Norme metodologice Legea 333/2003

Gestionare Durabilă

Guvernul României
Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor din 11.04.2012
În vigoare de la 16 iunie 2012
Consolidarea din data de 05 decembrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 335 din
17 mai 2012
Include modificările aduse prin următoarele acte: HG 1017/2013; HG 361/2014; HG 1002/2015; HG 683/2016.
Ultimul amendament în 30 septembrie 2016.
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
(1) Paza obiectivelor, bunurilor, și valorilor și protecția persoanelor prin forțe și mijloace civile se
realizează cu sprijinul și sub coordonarea, îndrumarea și controlul Inspectoratului General al Poliției Române și
al unităților subordonate, care urmăresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.
(2) Paza obiectivelor, bunurilor și valorilor și protecția persoanelor prin forțe și mijloace militare se realizează cu
sprijinul și sub coordonarea, îndrumarea și controlul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române și al
unităților subordonate, care urmăresc respectarea prevederilor legale în acest domeniu de activitate.
(3) Prevederile prezentelor norme metodologice nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din
cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, care se asigură în conformitate cu
reglementările stabilite în cadrul acestora.
(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare
Lege, unitățile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Lege, denumite în continuare unități indiferent de natura
capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte
măsuri de securitate în formele prevăzute de Lege, completate cu măsuri procedurale.
(2) Cerințele minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiza de risc
efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale
dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică.
(4) Până la împlinirea termenului prevăzut la art. 7 alin. (1) din prezenta hotărâre, analizele de risc pot fi
elaborate de specialiști cu o vechime în domeniul evaluării riscului la securitatea fizică mai mare de 5 ani.
(5) Analiza de risc la securitate fizică trebuie să asigure identificarea vulnerabilităților și a riscurilor,
determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și să indice măsurile de
protecție necesare obiectivului analizat.
(1) Pentru unitățile care își desfășoară activitatea printr-o rețea formată din subunități sau puncte de
lucru distribuite teritorial, responsabilitatea asigurării măsurilor de securitate în întreaga rețea revine conducerii
unității centrale.
(2) Organizarea în comun a pazei se poate efectua, cu avizul poliției, în situațiile în care unitățile funcționează
în același imobil, perimetru sau spațiu alăturat, caz în care obligația asigurării măsurilor de securitate revine
conducătorilor unităților care dețin cota de proprietate ori folosință majoritară sau administratorului obiectivului,
Art. 1. –
Art. 2. –
Art. 3. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
1/37
cu consultarea celorlalți deținători.
(3) Pentru asigurarea pazei, ordinii și siguranței localurilor publice, hotelurilor, motelurilor, campingurilor,
cluburilor, pensiunilor, discotecilor și altor locuri de distracție sau de agrement, administratorii acestora au
obligația de a folosi personal de pază calificat și atestat, potrivit legii.
(4) Unitățile care își desfășoară activitatea în aceeași incintă, imobil sau perimetru, pot adopta în comun
măsurile de securitate prevăzute de lege, astfel:
a) dacă toate se încadrează în aceeași categorie de cerințe minimale, se vor conforma împreună acestora;
adoptarea măsurilor și reprezentarea în fața autorităților se asigură de către conducătorul stabilit de comun
acord;
b) dacă se încadrează în categorii cu cerințe minimale de securitate diferite sau una dintre ele nu are cerințe
minimale de securitate, se vor adopta în comun cerințele corespunzătoare celei mai stricte categorii; adoptarea
măsurilor și reprezentarea în fața autorităților se asigură de către conducătorul unității care are cele mai stricte
cerințe de securitate.
(5) Pentru unitățile care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile alin. (4), analiza de risc și
proiectul sistemului de alarmare pot fi realizate pentru întreaga incintă, imobil sau perimetru.
(1) Conducătorii unităților care dețin sau operează cu bunuri, valori sau numerar au obligația
implementării unor măsuri eficiente în scopul asigurării protecției personalului și a valorilor pe timpul
manipulării, procesării, depozitării sau transportului și descurajării săvârșirii infracțiunilor contra patrimoniului,
precum și în scopul acordării sprijinului necesar organelor judiciare în vederea identificării făptuitorilor.
(2) La obiectivele cu program permanent în care pe timpul nopții își desfășoară activitatea un singur angajat,
conducătorii unităților au obligația de amenajare și folosire a ghișeelor care să asigure protecția la atacuri
manuale asupra casierului sau să instituie post de pază fizică.
(3) În situația unităților la care activitatea de procesare, depozitare și transport de valori este externalizată,
obligația pentru adoptarea acestor măsuri de securitate revine prestatorului licențiat al acestor servicii.
(1) Planul de pază este documentul în baza căruia se organizează paza și se întocmește cu
respectarea prevederilor art. 5 din Lege.
(2) În situații excepționale, pentru asigurarea provizorie a protecției unității, pe o perioadă de maximum 7 zile
pot fi instituite măsuri de pază care nu necesită întocmirea planului de pază și avizarea acestuia.
(3) Planul de pază se depune la structura de poliție organizată la nivelul unității administrativ-teritoriale pe raza
căreia se află obiectivul, denumită în continuare unitate de poliție competentă teritorial, cu cel puțin 24 de ore
înainte de instituirea pazei potrivit contractului de prestări de servicii ori deciziei conducerii, în cazul pazei
proprii.
(4) Actualizarea planului de pază se face numai în situația modificării suprafeței, topografiei obiectivului, a
dispozitivului de pază, a regulilor de acces ori la schimbarea prestatorului, prin intermediul unor acte adiționale.
În situația în care măsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unității ca rezultat al
analizei de risc la securitatea fizică, prevăd utilizarea numai a mijloacelor mecanofizice și a sistemelor tehnice
de alarmare, monitorizare și intervenție, fără a se institui pază cu personal uman, nu se întocmește plan de
pază.
În cazul în care are loc schimbarea furnizorului serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare și
intervenție, fostul furnizor este obligat, la solicitarea scrisă a beneficiarului, să asigure prestarea serviciilor,
contra cost, conform prevederilor contractuale, până ce noul furnizor va realiza instituirea serviciului de pază
sau conectarea în întregime a sistemelor tehnice de alarmare ale unității, dar nu mai mult de 30 de zile de la
data comunicării deciziei de reziliere a contractului.
(2) În cazul în care furnizorul serviciilor de pază sau al serviciilor de monitorizare și intervenție nu mai poate
derula contractele încheiate cu un beneficiar ca urmare a deciziei autorității competente de anulare a licenței de
Art. 4. –
Art. 5. –
Art. 6. –
Art. 7. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
2/37
funcționare sau de respingere a solicitării de reînnoire a licenței de funcționare, precum și în cazul încetării
activității ca urmare a desființării acestuia, beneficiarul poate contracta, pe o perioadă de maximum 30 de zile,
serviciile unei alte societăți specializate care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază
inițial.
(1) Unitatea de poliție competentă teritorial analizează planul de pază și acordă avizul de specialitate
în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.
(2) Avizul de specialitate se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) planul de pază conține toate datele și informațiile prevăzute la art. 5 alin. (3) din Lege;
b) beneficiarul face dovada dreptului de proprietate sau de folosință asupra obiectivului ce urmează a fi asigurat
cu pază;
c) există un contract de prestări de servicii încheiat cu respectarea prevederilor legale și în termen de
valabilitate cu o societate specializată de pază și protecție ce deține licență de funcționare valabilă, în cazul în
care paza se efectuează prin astfel de societăți;
d) analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme metodologice.
(3) În situația existenței unui litigiu privind dreptul de proprietate sau de folosință asupra obiectivului, se acordă
aviz de specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul care face dovada înscrierii acestor drepturi în
registrul de carte funciară și prezintă documente care atestă dreptul de proprietate sau de folosință.
(31) În situația existenței unui litigiu privind reprezentarea legală a persoanei juridice, se acordă aviz de
specialitate pentru planul de pază depus de beneficiarul înscris în registrul comerțului.
(32) În situațiile de la alin. (3) și (31), regulile privind accesul în obiectiv sunt cele prevăzute în planul de pază
avizat anterior apariției litigiului sau se stabilesc în comun de părți.
(4) Avizul poliției pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite cumulativ condițiile care au stat
la baza acordării, caz în care beneficiarul și prestatorul aplică măsurile de restabilire a situației legale.
(1) Planurile de pază a căilor ferate, pădurilor, terenurilor forestiere, fondurilor de vânătoare și de
pescuit, parcurilor de extracție sau depozitare și a echipamentelor, instalațiilor și construcțiilor aferente,
conductelor pentru transportul hidrocarburilor și al produselor petroliere, sistemelor de irigații, a rețelelor
telefonice și de transport al energiei electrice, infrastructurilor rutiere și a altor obiective specifice se adaptează
caracteristicilor funcționale ale acestora.
(2) Planurile de pază destinate unor obiective care depășesc limitele unei unități administrativ-teritoriale se
avizează de unitatea de poliție competentă teritorial pe raza căreia se află sediul punctului de lucru, după ce
această unitate de poliție va consulta celelalte unități de poliție, urmând ca avizul să fie notificat și unităților
respective.
(1) Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și
modelele acestora sunt cuprinse în anexa nr. 2.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se înregistrează la prestator și se vizează spre neschimbare de
beneficiar, iar după completare prestatorul asigură păstrarea acestora pe o durată de minimum 2 ani. În cazul
instituirii pazei proprii, documentele se înregistrează și se păstrează de către unitate.
(3) Controlul modului în care sunt consemnate activitățile desfășurate în documentele specifice executării și
evidențierii serviciului de pază revine șefului de obiectiv, în cazul efectuării pazei prin societăți specializate de
pază și protecție, sau șefului formațiunii, pentru paza proprie.
CAPITOLUL II
Formele de pază
Art. 8. –
Art. 9. –
Art. 10. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
3/37
SECȚIUNEA 1
Paza cu efective de jandarmi
(1) Achiziția și instalarea sistemelor electronice de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor a
căror pază și protecție se execută cu efective de jandarmi se realizează de către beneficiar, potrivit legii.
(2) Sistemele electronice de securitate ale obiectivelor păzite cu efective de jandarmi se conectează la
dispeceratele de monitorizare ale Jandarmeriei Române.
(1) Paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se organizează și se efectuează potrivit
planului de pază și protecție, întocmit de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de
jandarmi care asigură efectivele pentru pază și protecție, după efectuarea analizei de risc de către o comisie
numită de comandantul/șeful unității de jandarmi.
(2) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din ofițeri specialiști, cu atribuții în domeniu, din cadrul unității
care are în administrare obiectivele, bunurile și valorile sau asigură efectivele destinate pazei și protecției, și
comandanții/șefii structurilor de pază și protecție; la lucrările comisiei participă și reprezentanții beneficiarului,
cu respectarea prevederilor legale pe linia protecției informațiilor clasificate.
(1) Formele, modalitățile și procedeele de pază și protecție se stabilesc de către comandantul/șeful
unității, de comun acord cu conducătorul unității beneficiare, în funcție de executarea recunoașterii și a analizei
de risc executate la obiectiv.
(2) Intervenția cu efective de jandarmi se execută la obiectivele din competență, conform planului de intervenție
și cooperare întocmit de către unitatea de jandarmi competentă teritorial.
(3) Dispozitivele de protecție fizică la obiectivele cu activități nucleare se stabilesc în conformitate cu normele
metodologice prevăzute de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare.
(4) În cazul unităților în care paza, protecția și intervenția cu efective de jandarmi se asigură în comun cu
societăți specializate de pază și protecție sau servicii publice specializate, întocmirea planului de pază și
protecție se face de către conducătorii unităților beneficiare împreună cu unitatea de jandarmi și șefii acestor
efective.
(5) În situația în care o instituție funcționează în mai multe imobile, paza și protecția cu efective de jandarmi se
asigură la sediul social al acesteia, iar la celelalte sedii, numai dacă sunt nominalizate într-un act normativ
similar celui care a determinat instituirea pazei.
(1) Controlul efectivelor care asigură paza, protecția și intervenția la obiectivele a căror pază este
asigurată cu jandarmi revine Jandarmeriei Române.
(2) Controlul efectivelor care asigură paza și protecția obiectivelor cu activități nucleare, în sistem integrat de
pază și protecție unic condus de forțele de jandarmi, se execută trimestrial de către Jandarmeria Română și
personalul desemnat de beneficiar, conform unui plan comun de control.
La încheierea contractelor de prestări de servicii cu unitățile Jandarmeriei Române pentru paza și
protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special, beneficiarii serviciilor
de pază și protecție prevăzuți la art. 6 alin. (1) din Lege au obligația de a prezenta documentele solicitate de
către unitatea de jandarmi necesare instituirii pazei.
(1) Personalul beneficiarului care însoțește transportul de bunuri și valori asigurat prin efective de
jandarmi, inclusiv conducătorul auto, se include în compunerea echipajului și se subordonează șefului
echipajului.
(2) Transporturile de materii explozive, radioactive sau nucleare pot staționa numai în afara localităților, în
parcări ori în alte locuri special amenajate, cu înștiințarea prealabilă a unității de jandarmi și a unității
competente teritorial a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.
Art. 11. –
Art. 12. –
Art. 13. –
Art. 14. –
Art. 15. –
Art. 16. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
4/37
SECȚIUNEA a 2-a
Paza cu personal din poliția locală sau din serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor
de interes județean
(1) Paza bunurilor și a valorilor deținute de autoritățile sau instituțiile publice locale ori județene se
poate asigura și cu personal contractual angajat al poliției locale sau al direcțiilor și serviciilor județene de pază,
cu respectarea prevederilor legale referitoare la angajarea, calificarea și atestarea acestor categorii de
personal, precum și la îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ori la instituirea documentelor specifice.
(2) Controlul respectării prevederilor legale în acest domeniu de activitate se realizează de către primar,
reprezentanții acestuia sau de conducerea poliției locale ori, după caz, de către conducerea serviciilor publice
destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean.
(3) Poliția locală sau serviciile publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean asigură servicii
de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor ori a transporturilor de valori la obiectivele, bunurile și valorile
stabilite prin hotărâre a consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, respectiv a consiliului
județean.
