Legea 407/2006 Actualizată

Legea Vânătorii

Parlamentul României

Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

În vigoare de la 22 decembrie 2006

Consolidarea din data de 11 noiembrie 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 944 din 22 noiembrie 2006

Include modificările aduse prin următoarele acte: L 197/2007; L 215/2008; OUG 154/2008; L 80/2010; OUG 102/2010; L 187/2012; L 149/2015; OUG 60/2015; L 34/2016; OUG 88/2016; OUG 20/2017; L 184/2017; OUG 105/2017; L 13/2020; L 74/2020.
Ultimul amendament în 12 iunie 2020.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) administrator – autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și asigură administrarea faunei cinegetice;

b) armă de vânătoare – armă de foc a cărei caracteristică și utilizare sunt reglementate de administrator;

c) atribuire în gestiune – acțiunea prin care administratorul dă dreptul și obligația de gestionare a faunei de interes cinegetic, în condițiile prezentei legi;

d) braconaj – tentativa sau acțiunea desfășurată în scopul dobândirii sau capturării vânatului, finalizată cu rezultat sau nu, cu încălcarea prevederilor prezentei legi;

e) capcană autorizată – orice dispozitiv, instalație sau fileu de capturare a exemplarelor de faună cinegetică, a cărui utilizare este reglementată de administrator;

f) câine hoinar – câine găsit liber în fondul cinegetic, care nu face parte din categoria câinilor de vânătoare și nu poartă semn distinct care să ateste acest fapt, al cărui stăpân nu poate fi identificat la acel moment;

g) câine de vânătoare – câine utilitar, a cărui utilizare în fondul cinegetic, exclusiv de către vânători, este reglementată de administrator;

h) cotă de recoltă – numărul de exemplare din fauna de interes cinegetic aprobat anual de către administrator pe specii și gestionar până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii admise la vânătoare, care se poate vâna în cadrul unui fond cinegetic;

i) efectiv optim – numărul de exemplare aparținând unei specii din fauna cinegetică, care habitează într-un fond cinegetic, într-o anumită structură populațională, și asigură conservarea speciilor, produce minimum de pagube și nu prezintă risc pentru populația umană;

j) Consiliu Național de Vânătoare – organismul de avizare și consultare, cu autoritate științifică în domeniul cinegetic, care este format din reprezentanții instituțiilor publice și private cu atribuții în domeniul faunei cinegetice și al mediului de viață al acesteia;

k) drept de vânătoare – dreptul statului de administrare a faunei cinegetice în condițiile legii;

l) dreptul de a vâna – dreptul persoanei fizice de a practica vânătoarea în condițiile legii;

m) faună de interes cinegetic – totalitatea exemplarelor din populațiile din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 și 2, existente pe teritoriul României;

n) fond cinegetic – unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic și suprafața de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar, și astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său; nu se includ în fondurile cinegetice suprafețele din parcurile naționale și din Rezervația Biosferei “Delta Dunării”;

o) fond cinegetic național – totalitatea fondurilor cinegetice din România;

p) gestionar – persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul unui fond de vânătoare;

q) gestionar consacrat – gestionarul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv, contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa, își manifestă intenția de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv și nu înregistrează datorii privind plata tarifului de gestionare la data solicitării și acceptă tariful de gestionare;

r) gestionare – activitatea de gospodărire durabilă a faunei de interes cinegetic din fondurile de vânătoare, realizată de gestionari în baza contractelor de gestiune, pe riscul și răspunderea lor, pentru perioada stabilită prin contractele de gestiune;

s) jujeu – piesă de formă cilindrică, confecționată din lemn de esență tare, cu diametrul de 3 cm și lungime de 30 cm, prinsă de zgardă la mijloc cu un lanț astfel încât poziția acesteia să se situeze sub genunchii membrelor anterioare ale câinelui, pe care o poartă permanent;

ș) licență – împuternicirea dată de către administrator unei persoane juridice de a gestiona fauna de interes cinegetic, atestată printr-un document oficial;

t) odorivector – substanța sau produsul, natural ori de sinteză, care răspândește un miros ce atrage exemplarele de faună de interes cinegetic și care permite omului determinarea direcției și controlul deplasării acestora;

ț) organizație vânătorească – persoana juridică română, constituită pe baza principiului liberei asocieri a vânătorilor cu domiciliul sau rezidența în România, în scopul gestionării durabile a faunei cinegetice și al exercitării vânătorii;

u) permis de vânătoare – document cu valoare de licență de vânătoare, obținut în condițiile legii, de persoane fizice cu domiciliul sau cu reședința în România;

v) pisică hoinară – pisică domestică găsită în fondul cinegetic la mai mult de 200 m de ultima locuință;

w) populație optimă – numărul total de exemplare din fauna de interes cinegetic, care coabitează într-un fond cinegetic într-o anumită structură de specii și într-o anumită structură de vârste în cadrul fiecărei specii, care asigură conservarea biodiversității, produce minimum de pagube și nu prezintă risc pentru populația umană;

x) regim cinegetic – ansamblul de norme tehnice, juridice și economice prin care fauna de interes cinegetic este administrată și gestionată durabil, în scopul conservării biodiversității, menținerii echilibrului ecologic, exercitării vânătorii și satisfacerii unor cerințe social-economice;

y) suprafață productivă cinegetic – suprafața cuprinsă în fondul cinegetic în care gestionarea faunei cinegetice și exercitarea vânătorii sunt admise;

z) suprafață neproductivă cinegetic – suprafața cuprinsă în fondul cinegetic în care vânătoarea este interzisă;

aa) staționar – suprafața de teren, împreună cu instalațiile și amenajările specifice existente pe aceasta, unde sunt duse exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic care, ca urmare a stării lor, nu mai pot fi lăsate în libertate, existând pericolul ca acestea să moară; pe aceste suprafețe sunt asigurate condițiile de asistență sanitar-veterinară corespunzătoare și condițiile de viață, creștere și dezvoltare pentru exemplarele respective;

ab) tarif de gestionare – suma de bani care se plătește anual de către gestionar pentru exploatarea durabilă a faunei cinegetice pe care o gestionează;

ac) vânat – exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obținut/obținute prin acțiunile de vânătoare sau prin acțiunile de braconaj cinegetic;

ad) vânătoare – acțiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca scop capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, aflate în stare de libertate; nu constituie acțiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop științific, urmată de eliberarea acestora, și nici îndepărtarea sau imobilizarea animalelor care amenință viața ori integritatea corporală a persoanelor sau integritatea bunurilor acestora ori imobilizarea animalelor a căror viață ori integritate corporală este pusă în pericol în urma unei intervenții umane realizate cu orice mijloace legale de protecție și imobilizare de către personalul autorizat al Ministerului Afacerilor Interne în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

ae) vânător – persoană fizică, membră a unei organizații vânătorești gestionare de faună cinegetică, posesoare a unui permis de vânătoare, care ocrotește, îngrijește și extrage fauna cinegetică în condițiile legii;

af) zonă de liniște – suprafața stabilită în cadrul unui fond de vânătoare, delimitată și marcată pe teren prin semne vizibile și distinctive, destinată să asigure condiții de viață optime faunei cinegetice existente în cadrul fondului cinegetic respectiv, indiferent de anotimp.

