;

c) părțile implicate în tranzacție prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și integritatea corporală a persoanelor conform datelor și informațiilor furnizate de instituțiile de aplicare a legii din statul de expediție sau destinație.

(10) Autorizația de export abilitează exportatorul să efectueze operațiunea în cauză, cu respectarea clauzelor și condițiilor cuprinse în aceasta.

Art. 180. – (1) Persoanele fizice, titulari ai dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire a armelor letale sau neletale supuse autorizării, care doresc să înstrăineze armele deținute într-un stat terț, trebuie să depună la Inspectoratul General al Poliției Române, o cerere pentru obținerea autorizației de export, însoțită de următoarele documente:

a) permisul de armă în original și în copie; documentul original se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta;

b) formularul autorizației de export în două exemplare completate cu informațiile solicitate, al cărui model este prevăzut în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 258/2012;

c) licența sau autorizația de import eliberată de autoritățile competente ale statului terț de destinație sau o comunicare emisă de acestea, din care să reiasă faptul că acestea nu sunt necesare, însoțite de traducerea autorizată în limba română;

d) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final – certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, respectiv a destinatarului, după caz – prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finală declarate și, după caz să nu reexporte, respectiv să nu transfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea scrisă a autorităților române abilitate potrivit legii, însoțit de traducerea autorizată în limba română;

e) după caz, autorizațiile statelor terțe de tranzit; se consideră că țara terță de tranzit nu are nicio obiecție la tranzit dacă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data cererii scrise de notificare prezentate de către exportator, nu se primește nicio obiecție în acest sens;

f) o copie a autorizației de efectuare a operațiunilor de transport arme și muniții a armurierului, cu excepția situației în care titularul realizează transportul prin mijloace proprii;

g) o declarație scrisă privind destinatarul sau utilizatorul final al produselor precum și destinația și utilizarea finală ale acestora.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. e), nu este necesară obținerea avizului de tranzit în cazul transporturilor maritime sau aeriene care tranzitează porturile sau aeroporturile din statele terțe în care nu are loc transbordarea sau schimbarea mijlocului de transport, sau în cazul exportului temporar care include vânătoarea, tirul sportiv, evaluarea, expunerea fără vânzare ori repararea armelor.

(3) Prevederile art. 165 se aplică în mod corespunzător exporturilor de arme efectuate de către persoanele fizice.

Art. 181. – (1) În vederea obținerii autorizației de export a armelor de foc, pieselor și componentelor esențiale, precum și a munițiilor corespunzătoare, armurierii sau intermediarii de pe teritoriul României, depun la Inspectoratul General al Poliției Române, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) autorizația de efectuare a operațiunilor cu arme, piese, componente esențiale și muniții, în original și în copie;

b) formularul autorizației de export în două exemplare completate cu informațiile solicitate, al cărui model este prevăzut în Anexa II la Regulamentul (UE) nr. 258/2012;

c) un document asiguratoriu din partea utilizatorului final, certificatul internațional de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatorului, respectiv a destinatarului, după caz – prin care acesta se angajează să respecte destinația și utilizarea finală declarată și, după caz să nu reexporte, respectiv să nu retransfere produsele importate sau transferate decât cu aprobarea scrisă a autorităților române abilitate potrivit legii, însoțit de traducerea autorizată în limba română.

d) după caz, autorizațiile statelor terțe de tranzit; se consideră că statul terț de tranzit nu are nicio obiecție la tranzit dacă în termen de 20 de zile lucrătoare de la data cererii scrise de notificare prezentate de către exportator, nu se primește nicio obiecție în acest sens;

e) licența sau autorizația de import eliberată de autoritățile competente ale statului terț de destinație sau o comunicare emisă de acestea, din care să reiasă faptul că acestea nu sunt necesare, în original și în copie, însoțite de traducerea autorizată în limba română, sau, după caz, autorizația de procurare prevăzută la art. 70 alin. (3).

f) după caz, copie a permisului de armă, în cazul deținătorului persoană fizică sau a autorizației de deținere sau de folosire, în cazul deținătorului persoană juridică, precum și contractul de prestări servicii în original și în copie;

g) după caz, copie a autorizației de efectuare a operațiunilor cu arme, piese și muniții a transportatorului, precum și contractul de prestări servicii, în original și în copie.

h) dovada asigurării pazei transportului, în condițiile legii, în original și în copie;

i) împuternicirea legală a persoanei care solicită eliberarea autorizației de export, după caz.

j) o declarație scrisă privind destinatarul sau utilizatorul final al produselor precum și destinația și utilizarea finală ale acestora.

