20 % din impozitul pe profit (SRL-uri)

Sponsorizări

Contract de sponsorizare

Încheiat astăzi ………………
la ………………………………..,                                                                                                                      

in baza Legii  nr. 32/1994, cu modificarile si completarile ulterioare                                                                                                                                                                               

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social în (localitatea) ………………………, str. ……………………………….. nr. …………………., bloc ……………., scara ………………., etaj …….., apartament ……., judeţ/sector ………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului ……………………………………., sub nr. …………………… din ……………………………….., cod fiscal nr. …………………… din …………………………., având contul nr. …………………………………………………., deschis la ……………………………………………………, reprezentată de ………………………………………, cu funcţia de ………………………………….., în calitate de sponsor, pe de o parte, şi

1.2. Asociaţia/Fundaţia

ASOCIAȚIA ÎN BENEFICIUL VÂNĂTORILOR ȘI ACTIVITĂȚII DE VÂNĂTOARE, cu sediul în (localitatea) Cornetu, com. Cornetu, str. Salcâmilor nr. 17b, sector/judeţ Ilfov, înregistrată în Registrul Asociatiilor si Fundatiilor prin Incheierea nr. 51 din 25.11.2020, a Judecatoriei Cornetu, codul fiscal nr 43396031 din 02.12.2020, având contul nr. RO23BTRLRONCRT0574589801, deschis la Banca Transilvania, reprezentată de Lică Adrian Liviu, cu funcţia de Președinte,

au convenit să încheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea următoarelor clauze:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Sponsorul se angajează în mod irevocabil să susţina activitatea:

       “formarea și întărirea unei doctrine unitare, la nivel national și internațional, pentru protejarea în mod egal a intereselor generale și individuale a tuturor membrilor în ce privește activitatea de vânătoare legală și gestionarea durabilă a faunei cinegetice, precum și intervenirea ori de câte ori va fi necesar, în raport cu autoritățile Statului și orice altă instituție neguvernamentală, pentru asigurarea unui climat și a unui cadru legislativ cât mai favorabil și echilibrat în ce privește protecția și conservarea faunei cinegetice prin vânătoare rațională, conștientă și prin exploatarea durabilă a resursei naturale regenerabile.”

intreprinsa de beneficiar.

2.2. În scopul prevăzut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispoziţia beneficiarului:
a) Suma de (în cifre şi litere) ……………….. lei/o valută convertibilă …………………….. .
b) Bunurile/serviciile/facilităţile prevăzute în lista anexă care face parte integrantă din prezentul contract, în sumă de (în cifre şi litere) …………………………. lei.

2.3. Suma/bunurile în valoare de ……………………………. lei se pun la dispoziţia beneficiarului în scopul susţinerii ……………………………………………………………………………..(acţiune, eveniment etc.)


2.4. Suma care face obiectul sponsorizării se va plăti în contul beneficiarului nr. ………………………….. deschis la Banca ………………………………… integral/în tranşe până la data de: ………………. astfel: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.5. Bunurile/serviciile/facilităţile care fac obiectul sponsorizării se vor pune la dispoziţia beneficiarului, pe bază de proces-verbal, integral/în tranşe, până la data de: …………………………………… astfel: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

3.1.Beneficiarul se obligă să aducă la cunoştinţă membrilor sponsorizarea primita prin promovarea numelui, mărcii sau imaginii sponsorului.

3.2. Sponsorul se obligă să nu urmărească, direct sau indirect, direcţionarea activităţii beneficiarului.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Sponsorizarea este unică şi va fi pusă la dispoziţia beneficiarului până la data de …………………………….

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară intervenţia unui tribunal arbitral sau a instanţei judecătoreşti, în cazul în care una dintre părţi:

•nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale enumerate la pct. ……, din prezentul contract;

•este declarată în stare de incapacitate de plăţi sau a fost declanşată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării prezentului contract;
•cesionează drepturile şi obligaţiile sale prevăzute de prezentul contract fără acordul celeilalte părţi;
•îşi încalcă vreuna dintre obligaţiile sale, după ce a fost avertizată, printr-o notificare scrisă, de către cealaltă parte, că o nouă nerespectare a acestora va duce la rezoluţiunea/rezilierea prezentului contract.
•partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părţi, cu cel puţin ……… zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.
•rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţile contractante.

Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………… exemplare din care …………………… astăzi ……………………., data semnării lui.

SPONSOR,

BENEFICIAR,