Art. 2. – Fauna de interes cinegetic este resursă naturală regenerabilă, bun public de interes național și internațional.

Art. 3. – Exercitarea vânătorii se face în scopul asigurării echilibrului ecologic, ameliorării calității populațiilor faunei de interes cinegetic, cercetării științifice, precum și în scop didactic sau recreativ-sportiv.

Art. 4. – (1) Nimeni nu are dreptul de a vâna pe terenul proprietatea altuia fără a avea asupra sa autorizația de vânătoare.

(2) Deținătorii cu orice titlu ai terenurilor incluse în fondurile cinegetice au obligația de a permite desfășurarea acțiunilor de vânătoare autorizate pe terenurile ce le dețin sau aparțin, în condițiile alin. (1).

Art. 5. – (1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt următoarele:

a) mărimea suprafeței fondului cinegetic;

b) stabilitatea faunei cinegetice sedentare de interes cinegetic în interiorul limitelor fondului cinegetic;

c) limitele ușor de descris și de identificat pe teren ale fondului cinegetic;

d) constituirea și delimitarea istorică a fondurilor cinegetice;

e) includerea tuturor localităților, cu excepția municipiilor, în cuprinsul fondurilor cinegetice.

(2) Suprafața unui fond cinegetic va fi de cel puțin 5.000 ha la câmpie, 7.000 ha la deal și 10.000 ha la munte, iar suprafața productivă cinegetic din fiecare fond cinegetic să fie mai mare decât jumătate din suprafața fondului cinegetic respectiv.

(3) Suprafața productivă cinegetic minimă necesară pentru un membru vânător, pe organizații vânătorești și la nivelul țării, este de:

a) 150 ha la câmpie;

b) 200 ha la deal;

c) 250 ha la munte.

(4) Fondul cinegetic se delimitează pe limite naturale, cum ar fi: culmi, cursuri de apă și altele asemenea, și/sau limite artificiale stabile în timp, cum ar fi: drumuri, căi ferate, autostrăzi, linii electrice, canale de irigații sau navigabile și altele asemenea, ușor identificabile.

(5) Pentru constituirea unui fond cinegetic este necesară îndeplinirea tuturor criteriilor prevăzute la alin. (1).

(6) Prin excepție de la prevederile alin. (2) și (4), se constituie fondul cinegetic Scroviștea din județul Ilfov, care va avea o suprafață de maximum 5.000 ha.

CAPITOLUL II
Administrarea și gestionarea faunei cinegetice a României

Art. 6. – (1) Principalele atribuții ale administratorului faunei cinegetice sunt următoarele:

a) elaborează strategia națională pentru conservarea faunei cinegetice și a habitatelor acesteia, precum și pentru accesarea de fonduri europene și guvernamentale în acest scop;

b) stabilește criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;

c) calculează tariful de gestionare pentru suprafețele productive cinegetic din fondurile cinegetice atribuite direct, tarif ce constituie valoare de pornire a licitațiilor organizate în scopul atribuirii în gestiune a fondurilor cinegetice neatribuite direct;

d) stabilește tarifele minimale, pe specii, pentru practicarea vânătorii cu vânători cetățeni străini;

e) elaborează reglementările de organizare și practicare a vânătorii cu arme și capcane; Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 19/10/2020 prin Regulamentul privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii din 04.06.2008

f) stabilește și aprobă anual, până la data de 15 aprilie pentru specia căprior și până la 15 mai pentru celelalte specii admise la vânătoare, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cotele de recoltă pentru speciile din anexa nr. 1, care devin obligatoriu de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare; Puneri în aplicare (6)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 16/05/2017 prin Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 428/2017 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada de vânătoare mai 2017-14 mai 2018, din 12.05.2017

Pus în aplicare la data de 27/09/2019 prin Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020, din 13.05.2019


Pus în aplicare la data de 27/09/2019 prin Ordinul nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020

Pus în aplicare la data de 13/07/2020 prin Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru  unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021, din 13.07.2020


Pus în aplicare la data de 19/10/2020 prin Ordinul nr. 997/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada aprilie 2020-14 aprilie 2021

Pus în aplicare la data de 19/10/2020 prin Ordinul nr. 1400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021

f1) acordă nivel de intervenție și prevenție anual, pentru prevenirea pagubelor și accidentelor la speciile din anexa nr. 2; nivelul prevenției se aprobă până cel târziu pe data de 15 mai a fiecărui an.

g) propune, în situații justificate, modificarea perioadelor legale de vânătoare pentru unele specii de vânat;

h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română și de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului;

i) stabilește, împreună cu reprezentanții ministerelor de resort, măsurile necesare menținerii echilibrului ecologic și prevenirii pagubelor cauzate de vânat și prin vânătoare culturilor agricole, animalelor domestice și fondului forestier;

j) ține evidența și publică anual date referitoare la populația de faună cinegetică, starea de sănătate a acesteia, recoltele și trofeele de vânat;

k) colaborează cu Ministerul Educației și Cercetării Științifice în vederea stabilirii programelor de învățământ pentru instituțiile de învățământ care au ca discipline de studiu fauna cinegetică și vânătoarea și în vederea stabilirii programelor de cercetare științifică în domeniul cinegetic;

l) controlează activitatea cinegetică la toate nivelurile, din punctul de vedere al respectării prevederilor prezentei legi și a dispozițiilor contractelor de gestionare;

m) organizează direct și coordonează activitatea de combatere a braconajului;

n) organizează documentarea științifică în managementul cinegetic și stabilește sistemul informațional în domeniu;

o) stabilește criteriile pentru acordarea licenței de funcționare a gestionarilor fondurilor cinegetice și acordă sau retrage, după caz, această licență; Puneri în aplicare (2)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 19/10/2020 prin Ordinul nr. 1115/2015 pentru aprobarea Criteriilor de acordare a licenței pentru gestionarii fondurilor cinegetice

Pus în aplicare la data de 19/10/2020 prin Criteriile de acordare a licenței pentru gestionarii fondurilor cinegetice din 16.07.2015

p) atestă, împreună cu Ministerul Justiției, experții tehnici judiciari în vânătoare;

q) aprobă modelul permiselor și autorizațiilor de vânătoare și ține evidența persoanelor care au dobândit calitatea de vânător; Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 24/07/2015 prin Ordinul nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

ANEXA Nr. II

CONȚINUTUL ȘI MODELUL
permisului de vânătoare permanent
IMAGINE

– Format tip cartelă, tipărită pe o singură față, cu dimensiunile: 85,72 mm lungime; 54,03 mm lățime; 0,08 mm grosime; 3,18 mm raza de racordare a colțurilor

– Suportul este din ABS, inert UV, cu background ce conține mai multe culori, rezistent la contrafacere prin scanare, tipărire sau copiere.