Conducerea unității beneficiare a serviciilor de pază prin intermediul poliției locale sau serviciilor
publice destinate asigurării pazei obiectivelor de interes județean are obligația de a notifica unitatea de poliție
competentă teritorial cu privire la instituirea sau renunțarea la această formă de pază.
SECȚIUNEA a 3-a
Paza proprie
Paza proprie a obiectivelor, bunurilor sau valorilor aflate în patrimoniul unităților se organizează și se
execută cu personal de pază calificat și atestat potrivit legii, aflat în raporturi de muncă sau de serviciu cu
respectiva unitate.
(1) Angajatorul are obligația de a echipa personalul de pază cu uniformă, echipament de protecție,
însemne distinctive și ecuson de identificare, precum și de a asigura portul acestora în timpul executării
serviciului.
(2) Personalul de pază are obligația ca pe timpul executării serviciului să poarte uniforma de serviciu,
echipamentul de protecție, însemnele distinctive și ecusonul de identificare.
(3) Descrierea uniformei de serviciu, echipamentului de protecție, însemnelor distinctive și a ecusonului de
identificare constituie anexă la planul de pază.
(4) Uniforma de serviciu, echipamentul de protecție și însemnele distinctive se stabilesc de fiecare conducător
de unitate, cu respectarea prevederilor prevăzute în anexa nr. 3.
(5) Nu se pot adopta însemne, uniforme, legitimații, accesorii de echipament sau denumiri similare ori
asemănătoare cu cele ale autorităților publice ale organismelor internaționale la care România este parte.
SECȚIUNEA a 4-a
Paza în mediul rural
(1) Prin paza în mediul rural se asigură paza bunurilor aflate în domeniul public sau privat al unității
administrative, precum și a celor aparținând cetățenilor acesteia.
(2) Serviciul de pază se realizează prin instituirea unor posturi fixe și/sau patrule mobile pe raza administrativteritorială
a comunei, cu personal de pază propriu al primăriei, calificat și atestat, cu personal al poliției locale
sau agenți din cadrul societăților specializate de pază și protecție.
Art. 17. –
Art. 18. –
Art. 19. –
Art. 20. –
Art. 21. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
5/37
(1) Planul de pază al comunei cuprinde următoarele capitole: teritoriul, populația, căile de acces,
obiectivele de interes local, instalațiile și mijloacele tehnice de pază și de alarmare ale acestora, echipamentele
de supraveghere video a căilor de acces, dispozitivul de pază prevăzut, echipamente de supraveghere video,
consemnul general și particular, dotarea cu uniformă, însemne distinctive, mijloace de comunicații și
autoapărare. Acesta se întocmește anterior instituirii formei de pază și se actualizează în funcție de modificările
survenite.
(2) Prin dispozitivul de pază se stabilește numărul de posturi fixe și itinerarele de patrulare, perioada în care
acestea funcționează și efectivele necesare.
(3) În situația în care paza se asigură cu personal al poliției locale, planul de pază se întocmește de către șeful
acestei structuri, cu sprijinul de specialitate al unității de poliție competente teritorial, și se aprobă de primar.
(4) Pentru executarea și evidențierea serviciului de pază în mediul rural se instituie și se utilizează documentele
specifice prevăzute în anexa nr. 2.
SECȚIUNEA a 5-a
Paza și protecția prin societăți specializate de pază și protecție
Societățile specializate de pază și protecție sunt societăți comerciale care au înscris ca obiect
principal de activitate codul CAEN 8010, un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și
coordonarea operativă a personalului angajat și care au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de
Lege, conform licenței acordate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul prealabil al Serviciului
Român de Informații.
În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăți specializate de pază și
protecție se înțelege administratorul societății comerciale, președintele consiliului de administrație sau directorul
general ori executiv cu atribuții în coordonarea operativă a personalului de pază.
(1) În vederea obținerii licenței de funcționare pentru a desfășura activități de pază și protecție,
reprezentantul legal al societății trebuie să depună la inspectoratul de poliție județean competent sau la Direcția
Generală de Poliție a Municipiului București, pe bază de opis, următoarele documente:
a) cererea de acordare a licenței de funcționare, datată și înregistrată la societate;
b) regulamentul de organizare și funcționare, întocmit cu respectarea modelului pus la dispoziție de
Inspectoratul General al Poliției Române, adaptat specificului societății;
c) lista prevăzută la art. 20 alin. (3) lit. b) din Lege;
d) copie certificată de pe dovada eliberată de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, referitoare la înregistrarea
denumirii societății și a însemnelor distinctive;
e) copie certificată de pe notificarea prin care se încunoștințează consiliul județean sau, după caz, Consiliul
General al Municipiului București despre faptul că societatea are sediul social în zona de responsabilitate a
acestora;
f) certificatul de înregistrare și certificatul constatator, eliberate de oficiul registrului comerțului cu toate
mențiunile înscrise și/referitoare la situația societății comerciale;
g) documente privind dovada existenței sediului înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și
coordonarea operativă a personalului angajat;
h) copii certificate de pe atestatele profesionale pentru persoanele care urmează să execute activități de pază
și protecție, în situația în care societatea are angajate astfel de persoane;
i) documente privind dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul
societății;
j) dovada achitării taxei pentru obținerea licenței de funcționare prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. e) din Lege.
Art. 22. –
Art. 23. –
Art. 24. –
Art. 25. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
6/37
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. i), necesare acordării avizului prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege,
sunt următoarele:
a) copii certificate de pe actul de identitate sau alte documente ce fac dovada cetățeniei și a vârstei;
b) certificatul de cazier judiciar în termen de valabilitate;
c) curriculum vitae elaborat potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului
comun european de curriculum vitae;
d) copie a diplomei de licență – profilul științe juridice sau a actului de calificare cu recunoaștere națională
necesar pentru practicarea ocupațiilor “manager de securitate” sau “manager servicii private de securitate”.
(3) Documentele prevăzute la alin. (1) și (2), depuse în copie certificată, se prezintă însoțite de documentele
originale, care după confruntare se restituie reprezentantului legal.
(4) Persoanele juridice străine care solicită obținerea licenței de funcționare pentru a desfășura activități de
pază și protecție trebuie să depună documente similare celor prevăzute la alin. (1)-(3), traduse și legalizate.
(1) După depunerea tuturor documentelor prevăzute la art. 25, unitatea de poliție competentă verifică
existența avizului prealabil al Serviciului Român de Informații, îndeplinirea condițiilor referitoare la buna
conduită cetățenească a conducătorului societății, existența sediului înregistrat și autorizat pentru organizarea
administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat și întocmește un raport cu propuneri
corespunzătoare, pe care îl înaintează, împreună cu întreaga documentație, Inspectoratului General al Poliției
Române. Raportul unității de poliție se transmite Inspectoratului General al Poliției Române în format letric, iar
restul documentației se transmite în format electronic.
(2) Avizul prealabil al Serviciului Român de Informații se eliberează la cererea inspectoratelor de poliție
județene, respectiv a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, în cursul procedurii de verificare a
îndeplinirii condițiilor de acordare a licenței. Neacordarea avizului de către Serviciul Român de Informații nu se
motivează în situația în care este fundamentată pe date și informații ce privesc siguranța națională a României.
(3) În vederea verificării îndeplinirii condiției referitoare la buna conduită cetățenească, organele de poliție
competente efectuează investigații și verificări la domiciliu sau reședință, locurile de muncă anterioare, precum
și în evidențele poliției sau ale altor instituții. Prin buna conduită cetățenească se înțelege comportamentul
conform normelor de conviețuire socială, care nu aduce atingere valorilor sociale ocrotite de lege și care nu
lezează drepturile și interesele celorlalți membri ai comunității cu care un anumit individ interacționează la un
moment dat.
(1) Avizul prevăzut la art. 20 alin. (9) din Lege se acordă în situația în care sunt îndeplinite cumulativ
toate condițiile prevăzute de Lege, numai împreună cu licența de funcționare prevăzută la art. 20 alin. (2) din
Lege sau ulterior obținerii acesteia. Avizul își încetează valabilitatea în momentul pierderii calității de
conducător al societății specializate de pază și protecție sau neîndeplinirii oricăreia dintre condițiile care au stat
la baza acordării acestuia.
(2) Licența prevăzută la art. 20 alin. (2) din Lege se acordă în situația în care sunt îndeplinite cumulativ toate
condițiile prevăzute de Lege, are valabilitate de 3 ani de la data emiterii și poate fi reînnoită la fiecare 3 ani,
numai în intervalul de valabilitate.
(3) Societățile comerciale care au deținut licență și nu au obținut reînnoirea acesteia pot solicita eliberarea unei
noi licențe urmând procedura de licențiere inițială, făcând dovada că nu mai activează în domeniu și că
îndeplinesc condițiile de licențiere.
(4) După eliberarea licenței de funcționare, Inspectoratul General al Poliției Române înscrie datele de
identificare și contact ale societății comerciale în evidența informatizată constituită potrivit art. 62 alin. (7) din
Lege, denumită în continuare Registrul național al societăților licențiate, accesibil publicului pe pagina web a
Poliției Române.
(1) Reînnoirea licențelor de funcționare a societăților specializate de pază și protecție se solicită cu
Art. 26. –
Art. 27. –
Art. 28. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
7/37
cel puțin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
(2) În vederea reînnoirii licenței de funcționare, reprezentantul legal al societății specializate de pază și protecție
are obligația depunerii în termenul prevăzut de alin. (1) la inspectoratul de poliție județean sau, după caz, la
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia își are sediul social a următoarelor
documente:
a) cererea de reînnoire;
b) licența în original;
c) certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comerțului cu situația la zi a societății comerciale, în formă
extinsă;
d) certificatul de cazier judiciar al conducătorului societății, aflat în termen de valabilitate;
e) certificatul de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci eliberat societății pentru clasele
corespondente activităților licențiate, aflat în perioada de valabilitate;
f) declarație pe propria răspundere cu privire la contractele în derulare, personalul angajat și atestat și dotarea
tehnicomaterială a societății, conform modelului postat pe site-ul poliției.
Inspectoratul General al Poliției Române acordă reînnoirea licenței dacă societatea îndeplinește
cumulativ următoarele condiții:
a) are ca obiect principal de activitate pază și protecție și se află în funcțiune;
b) funcționează la sediile declarate și înregistrate;
c) conducătorul societății specializate de pază și protecție este avizat și îndeplinește în continuare condițiile
prevăzute în art. 20 alin. (10) din Lege;
d) deține mijloacele tehnico-materiale în vederea desfășurării activității pentru care a fost licențiată;
e) personalul de pază angajat este calificat și atestat profesional, cu excepția celui angajat în condițiile art. 41
alin. (2);
f) este respectat termenul de depunere a documentației complete pentru solicitarea reînnoirii licenței;
g) se menține avizul Serviciului Român de Informații;
h) conducătorul societății a pus la dispoziția organelor de poliție competente documentele, datele și informațiile
solicitate de acestea în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice;
i) personalul de pază nu a fost implicat în fapte repetate de furt din unitățile asigurate cu pază de către
societatea specializată de pază și protecție. Reprezintă fapte repetate săvârșirea a cel puțin două infracțiuni de
furt cu complicitatea personalului de pază.
(1) Neîndeplinirea cumulativă a condițiilor prevăzute la art. 29 determină emiterea de către
Inspectoratul General al Poliției Române a deciziei privind respingerea solicitării de reînnoire a
licenței de funcționare a societății specializate de pază.
(2) Decizia se comunică societății specializate de pază și protecție în cauză, inspectoratului de poliție județean
sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, precum și Serviciului Român de Informații
și oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea și se publică pe pagina web a Poliției
Române.
(3) Decizia poate fi contestată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
(4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea deciziei de respingere a solicitării de reînnoire a licenței de
funcționare, conducătorul societății specializate de pază este obligat să notifice beneficiarii cu privire la aceasta.
Societățile specializate de pază și protecție pot presta serviciile licențiate dacă conducătorul societății
deține avizul poliției, iar personalul folosit este calificat și atestat profesional pentru activitățile respective.
(1) Conducătorii societăților specializate de pază și protecție au obligația de a asigura desfășurarea
activității societăților specializate de pază și protecție în sediile principale sau secundare, înregistrate la oficiul
Art. 29. –
Art. 291. –
Art. 30. –
Art. 31. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
8/37
registrului comerțului și notificate organelor de poliție competente teritorial.
(2) Conducătorul societății specializate de pază și protecție are obligația de a comunica în termen de 15 zile
inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, după caz, pe raza
căruia/căreia aceasta își are sediul social, orice modificare privind schimbarea adresei sediilor principale sau
secundare, a datelor de contact sau a altor date legate de organizarea și funcționarea societății.
(3) Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societății are obligația să
informeze, în scris, inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
despre activitățile desfășurate, conform modelului publicat pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției
Române. Pentru punctele de lucru, informarea se depune la inspectoratul de poliție județean sau Direcția
Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia s-au desfășurat activitățile respective.
Conducătorii societăților specializate de pază și protecție au obligația de a înființa un registru special,
după modelul prevăzut în anexa nr. 2j), în care consemnează în ordine cronologică contractele de prestări de
servicii, în termen de 5 zile de la data încheierii acestora.
(1) Pentru verificarea modului de efectuare a serviciului de către personalul de pază, conducătorul
societății trebuie să asigure controlul acestora prin personal anume desemnat.
(2) Paza obiectivului asigurat cu un dispozitiv format din mai mult de 5 posturi de pază este coordonată de către
un șef de tură pe schimb, care efectuează instruirea și repartizarea în posturi a personalului de pază, preluând
atribuțiile unui post de pază în caz de nevoie.
(3) Pentru fiecare obiectiv asigurat cu pază și protecție printr-o societate specializată, conducătorul societății
specializate trebuie să desemneze un șef de obiectiv care să asigure relaționarea permanentă cu beneficiarul
serviciilor de pază și să dispună măsuri de eficientizare a serviciului prestat, precum și controlul personalului
din subordine.