(2) Documentele originale prevăzute la alin. (1) lit. a), e)h) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. d), nu este necesară obținerea avizului de tranzit în cazul transporturilor maritime sau aeriene care tranzitează porturile sau aeroporturile din statele terțe în care nu are loc transbordarea sau schimbarea mijlocului de transport, sau în cazul exportului temporar care include vânătoarea, tirul sportiv, evaluarea, expunerea fără vânzare ori repararea armelor.

Art. 182. – Prin excepție de la prevederile art. 180 și art. 181, certificatul internațional de import ori un documentul echivalent nu sunt necesare în următoarele cazuri:

a) re-exportul de arme letale sau neletale supuse autorizării, după admiterea temporară în scopuri de evaluare sau expoziție fără vânzare, sau perfecționare activă pentru reparații, cu condiția ca armele letale sau neletale supuse autorizării să rămână proprietatea unei persoane stabilite în afara teritoriului vamal al Uniunii și ca acestea să fie reexportate respectivei persoane;

b) re-exportul de arme letale sau neletale supuse autorizării, piese și componente esențiale ale acestora, precum și muniții, în cazurile de depozitare lege temporară din momentul în care acestea intră pe teritoriul vamal al Uniunii și până la părăsirea acestuia;

c) exportului temporar de arme letale sau neletale supuse autorizării cu scopul evaluării, al reparării și al expoziției fără vânzare, cu condiția ca exportatorul să justifice posesia legală a acestor arme letale sau neletale supuse autorizării și să le exporte prin procedurile de perfecționare pasivă sau procedurile vamale de export temporar.

Art. 183. – (1) Cererile de autorizare pentru efectuarea de operațiuni de export cu arme, piese și componente esențiale și muniții se soluționează în termen de maxim 60 de zile lucrătoare de la data depunerii documentației complete, în condițiile legii.

(2) După ce a avut loc livrarea armelor de foc, a pieselor și componentelor esențiale ale acestora sau a munițiilor, în termen de 4 luni de la acest moment, exportatorul trebuie să obțină de la partenerul extern certificatul de control al livrării ori alt document echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinație.

(3) În termenul prevăzut la alin. (2), exportatorul este obligat să depună certificatul de control al livrării sau documentul echivalent, în original, la Inspectoratul General al Poliției Române.

(4) Armele exportate de persoanele fizice și juridice sunt radiate din documentele care atestă dreptul de deținere, respectiv port și folosire și din bazele de date după prezentarea la structura care a eliberat autorizația de export, a certificatului control al livrării ori a documentului echivalent, emis sau certificat de autoritatea competentă din țara importatoare, atestând că marfa a ajuns la destinație.

(5) Autorizația de export poate fi anulată, modificată, suspendată sau revocată prin decizie motivată a autorității emitente în cazul în care condițiile pentru acordarea acesteia nu mai sunt îndeplinite sau dacă destinația și utilizarea finală declarată în condițiile art. 181 alin. (3) nu este respectată.

SECȚIUNEA a 5-a
Procedura de acordare a avizului pentru operațiuni de transport arme, piese, componente esențiale și muniții în țară și în afara teritoriului României

Art. 184. – (1) Efectuarea operațiunilor de transport de arme, piese, componente esențiale și muniții în țară și, după caz, în afara teritoriului României de către armurierul autorizat în acest sens se poate face numai cu mijloace de transport avizate de către organul de poliție competent, dacă:

a) în cazul transporturilor de muniții, mijloacele auto deținute și conducătorii auto îndeplinesc condițiile prevăzute în Normele de efectuare a activitatii de transport rutier de marfuri periculoase in Romania, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1175/2007;

b) mijloacele auto deținute sunt dotate cu dispozitive tehnice antiefracție, de alarmare, precum și cu mijloace de comunicații;

c) fac dovada asigurării securității transportului, în condițiile legii.

(2) În vederea avizării, armurierul trebuie să depună o cerere însoțită de documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor de la alin. (1) la structura de poliție competentă care, dacă în urma efectuării verificărilor constată că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru efectuarea transportului, eliberează avizul pentru efectuarea transportului de arme și muniții, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 49.