– Conținutul: drapelul, denumirea statului; denumirea documentului; numele; prenumele; C.N.P.; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente; fotografia titularului

– Fondul față/verso este verde pal degrade – fountain fill de la verde la alb

– Caracteristicile literelor:

– > denumirea statului – Times New Roman 11, negru;

– > denumirea documentului – Times New Roman 10, negru;

– > numele; prenumele; C.N.P.; adresa titularului; emitent; data emiterii; seria/numărul; denumirea structurii emitente – Times New Roman 8 italic – bold;

– > datele variabile- Times New Roman 9, negru.

– Elemente de siguranță:

– foto 2 a titularului, inert UV, simetric foto 1, în partea dreaptă;

– numele emitentului, inert UV, poziționat sub foto 1 – Times New Roman 9.

– Fotografia: color, având dimensiunile de 30 x 22 mm, executată cu mijloace informatice direct pe suportul cărții de identitate

– Drapelul: realizat în culorile naționale, având dimensiunile de 50 x 5 mm și poziționarea la centru, în partea superioară a permisului de vânătoare permanent.

ANEXA Nr. III

CONȚINUTUL ȘI MODELUL
permisului de vânătoare temporar

GESTIONAR (personalizat)Seria . . . . . . Nr. . . . . .
PERMIS DE VÂNĂTOARE TEMPORAR
Valabil din . . . . . . . . . . până în . . . . . . . . .
Dl/Dna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , cetățean . . . . . . . . . . . . cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (țara, localitatea, strada etc.), posesor al actului de identitate seria/nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., emis la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , posesor al permisului/licenței de vânătoare seria/nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , este autorizat să practice vânătoarea în România, în condițiile legii, în perioada . . . . . . . . . . . . ., pe fondurile de vânătoare gestionate de unitatea noastră, pentru care vor fi eliberate autorizații de vânătoare.
La eliberarea prezentului permis au fost analizate următoarele documente depuse de solicitant în fotocopii: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data emiterii . . . . . . . . .Gestionar (conducător/împuternicit)
Numele și prenumele . . . . . . . . . . .
Semnătura . . . . . . . . . . . . . . .

r) emite și pune la dispoziția gestionarilor fondurilor cinegetice formularele autorizațiilor de vânătoare;

s) stabilește calibrele armelor de foc și categoriile de muniție, capcanele și rasele de câini care pot fi folosite la vânătoare în România; Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 19/10/2020 prin Ordinul nr. 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România

ș) stabilește, împreună cu Autoritatea Națională pentru Omologarea Armelor și Munițiilor, armele și categoriile de muniție care se pot folosi la vânătoare în România; Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 19/10/2020 prin Ordinul nr. 395/2018 pentru stabilirea caracteristicilor armelor de foc, a calibrelor acestora și a categoriilor de muniție care se pot folosi la vânătoare în România

t) inițiază acțiuni de popularizare a activității cinegetice și de educare a populației în domeniu;

ț) participă sau sprijină, după caz, programul colaborărilor internaționale în domeniul cinegetic;

u) înființează Comisia națională de evaluare a trofeelor de vânat, cu reprezentare în teritoriu;

v) stabilește modelul-cadru al contractului de gestionare și a actelor adiționale, prin negociere cu reprezentanții gestionarilor fondurilor cinegetice. Puneri în aplicare (2)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 22/02/2016 prin Ordinul nr. 222/2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare și pentru aprobarea modelelor de acte adiționale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare

Art. II. –

(1) Contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentului ordin se modifică prin încheierea de acte adiționale între structurile teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare și gestionarii fondurilor cinegetice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice care se încheie, în condițiile legii, după intrarea în vigoare a prezentului ordin, au forma și conținutul prevăzute de modelul-cadru aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, și perioadă de valabilitate de 16 ani.

ANEXA Nr. 1

Act adițional nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
la contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. . . . . . . . . . . denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . .,
înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Părțile în contract:

1. Administratorul*) – reprezentat prin:

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

domnul/doamna . . . . . . . . . ., inspector șef al Gărzii forestiere . . . . . . . . . .,

domnul/doamna . . . . . . . . . ., contabil șef al Gărzii forestiere . . . . . . . . . ., și

domnul/doamna . . . . . . . . . ., consilier juridic al Gărzii forestiere . . . . . . . . . .,

2. Gestionarul**) – reprezentat prin:

**) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

domnul/doamna . . . . . . . . . ., reprezentant al . . . . . . . . . ., în baza împuternicirii . . . . . . . . . .și

domnul (doamna) . . . . . . . . . ., contabil al . . . . . . . . . ., domnul . . . . . . . . . ., jurist,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere,

încheie prezentul act adițional.

Art. I. –

Contractul de gestionare nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. . . . . . . . . . . denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . ., se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, nota*) se modifică și va avea următorul cuprins:

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.”

2. La articolul 2, nota**) se modifică și va avea următorul cuprins:

**) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparține exclusiv gestionarului și nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a cazurilor prevăzute la art. 232, 233 și 241 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.”

4. La articolul 7, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

(4) Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu cel puțin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze corespunzător și care să aibă atribuții principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii și combaterii braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă și contract individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data încheierii prezentului contract.”

5. La articolul 7, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (6), în anii în care se constată fructificație abundentă la speciile forestiere sau cantități de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul cinegetic respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu reprezentanții administratorului, cantitățile de hrană pot fi diminuate cu maximum 50%, asigurându-se conform prevederilor alin. (7).”

6. La articolul 9, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) și (11), cu următorul cuprins:

(10) Scutirea de la plata tarifelor de gestionare prevăzute la art. 11 alin. (3) și art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(11) Încasarea sumelor cuvenite bugetului de stat reprezentând cotele din tariful de gestionare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin intermediul structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, care vor emite documente fiscale în acest scop.”

7. Articolul 11 se abrogă.

8. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

Art. 18. –

(1) Rezilierea de drept a contractului din inițiativa administratorului se realizează fără sesizarea instanței și fără punerea în întârziere, cu avizul autorității publice centrale în silvicultură, în următoarele cazuri:

a) gestionarul nu își îndeplinește obligația de plată a tarifului de gestionare conform legii și prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată și după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului pentru achitarea tarifului de gestionare sau a penalităților;

b) gestionarul nu și-a îndeplinit oricare dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18), (22) și (23);

c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcție de suprafața minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

d) scăderea nejustificată a populațiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% față de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% față de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamitățile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creșterea efectivelor de specii prădătoare, creșterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condițiilor de biotop;

e) gestionarului i se retrage ulterior licența,

f) săvârșirea de către aceeași persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe același fond cinegetic, a cel puțin două fapte de braconaj prevăzute și sancționate de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

g) gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract, prin încheierea de acte adiționale impuse de legislația în vigoare.