(4) Verificarea modului de efectuare a serviciului de pază se realizează zilnic, cel puțin o dată pe schimb, de
către personalul cu atribuții de control anume desemnat, consemnându-se despre aceasta în registrul de
control.
(5) Șeful de tură sau de obiectiv, după caz, execută instruirea agenților de pază cu prevederile consemnelor
generale și particulare și răspunde de modul de executare a serviciului de către aceștia.
(1) În vederea evidențierii executării serviciului de pază, conducătorul societății specializate de pază
și protecție are obligația de a asigura documentele necesare specifice prevăzute în anexa nr. 2, iar șeful de
obiectiv, de a verifica completarea corespunzătoare a acestora.
(2) Toate evenimentele produse în obiectivele asigurate de societatea specializată de pază și protecție se
înregistrează și se analizează lunar de conducerea societății.
(1) Planul de protecție reprezintă documentul operativ, avizat de poliție, în baza căruia se desfășoară
activitățile specifice de gardă de corp.
(2) Planul de protecție se întocmește de conducerea societății specializate de pază și protecție cu consultarea
beneficiarului și se depune, spre avizare, la inspectoratul de poliție județean sau la Direcția Generală de Poliție
a Municipiului București pe raza căruia/căreia are domiciliul sau reședința persoana căreia i se asigură
protecție, cu 5 zile înainte de începerea activității contractate.
(3) Prin planul de protecție se stabilesc în principal datele de identificare ale persoanei căreia i se asigură
protecția, date privind amenințările posibile și necesitatea protecției, dispozitivul de protecție, limitele traseelor
de deplasare, mijloacele de transport folosite, personalul abilitat care execută activitățile de protecție,
consemnul general și particular al personalului gardă de corp, modul de acțiune în diferite situații, legătura și
cooperarea cu autoritățile cu atribuții în domeniu.
(1) Copia procesului-verbal prin care se constată și se sancționează nerespectarea prevederilor art.
24, 40, art. 411 alin. (2) și art. 42 din Lege se înaintează de către organul din care face parte agentul
Art. 32. –
Art. 33. –
Art. 34. –
Art. 35. –
Art. 36. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
9/37
constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a
Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul social al societății specializate de pază și
protecție.
(2) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (1) țin evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor și de
aplicare a sancțiunilor devenite titlu executoriu și a hotărârilor judecătorești prin care au fost soluționate
plângerile contravenționale, în vederea aplicării măsurilor prevăzute la art. 60-62 din Lege, și au obligația de a
se sesiza din oficiu cu privire la incidența acestor norme legale.
(3) Suspendarea dreptului de a încheia noi contracte și de a angaja personal pentru executarea acestora se
dispune prin dispoziție a șefului inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a directorului general al
Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pe raza căruia/căreia persoana juridică își are sediul
social, pe baza unui referat motivat în care sunt menționate faptele constatate și prevederile legale încălcate,
precum și durata de suspendare propusă, în funcție de gravitatea faptelor comise.
(4) După dispunerea măsurii, aceasta se comunică societății în cauză, Inspectoratului General al Poliției
Române, Serviciului Român de Informații și Inspectoratului Teritorial de Muncă, precizându-se în mod clar
durata suspendării, data de la care intervine măsura, precum și obligațiile ce revin conducătorului societății în
această perioadă.
(5) Măsura suspendării se publică pe pagina web a Inspectoratului General al Poliției Române.
(1) Anularea licenței de funcționare a societății specializate de pază și protecție, în cazurile prevăzute
la art. 62 alin. (1) din Lege sau ca urmare a retragerii avizului prealabil al Serviciului Român de Informații, se
dispune de către Inspectoratul General al Poliției Române sau, după caz, de către instanța de judecată.
(2) Inspectoratul de poliție județean sau Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, după caz,
sesizat/sesizată de săvârșirea uneia dintre faptele care atrag anularea licenței, în termen de 15 zile de la
sesizare, efectuează cercetări și stabilește împrejurările comiterii faptei.
(3) Actul de constatare a situației care atrage anularea licenței, documentele care au stat la baza constatării,
originalul licenței de funcționare și raportul unității de poliție privind propunerea de anulare a licenței se
înaintează Inspectoratului General al Poliției Române, care se pronunță în termen de 10 zile de la data
sesizării.
(4) În cazurile prevăzute la art. 62 alin. (1) lit. c) și d) din Lege, anularea licenței se dispune după rămânerea
definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare a făptuitorului.
(5) Măsura anulării licenței se comunică societății specializate de pază și protecție în cauză, inspectoratului de
poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București care a făcut propunerea, Serviciului
Român de Informații, precum și oficiului registrului comerțului pe raza căruia funcționează societatea, pentru
înscrierea mențiunii.
(6) Măsura anulării licenței de funcționare poate fi atacată în justiție, potrivit legii, de către societatea
sancționată, iar până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești societatea specializată de pază și
protecție beneficiază de toate drepturile privind încheierea de contracte de servicii și angajarea de personal.
(7) Măsura anulării licenței de funcționare a societății specializate de pază și protecție se publică pe pagina web
a Inspectoratului General al Poliției Române.
(1) La cererea conducătorului societății specializate, precum și în situația în care licența nu este
reînnoită, Inspectoratul General al Poliției Române actualizează în mod corespunzător informațiile din Registrul
național al societăților licențiate.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune la inspectoratul de poliție județean, respectiv la Direcția Generală
de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia societatea specializată de pază și protecție își are
sediul social sau la Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu originalul licenței.
În situația pierderii, distrugerii sau furtului licenței de funcționare, organele de poliție eliberează, la
Art. 37. –
Art. 38. –
Art. 39. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
10/37
cerere, un duplicat al acesteia.
Modelul licenței de funcționare este prevăzut în anexa nr. 4.
CAPITOLUL III
Selecția, atestarea, angajarea, pregătirea și dotarea personalului de pază și gardă de corp
SECȚIUNEA 1
Selecția, atestarea și angajarea personalului de pază și gardă de corp
(1) Conducătorii unităților și conducătorii societăților specializate de pază și protecție au obligația
încadrării personalului cu atribuții de pază sau gardă de corp doar din rândul persoanelor care îndeplinesc
condițiile privind pregătirea profesională și atestarea, prevăzute la art. 41 alin. (1) din Lege, cu excepția situației
prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege.
(2) În vederea angajării în condițiile prevăzute la art. 40 alin. (3) din Lege, persoanele care îndeplinesc condițiile
legale dau o declarație pe propria răspundere cu privire la faptul că nu au mai fost angajate ca personal de
pază sau gardă de corp.
(3) Pentru obținerea avizului Serviciului Român de Informații, unitățile prevăzute la art. 40 alin. (2) din Lege
înaintează acestei instituții adresa de solicitare a avizului însoțită de copia certificată a documentelor de
identitate pentru fiecare persoană angajată în vederea executării serviciului de pază. Neacordarea avizului de
către Serviciul Român de Informații nu se motivează în situația în care este fundamentată pe date și informații
ce privesc siguranța națională a României.
Verificarea cunoașterii limbii române de către cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene sau ale
Spațiului Economic European se face de către angajator pe baza unui interviu și a unei probe scrise.
Certificatul de competențe profesionale prevăzut la art. 38 alin. (5) din Lege se obține la cerere și este
eliberat de centrele de evaluare a competențelor profesionale autorizate conform legii.
(1) Ocupația de bază în domeniul pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și gardă de corp este “agent
de securitate” și se dobândește prin absolvirea cursului de calificare de bază “agent de securitate” și
promovarea examenului în acest sens.
(2) Criteriile și procedura privind desemnarea polițiștilor în comisiile de examinare constituite potrivit art. 39 din
Lege se stabilesc prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române.
Participarea polițiștilor în comisiile de examinare constituie o atribuție de serviciu și nu se remunerează
suplimentar salarizării acestora, potrivit legii.
(3) Tematica programelor de formare profesională de bază și perfecționare este prevăzută în anexa nr. 5.
(4) Pentru a îmbunătăți cunoștințele acumulate anterior, angajatorii sunt obligați să asigure pregătirea continuă
a personalului de execuție până la șeful de tură inclusiv, în limita a cel puțin 20 de ore anual, prin furnizori de
formare profesională autorizați, în baza programei de pregătire stabilite anual de Inspectoratul General al
Poliției Române și postate pe pagina web a acestei instituții. Răspunderea pentru desfășurarea pregătirii
continue revine conducătorului societății sau, după caz, responsabilului cu pregătirea din cadrul societății.
(5) Personalul de pază care a absolvit până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice cursul
de calificare pentru ocupația de agent pază și ordine – cod nomenclator 5169.1.1 este asimilat absolvenților
cursului de calificare profesională de bază.
Pentru ocupațiile agent control acces, agent de securitate incinte, agent gardă de corp, agent de
intervenție pază și ordine și agent transport valori se organizează cursuri de specializare, la care pot participa
doar absolvenții cursului de calificare de bază.
(1) Copia procesului-verbal prin care se constată contravenția prevăzută la art. 60 lit. e) din Lege,
Art. 40. –
Art. 41. –
Art. 42. –
Art. 43. –
Art. 44. –
Art. 45. –
Art. 46. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
11/37
pentru încălcarea de către personalul de pază ori gardă de corp a obligațiilor și atribuțiilor prevăzute la art. 48-
50 din Lege, se înaintează de către organul din care face parte agentul constatator, în termen de 5 zile,
inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a
cărui/cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana sancționată.
(2) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (1) țin evidența proceselor-verbale de constatare a contravențiilor și de
aplicare a sancțiunilor devenite titlu executoriu și a hotărârilor judecătorești prin care au fost soluționate
plângerile contravenționale, în vederea aplicării măsurilor care impun retragerea atestatului personalului de
pază sau gardă de corp, și au obligația de a se sesiza din oficiu cu privire la îndeplinirea condițiilor de retragere
a atestatului prevăzute de lege.
(3) Retragerea atestatului personalului de pază sau gardă de corp se dispune de către conducerea
inspectoratului de poliție județean sau, după caz, a Direcției Generale de Poliție a Municipiului București în a
cărui/cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința persoana sancționată, după caz, pe baza:
a) actului prin care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru o infracțiune în legătură cu serviciul sau o
infracțiune cu intenție;
b) procesului-verbal de constatare a contravenției și aplicare a sancțiunii contravenționale neatacat cu plângere
în termenul legal sau, după caz, a hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a soluționat plângerea împotriva
procesului-verbal;
c) documentelor ce atestă pierderea aptitudinilor fizice sau de declarare a iresponsabilității.
(4) Măsura retragerii atestatului se înscrie în baza de date informatizată și este comunicată în termen de 10 zile
unității angajatoare, persoanei în cauză și emitentului atestatului.
Certificatul de absolvire pentru ocupația “manager de securitate” se eliberează de către furnizorii de
formare profesională autorizați potrivit legii, după absolvirea cursurilor de specializare organizate pe baza unei
tematici-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române și aprobate de Autoritatea Națională pentru
Calificări.
În situația pierderii, distrugerii sau furtului atestatului, organele de poliție eliberează, la cerere, un
duplicat al acestuia.
Modelul atestatului profesional este prevăzut în anexa nr. 6A.
SECȚIUNEA a 2-a
Dotarea și folosirea însemnelor și a mijloacelor de apărare
(1) Angajatorii au obligația dotării personalului de pază și gardă de corp cu ecusoane de identificare,
potrivit art. 43 din Lege.
(2) Cu excepția situației în care personalul de pază și gardă de corp nu deține atestat profesional, fiind angajat
în condițiile art. 41 alin. (2), în ecusonul de identificare se menționează seria și numărul atestatului profesional.
(3) Ecusonul se poartă în partea superioară a uniformei, la vedere, asigurând vizibilitatea datelor de identificare
și fotografia titularului.
(4) Modelul ecusonului de identificare este prevăzut în anexa nr. 6B.
Mijloacele din dotare pot fi folosite, în condițiile legii, în caz de legitimă apărare sau stare de
necesitate, precum și pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor, a avutului public și
privat și oprirea acțiunilor violente ale elementelor turbulente.
(1) Personalul de pază și gardă de corp, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, poate fi dotat cu arme
de foc, în condițiile legii, bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray iritant-lacrimogen, dispozitive cu
electroșocuri omologate și certificate de instituții abilitate, precum și mijloace de comunicații.
(2) Pentru asigurarea pazei și securității obiectivelor păzite, personalul de pază poate fi dotat cu animale de
Art. 47. –
Art. 48. –
Art. 49. –
Art. 50. –
Art. 51. –
Art. 52. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
12/37
serviciu, respectiv cai și câini, special dresați și antrenați, conform prevederilor planului de pază și/sau
regulamentului de organizare și funcționare al societății specializate de pază și protecție.
(3) Este interzisă dotarea personalului de pază sau gardă de corp ori folosirea de către acesta a cagulelor,
măștilor pentru acoperirea feței sau a cătușelor metalice.
(4) Sunt interzise montarea sau folosirea de mijloace de semnalizare luminoasă ori acustică, precum și
inscripționarea, contrar prevederilor legale, a autovehiculelor utilizate de personalul societăților specializate de
pază și protecție.
(1) Bastoanele din cauciuc sau tip tomfe pot fi folosite atunci când procedeele de luptă corp la corp nu
au dat rezultatele scontate ori mijloacele de atac ale agresorilor nu pot fi anihilate în alt mod.
(2) Sunt interzise dotarea personalului de pază și gardă de corp, precum și folosirea de către acesta a
bastoanelor confecționate din alte materiale decât cauciucul.
Pentru împiedicarea și oprirea acțiunii persoanelor agresive care atacă personalul de pază și gardă
de corp sau alte persoane pot fi folosite spray-urile lacrimogene de mică capacitate, de maximum 100 ml.
CAPITOLUL IV
Paza transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter special
(1) Transportul bunurilor și valorilor, constând în sume de bani, titluri de credite, cecuri sau alte
înscrisuri de valoare, bijuterii, metale și pietre prețioase, se efectuează cu mijloace de transport anume
destinate.