Art. 185. – Anexele nr. 149 fac parte din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1 Cerere autorizare procurare armă


(MODEL)

FAȚĂ

http://lege5.ro/GetImage?id=131280

VERSO

http://lege5.ro/GetImage?id=131281

ANEXA Nr. 2 Certificat medical pentru atestarea stării de sănătate în vederea procurării,
deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor letale sau neletale supuse autorizării


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131282

ANEXA Nr. 3 Autorizație de procurare
armă și muniție – persoane fizice


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131283

ANEXA Nr. 4 Permis de armă TIP A


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131284
http://lege5.ro/GetImage?id=131285
http://lege5.ro/GetImage?id=131286
http://lege5.ro/GetImage?id=131287

ANEXA Nr. 5 Permis de armă TIP B


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131288
http://lege5.ro/GetImage?id=131289
http://lege5.ro/GetImage?id=131290
http://lege5.ro/GetImage?id=131291

ANEXA Nr. 6 Autorizația de transport a armelor/munițiilor letale
persoane fizice


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131292

ANEXA Nr. 7 Autorizație temporară de transport și folosire a armei
(persoane fizice)


MODEL

http://lege5.ro/GetImage?id=131293

ANEXA Nr. 8 Certificat de absolvire a cursului de pregătire teoretică și practică
în domeniul armelor și munițiilor


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131294

ANEXA Nr. 9 Atestat de instructor în poligonul de tragere


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131295

ANEXA Nr. 10 Atestat de colecționar


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131296

ANEXA Nr. 11 Cerere eliberare atestat colecționar


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131297

ANEXA Nr. 12 Cerere (prelungire valabilitate permis armă)


(MODEL)

FAȚĂ

http://lege5.ro/GetImage?id=131298

VERSO

http://lege5.ro/GetImage?id=131299

ANEXA Nr. 13 Dispoziție de anulare/suspendare a autorizării și retragerii permisului de armă


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131300

ANEXA Nr. 14 Cerere eliberare pașaport european pentru arme de foc


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131301

ANEXA Nr. 15 Pașaport european pentru arme de foc


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131302
http://lege5.ro/GetImage?id=131303

ANEXA Nr. 16 Adeverință
(eliberată în cazul pierderii pașaportului european pentru arme de foc)


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131304

ANEXA Nr. 17 Autorizație de scoatere din țară a armelor/munițiilor
(persoane fizice)


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131305

ANEXA Nr. 18 Autorizație de introducere pe teritoriul României a armei letale a muniției


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131306

ANEXA Nr. 19 Aviz de înstrăinare a armei/muniției pe teritoriul României


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131307

ANEXA Nr. 20 Autorizație
de procurare armă și muniție – persoane fizice
cu domiciliul, reședința sau locul de rezidență
în afara României


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131308

ANEXA Nr. 21 Dovada notificării
pentru procurarea armei neletale de persoanele fizice


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131309

ANEXA Nr. 22 Certificat de deținător pentru arme neletale
– persoane fizice –


(MODEL)

FAȚĂ

http://lege5.ro/GetImage?id=131310

VERSO

http://lege5.ro/GetImage?id=131311

ANEXA Nr. 23 Aviz de scoatere definitivă din România a armei și muniției neletale

http://lege5.ro/GetImage?id=131312

ANEXA Nr. 24 Aviz pentru introducerea armelor neletale pe teritoriul României


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131313

ANEXA Nr. 25 Cerere autorizare pensoane juridice pentru a deține, purta și folosi arme letale sau neletale


(MODEL)

FAȚĂ

http://lege5.ro/GetImage?id=131314

VERSO

http://lege5.ro/GetImage?id=131315

ANEXA Nr. 26 Autorizație de procurare – arme și muniții letale sau neletale supuse autorizării
(persoane juridice)


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131316

FAȚĂ

http://lege5.ro/GetImage?id=131317

VERSO

http://lege5.ro/GetImage?id=131318

ANEXA Nr. 27 Autorizație de deținere arme și muniții letale
(persoane juridice)


(MODEL)

FAȚĂ

http://lege5.ro/GetImage?id=131319

VERSO

http://lege5.ro/GetImage?id=131320

ANEXA Nr. 28 Autorizație de folosire – arme și arme letale
(persoane juridice)


(MODEL)

FAȚĂ

http://lege5.ro/GetImage?id=131321

VERSO

http://lege5.ro/GetImage?id=131322

ANEXA Nr. 29 Autorizație de transport a armelor și munițiilor
(persoane juridice)


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131323

ANEXA Nr. 30 Certificat de deținător arme neletale
(persoane juridice)


(MODEL)

FAȚĂ

http://lege5.ro/GetImage?id=131324

VERSO

http://lege5.ro/GetImage?id=131325

ANEXA Nr. 31 Dovada notificării armă neleltală
(persoane juridice)


(MODEL)

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI

Nr. . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .


DOVADA NOTIFICĂRII
ARMĂ NELETALĂ
(PERSOANE JURIDICE)

Ca urmare a notificării prealabile a SC . . . . . . . . . . cu sediul în localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . ., județul (sectorul) . . . . . . . . . ., cod unic de înregistrare nr. . . . . . . . . . ., reprezentată prin domnul (doamna) . . . . . . . . . .,

C.N.P. . . . . . . . . . ., se eliberează prezenta dovadă, pentru procurarea de arme neletale în cantitate de . . . . . . . . . ., având destinația . . . . . . . . . . .

În termen de 5 zile de la procurarea armei neletale aveți obligația de a vă prezenta la organul de poliție competent cu arma (armele) și documentul de proveniență în vederea eliberării certificatului de deținător.

INSPECTOR ȘEF
L. S.

VERSO

Data procurării . . . . . . . . . .

Se certifică de către armurierul/autoritatea vamală . . . . . . . . . .

din localitatea . . . . . . . . . .

că persoana juridică . . . . . . . . . . C.U.I . . . . . . . . . . cu sediul în localitate . . . . . . . . . .

a procurat:

1. armă din categoria . . . . . . . . . ., cu caracteristicile . . . . . . . . . . destinația . . . . . . . . . . marca . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . calibrul . . . . . . . . . .

a) De la (numele și prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice care înstrăinează) calibrul . . . . . . . . . ., titular al permisului de armă/autorizație de deținere și folosire, seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ./factura numărul . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . .

b) Din străinătate conf doc. . . . . . . . . . .

Poziția din registrul de evidență a armelor/registrul vamal nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . .

semnătura gestionarului/organul vamal
loc ștampilă

ANEXA Nr. 32 Aviz de principiu pentru constituirea amenajarea poligonului de tragere


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131326

ANEXA Nr. 33 Certificat de conformitate privind îndeplinirea normelor tehnice de siguranță


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131327

ANEXA Nr. 34 Autorizație de funcționare a poligonului de tragere


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131328

ANEXA Nr. 35 Autorizație
pentru organizarea și desfășurarea cursului de
instruire teoretică și practică
în domeniul armelor și munițiilor


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131329

ANEXA Nr. 36 Aviz prealabil
în vederea autorizării ca furnizor de formare profesională
pentru calificarea “instructor în poligonul de tragere”


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131330

ANEXA Nr. 37 Dispoziție de anulare a autorizării și retragerea autorizației persoanelor juridice


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131331

ANEXA Nr. 38 Aviz de principiu
pentru includerea în obiectul de activitate
a operațiunilor cu arme și muniții


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131332

ANEXA Nr. 39 Autorizație pentru efectuarea operațiunilor cu arme și muniții

http://lege5.ro/GetImage?id=131333
http://lege5.ro/GetImage?id=131334

ANEXA Nr. 40 Autorizație pentru efectuarea inspecției tehnice a armelor


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131335

ANEXA Nr. 41 Aviz pentru efectuarea operațiunilor de dezactivare a armelor de foc


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131336

ANEXA Nr. 42 Certificat de inspecție tehnică


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131337

ANEXA Nr. 43 Acordul prealabil pentru transferul armelor și munițiilor


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131338

ANEXA Nr. 44 Autorizație de import a armelor și munițiilor


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131339

ANEXA Nr. 45 Permisul de transfer al armelor și munițiilor


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131340

ANEXA Nr. 46 Avizul de tranzit al teritoriului României


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131341

ANEXA Nr. 47 Autorizație de transfer fără acord prealabil


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131342

ANEXA Nr. 48 Decizie de suspendare/anulare a autorizației de transfer fără acord prealabil


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131343

ANEXA Nr. 49 Aviz pentru efectuarea transportului de arme și muniții


(MODEL)

http://lege5.ro/GetImage?id=131344