(2) Anularea/desființarea de drept a contractului de gestionare a faunei cinegetice din inițiativa administratorului se realizează în următoarele cazuri:

a) în situația în care, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru același fond cinegetic;

b) în situația în care, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, se constată că hotărârea de atribuire a dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat în baza unor documente întocmite cu încălcarea prevederilor legale;

c) în situația în care prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie se dispune anularea/desființarea hotărârilor de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic în cauză.”

Art. II. –

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în trei exemplare.

Administrator:
Garda forestieră . . . . . . . . . .,
Inspector-șef . . . . . . . . . .
Contabil-șef . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .
Gestionar:
. . . . . . . . . .
Conducătorul unității . . . . . . . . . .
Contabil . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Prezentul act adițional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât și la gestionar.

Pus în aplicare la data de 05/02/2018 prin Ordinul nr. 219/2008 pentru stabilirea modelului-cadru al contractelor de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor cinegetice și al actelor adiționale

Art. 2. –

(1) Contractul prevăzut la art. 1 și actele adiționale la acesta se încheie între autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, denumită în continuare administrator, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia, și gestionarii faunei cinegetice, așa cum sunt definiți de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Rezilierea contractelor încheiate potrivit prevederilor de la alin. (1) se realizează de către structurile teritoriale de specialitate ale administratorului, cu acordul administratorului, în condițiile legii și ale contractului de gestionare.

(3) Contractul prevăzut la art. 11 se încheie între administrator, prin structurile teritoriale de specialitate ale acestuia, și administratorul fondului forestier proprietate publică a statului.

(4) În cazul în care pentru majoritatea fondului forestier proprietate publică a statului din cuprinsul fondului cinegetic administratorul este, potrivit legii, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură «Marin Drăcea», contractul prevăzut la alin. (3) se încheie cu acesta. În toate celelalte cazuri contractul de gestionare temporară a faunei cinegetice se încheie cu Regia Națională a Pădurilor – Romsilva.

ANEXA Nr. 1

CONTRACT
nr. …../…..
de gestionare a faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. ….., denumit ………, din județul ………..

CAPITOLUL I Părțile contractante

Art. 1. –

…………………………………..*), cu sediul în ……………, str. …………. nr. …, județul …………., prin reprezentanții săi legali, având cod fiscal ……………….., denumită în continuare administrator; și

Art. 2. –

………………………….**), cu sediul în ………………., str. ………………………… nr. ………, contul nr. …………………., deschis la …………………………….., codul de identificare …………………….., prin reprezentanții săi legali ………………………, având funcția de ………………….., denumită în continuare gestionar,

în temeiul art. 9 și al art. 15 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare.

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

**) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Art. 3. –

(1) Administratorul atribuie, în condițiile stabilite prin prezentul contract, gestiunea faunei cinegetice din fondul cinegetic nr. …………….., denumit ………………………., situat în județul ……………………………, în suprafață de …………… ha, având limitele marcate și descrise în fișa fondului cinegetic anexată, aprobată prin Ordinul conducătorului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură nr. …………………../…………………., gestionarului, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.

(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparține exclusiv gestionarului și nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a cazurilor prevăzute la art. 232, 233 și 241 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Prezentul contract asigură gestionarului dreptul de a organiza și desfășura acțiuni de vânătoare, de a valorifica în fiecare an cotele de recoltă aprobate și de a folosi pentru vânătoare, în condițiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic, fără a fi necesare alte avize, acorduri sau autorizări.

Art. 4. –

(1) Suprafețele cuprinse în interiorul fondului cinegetic și structura acestora pe destinații, folosințe și proprietăți, precum și efectivele de faună cinegetică stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primăvara anului ……….. sunt cele pe care gestionarul le primește în folosință, odată cu preluarea fondului cinegetic, de la ……………………………… .

(2) Instalațiile, amenajările și construcțiile vânătorești pot fi preluate de la vechiul gestionar, contra cost, prin acordul părților, odată cu preluarea fondului cinegetic.

Art. 5. –

(1) Din cadrul suprafeței productive cinegetic se stabilește și se declară zonă de liniște a faunei cinegetice (minimum 10% din cea totală), în suprafață de ……….. ha, ale cărei limite sunt marcate pe schița fondului cinegetic.

(2) Suprafața prevăzută la alin. (1) trebuie să asigure condiții optime de existență pentru speciile principale de faună cinegetică din fondul cinegetic.

(3) Zona de liniște prevăzută la alin. (1) poate fi în suprafață compactă sau constituită în mai multe amplasamente.

(4) Constituirea zonei de liniște se realizează de către administrator împreună cu gestionarul, iar materializarea acesteia pe schița fondului cinegetic se va face de către gestionar, în termen de 60 de zile de la preluarea gestiunii faunei cinegetice.

(5) În cazul modificării condițiilor ecologice din cuprinsul fondului cinegetic sau a mișcărilor naturale de efective, la inițiativa administratorului sau la solicitarea gestionarului ori a administratorului/custodelui ariei naturale protejate, amplasamentul zonei de liniște se poate modifica cu acordul părților.

(6) Pentru fondurile cinegetice în care sunt constituite și arii naturale protejate, delimitarea zonei de liniște se realizează în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și cu consultarea administratorului sau a custodelui ariei naturale protejate.

CAPITOLUL III Obligațiile și responsabilitățile părților

Art. 6. –

Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1:

(1) Să asigure predarea fondului cinegetic de la vechiul gestionar noului gestionar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, conform fișei fondului actualizate în condițiile art. 4.

(2)

a) Să asigure, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (7) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în pădurile proprietate a statului, prin administratorul pădurilor proprietate publică a statului ………………, o suprafață de ………………..ha terenuri libere de vegetație forestieră, cu titlu de folosință gratuită pe durata derulării contractului.

c) Suprafața prevăzută la lit. a) se predă pe bază de protocol cu preluarea efectivă în teren în prezența reprezentantului administratorului.

(3) Să comunice gestionarului în timp util perioadele în care trebuie să organizeze acțiunile de evaluare a vânatului, să verifice prin sondaj modul cum acesta le efectuează și să dispună refacerea lucrărilor, atunci când constată nerespectarea reglementărilor în vigoare.

(4) Să stabilească, să aprobe și să comunice gestionarului, anual, cotele de recoltă aprobate pentru fiecare specie de faună de interes cinegetic.

(5) Să transmită gestionarului orice informații utile de care dispune, care nu se publică în Monitorul Oficial al României, referitoare la gestionarea faunei de interes cinegetic.

(6) Să actualizeze, împreună cu gestionarul fondului cinegetic, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situația proprietății funciare din cuprinsul fondului cinegetic.

(7) Să coordoneze acțiunile necesare ameliorării fondului genetic al populațiilor de vânat, refacerii bonității fondului cinegetic afectat de calamități naturale, atunci când acțiunile sunt finanțate de stat.

(8) Să organizeze direct și să coordoneze acțiunile de combatere a braconajului pe fondul cinegetic.