(2) Prin mijloace de transport anume destinate se înțelege:
a) autovehicule blindate și semiblindate care, prin construcție, dotare și exploatare, au rolul de a asigura
rezistența la acțiunea armelor de foc pentru protecția personalului însoțitor și rezistența la efracție a
compartimentului de valori;
b) autovehicule special amenajate având compartimentul de valori rezistent la efracție, fixat de caroserie și
prevăzut cu încuietori acționate din panoul de control al conducătorului auto.
(1) Autovehiculele blindate sunt autovehicule care au protecție prin blindaj pentru compartimentele
destinate personalului și valorilor. Aceste autospeciale trebuie atestate de un certificat emis de un organism
abilitat și acreditat în acest sens, în care se menționează clasele de rezistență la acțiunea armelor de foc,
având cel puțin FB 3 pentru blindaj, respectiv BR3 pentru geamuri, iar clasa de rezistență la efracție a
compartimentului de valori de cel puțin clasă de rezistență RC 3, conform standardelor europene aplicabile.
(2) Autovehiculele semiblindate au protecție prin blindaj pentru compartimentele destinate personalului, având
clasele de rezistență sub clasele prevăzute la alin. (1), atestate de un certificat emis de un organism abilitat și
acreditat în acest sens.
(3) Compartimentul de valori al autovehiculelor blindate și semiblindate este prevăzut cu o singură ușă, care
este asigurată cu închidere centralizată a mașinii și cu două încuietori mecanice sigure.
(4) Certificarea elementelor folosite la blindajul autovehiculelor prevăzute la alin. (1) se realizează de un
organism abilitat în acest sens.
(1) Derularea transporturilor bunurilor și valorilor se realizează cu respectarea următoarelor cerințe
minime:
a) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare de peste 500.000 euro ori echivalentul în lei
se asigură cu mijloace de transport blindate și se realizează, după caz, cu jandarmi sau agenți ai unei societăți
specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc letale, în condițiile legii;
b) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 150.000 și 500.000 euro ori
echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate sau semiblindate și se realizează, după caz, cu
Art. 53. –
Art. 54. –
Art. 55. –
Art. 56. –
Art. 57. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
13/37
jandarmi ori agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați cu arme de foc letale, în condițiile
legii;
c) transporturile bunurilor și valorilor în cuantum sau cu o valoare cuprinsă între 10.000 și 150.000 euro ori
echivalentul în lei se asigură cu mijloace de transport blindate, semiblindate sau special amenajate, însoțite cu
personal de pază propriu calificat și atestat ori agenți ai unei societăți specializate de pază și protecție, înarmați
cu arme de foc, în condițiile legii.
(2) Pentru bunurile și valorile în cuantum de sub 10.000 euro sau echivalentul în lei nu este obligatorie
organizarea transportului de valori, în condițiile legii.
(3) Pentru acoperirea riscurilor la pierdere, furt sau distrugere a valorilor transportate, transportatorul ori
beneficiarul contractului de transport, potrivit înțelegerii dintre părți, trebuie să dețină poliță de asigurare valabilă
în raport cu bunurile sau valorile transportate.
(1) Planul de pază a transporturilor bunurilor și valorilor, precum și a transporturilor cu caracter
special cuprinde în anexă varianta de transport: în localitate, județ ori interjudețean și durata acestuia.
(2) Adresele sediilor la/de la care se predau/preiau bunurile sau valorile monetare și itinerarele se stabilesc și
se consemnează în documente de către responsabilul transportului și se comunică echipajului la instructajul
efectuat înainte de plecarea în cursă.
(1) Planul de pază al transportului cuprinde elementele prevăzute la art. 26 alin (2) din Lege și se
depune la unitatea teritorială de poliție, cu cel puțin 15 zile înainte de data începerii activității de transport.
(2) Actualizarea planului de pază al transportului se face numai în situația modificării dispozitivului de pază sau
a regulilor de efectuare a pazei, precum și în cazul schimbării prestatorului ori a autovehiculelor prevăzute în
planul de pază.
(3) În cazul indisponibilității temporare a unui prestator, beneficiarul poate contracta serviciile de transport de
valori de la o altă societate licențiată care va respecta în mod corespunzător prevederile planului de pază inițial.
Dacă prelungirea indisponibilității durează mai mult de 24 de ore se va proceda la actualizarea planului de pază
conform alin. (2).
(1) Unitatea de poliție competentă teritorial analizează planul de pază al transporturilor și acordă
avizul de specialitate în cel mult 15 zile de la data înregistrării solicitării.
(2) Avizul poliției pentru planul de pază se retrage când nu mai sunt îndeplinite condițiile care au stat la baza
acordării.
(1) În vederea asigurării securității personalului și a valorilor transportate, autovehiculele blindate și
semiblindate se echipează cu dispozitive tehnice de pază, localizare și supraveghere, precum și sisteme de
alarmare și de comunicații care să asigure legătura cu dispeceratul de monitorizare și alertare a poliției sau
jandarmeriei, după caz.
(2) Autovehiculele special amenajate se dotează cu dispozitive tehnice de pază și alarmare pe compartimentul
de valori, precum și cu mijloace de comunicații, iar sistemul de alarmă se conectează la un centru de
monitorizare și intervenție avizat de poliție.
(3) Prin monitorizare se înțelege posibilitatea tehnică de stabilire, în orice moment, a poziției autospecialei și a
direcției de deplasare și de semnalare a stării de pericol în caz de necesitate, precum și de înregistrare a
parametrilor vectorilor de deplasare.
(4) Monitorizarea și localizarea autovehiculelor de transport blindate și semiblindate se fac prin dispecerat cu
operator care deservește o platformă tehnică special destinată.
Pentru protecția bancnotelor transportate pot fi folosite soluții alternative care asigură posibilitatea de
neutralizare a acestora în caz de efracție sau la deschidere neautorizată și descurajarea agresării personalului
însoțitor.
(1) Personalul care asigură paza transportului de valori se dotează cu arme de foc și, după caz, cu
Art. 58. –
Art. 59. –
Art. 60. –
Art. 61. –
Art. 62. –
Art. 63. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
14/37
bastoane din cauciuc sau tip tomfe, spray-uri iritant-lacrimogene, precum și mijloace de protecție individuală.
(2) Mijloacele din dotarea efectivă se stabilesc în funcție de bunurile și valorile transportate, prin planul de pază.
(3) Membrii echipajului unui vehicul care nu este blindat, dar care este amenajat și utilizat pentru transportul
bancnotelor, bijuteriilor sau metalelor prețioase se dotează cu mijloace de protecție individuală, de autoapărare
și intervenție.
În cazul transporturilor produselor cu caracter special efectuate cu 3 sau mai multe autovehicule de
transport, precum și în cazul transporturilor de materii nucleare ori radioactive, unitățile de jandarmi pun la
dispoziție, contra cost, autovehicule inscripționate și dotate cu mijloace de semnalizare acustică și luminoasă.
(1) Vagoanele care transportă produse cu caracter special se dotează cu dispozitive tehnice de pază
și alarmare conectate la vagonul corp de gardă.
(2) Vagonul corp de gardă trebuie să asigure condiții de siguranță și dotare pentru odihnă, igienă, încălzire,
iluminare, servirea mesei, depozitarea armamentului, muniției și mijloacelor de protecție și intervenție.
(3) Navele de transport al produselor cu caracter special și cele destinate transportului efectivelor de jandarmi
se prevăd cu sisteme de localizare, echipamente de navigație pe timp de noapte cu radar, sondă cu
ultrasunete, dispozitive optice în infraroșu, dispozitive acustice de semnalizare.
(4) Navele destinate transportului efectivelor de jandarmi trebuie să asigure viteze de deplasare mai mari decât
cele ale eșalonului de transport.
(1) Transportul valorilor monetare aparținând unităților se poate efectua fără utilizarea mijloacelor de
transport, în mod excepțional, numai pentru valorile prevăzute la art. 57 alin. (1) lit. c), atunci când nu este
posibilă realizarea acestuia cu mijloacele de transport prevăzute de lege, în următoarele cazuri:
a) valorile monetare sunt transferate în același imobil sau complex comercial;
b) locurile de depozitare sau distribuire sunt situate la o distanță de până la 300 metri.
(2) Pentru efectuarea transportului valorilor în condițiile prevăzute la alin. (1) se asigură protecția persoanei cu
personal de pază dotat cu mijloace de protecție și autoapărare sau folosirea genților securizate de transport
certificate, prevăzute cu sisteme de neutralizare a bancnotelor.
(3) Pentru protecția factorilor poștali aflați în serviciul de distribuire a unor sume de bani, conducerea companiei
are obligația să asigure dotarea necesară care să prevină sustragerea bancnotelor deținute, prin sistemele
prevăzute la alin. (2) sau alte măsuri similare pentru descurajarea agresiunilor asupra personalului de serviciu.
CAPITOLUL V
Sisteme tehnice de protecție și de alarmare împotriva efracției
SECȚIUNEA 1
Mijloace de protecție și de alarmare împotriva efracției
(1) Asocierea măsurilor și a mijloacelor de siguranță prin introducerea mijloacelor mecanofizice de
protecție și a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare se face în baza analizei de risc la efracție,
elaborată în condițiile art. 2.
(2) Deținătorul sistemelor de supraveghere are obligația afișării în unitate a unor semne de avertizare cu privire
la existența acestora.
(3) Conducătorii unităților au obligația folosirii mijloacelor de protecție mecanofizică și a echipamentelor
componente ale sistemelor de alarmare care sunt certificate conform standardelor europene sau naționale în
vigoare de către organisme acreditate din țară ori din statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului
Economic European.
(4) Beneficiarul subsistemului de televiziune cu circuit închis are obligația punerii la dispoziția organelor
Art. 64. –
Art. 65. –
Art. 66. –
Art. 67. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
15/37
judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, a înregistrărilor video și/sau audio în care este surprinsă săvârșirea
unor fapte de natură penală.
(1) Sunt supuse avizării poliției proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de
obiective:
a) unități de interes strategic;
b) unități sau instituții de interes public;
c) instituții de creditare, unități poștale, puncte de schimb valutar, case de amanet, unități profilate pe activități
cu bijuterii din metale sau pietre prețioase;
d) magazine de arme și muniții;
e) stații de comercializare a carburanților/combustibililor;
f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;
g) centre de procesare;
h) casierii furnizori și servicii de utilități, puncte de colectare ori de depozitare numerar cu plafon de peste
10.000 euro sau echivalent;
i) obiective industriale;
j) depozite în care se află bunuri cu o valoare mai mare de 10.000 euro sau echivalent.
k) instalații tehnologice.
(2) Proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare
împotriva efracției se fac cu respectarea normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 7.
(1) Proiectul sistemului de alarmare se depune de către beneficiar spre avizare la inspectoratele
județene de poliție ori la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza cărora/căreia se află
obiectivul, înainte de începerea lucrărilor de execuție.
(11) Unitățile aflate în una dintre situațiile prevăzute de art. 3 alin. (4) pot depune spre avizare un proiect comun
al sistemului de alarmare pe care îl exploatează împreună.
(2) Avizul proiectului se acordă de personalul de specialitate al poliției, în termen de 15 zile de la depunere, în
următoarele situații:
a) sunt îndeplinite cerințele minime prevăzute în anexa nr. 1;
b) componența, calitatea și funcționalitatea sistemelor asigură detecția pătrunderii neautorizate, supravegherea
și înregistrarea video, precum și transmiterea la distanță a semnalelor tehnice și de alarmare;
c) proiectul sistemului de alarmare a fost elaborat cu respectarea condițiilor prevăzute în anexa nr. 7.
(1) Proiectele sistemelor de alarmare se elaborează de personalul tehnic al societăților specializate în
domeniul sistemelor de alarmare împotriva efracției, cu competențe profesionale specifice, cu respectarea
cerințelor din prezentele norme metodologice și a normativelor tehnice specifice.
(2) La întocmirea proiectului, personalul tehnic de specialitate este obligat să prevadă doar componente ale
sistemelor de alarmare care sunt certificate în conformitate cu standardele naționale sau europene de profil și
în concordanță cu gradul de siguranță impus de caracteristicile obiectivului protejat.
(3) Proiectantul sistemului de securitate răspunde pentru respectarea prezentelor norme metodologice în faza
de proiect, iar societatea care instalează sistemul de securitate este răspunzătoare de implementarea și
respectarea proiectului de execuție.
(4) Orice modificare în faza de instalare a sistemului de securitate se face după consultarea proiectantului
sistemului de securitate, iar ulterior punerii în funcțiune a sistemului, după consultarea unui proiectant autorizat.
(1) Modificarea sistemului prin suplimentarea de echipamente ori înlocuirea de componente, care nu
afectează cerințele inițiale, se materializează prin actualizarea proiectului cu fișe modificatoare ori prin
completarea manuală pe proiectul existent, în cazul unor modificări minore, certificate de proiectant.
(2) Modificările prevăzute la alin. (1) nu sunt supuse avizului poliției.
Art. 68. –
Art. 69. –
Art. 70. –
Art. 71. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
16/37
(3) Modificarea configurației sistemului în sensul eliminării sau înlocuirii unor componente cu funcții diferite față
de cele prevăzute în proiectul avizat de către poliție atrage pierderea valabilității avizului.
Participarea specialistului poliției la punerea în funcțiune a sistemelor de alarmare se face la cererea
beneficiarului, pentru aplicațiile avizate.
(1) Elementele de protecție mecanofizică destinate asigurării securității la efracție a valorilor pot fi
folosite dacă acestea dețin documente de certificare a conformității cu standardele europene sau naționale de
profil, care să ateste clasa de rezistență la efracție la atac manual ori de rezistență la acțiunea armelor de foc.
(2) Nivelul de rezistență al acestor produse se aliniază în funcție de valorile protejate, conform anexei nr. 1.
SECȚIUNEA a 2-a
Licențierea și funcționarea societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției.
Reînnoirea licenței
Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției sunt societăți comerciale care au
înscris ca obiect de activitate unul sau mai multe dintre următoarele coduri CAEN: 4321, 7112 sau 8020, au un
sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a personalului angajat
și au dobândit dreptul de a presta serviciile prevăzute de Lege, conform licenței acordate de Inspectoratul
General al Poliției Române.
În înțelesul prezentelor norme metodologice, prin conducător al unei societăți specializate în sisteme
de alarmare împotriva efracției se înțelege administratorul societății, președintele consiliului de administrație
sau directorul general ori executiv cu atribuții în coordonarea operativă a personalului.
(1) În vederea obținerii licenței de funcționare pentru a desfășura activități de proiectare, instalare,
modificare sau întreținere a sistemelor de alarmare împotriva efracției și/sau servicii privind sistemele de
securizare, reprezentantul legal al societății depune la inspectoratul de poliție județean competent sau la
Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, pe bază de opis, următoarele documente:
a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a), f) și g);
b) regulamentul de organizare și funcționare, care cuprinde: organigrama societății comerciale, din care să
rezulte organizarea activității în domeniul pentru care se cere licențierea, mijloacele tehnice din dotare și
procedurile de lucru specifice activității pentru care se solicită licențierea sau, atunci când există implementat
un sistem de management al calității, procedurile de lucru pentru domeniul în care se solicită licențierea;
c) documente privind dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 20 alin. (10) din Lege de către conducătorul
societății.
(2) Documentele prevăzute la alin. (1) lit. c), necesare acordării avizului prevăzut de art. 20 alin. (9) din Lege,
sunt:
a) documentele prevăzute la art. 25 alin. (2) lit. a) și c);
b) copie certificată de pe certificatul de competențe pentru ocupația “proiectant sisteme de securitate”, “inginer
sisteme de securitate” ori “tehnician sisteme de securitate”;
c) declarație pe propria răspundere cu privire la cunoașterea obligației păstrării confidențialității datelor și
informațiilor obținute în procesul muncii, potrivit art. 32 din Lege.
(3) Unitatea de poliție competentă acordă avizul personalului tehnic la solicitarea societății angajatoare, dacă se
face dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 36 din Lege.
Prevederile art. 25 alin. (3) și (4), art. 26 și 27 se aplică în mod corespunzător.
(1) Societățile comerciale licențiate sau autorizate să desfășoare activități în domeniul sistemelor
electronice de securitate într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European au
obligația notificării Inspectoratului General al Poliției Române la semnarea contractului cu derulare în totalitate
Art. 72. –
Art. 73. –
Art. 74. –
Art. 75. –
Art. 76. –
Art. 77. –
Art. 78. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
17/37
sau în parte pe teritoriul României, iar începerea execuției se face după obținerea acordului autorității.
(2) În cazul în care societatea comercială prevăzută la alin. (1) nu deține licența sau autorizația prevăzută la
alin. (1), aceasta trebuie să urmeze procedurile de licențiere prevăzute de legislația din România.
(3) Documentația de notificare cuprinde: datele de identificare ale persoanei juridice și ale conducătorului
societății comerciale prevăzute la alin. (1), autorizația sau licența deținută, autoritatea emitentă care să facă
dovada abilitării.
Licențierea persoanelor fizice autorizate în baza actelor normative care stabilesc organizarea și
desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice se realizează în aceleași condiții precum cele
prevăzute pentru societățile comerciale.
Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției pot presta serviciile licențiate dacă
conducătorul acestora deține avizele poliției și Serviciului Român de Informații, iar personalul tehnic de
specialitate este calificat și avizat pentru activitățile respective. Avizul negativ al Serviciului Român de Informații
nu se motivează în situația în care este fundamentat pe date și informații ce privesc siguranța națională a
României.
Conducătorii societăților specializate în sisteme de alarmare au obligația de a consemna în registrul
special contractele încheiate, în termen de 5 zile de la încheierea acestora, în ordine cronologică.
Conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare are obligația să asigure:
a) respectarea regulamentului de organizare și funcționare aprobat;
b) controlul execuției lucrărilor și respectării proiectelor de instalare sau a normativelor tehnice aplicabile;
c) primirea și remedierea cu celeritate a defecțiunilor semnalate.
În vederea evidențierii lucrărilor executate, conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare
are obligația să înființeze și să asigure documentele specifice prevăzute în anexa nr. 2.
Semestrial, până la data de 15 iunie, respectiv 15 decembrie, conducerea societății specializate în
sisteme de alarmare are obligația să informeze, în scris, inspectoratul de poliție județean pe raza căruia își are
sediul societatea sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București despre activitățile
desfășurate, conform modelului publicat pe pagina de web a Inspectoratului General al Poliției Române.
(1) Conducătorii și personalul tehnic al societăților specializate în domeniul sistemelor de alarmare și
al mijloacelor de protecție mecanofizice sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor referitoare la
sistemele instalate sau avute în întreținere.
(2) Personalul de conducere și cel tehnic din cadrul societăților specializate care a încetat raporturile de serviciu
nu are dreptul să intervină în sistemele executate de societate ori să divulge informațiile referitoare la sistemele
instalate sau avute în întreținere.
La solicitarea beneficiarului, după îndeplinirea clauzelor contractuale, conducerea societății
instalatoare a sistemului de alarmare împotriva efracției sau care a asigurat mentenanța acestuia are obligația
predării în termen de 15 zile a tuturor codurilor valabile, a software-ului și a documentației aferente, pe bază de
proces-verbal.
(1) Reînnoirea licențelor de funcționare a societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva
efracției se solicită cu cel puțin 90 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate.
(2) În vederea reînnoirii licenței de funcționare, conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare
împotriva efracției are obligația depunerii, în termenul prevăzut la alin. (1), la inspectoratul județean de poliție
sau, după caz, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București pe raza căruia/căreia își are sediul social a
următoarelor documente:
a) documentele prevăzute la art. 28 alin. (2), cu excepția certificatului de înregistrare a mărcii la Oficiul de Stat
pentru Invenții și Mărci;
b) certificatul de cazier judiciar pentru personalul tehnic angajat;
Art. 79. –
Art. 80. –
Art. 81. –
Art. 82. –
Art. 83. –
Art. 84. –
Art. 85. –
Art. 86. –
Art. 87. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
18/37
c) declarație pe propria răspundere cu privire la contractele executate și în derulare, încadrarea organigramei și
existența personalului de specialitate, precum și dotarea tehnico-materială a societății.
Inspectoratul General al Poliției Române acordă reînnoirea licenței numai dacă:
a) societatea are unul dintre obiectele de activitate prevăzute la art. 74 și se află în funcțiune;
b) personalul tehnic este avizat și are competențe specifice în domeniul sistemelor de alarmare împotriva
efracției;
c) societatea funcționează la sediile declarate și înregistrate;
d) conducătorul societății specializate de pază și protecție este avizat și îndeplinește în continuare condițiile
stabilite la art. 20 alin. (10) din Lege;
e) societatea deține mijloacele tehnico-materiale în vederea desfășurării activității pentru care a fost licențiată;
f) este respectat termenul de depunere a documentației complete pentru solicitarea reînnoirii licenței;
g) se menține avizul Serviciului Român de Informații;
h) conducătorul societății a pus la dispoziția organelor de poliție competente documentele, datele și informațiile
solicitate de acestea în exercitarea atribuțiilor prevăzute de Lege sau de prezentele norme metodologice.
(2) Unitatea de poliție competentă verifică corectitudinea datelor din documentele depuse pentru reînnoire și
întocmește un raport cu propuneri, pe care îl înaintează Inspectoratului General al Poliției Române.
Documentația de reînnoire se poate transmite în format electronic.
(1) Copia procesului-verbal prin care se constată și se sancționează nerespectarea prevederilor art.
28 alin. (6) și (7), art. 30 și art. 34 alin. (2) din Lege se înaintează de către organul din care face parte agentul
constatator, în termen de 5 zile, inspectoratului de poliție județean sau, după caz, Direcției Generale de Poliție a
Municipiului București în a cărui/cărei rază teritorială se află sediul social al societății specializate în sisteme de
alarmare împotriva efracției.
(2) Prevederile art. 36-40 se aplică în mod corespunzător.
CAPITOLUL VI
Dispeceratele de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției
(1) Societățile specializate de pază și protecție, precum și cele din domeniul sistemelor de alarmare
împotriva efracției pot înființa dispecerate de zonă pentru prestarea serviciilor de monitorizare și intervenție, cu
respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
(2) Unitățile pot organiza dispecerate pentru monitorizarea unităților proprii, cu asigurarea programării
sistemelor locale și a intervențiilor prin societățile specializate în sisteme de alarmare, respectiv pază și
protecție, cu respectarea prevederilor art. 36 alin. (2) din Lege.
(3) Unitățile de jandarmi și poliția locală pot organiza dispecerate de monitorizare la care se conectează numai
sistemele de alarmare din obiectivele asigurate cu pază de structura respectivă.
(4) Conectarea și programarea centralelor abonaților la stația de dispecerizare a structurilor prevăzute la alin.
(3), precum și inspecția tehnică periodică a echipamentelor monitorizate se fac de personalul tehnic al
societăților specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției.
(5) Intervenția la evenimente se realizează numai prin personal calificat al societăților specializate de pază și
protecție, al Jandarmeriei Române sau al poliției locale, potrivit competențelor.
Prin asigurarea serviciilor de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției se înțelege:
a) realizarea conexiunii sistemului de alarmare aflat în obiectiv cu o stație de dispecerizare care asigură
recepționarea semnalelor furnizate de centrala de alarmă a sistemului local și interogarea stării sistemului local;
b) verificarea periodică a conexiunii cu obiectivul;
c) preluarea cu operativitate a semnalelor recepționate de către operatorii stației de dispecerizare și verificarea
Art. 88. –
Art. 89. –
Art. 90. –
Art. 91. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
19/37
veridicității alarmei prin dirijarea la fața locului a echipajelor de intervenție sau prin verificare tehnică de la
distanță;
d) sesizarea autorităților competente în funcție de situație, când s-a stabilit că autorii au săvârșit fapte penale
ori contravenționale;
e) asigurarea mentenanței periodice a sistemului de alarmă, a sistemului de transmitere a alarmei și a centrului
de monitorizare;
f) asigurarea intervențiilor tehnice pentru eliminarea disfuncționalităților echipamentelor tehnice.
În funcționare, dispeceratele de monitorizare asigură preluarea directă și verificarea semnalelor de la
sistemele conectate și iau măsurile necesare în vederea alertării echipajelor de intervenție astfel încât să fie
respectați timpii maximali stabiliți prin prezentele norme metodologice.
(1) Pentru a dobândi dreptul de a presta servicii de monitorizare și intervenție, operatorii economici
trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
a) să dețină stația de dispecerizare necesară recepționării semnalelor de la sistemele abonaților, în
conformitate cu standardele europene sau naționale în vigoare;
b) să aibă personal angajat și avizat pentru asigurarea serviciului permanent al dispeceratului;
c) să dispună de un sediu înregistrat și autorizat pentru organizarea administrativă și coordonarea operativă a
personalului angajat care să corespundă standardelor europene sau naționale în vigoare în privința organizării
și funcționării unui centru de monitorizare și recepție a alarmelor;
d) să dețină echipamentele de comunicații și canal de date tip voce în conexiune on-line cu echipajele mobile
de intervenție;
e) să dețină autoturismele și să aibă agenți de intervenție pază și ordine pentru verificarea alarmelor și
intervenția la evenimente sau să aibă contractate aceste mijloace și servicii de la o societate licențiată;
f) să dețină tehnica necesară pentru înregistrarea convorbirilor operatorului-dispecer cu echipajele, beneficiarul
și autoritățile, precum și pentru stocarea acestora pe o perioadă de 30 de zile;
g) să dețină poliță de asigurare valabilă pentru acoperirea riscului privind activitatea de monitorizare și
intervenție;
h) să aibă proceduri de lucru asumate prin regulamentul de organizare și funcționare al dispeceratului.
(2) Pentru avizarea regulamentului de organizare și funcționare, solicitantul trebuie să depună la inspectoratul
județean de poliție competent teritorial documentația prin care să facă dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la
alin. (1), iar, cu ocazia verificărilor efectuate de polițiști la locul de funcționare, să facă dovada existenței lor.
Societatea care asigură serviciile de monitorizare și beneficiarul au obligația de a lua măsuri pentru
preîntâmpinarea următoarelor situații:
a) sesizarea în mod eronat a autorităților pentru intervenția la obiectivele monitorizate;
b) nesesizarea efracției sau a stării de pericol ori sesizarea tardivă, din motive imputabile societății prestatoare
sau beneficiarului;
c) declanșarea de alarme false repetate datorată neasigurării condițiilor de exploatare și mentenanță
corespunzătoare a sistemelor de alarmă.
Avizul dat regulamentului de organizare și funcționare al dispeceratului se retrage când nu mai sunt
îndeplinite condițiile care au stat la baza acordării acestuia.
Prestatorii serviciilor de monitorizare și operatorii economici care au organizat dispecerat de
monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției au obligația transmiterii semestrial, până la data de 15
iunie, respectiv 15 decembrie, a unor informări cu privire la activitățile desfășurate către unitatea de poliție
competentă teritorial, conform modelului difuzat de poliție.
Prestatorii serviciilor de monitorizare și operatorii economici au obligația de a asigura intervenția fără
a depăși 15 minute în localități urbane, respectiv 30 de minute în localități rurale, și de a lua, până la intervenția
Art. 92. –
Art. 93. –
Art. 94. –
Art. 95. –
Art. 96. –
Art. 97. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
20/37
organelor judiciare, primele măsuri necesare conservării urmelor infracțiunii și a mijloacelor materiale de probă.
(1) Dispozitivul echipelor de intervenție se dimensionează în funcție de numărul de abonați,
repartizarea și dispersia acestora, pentru asigurarea timpilor stabiliți.
(2) Repartizarea echipajelor mobile de intervenție pe abonați și zone se face prin anexe la regulamentul de
organizare și funcționare al dispeceratului de monitorizare a sistemelor de alarmare împotriva efracției.