(9) Să controleze modul de gestionare a fondului cinegetic și să dispună prin documentul încheiat în urma controlului, acolo unde este cazul, termene și măsuri imediate de remediere a deficiențelor constatate, în scopul bunei gestionări a faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic.

(10) Să identifice, împreună cu gestionarul, măsuri specifice de gospodărire cinegetică (populări, repopulări, împrospătări de sânge, vânătoare rațională, combatere braconaj) pentru evitarea efectelor de consangvinizare și de degenerare a populațiilor de faună cinegetică și pentru creșterea efectivelor și menținerea acestora la nivelele optime stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.

Art. 7. –

Gestionarul:

(1) Să asigure, în termen de …… zile de la încheierea prezentului contract, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenței, preluarea pe bază de protocol, conform fișei fondului cinegetic completate potrivit art. 4, a efectivelor de faună cinegetică, a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor vânătorești și întreținerea acestora.

(2) Să asigure în termen de 30 de zile de la preluarea fondului cinegetic construcțiile, amenajările și instalațiile vânătorești conform necesarului stabilit și menționat în fișa fondului cinegetic anexată la contract. Până la aceeași dată se vor completa pe schița fondului cinegetic toate instalațiile vânătorești, care se vor numerota pe schiță și pe teren în scopul întreținerii și verificării lor în mod corespunzător.

(3) Să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea fondului cinegetic și a vânatului, la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă, comunicate de administrator.

(4) Să asigure paza faunei cinegetice din fondul cinegetic cu cel puțin un paznic de vânătoare pe care să îl doteze corespunzător și care să aibă atribuții principale în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii și combaterii braconajului cinegetic, angajat cu normă întreagă și contract individual de muncă, avizat în acest sens în termen de maximum 120 de zile de la data încheierii prezentului contract.

(5) Să folosească numai în scopul pentru care au fost destinate suprafețele din fondul forestier puse în mod gratuit la dispoziție.

(6) Să asigure în fiecare sezon de vânătoare, pentru perioada 1 noiembrie – 31 martie, pe bază de documente, conforme cu reglementările legale în domeniul financiar, înregistrate în contabilitate, următoarele cantități minime de hrană complementară, prin administrarea căreia să prevină producerea unor pierderi faunei de interes cinegetic, astfel:

a) furaje fibroase (fân, lucernă, frunzare și altele): câte 75 kg pentru fiecare exemplar de cerb comun sau cerb lopătar, câte 25 kg pentru fiecare căprior și câte 1,5 kg pentru fiecare iepure;

b) furaje concentrate (cereale, semințe, furaje combinate etc.): pentru fiecare exemplar de cerb comun și cerb lopătar câte 25 kg, pentru fiecare mistreț câte 60 kg și pentru fazan și potârniche câte 6 kg;

c) suculente (fructe proaspete sau conservate, sfeclă, napi, cartofi, gulii, morcovi etc.) în proporție de 30% din cantitățile de furaje concentrate prevăzute la lit. b), pentru speciile cerb comun, cerb lopătar și mistreț, cu posibilitatea compensării acestei cantități cu furaje concentrate.

(7) Cantitățile prevăzute la alin. (6) se asigură până la data de 31 octombrie în proporție de 50%.

(8) Prin excepție de la prevederile alin. (6), în anii în care se constată fructificație abundentă la speciile forestiere sau cantități de furaje fibroase, suculente sau verzi accesibile faunei cinegetice în fondul cinegetic respectiv, pe bază de documente încheiate în prealabil de gestionar împreună cu reprezentanții administratorului, cantitățile de hrană pot fi diminuate cu maximum 50%, asigurându-se conform prevederilor alin. (7).

(9) Cantitățile prevăzute la alin. (6) nu cuprind necesarul de hrană care trebuie administrată în teren, în scopul abaterii faunei cinegetice de la frecventarea culturilor agricole, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acestora în cazul producerii unor calamități naturale.

(10) Să asigure și să organizeze anual evaluarea efectivelor de faună cinegetică conform reglementărilor emise de administrator. În situația în care se constată inadvertențe în înscrisuri (fișe de observație, centralizatoare), precum și între înscrisuri și realitatea din teren, gestionarul este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză.

(11) Să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în conformitate cu legea și cu normele emise în acest scop.

(12) Să nu dăuneze, prin organizarea și practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului cinegetic, folosinței de bază a terenului și să suporte, în condițiile legii, toate pagubele produse față de terți din vina sa.

(13) Să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice și să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în acest sens.

(14) Să acționeze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea și combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acționează asupra faunei cinegetice.

(15) Să sesizeze imediat administratorul la apariția oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoștință: epizootii, calamități naturale, incendii, inundații etc.

(16) Să facă demersurile legale necesare pentru soluționarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite.

(17) Să completeze și să transmită la solicitarea administratorului, după două luni de la încheierea sezonului de vânătoare, evidențele statistice cu privire la fauna de interes cinegetic și fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în vigoare și de fișa fondului cinegetic.

(18) Să participe o dată la 2 ani sau ori de câte ori este solicitat, ca urmare a unor sesizări, prin personal specializat și împuternicit, la data și în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei de interes cinegetic de pe fondul cinegetic și să aplice, în termenele menționate în procesul-verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator potrivit legii și prezentului contract.

(19) Să rețină permisele de vânătoare ale posesorilor care au săvârșit pe acest fond cinegetic fapte constatate de personalul propriu și sancționate ca infracțiuni sau contravenții de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(20) Să rețină, în vederea confiscării, bunurile și mijloacele care au servit la săvârșirea faptelor constatate de personalul propriu și sancționate ca infracțiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și să le predea organelor de cercetare penală.

(21) Să ia măsurile prevăzute de lege împotriva persoanelor care încalcă prevederile actelor normative privind organizarea și practicarea vânătorii.

(23) Să implementeze, în termenele stabilite, măsurile de gospodărire identificate potrivit prevederilor art. 6 alin. (10).

(24) Să actualizeze, împreună cu administratorul, la solicitarea proprietarului, pe baza documentelor care dovedesc proprietatea, situația proprietății funciare din cuprinsul fondului cinegetic.

CAPITOLUL IV Termenele contractuale

Art. 8. –

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de . . . . . . . . . . ani, respectiv de la . . . . . . . . . . până la . . . . . . . . . ., inclusiv.

CAPITOLUL V Modalitățile de plată a sumelor datorate pentru folosirea fondului cinegetic

Art. 9. –

(1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de gestionare de……….. euro, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Plata tarifului stabilit la alin. (1), de către gestionar, se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) …………………….. proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice;

b) …………………. bugetului de stat, în contul nr. …………………. constituit la …………………………………… .

c) …………………. Fondului pentru mediu, în contul nr. …………. constituit la ……………………………………. .

(3) Plata sumei prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează potrivit prevederilor art. 15 alin. (4) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Plata directă în condițiile alin. (3) se face de gestionar, în temeiul facturilor emise de persoanele juridice sau pe baza dispoziției de plată către casieria gestionarului în cazul persoanelor fizice care fac dovada proprietății, la solicitarea acestora.

(5) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) lit. c) se realizează de către gestionar, la inițiativa acestuia, în condițiile legii.

(6) Tarifele unitare pe unitatea de suprafață (ha), corespunzătoare categoriilor de teren, au valori după cum urmează:

a) egale cu tarifele unitare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul fondurilor cinegetice atribuite direct;

b) egale cu produsul dintre tarifele unitare prevăzute în anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și coeficientul de multiplicare rezultat prin raportul dintre tariful de atribuire reieșit din licitația publică și tariful de pornire la licitație calculat în funcție de tarifele unitare din anexa nr. 3 la Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în cazul fondurilor cinegetice atribuite prin licitație publică.

(7) În cazul în care situația proprietății asupra terenurilor pe care s-a constituit fondul cinegetic se schimbă, gestionarul este obligat să recalculeze și să achite corespunzător sumele datorate fiecăruia dintre cei prevăzuți la alin. (2) lit. a).

(8) Plata tarifului prevăzut la alin. (1) se face în lei la cursul zilei în care se emite factura sau dispoziția de plată, în două tranșe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs și a doua până la data de 15 mai a anului următor.

(9) Tarifele prevăzute la alin. (1) se achită conform prevederilor legale.

(10) Scutirea de la plata tarifelor de gestionare prevăzute la art. 11 alin. (3) și art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

(11) Încasarea sumelor cuvenite bugetului de stat reprezentând cotele din tariful de gestionare prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin intermediul structurilor teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, care vor emite documente fiscale în acest scop.

Art. 10. –

Neplata sumelor înscrise în facturi și dispoziții de plată generează penalizări de 0,12%/zi de întârziere din suma neachitată, în situația în care gestionarul nu achită suma în termen de 30 de zile de la primirea facturilor sau a dispozițiilor de plată.

CAPITOLUL VI Alte clauze

Art. 13. –

În situația în care se constată că evaluarea efectivelor speciilor de faună cinegetică ce populează fondul cinegetic nu s-a efectuat conform instrucțiunilor în vigoare și nu mai este posibilă refacerea acesteia, administratorul nu aprobă cota de recoltă sau o anulează pe cea aprobată, pentru una sau mai multe specii de faună de interes cinegetic de pe acest fond cinegetic, după caz.

Art. 14. –

(1) În executarea prezentului contract, administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, cel puțin o dată la 2 ani sau ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul își îndeplinește obligațiile contractuale.

(2) Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele părți.

(3) Declararea, potrivit legii, a unor părți din acest fond cinegetic ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este permisă va produce efecte în momentul declarării.

CAPITOLUL VII Încetarea raporturilor contractuale

Art. 15. –

Prezentul contract își încetează aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8.

Art. 16. –

Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi solicitată oricând de către gestionar sau poate fi stabilită de către administrator, în condițiile prevăzute de art. 18.

Art. 17. –

(1) Raporturile contractuale, în condițiile art. 16, încetează din momentul în care fondul de vânătoare a fost contractat cu alt gestionar și predat în condițiile legii.

(2) Încetarea raporturilor contractuale nu exonerează gestionarul de răspundere față de administrator și de terți pentru perioada în care a fost parte în contract.

Art. 18. –

(1) Rezilierea de drept a contractului se realizează de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, fără sesizarea instanței și fără punerea în întârziere, în următoarele cazuri:

a) gestionarul nu își îndeplinește obligația de plată a tarifului de gestionare conform legii și prezentului contract, într-o perioadă de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenului de plată și după împlinirea unui termen de 10 zile lucrătoare de la primirea notificării din partea administratorului pentru achitarea tarifului de gestionare sau a penalităților;

b) gestionarul nu și-a îndeplinit oricare dintre obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin. (1), (2), (4), (6), (10), (16), (17), (18) și (23);

c) înscrierea de la data încheierii prezentului contract de membri vânători peste numărul maxim determinat în funcție de suprafața minimă prevăzută la art. 5 alin. (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

d) scăderea nejustificată a populațiilor de faună de interes cinegetic la care sunt stabilite efective optime cu mai mult de 20% față de momentul preluării gestiunii, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mici decât efectivele optime, sau cu mai mult de 10% față de efectivele optime, dacă efectivele preluate în gestiune au fost mai mari sau egale cu efectivele optime. Sunt considerate motive justificative următoarele: epizootiile declarate oficial, calamitățile declarate oficial, migrarea pe alte fonduri, creșterea efectivelor de specii prădătoare, creșterea efectivelor speciilor concurente, modificarea semnificativă a condițiilor de biotop;

e) gestionarului i se retrage ulterior licența;

f) săvârșirea de către aceeași persoană angajată a gestionarului, în decurs de 6 luni, pe același fond cinegetic, a cel puțin două fapte de braconaj prevăzute și sancționate de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

g) gestionarul refuză actualizarea prevederilor prezentului contract, prin încheierea de acte adiționale impuse de legislația în vigoare.

(2) Contractul încetează de drept, după notificarea în acest sens adresată gestionarului de către structura teritorială de specialitate a administratorului prevăzută la art. 1, cu acordul scris al administratorului, în următoarele cazuri:

a) în situația în care, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, administratorul este obligat să încheie cu un alt gestionar un contract de gestionare pentru același fond cinegetic;

b) în situația în care, prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie, se constată că hotărârea de atribuire a dreptului de gestionare sau încheierea contractului de gestionare s-a realizat în baza unor documente întocmite cu încălcarea prevederilor legale;

c) în situația în care prin hotărâre judecătorească definitivă și executorie se dispune anularea/desființarea hotărârilor de atribuire a dreptului de gestionare pentru fondul cinegetic în cauză.

(3) Eventuale sesizări privind calculul și plata tarifului de gestionare de către gestionarul faunei cinegetice proprietarilor terenurilor cuprinse în suprafața fondului cinegetic se verifică și se soluționează de către structura teritorială de specialitate a administratorului, iar eventualele litigii se soluționează de către instanța de judecată competentă teritorial.

(4) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) și g) se acordă un termen de 30 de zile pentru remedierea deficiențelor.

CAPITOLUL VIII Forța majoră

Art. 19. –

(1) Forța majoră este constatată de autoritatea competentă.

(2) Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinovăției acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor contractuale.

(3) Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei epizootii.

(4) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract care sunt afectate de evenimentul ce constituie forța majoră, pe toată perioada în care aceasta acționează.

(5) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(6) Partea contractantă care este afectată și/sau care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua toate măsurile care se impun și care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(7) Partea afectată de un asemenea eveniment are obligația să remită documentația care atestă apariția cazului de forță majoră în termen de cel mult 30 de zile de la apariție. Încetarea cazului de forță majoră se comunică în termen de 15 zile de la încetare.