CAPITOLUL VII
Dispoziții finale
(1) Cu ocazia controalelor efectuate de poliție pentru verificarea modului de respectare a prevederilor
legale privind măsurile de asigurare a securității unităților, personalul abilitat pentru efectuarea controlului
încheie un proces-verbal de constatare, în care se înscriu măsurile și termenele de remediere a deficiențelor.
(2) La stabilirea termenelor de remediere a deficiențelor constatate cu ocazia unui control, organele de poliție
au în vedere volumul și natura măsurilor care trebuie întreprinse pentru intrarea în legalitate a unității
respective; durata stabilită pentru remedierea deficiențelor este, de regulă, de maximum 60 de zile, iar pentru
motive întemeiate, durata pentru remedierea deficiențelor poate fi prelungită, la cerere, cu o perioadă de
maximum 120 de zile.
(3) Controalele care vizează verificarea măsurilor de securitate a unităților se efectuează prin personal de
specialitate, pe baza unor delegații nominale cu durată și tematică determinate, aprobate de conducerea unității
de poliție.
(4) Conducătorii unităților răspund de soluționarea în termen a măsurilor stabilite în procesul-verbal prevăzut la
alin. (1).
Inspectoratul General al Poliției Române publică pe pagina web a instituției modele ale
documentelor utilizate în activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția
persoanelor, care nu sunt stabilite prin prezenta hotărâre.
Anexele nr. 1-5, 6A, 6B și 7 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
Cerințe minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități
CAPITOLUL I
Dispoziții generale
(1) Conducătorii unităților deținătoare de bunuri și valori au obligația de a identifica și stabili zonele
funcționale, corespunzător activității desfășurate, și de a adopta măsuri necesare asigurării protecției vieții,
integrității persoanelor și siguranței valorilor.
(2) Zonele funcționale pentru care este necesară adoptarea unor măsuri de securitate sunt:
a) zona de acces în unitate și zona perimetrală;
b) zona de tranzacționare;
c) zona de depozitare;
d) zona de expunere;
e) zona de transfer;
f) zona de procesare;
Art. 98. –
Art. 99. –
Art. 991. –
Art. 100. –
Art. 1. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
21/37
g) zona echipamentelor de securitate;
h) zona de tranzacții cu automate bancare.
i) alte zone cu regim de securitate ridicat;
(1) Prin zona de acces în unitate se înțelege locul amenajat cu elemente de închidere nestructurale
destinate intrării sau ieșirii persoanelor. Căile de acces pot fi dedicate clienților, angajaților, transferului valorilor
sau mixte. Zona perimetrală reprezintă limita fizică a construcției, constituită din elemente fixe sau mobile, cum
ar fi: pereți, vitraje sau ferestre.
(2) Zona de tranzacționare reprezintă spațiul în care operatorii manipulează valorile monetare sau bunurile în
relația cu clienții.
(3) Zona de depozitare reprezintă spațiul special amenajat pentru păstrarea în siguranță a valorilor monetare ori
a bunurilor.
(4) Zona de expunere reprezintă spațiul amenajat pentru prezentarea către public, în condiții de siguranță, a
bunurilor sau valorilor.
(5) Zona de transfer reprezintă spațiile prin care se vehiculează valorile între locul de depozitare și alte zone
interioare sau exterioare în cazul transportului.
(6) Zona de procesare reprezintă spațiul special destinat și amenajat pentru prelucrarea, numărarea și
pregătirea pentru depozitare, alimentarea automatelor bancare sau transport al valorilor monetare.
(7) Zona echipamentelor de securitate reprezintă spațiul restricționat accesului persoanelor neautorizate,
destinat amplasării, funcționării sau monitorizării unor astfel de echipamente.
(8) Zona de tranzacții cu automate bancare reprezintă spațiul în care clienții pot face operațiuni cu numerar prin
intermediul unui automat bancar, care nu presupune existența unui operator.
(9) Alte zone cu regim de securitate ridicat reprezintă spațiile care necesită restricții sau protecție specială
datorită valorilor de protejat ori a activității.
(1) Structura subsistemului de alarmare la efracție este alcătuită din: centrala de alarmă cu tastaturile
de operare, elementele de detecție, echipamentele de avertizare și semnalizare și alte componente specifice
acestui tip de aplicații. Rolul funcțional al subsistemului este de a detecta pătrunderea în spațiile protejate a
persoanelor neautorizate, de a sesiza stările de pericol din unitate și, după caz, de a îngreuna consumarea
actului infracțional.
(2) Subsistemul de control al accesului cuprinde unitatea centrală, care gestionează punctele de control,
unitățile de comandă, cititoarele, încuietorile sau dispozitivele electromagnetice de acționare a ușilor, și are rolul
de restricționare a accesului neautorizat în spațiile protejate.
(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis are în componență camerele video, echipamentele de
multiplexare, stocare și posibilitatea de vizualizare a imaginilor preluate, în vederea
observării/recunoașterii/identificării persoanelor.
Beneficiarii sistemelor avizate sunt obligați să încheie contracte de întreținere periodică cu societăți
licențiate, care să ateste funcționarea sistemului conform parametrilor tehnici.
(1) Protecția mecanofizică cuprinde elementele care asigură delimitarea fizică în scopul protejării vieții
și integrității personalului operator sau restricționării accesului neautorizat la valori.
(2) Gradul de siguranță/rezistență al elementelor de protecție mecanofizice utilizate în unități se stabilește
proporțional cu cuantumul valorilor protejate și nivelul de risc determinat, recomandându-se alegerea unei clase
de nivel mediu, definită de standardele europene/naționale de profil.
(1) În afara programului de lucru, expunerea bunurilor și valorilor prin intermediul unor suprafețe vitrate
exterioare este permisă doar în situația în care suprafața vitrată prezintă rezistență la atacuri manuale sau se
află în imobile asigurate cu posturi de pază fizică.
(2) Ușile și ferestrele exterioare trebuie să aibă încuietori de siguranță pentru a se asigura întârzierea
Art. 2. –
Art. 3. –
Art. 4. –
Art. 5. –
Art. 6. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
22/37
pătrunderii neautorizate în spațiul unității, cu excepția obiectivelor în care este instituită paza fizică și a celor cu
program permanent.
(3) Operațiunile cu numerar în zonele de tranzacționare la unitățile financiar-bancare se pot efectua în spații
amenajate, în care personalul este separat de clienți prin elemente de protecție rezistente la acțiunea armelor
de foc și sertar de preluare indirectă a valorilor, sau prevăzute cu seifuri/dulapuri de casierie cu deschidere
temporizată ori prin mașini de reciclare a numerarului.
(4) Pentru seifurile de depozitare valori monetare care sunt prevăzute cu deschidere temporizată, programarea
întârzierii la deschidere se face cu timp de cel puțin 5 minute. Sunt exceptate seifurile amplasate în zone de
depozitare cu acces temporizat pentru un interval de timp de cel puțin 5 minute, precum și seifurile utilizate
suplimentar măsurilor stabilite prin analiza de risc.
(41) Dulapurile de casierie aflate în spațiile funcționale deschise se utilizează prin programarea unor timpi de
deschidere de minimum 5 minute, pentru sertarul de depozitare a numerarului.
(5) Automatele bancare, respectiv distribuitoarele automate de numerar, mașinile de schimb valutar, mașinile de
reciclat numerar și distribuitoarele de numerar destinate casierilor, se prevăd cu seifuri certificate, cu clasă de
rezistență la efracție determinată și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului. Pot fi utilizate și alte
soluții tehnice certificate cu rezultate similare sau superioare dacă se face dovada caracterului similar sau
superior al acestora. În mod similar, seifurile/dulapurile de casierie cu temporizare trebuie să fie certificate, cu
nivel de rezistență la efracție determinat și se ancorează conform instrucțiunilor producătorului.
CAPITOLUL II
Cerințe minime pe categorii de unități
Unitățile care nu efectuează operațiuni cu numerar nu au obligația încadrării în cerințele minime
stabilite.
Cerințele minime pentru unitățile de interes strategic sunt următoarele:
a) sistemul de alarmare la efracție va asigura detecție perimetrală la nivelul gardului de protecție a obiectivului,
pentru semnalarea pătrunderii neautorizate către personalul de pază aflat în serviciu;
b) obiectivul se protejează prin asigurarea pazei fizice.
Unitățile și instituțiile de interes public trebuie să prevadă sisteme de supraveghere video pe căile de
acces, holuri și alte zone cu risc ridicat, detecție a efracției pe zonele de expunere sau depozitare
valori și control acces, prin personal sau echipamente.
(1) Din punctul de vedere al măsurilor de siguranță, instituțiile de creditare din categoria băncilor
trebuie să respecte prezentele cerințe minimale de securitate.
(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să asigure protejarea căilor de acces în unitate, suprafețelor
vitrate exterioare, camerei tehnice și a spațiilor cu valori și asigură semnalarea stărilor de pericol în zonele de
lucru cu clienții și în spațiile cu valori.
(3) Subsistemul de detecție a efracției se programează cu partiții (arii virtuale) distincte pentru spațiile cu valori,
pentru a permite activarea inclusiv pe timpul programului și utilizarea numai de către personalul autorizat al
unității.
(4) În situația existenței pazei umane permanente, se programează partiții pentru efectuarea serviciului de
pază: ușa de acces, traseele de patrulare interioare și accesul la grupul sanitar.
(5) În cazul în care nu există pază fizică permanentă, sistemul de alarmare se conectează la un dispecerat de
monitorizare și intervenție.
(6) Zonele de depozitare se protejează prin folosirea detectorilor cu principii diferite de funcționare.
Art. 7. –
Art. 8. –
Art. 81. –
Art. 9. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
23/37
(7) Personalul de conducere și cel din zonele de tranzacționare trebuie să dispună de elemente de semnalare a
stării de pericol la amenințare, care transmit alarma în mod silențios.
(8) Pentru situațiile de jaf se prevede un buton de panică, conectat pe zonă programată cu avertizare sonoră,
care se va acționa imediat după părăsirea locului faptei de către autor și realizează semnalizarea optică în
exteriorul unității a stadiului producerii evenimentului.
(9) Sistemele de alarmare la efracție aferente spațiilor de depozitare a valorilor monetare trebuie să asigure
programarea codurilor de armare/dezarmare cu semnalarea stării de pericol la distanță în caz de amenințare.
Intervalele pentru dezactivarea temporizată se stabilesc de beneficiar. Întârzierea pătrunderii în aceste spații se
poate realiza și prin intermediul sistemului de control acces.
(10) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricționarea accesului neautorizat cel puțin în
spațiile de manipulare a valorilor și echipamentelor de securitate.
(11) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zona de acces,
atât din exterior, cât și din interior, zona de lucru cu publicul, traseele de vehiculare și acces în spațiul de
depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile.
(12) Imaginile înregistrate în zona de acces trebuie să asigure identificarea persoanelor, iar pentru celelalte
zone să permită recunoașterea.
(13) Pentru asigurarea protecției mecanofizice a sediilor instituțiilor de creditare trebuie să se utilizeze elemente
certificate pentru cel puțin clasa minimă de rezistență recomandată de standardele europene sau naționale din
domeniu, după cum urmează:
a) ușile exterioare destinate transferului de valori trebuie să prezinte rezistență la efracție și să fie prevăzute cu
sistemul de control al deschiderii din interior;
b) la unitățile cu personal redus, expuse riscurilor de jaf, poate fi asigurat un acces controlat.
(1) Instituțiile de creditare din categoria organizațiilor cooperatiste și instituțiile financiare nebancare
ce derulează activități cu numerar au obligația de a asigura securitatea personalului și a valorilor monetare pe
timpul manipulării, depozitării și transportului.
(2) Cerințele pentru sistemele de securitate destinate acestor unități sunt similare cu cele prevăzute la art. 9, cu
excepția celor menționate la alin. (8) – (12) și alin. (13) lit. b).
(1) Societățile comerciale care au ca obiect de activitate schimbul valutar au obligația implementării
prezentelor cerințe minimale de securitate la punctele de schimb valutar.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure semnalizarea și transmiterea la distanță a
stărilor de pericol, a pătrunderii prin efracție în spațiul protejat și a forțării seifului.
(3) Subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea imaginilor din zona clienților și a
seifului, precum și stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă
calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților.
(4) Este obligatorie conectarea sistemului de alarmare la un dispecerat de monitorizare, în cazul în care nu
există instituită paza fizică permanentă.
(5) Pereții, ușa și ghișeul compartimentului casierului trebuie să asigure protecția la acțiunea armelor de foc și
preluarea indirectă a valorilor, iar valorile monetare se păstrează și se depozitează conform plafoanelor
stabilite, în seifuri certificate, cu grad de rezistență la efracție determinat, ancorate conform instrucțiunilor
producătorului.
(6) Accesul pe timpul programului de lucru în unități care au spațiu de lucru cu publicul este permis prin
controlul deschiderii ușii din interior, iar operațiunile cu numerar se efectuează în condiții de siguranță, cu ușa
ghișeului închisă și asigurată.
(7) Punctele de schimb valutar din incinta spațiilor comerciale pot funcționa fără amenajarea compartimentului
blindat, cu condiția folosirii seifului/dulapului de casierie cu temporizare și a avertizării corespunzătoare.
Art. 10. –
Art. 11. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
24/37
(1) Asigurarea securității personalului, valorilor și a bunurilor deținute de casele de amanet, unitățile
profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase ori magazinele de comercializare a armelor și
munițiilor se realizează prin adoptarea prezentelor cerințe minimale de securitate.
(2) Cerințele pentru sistemele de alarmare destinate acestor unități sunt similare cu cele prevăzute la art. 11
alin. (2) – (4).
(3) Valorile monetare și/sau bunurile amanetate ori deținute cu orice titlu se depozitează în seifuri certificate, cu
clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform cerințelor producătorului.
(4) Bunurile destinate comercializării se expun pe timpul programului în spații delimitate prin vitraje și elemente
rezistente la atacuri manuale și asigurate cu încuietori.
(1) Măsurile de securitate destinate furnizorilor de servicii poștale trebuie să fie conforme cu
prezentele cerințe minimale de securitate.