CAPITOLUL IX Daune

Art. 20. –

Eventualele daune produse de către gestionar prin acțiunile pe care le întreprinde pe acest fond cinegetic faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, precum și unor terțe persoane se suportă de către acesta, potrivit legii.

Art. 21. –

Cheltuielile generate de refacerea potențialului cinegetic al acestui fond cinegetic la nivelul la care a fost preluat de către gestionar sunt suportate de către acesta, la rezilierea sau la încetarea contractului, numai în măsura în care se dovedește că a încălcat, cu vinovăție, clauzele contractuale.

CAPITOLUL X Litigii

Art. 22. –

Eventualele litigii între gestionar și administrator se soluționează de către instanțele judecătorești competente.

CAPITOLUL XI Dispoziții finale

Art. 23. –

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data predării gestiunii de către fostul gestionar, respectiv la data primirii acesteia de către actualul gestionar.

(2) Prezentul contract a fost încheiat astăzi, …………., în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru administrator și unul pentru gestionar.

ADMINISTRATORGESTIONAR
Reprezentanți legali:Reprezentanți legali:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(nume, prenume, funcția)(nume, prenume, funcția)

ANEXA Nr. 2

CONTRACT
nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . . de gestionare temporară a faunei cinegetice din Fondul cinegetic nr. . . . . . . . . . ., denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . .

CAPITOLUL I Părțile contractante

Art. 1. –

. . . . . . . . . . *) , cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., având codul fiscal . . . . . . . . . ., prin reprezentanții săi legali . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., și . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., denumit în continuare administrator,

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate ale acesteia.

Art. 2. –

. . . . . . . . . . **) , cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., județul . . . . . . . . . ., având contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., codul unic de identificare . . . . . . . . . ., prin reprezentanții săi legali . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., și . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . ., denumit/ă în continuare gestionar temporar,

**) Persoana juridică română care este administratorul fondului forestier proprietate publică a statului, în condițiile legii, și căreia i se atribuie în gestionare temporară fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

în temeiul art. 12 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare, cu modificările și completările ulterioare, încheie prezentul contract de gestionare temporară a faunei cinegetice.

CAPITOLUL II Obiectul contractului

Art. 3. –

(1) Administratorul încredințează, în condițiile stabilite prin prezentul contract, gestionarea temporară a faunei cinegetice din Fondul cinegetic nr. . . . . . . . . . ., denumit . . . . . . . . . ., situat în județul . . . . . . . . . ., în suprafață de . . . . . . . . . . ha, având limitele marcate și descrise în fișa fondului cinegetic anexată, aprobată prin Ordinul . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., gestionarului temporar, care se obligă să respecte toate clauzele înscrise în acesta.

(2) Dreptul de a gestiona fauna cinegetică de pe acest fond cinegetic aparține exclusiv gestionarului temporar și nu poate fi închiriat, cedat sau înstrăinat, în tot sau în parte.

(3) Prezentul contract asigură gestionarului temporar dreptul de a organiza și desfășura acțiuni de vânătoare pentru recoltarea probelor biologice solicitate de autoritatea sanitară veterinară, pentru recoltarea și valorificarea exemplarelor de vânat care produc pagube și a celor care fac obiectul selecției cinegetice și de a folosi pentru vânătoare, în condițiile legii, terenurile ce sunt cuprinse în fondul cinegetic.

Art. 4. –

(1) Suprafețele cuprinse în interiorul fondului cinegetic și structura acestora pe destinații, folosințe și proprietăți, precum și efectivele de faună cinegetică stabilite prin lucrarea de evaluare a acestora din primăvara anului . . . . . . . . . . sunt cele pe care gestionarul temporar le primește în gestiune, odată cu preluarea fondului cinegetic, de la . . . . . . . . . .

(2) Instalațiile, amenajările și construcțiile vânătorești pot fi preluate de gestionarul temporar de la fostul gestionar, prin acordul părților, odată cu preluarea fondului cinegetic.

Art. 5. –

(1) Zona de liniște a faunei cinegetice (minimum 10% din suprafață totală a fondului cinegetic), în suprafață de . . . . . . . . . . ha, este marcată pe schița fondului cinegetic.

(2) În suprafața prevăzută la alin. (1) recoltarea vânatului se poate face doar cu aprobarea prealabilă a administratorului.

CAPITOLUL III Obligațiile și responsabilitățile părților

Art. 6. –

Administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, are următoarele obligații și responsabilități:

a) să asigure predarea fondului cinegetic de la actualul gestionar către gestionarul temporar, pe baza procesului-verbal de predare-primire, conform fișei fondului actualizate în condițiile art. 4;

b) să comunice gestionarului temporar, în timp util, perioadele în care trebuie să organizeze acțiunile de evaluare a speciilor de faună cinegetică admise la vânătoare, să verifice, prin sondaj, modul cum acesta le efectuează și să dispună refacerea lucrărilor, atunci când constată nerespectarea reglementărilor în vigoare;

c) să stabilească, să aprobe și să comunice gestionarului temporar cotele de recoltă pentru fiecare specie de faună de interes cinegetic;

d) să transmită gestionarului temporar orice informații utile de care dispune, care nu se publică în Monitorul Oficial al României, referitoare la gestionarea faunei cinegetice;

e) să coordoneze acțiunile necesare ameliorării fondului genetic al populațiilor de vânat, refacerii bonității fondului cinegetic afectat de calamități naturale, atunci când acțiunile sunt finanțate de stat;

f) să controleze modul de gestionare a faunei cinegetice și să dispună prin documentul încheiat în urma controlului, acolo unde este cazul, termene și măsuri imediate de remediere a deficiențelor constatate, în scopul bunei gestionări a faunei cinegetice.

Art. 7. –

Gestionarul temporar are următoarele obligații și responsabilități:

a) să asigure, în termenul stabilit de administrator, prin personal de specialitate angajat potrivit criteriilor de acordare a licenței, preluarea pe bază de protocol, conform fișei fondului cinegetic completate potrivit art. 4, a efectivelor de faună cinegetică, a construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor vânătorești și întreținerea acestora;

b) să respecte toate reglementările legale referitoare la gestionarea faunei cinegetice și a vânatului, la autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii, la restrângerea sau extinderea perioadelor de vânătoare, la cotele anuale de recoltă, comunicate de administrator;

c) să asigure paza faunei cinegetice cu cel puțin o persoană care este angajată cu normă întreagă, pe care să o doteze corespunzător și care va avea atribuții în domeniul ocrotirii faunei de interes cinegetic, prevenirii și combaterii braconajului cinegetic, avizată în acest sens;

d) să administreze hrană în scopul îndepărtării faunei cinegetice de la culturile agricole frecventate, pentru prevenirea pagubelor sau pentru hrănirea acesteia în perioadele critice;

e) să organizeze evaluarea efectivelor de faună cinegetică admisă la vânătoare conform reglementărilor emise de administrator. În situația în care se constată inadvertențe în înscrisuri (fișe de observație, centralizatoare), precum și între înscrisuri și realitatea din teren, gestionarul temporar este obligat să efectueze, dacă este posibil, o nouă evaluare pentru speciile în cauză;