(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să protejeze căile de acces în unitate și spațiile cu valori și
semnalează stările de pericol în zonele de lucru cu clienții și în spațiile de depozitare a valorilor.
(3) Subsistemul de control al accesului trebuie să asigure restricționarea accesului neautorizat cel puțin în
spațiile de depozitare a valorilor și, după caz, în cele de manipulare.
(4) La unitățile din localitățile urbane trebuie să se asigure preluarea imaginilor din zona clienților și a seifului
prin subsistemul de televiziune cu circuit închis, precum și stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile.
Imaginile înregistrate vor avea calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul clienților.
(5) În situația în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare
împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.
(6) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri, case de bani sau dulapuri de securitate
certificate, cu clasă de rezistență la efracție determinată, ancorate conform cerințelor producătorului, după caz.
(7) Ghișeele pentru operațiuni cu numerar se dotează cu seifuri/dulapuri de casierie cu temporizare,
programate conform precizărilor prevăzute la art. 6 alin. (4), cu excepția celor din mediul rural.
(1) În stațiile de comercializare a carburanților/ combustibililor se asigură prezentele cerințe minime
de securitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa
persoanelor și se protejează spațiile cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de lucru cu
numerar, de depozitare și de la pompele de distribuție, asigurând stocarea acestora pe o perioadă de 20 de
zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară identificării numerelor autovehiculelor în zona
pompelor, respectiv recunoașterii persoanelor care acced în spațiul stației.
(4) În situația în care obiectivele din această categorie nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare
împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor.
(5) Stațiile cu program permanent și cele amplasate la periferia localității sau în zone izolate se dotează cu seif
de depozitare, în care se pot introduce valori fără deschiderea ușii seifului, certificat, cu clasă de rezistență la
efracție determinată, care trebuie ancorat de pardoseală ori perete, conform instrucțiunilor producătorului.
Cheile seifului nu se țin de către personalul de serviciu, aspect adus la cunoștința clienților prin afișarea
semnalizării respective.
(1) În spațiile comerciale cu suprafețe mai mari de 500 m2 măsurile de securitate adoptate trebuie să
corespundă prezentelor cerințe minimale de securitate.
(2) Subsistemul de alarmare la efracție trebuie să asigure protejarea căilor de acces, a zonelor cu valori,
locurilor de depozitare și sesizarea stărilor de pericol la adresa persoanelor.
(3) Prin subsistemul de televiziune cu circuit închis trebuie să se preia imagini din zonele caselor de marcat,
intrărilor și ieșirilor, spațiilor de procesare, depozitare și de transfer al valorilor, precum și din spațiile amenajate
Art. 12. –
Art. 13. –
Art. 14. –
Art. 15. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
25/37
pentru parcare. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară recunoașterii persoanelor din spațiul
clienților și se stochează pe o perioadă de 20 de zile.
(4) Pentru menținerea ordinii interioare, pe perioada programului de lucru este obligatorie asigurarea pazei
fizice.
(1) În sălile și incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc, exceptând
spațiile în care funcționează mai puțin de 3 aparate slot-machine sau cele pentru bingo în sistem TV, precum și
în spațiile în care se desfășoară activități conexe, care presupun încasarea taxelor de joc, achitarea premiilor
sau depozitarea fondurilor de câștiguri, se asigură prezentele cerințe minimale de securitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa
persoanelor și protejarea spațiilor cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de casierie,
de depozitare a valorilor și exteriorul intrării în unitate, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de
zile. Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoașterea persoanelor care acced în
spațiul respectiv.
(4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție
determinată, ancorate conform instrucțiunilor producătorului.
(5) În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare
împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.
(1) Casieriile furnizorilor de utilități se amenajează pentru a se asigura securitatea persoanelor și a
valorilor manipulate și depozitate.
(2) Prin subsistemul de alarmare la efracție trebuie să se asigure sesizarea stărilor de pericol la adresa
persoanelor și protejarea spațiilor cu valori.
(3) Echipamentele de televiziune cu circuit închis trebuie să asigure preluarea de imagini din zonele de intrare,
de lucru cu numerar, de depozitare a valorilor, asigurând stocarea imaginilor pe o perioadă de 20 de zile.
Imaginile înregistrate trebuie să aibă calitatea necesară pentru recunoașterea persoanelor care acced în spațiul
respectiv.
(4) Valorile monetare sau de altă natură se depozitează în seifuri certificate, cu clasă de rezistență la efracție
determinată, fixate conform instrucțiunilor producătorului.
(5) Operațiunile cu numerar se desfășoară potrivit cerințelor prevăzute la art. 6 alin. (3).
(6) În situația în care obiectivele din această gamă nu au pază fizică permanentă, sistemul de alarmare
împotriva efracției se conectează la un dispecerat de monitorizare a alarmelor și intervenție.
(1) Pentru asigurarea securității automatelor destinate tranzacțiilor cu numerar, indiferent de locul de
amplasare, se vor respecta prezentele cerințe minimale cu privire la securitatea electronică și protecția
mecanofizică.
(2) Subsistemul de detecție a efracției trebuie să semnaleze deschiderea neautorizată a ușilor automatului
bancar și acțiunea de forțare a acestuia.
(3) Automatele bancare destinate tranzacțiilor cu numerar din sediile bancare trebuie să fie supravegheate
video în zona clienților și în zona destinată alimentării.
(4) Sistemul de detecție a efracției destinat protejării automatelor de tranzacții cu numerar aflate în exteriorul
sediilor bancare trebuie să fie conectat la un dispecerat de monitorizare avizat.
(5) Operațiunile de alimentare sau retragere a numerarului din automate se efectuează fără prezența în
proximitatea acestora a persoanelor neautorizate.
(6) Automatele de plăți sau alte terminale care acumulează și depozitează numerar pe timpul nopții, cu excepția
celor pentru produse alimentare, care nu sunt dispuse în spații delimitate prin elemente rezistente la atacuri
manuale și asigurate cu încuietori, ori nu sunt asigurate cu pază, se asigură prin fixarea de suporturi imobile.
Art. 16. –
Art. 17. –
Art. 18. –
Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
26/37
Pentru centrele de procesare a numerarului, măsurile de securitate vor cuprinde, suplimentar față de
măsurile prevăzute la art. 9, paza fizică înarmată, protecția mecanofizică și supravegherea electronică
perimetrală a imobilului și obiectivului.
(2) Pentru casierii furnizori și servicii de utilități, puncte colectare ori depozitare numerar, cu plafon de peste
10.000 euro sau echivalent, măsurile de securitate cuprind mijloace de protecție mecanofizică a personalului și
valorilor și sisteme de supraveghere video, semnalizare amenințare, detecție a efracției cu conectare la
dispecerat de monitorizare.
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
Documentele specifice executării și evidențierii serviciului de pază prin forțe și mijloace civile și
modelele acestora
În efectuarea serviciului de pază, personalul este obligat să consemneze, potrivit atribuțiilor care îi
revin, activitățile desfășurate, folosind următoarele documente:
a) registrul buletinul posturilor;
b) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului, folosit la fiecare post de pază;
c) registrul de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat, folosit în posturile prevăzute cu pază
înarmată;
d) registrul de evidență a accesului persoanelor;
e) registrul de evidență a accesului autovehiculelor, dacă este cazul;
f) registrul de evidență a accesului pe căile ferate uzinale, dacă este cazul;
g) registrul de evidență a mișcării armamentului păstrat la camera de armament;
h) registrul de control;
i) registrul de evenimente;
j) registrul special pentru păstrarea evidenței contractelor de prestări de servicii.
În situația utilizării sistemului de televiziune cu circuit închis pentru înregistrarea accesului
autovehiculelor, registrul prevăzut la art. 1 lit. e) nu este obligatoriu. Perioada de stocare a imaginilor
înregistrate este similară perioadei de păstrare a registrului.
Conducătorul societății specializate în sisteme de alarmare are obligația să înființeze și să completeze
registrul special pentru păstrarea evidenței contractelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2k).
Societățile specializate în sisteme de alarmare și beneficiarii au obligația înființării, completării și
păstrării la obiectiv a jurnalului de service al sistemului de alarmare împotriva efracției, utilizând modelul
prevăzut în anexa nr. 2l).
Modelele documentelor specifice folosite în serviciul de pază sunt prevăzute în anexele nr. 2a) -2l).
Anexele nr. 2a) -2l) fac parte integrantă din prezenta anexă.
ANEXA Nr. 2a)

 • Model –
  Registrul buletinul posturilor
  ORGANIZAREA
  serviciului de pază în ziua de ……………….. la obiectivul …………………………….
  Nr.
  crt.
  Numărul și
  felul postului
  Orele de
  executare a
  serviciului
  Numele și
  prenumele
  personalului de
  pază care execută
  Semnătură
  La intrarea
  în post
  La ieșirea
  din post
  Art. 19. –
  Art. 1. –
  Art. 2. –
  Art. 3. –
  Art. 4. –
  Art. 5. –
  Art. 6. –
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  27/37
  serviciul în post
  ANEXA Nr. 2b)
 • Model –
  Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului
  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi, ………., ora …….., la postul nr. …………….. din obiectivul …………………… .
  Noi, agenții de pază ……………………………. și …………………, am procedat primul la predarea și secundul la
  primirea postului după cum urmează:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Am predat,
  ………………..
  Am primit,
  ………………..
  ANEXA Nr. 2c)
 • Model –
  Registru de procese-verbale de predare-primire a serviciului înarmat
  PROCES-VERBAL
  Încheiat astăzi, ………………, ora …………, la postul nr. …….. de la obiectivul …………… .
  Noi, agenții de pază ………………………….. și …………………………., am procedat primul la predarea și secundul la
  primirea postului după cum urmează:
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  28/37
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………
  S-a predat arma ……………, model …………….., seria ………… nr. ………, cu ……… cartușe și accesoriile aferente.
  Mențiuni cu privire la starea tehnică a armamentului și muniției:
  Am predat,
  ………………..
  Am primit,
  ………………..
  ANEXA Nr. 2d)
 • Model –
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  a accesului persoanelor la obiectivul ……………….
  Nr.
  crt.
  Numele și
  prenumele
  Seria și numărul
  actului de identitate
  Destinația Ora sosirii Ora
  plecării
  Observații
  ANEXA Nr. 2e)
 • Model –
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  a accesului autovehiculelor la obiectivul ………………………………….
  Nr.
  crt.
  Nr. auto Numele și prenumele
  conducătorului auto
  sau delegatului
  Seria și numărul
  actului de
  identitate
  Destinația Ora
  sosirii
  Ora
  plecării
  Nr. avizului
  sau facturii
  Observații
  ANEXA Nr. 2f)
 • Model –
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  a accesului pe căile ferate uzinale la obiectivul ……………………………………..
  Nr.
  crt.
  Ora
  sosirii
  Specificația din
  scrisoarea de
  trăsură
  Numărul
  vagonului/vagoanelor
  Existența
  sigiliului și
  starea
  Numărul și
  seria scrisorii
  de trăsură
  Ora
  plecării
  Observații
  ANEXA Nr. 2g)
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  29/37
 • Model –
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  a mișcării armamentului
  Semnificația coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
  N – numele și prenumele;
  O – obiectivul la care se află armamentul.
  Nr.
  crt.
  Denumirea și
  seria armei
  Nr. de
  cartușe
  alocate
  Data și
  ora primirii
  N Semnătura
  de primire
  Data și
  ora
  restituirii
  N Semnătura
  persoanei
  căreia i se
  restituie
  O Observații
  ANEXA Nr. 2h)
 • Model –
  REGISTRU DE CONTROL
  la obiectivul ……………………………………..
  Nr.
  crt.
  Data și ora controlului Numele, prenumele și
  funcția
  Constatări
  ANEXA Nr. 2i)
 • Model –
  Registru de evenimente
  RAPORT DE EVENIMENT
  Nr. …………. din ………………..
  Subsemnatul (Subsemnații), ………………….. (numele și prenumele)
  ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………, în calitate
  de …………………………………………………., (agent de pază, controlor de acces etc.) aflat (aflați) în serviciul de
  pază la ………………………, (societatea comercială, instituția) postul nr. …………, am constatat că:
  Astăzi, …………….., la ora ………………, numitul (numiții) ………………………………………
  ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
  ………………………………………., a (au) fost surprins (surprinși) în timp ce
  ……………………………………………………………………………………………….. (se vor descrie fapta comisă, bunurile
  recuperate și măsurile luate în legătură cu acestea) …………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….
  Cazul a fost sesizat la ……………………………………………………….. (se vor indica instituția și persoana sesizată)
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  30/37
  Semnătura
  ……………………………………
  ANEXA Nr. 2j)
 • Model –
  REGISTRU SPECIAL
  pentru păstrarea evidenței contractelor de prestări de servicii
  la S.C. ………………………………………………
  Semnificația coloanei D din tabelul de mai jos este următoarea:
  D – data încetării raporturilor contractuale și motivul.
  Nr.
  crt.
  Data și numărul
  contractului de
  prestări de
  servicii
  Obiectul
  contractului
  (pază, gardă de
  corp, transport
  de valori)
  Durata
  contractului
  Beneficiarul
  (denumirea
  și adresa)
  Numărul
  de posturi
  prevăzute
  pe
  schimburi
  Număr de
  personal
  de pază
  alocat
  D Observații
  ANEXA Nr. 2k)
 • Model –
  REGISTRU SPECIAL
  pentru păstrarea evidenței contractelor la S.C. …………………….
  Nr.
  crt.
  Data și
  numărul
  contractului
  de prestări
  de servicii
  Obiectul
  contractului
  (proiectare,
  instalare,
  întreținere)
  Obiectul de
  activitate și
  adresa
  obiectivului
  Beneficiarul
  (denumirea
  și adresa)
  Subsisteme
  componente
  (antiefracție,
  TVCI, control
  acces)
  Avizul
  poliției
  Nr. și data
  documentului de
  efectuare a
  recepției de
  către
  reprezentantul
  poliției
  Observații
  ANEXA Nr. 2l)
 • Model –
  JURNAL DE SERVICE al sistemului de alarmare împotriva efracției de la S.C. …………………………………..
  Obiectivul
  ……………………………………………..
  Adresa
  ……………………………………………..
  Proiectant S.C.
  ……………………………………………..
  Instalator S.C.
  ……………………………………………..
  Licența …………./T/….. ….. ……… Licența ………………/T/………… ………….
  ……………….
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  31/37
  Personalul care a realizat instalarea și
  punerea în funcție:
 1. …………………………………….., Aviz poliție ……………….. din……..
  ……… …………..
 2. ………………………………………, Aviz poliție …………………. din …….
  …… ……..
  Personalul care realizează
  întreținerea:
 3. …………………………………………….., Aviz poliție ………….. din ….. …….
  ……….
 4. …………………………………………….., Aviz poliție …………..din …….. ……
  ……..
  Modalitatea de sesizare a
  evenimentelor:
  telefon ……………
  fax …………………………
  e-mail ……………………………..
  Beneficiarul Societatea licențiată care asigură întreținerea sistemului de
  alarmare împotriva efracției
  Nr.
  crt.
  Data și
  ora
  sesizării
  Evenimentul
  tehnic
  Persoana
  care a
  sesizat
  evenimentul
  Semnătura Data și ora
  intervenției
  Societatea
  care
  realizează
  intervenția
  tehnică
  Numele și
  prenumele
  persoanelor
  care
  realizează
  intervenția,
  nr. avizelor
  poliției
  Mod de
  remediere
  Semnătura
  ANEXA Nr. 3
  la normele metodologice
  Descrierea, culoarea și modelul uniformelor de serviciu ale personalului de pază propriu
  (1) Uniformele de serviciu sau de protecție se stabilesc de către fiecare angajator, astfel încât, prin
  croială și culoare, acestea să nu prezinte o asemănare evidentă cu articolele de echipament ale autorităților
  publice, de natură să creeze confuzii.
  (2) Descrierea articolelor de echipament este cuprinsă în anexa la planul de pază al unității și se aprobă de
  unitatea de poliție competentă odată cu avizarea acestuia.
  (3) Orice modificare ulterioară a articolelor de echipament este supusă aprobării poliției prin refacerea anexei la
  planul de pază.
  (4) Pe articolul de îmbrăcăminte care se poartă la exterior se inscripționează vizibil, pe partea din față și pe cea
  din spate, cuvântul “PAZĂ” sau “SECURITY”. Aceeași inscripționare se aplică și pe coifură.
  Articolele de echipament care alcătuiesc uniforma de serviciu și echipamentul de protecție
  sunt următoarele:
  A. uniforma de serviciu:
 5. coifură:
 • șapcă;
  Art. 1. –
  Art. 2. –
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  32/37
 • șepcuță;
 • căciulă;
 • beretă (basc);
 • fes;
 1. îmbrăcăminte:
 • sacou;
 • bluzon;
 • geacă;
 • vestă;
 • bluză de protecție împotriva frigului;
 • pantalon;
 • îmbrăcăminte groasă (scurte matlasate sau îmblănite, hanorace, impermeabile de ploaie, șube,
  haine de piele etc.);
 1. lenjerie:
 • cămașă;
 • cămașă-bluză cu mânecă lungă sau scurtă;
 • tricou;
 1. încălțăminte:
 • pantofi;
 • bocanci;
 • ghete;
 1. echipament divers:
 • cravată;
 • fular;
 • centură;
 • curea;
  B. echipamentul de protecție:
 • combinezon;
 • salopete;
 • cizme de cauciuc.
  ANEXA Nr. 4
  la nomele metodologice
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  33/37
  ANEXA Nr. 5
  la normele metodologice
  Tematica programelor de formare profesională de bază și perfecționare
  Planurile tematice pentru ocupația de bază “agent de securitate” vor cuprinde următoarele unități de
  competență:
  A. Unități de competență generale:
 1. aplicarea normelor de sănătate și securitate în muncă;
 2. aplicarea normelor de protecția mediului;
 3. menținerea unor relații de muncă eficace;
  B. Unități de competență specifice:
 4. gestionarea resurselor materiale din dotarea postului;
 5. completarea documentelor specifice serviciului de securitate;
 6. asigurarea ordinii de securitate în obiectiv;
 7. rezolvarea incidentelor de securitate;
 8. asigurarea informării operative privind ordinea de securitate în obiectiv;
 9. controlul accesului în obiectiv;
 10. asigurarea securității incintelor;
 11. desfășurarea intervenției la alarmă.
  Pentru ocupațiile “agent control acces”, “agent de securitate incinte”, “agent gardă de corp”, “agent de
  intervenție pază și ordine” și “agent transport valori”, planurile tematice se vor elabora cu respectarea
  standardelor ocupaționale specifice și a tematicii-cadru stabilite de Inspectoratul General al Poliției Române și
  aprobate de Autoritatea Națională pentru Calificări.
  ANEXA Nr. 6A
  la normele metodologice
  Art. 1. –
  Art. 2. –
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  34/37
  Modelul atestatului profesional
  ANEXA Nr. 6B
  la normele metodologice
  Modelul ecusonului folosit de personalul de pază
  ANEXA Nr. 7
  la normele metodologice
  Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea
  sistemelor de alarmare împotriva efracției
  Prezentele norme tehnice se aplică cu ocazia proiectării, instalării, modificării, monitorizării și
  întreținerii sistemelor de alarmare împotriva efracției de către personalul societăților licențiate și pe timpul
  utilizării de către beneficiar.
  Configurația sistemelor de protecție mecanofizice și de alarmare împotriva efracției se stabilește în
  baza analizei de risc și a cerințelor minimale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice.
  Proiectarea aplicațiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracției se realizează în scopul asigurării
  Art. 1. –
  Art. 2. –
  Art. 3. –
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  35/37
  detecției și semnalizării pătrunderii neautorizate, restricționării accesului, supravegherii video și înregistrării
  imaginilor din zonele de interes, precum și al transmiterii semnalelor către dispeceratele de monitorizare.
  (1) Pentru obținerea avizului poliției, beneficiarul va depune cererea și proiectul sistemului tehnic la
  unitatea de poliție competentă.
  (2) Cererea de solicitare a beneficiarului va cuprinde adresa obiectivului vizat, numărul de telefon/fax, obiectul
  de activitate, termenul de realizare și societatea care execută lucrarea.
  (1) Proiectul instalației sistemului de alarmare în caz de efracție se elaborează cu respectarea
  normativelor pentru instalațiile de curenți slabi și a structurii-cadru prevăzute în prezentele norme tehnice,
  urmărindu-se ca din caracteristicile proiectării, instalării, funcționării și întreținerii sistemelor de alarmă în caz de
  efracție să rezulte aplicații cu sisteme care generează un număr minim de alarme false.
  (2) Aplicațiile cu sisteme de alarmare împotriva efracției se prevăd în funcție de natura și caracteristicile
  spațiului în care se realizează instalarea și de obligația de a fi conectate sau neconectate la un dispecerat de
  monitorizare, cu respectarea standardelor europene și naționale de profil ori a altor reglementări tehnice din
  statele membre ale Uniunii Europene, Turcia sau state membre ale Asociației Europene a Liberului Schimb
  care oferă un nivel echivalent de siguranță.
  (3) Structura-cadru a proiectului tehnic este următoarea:
  a) date generale, în care se precizează denumirea, titularul, obiectul de activitate și adresa obiectivului, precum
  și elaboratorul proiectului;
  b) descrierea generală a lucrărilor, în care se menționează amplasamentul obiectivului, subsistemele
  componente, amenajările și elementele mecanofizice existente, sursele de alimentare cu energie electrică și
  rețele de comunicații disponibile;
  c) memorii tehnice pentru fiecare subsistem component, prin care se justifică modul în care soluțiile tehnice
  alese răspund cerințelor cadrului legal, în concordanță cu concluziile analizei de risc la securitate fizică;
  d) caietele de sarcini pentru execuția lucrărilor, procurarea materialelor și echipamentelor, recepții, teste, probe,
  verificări, puneri în funcție și exploatarea subsistemelor. Prin caietele de sarcini se descriu elementele tehnice și
  calitative menționate în piesele desenate, se prezintă informații, precizări și prescripții complementare
  planșelor, se detaliază caracteristicile și calitățile materialelor folosite, se descriu lucrările care se execută,
  calitatea și modul de realizare, se stabilesc responsabilități pentru calitățile materialelor și ale lucrărilor, se
  prevăd măsurile și responsabilitățile privind exploatarea și buna funcționare a sistemelor. Caietele de sarcini
  cuprind breviarele de calcul prin care se justifică dimensionarea echipamentelor și a elementelor componente,
  nominalizează planșele aferente proiectului, descriu execuția lucrărilor, stabilesc standardele europene sau
  naționale de profil, normativele și alte prescripții care trebuie respectate la materiale și execuție, precum și
  condițiile de recepție;
  e) listele cu cantitățile de echipamente și materiale, care cuprind denumirea, tipul, cantitatea, producătorul și
  furnizorul;
  f) tabelul de descriere a zonelor protejate, care va preciza elementul de detecție alocat, indicativul alocat
  elementului, care trebuie să coincidă cu cel utilizat în planșele desenate, partiția din care face parte, zona
  protejată și modul de programare a zonei;
  g) fișele tehnice ale echipamentelor din componența fiecărui subsistem;
  h) piesele desenate, care cuprind:
 12. planșa de încadrare în zonă, în care se nominalizează și străzile adiacente;
 13. planșe distincte pentru fiecare subsistem component, întocmite la o scară convenabilă, în care se figurează
  amplasarea fiecărui echipament și element component, utilizând simboluri standardizate sau de firmă, traseele
  de cabluri aferente subsistemelor, precum și tabloul de alimentare cu energie electrică.
  (1) Proiectele se întocmesc cu respectarea următoarelor cerințe:
  Art. 4. –
  Art. 5. –
  Art. 6. –
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  36/37
  a) un exemplar se predă beneficiarului pe bază de proces-verbal, iar un altul se păstrează la proiectant, în
  format scris ori electronic, în regim de confidențialitate;
  b) se atribuie un cod și se numerotează filele, cu specificarea numărului total de file, în antetul sau subsolul
  cărora se vor trece codul proiectului, denumirea proiectantului și expresia “document confidențial”.
  (2) Proiectantul ține evidența proiectelor întocmite într-un registru anume destinat, iar accesul la acestea este
  permis numai personalului autorizat, cu atribuții profesionale în legătură cu obiectivul în cauză.
  Echipamentele componente utilizate în sistemele de securitate trebuie să fie fabricate conform
  standardelor europene prevăzute la art. 5 și certificate de laboratoare acreditate într-un stat membru al Uniunii
  Europene sau al Spațiului Economic European.
  Executarea instalațiilor cu sisteme de alarmare împotriva efracției se face cu respectarea proiectelor
  avizate de poliție.
  (1) La punerea în funcțiune, instalatorul are obligația asigurării suportului tehnic și a instruirii
  persoanelor desemnate de beneficiar pentru utilizarea corectă a sistemului, aspect materializat prin încheierea
  unui document.
  (2) După punerea în funcțiune a subsistemului de televiziune cu circuit închis, beneficiarul are obligația păstrării
  software-ului necesar funcționării pe toată durata de viață a echipamentului și/sau perioada de arhivare a
  imaginilor.
  (1) La finalizarea sistemului de alarmare împotriva efracției, firma executantă predă în mod obligatoriu
  beneficiarului utilizator următoarele documente:
  a) proiectul și avizul poliției;
  b) instrucțiunile de utilizare a sistemului de alarmare;
  c) software-ul necesar funcționării fiecărui echipament instalat și documentele care atestă instruirea
  personalului utilizator desemnat de beneficiar;
  d) jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției.
  (2) În jurnalul de service al sistemului de alarmare împotriva efracției se consemnează toate persoanele care au
  participat la instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de alarmare împotriva efracției, iar ulterior
  evenimentele tehnice survenite în funcționare, în ordine cronologică.
  (3) Păstrarea jurnalului se face de către beneficiarul utilizator, la acesta având acces personalul abilitat al firmei
  licențiate care asigură service-ul.
  (4) Este obligatorie consemnarea în jurnalul de service a tuturor intervențiilor tehnice în sistem, inclusiv de
  programare, menționându-se data și ora apariției defectului, data și ora remedierii, componentele reparate ori
  înlocuite, persoanele care au executat lucrarea, avizul acestora, semnătura specialistului și a beneficiarului.
  (5) Reviziile tehnice periodice includ toate operațiunile necesare pentru menținerea în stare de funcționare a
  subsistemelor tehnice instalate la parametrii proiectați, iar frecvența acestora se stabilește de beneficiar, în
  funcție de riscurile la adresa securității fizice și a mediului ambient, însă cel puțin o revizie pe semestru.
  Beneficiarii sistemelor de alarmare împotriva efracției au obligația individualizării codurilor de acces în
  sistem ale personalului utilizator și a schimbării periodice a acestora.
  (1) Personalul tehnic implicat în activitatea de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a
  sistemelor de alarmare împotriva efracției înștiințează beneficiarul despre eventualele vicii de funcționare.
  (2) Societățile specializate în sisteme de alarmare împotriva efracției cu obligații contractuale de asigurare a
  întreținerii sau a garanției sistemelor trebuie să dispună de un serviciu tehnic adecvat pentru a remedia
  defecțiunile semnalate în cel mult 24 de ore de la primirea sesizării beneficiarului.
  În situația în care sistemul necesită modificări ca urmare a reconfigurării sau a schimbării destinației
  spațiilor, în sensul diminuării numărului componentelor prevăzute în proiectul avizat inițial, beneficiarul depune
  la unitatea de poliție proiectul adaptat pentru eliberarea unui nou aviz.
  Art. 7. –
  Art. 8. –
  Art. 9. –
  Art. 10. –
  Art. 11. –
  Art. 12. –
  Art. 13. –
  Tipărit de Lică Adrian la 05.12.2020.
  Document Lege5 – Copyright © 2020 Indaco Systems.
  37/37