f) să organizeze practicarea vânătorii care are ca scop dobândirea vânatului, în limitele cotelor de recoltă aprobate, în conformitate cu legea și cu normele emise în acest scop, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (3);

g) să nu dăuneze, prin organizarea și practicarea vânătorii sau prin modul de gospodărire a fondului cinegetic, folosinței de bază a terenului și să suporte, în condițiile legii, toate pagubele produse față de terți din vina sa;

h) să ia măsurile privind sarcinile ce îi revin potrivit legii pentru prevenirea producerii de către fauna cinegetică a unor pagube culturilor agricole, silvice și/sau animalelor domestice și să suporte pagubele în cazul nerespectării prevederilor legale emise în acest sens;

i) să acționeze cu toate mijloacele de care dispune, inclusiv la solicitarea justificată a administratorului, pentru prevenirea și combaterea actelor de braconaj sau pentru diminuarea efectelor unor factori negativi care acționează asupra faunei cinegetice;

j) să sesizeze, imediat, administratorul la apariția oricărui factor dăunător faunei cinegetice despre care a luat cunoștință: epizootii, calamități naturale, incendii, inundații etc.;

k) să facă demersurile legale necesare pentru soluționarea de către organele în drept a cazurilor de braconaj descoperite;

l) să completeze și să transmită, la solicitarea administratorului, evidențe statistice cu privire la fauna de interes cinegetic și fondul cinegetic, prevăzute de actele normative în vigoare și de fișa fondului cinegetic;

m) să participe ori de câte ori este solicitat, prin personal specializat și împuternicit, la data și în locul stabilite de administrator, la controlul modului de gestionare a faunei cinegetice și să aplice, în termenele menționate în procesul- verbal de control, toate măsurile stabilite de administrator potrivit legii și prezentului contract;

n) să rețină permisele de vânătoare ale vânătorilor care au săvârșit pe acest fond cinegetic fapte constatate de personalul propriu și sancționate ca infracțiuni sau contravenții de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare;

o) să rețină, în vederea confiscării, bunurile și mijloacele care au servit la săvârșirea faptelor constatate de personalul propriu și sancționate ca infracțiuni prevăzute de Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, și să le predea organelor de cercetare penală;

p) să ia măsurile prevăzute de lege împotriva persoanelor care încalcă prevederile actelor normative privind organizarea și practicarea vânătorii.

CAPITOLUL IV Termenele contractuale

Art. 8. –

Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la atribuirea în gestiune a faunei cinegetice conform legii și predarea acesteia de către gestionarul temporar către noul gestionar.

CAPITOLUL V Modalitățile de plată a sumelor datorate pentru folosirea fondului cinegetic

Art. 9. –

Pentru gestionarea temporară a faunei cinegetice gestionarul temporar este scutit de plata tarifului de gestionare.

CAPITOLUL VI Alte clauze

Art. 10. –

În situația în care se constată că evaluarea efectivelor speciilor de faună cinegetică nu s-a efectuat conform instrucțiunilor în vigoare și nu mai este posibilă refacerea acesteia, administratorul nu aprobă cota de recoltă sau o anulează pe cea aprobată, pentru una sau mai multe specii de faună de interes cinegetic, după caz.

Art. 11. –

(1) În executarea prezentului contract administratorul, prin structura teritorială de specialitate prevăzută la art. 1, controlează, ori de câte ori este necesar, modul în care gestionarul temporar își îndeplinește obligațiile contractuale.

(2) Aspectele constatate cu ocazia controlului se vor consemna într-un document semnat de ambele părți.

(3) Declararea, potrivit legii, a unor părți din fondul cinegetic ca arii naturale protejate care nu se includ în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este permisă va produce efecte din momentul declarării.

CAPITOLUL VII Încetarea raporturilor contractuale

Art. 12. –

Prezentul contract își încetează aplicabilitatea, de drept, la expirarea termenului prevăzut la art. 8.

Art. 13. –

Încetarea raporturilor contractuale înainte de termenul prevăzut în contract poate fi stabilită de către administrator, în condițiile legii.

Art. 14. –

(1) Raporturile contractuale, în condițiile art. 12 și 13, încetează din momentul în care gestionarea faunei cinegetice a fost contractată cu alt gestionar și predată acestuia, în condițiile legii.

(2) Încetarea raporturilor contractuale nu exonerează gestionarul temporar de răspundere față de administrator și față de terți pentru perioada în care a fost parte în contract.

CAPITOLUL VIII Forța majoră

Art. 15. –

(1) Forța majoră este constatată de autoritatea competentă.

(2) Forța majoră este un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinovăției acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă îndeplinirea obligațiilor contractuale.

(3) Sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, precum și restricțiile stabilite, în condițiile legii, ca urmare a apariției unei epizootii.

(4) Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract care sunt afectate de evenimentul ce constituie forța majoră, pe toată perioada în care aceasta acționează.

(5) În perioada de acțiune a forței majore îndeplinirea obligațiilor și responsabilităților părților poate fi suspendată, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

(6) Partea contractantă care este afectată și/sau care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și de a lua toate măsurile care se impun și care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

(7) Partea afectată de un asemenea eveniment are obligația să transmită celeilalte părți documentația care atestă apariția cazului de forță majoră în termen de cel mult 30 de zile de la apariție. Încetarea acțiunii forței majore se comunică în termen de maximum 15 zile de la încetare.

CAPITOLUL IX Daune

Art. 16. –

Eventualele daune produse de către gestionarul temporar prin acțiunile pe care le întreprinde pe acest fond cinegetic faunei cinegetice, culturilor agricole, silvice și/sau animalelor domestice, precum și unor terțe persoane se suportă de către acesta, potrivit legii.

Art. 17. –

Cheltuielile generate de refacerea potențialului cinegetic al fondului cinegetic la nivelul la care a fost preluat de către gestionarul temporar sunt suportate de către acesta, la încetarea contractului, numai în măsura în care se dovedește că nu a respectat, cu vinovăție, clauzele contractuale.

CAPITOLUL X Litigii

Art. 18. –

Eventualele litigii între gestionarul temporar și administrator se soluționează de către instanțele judecătorești competente teritorial.

CAPITOLUL XI Dispoziții finale

Art. 19. –

(1) Prezentul contract intră în vigoare la data predării gestiunii de către fostul gestionar, respectiv la data primirii acesteia de către actualul gestionar temporar.

(2) Prezentul contract a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în 3 exemplare, dintre care două exemplare pentru administrator și unul pentru gestionar.

Administrator,
prin reprezentanții legali ai structurii teritoriale de specialitate a acestuia:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, funcția, semnătura, ștampila)
Gestionar temporar,
Reprezentanți legali:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
(numele și prenumele, funcția, semnătura ștampila)

w) stabilește modelul-cadru al acordului de colaborare între gestionarul fondului cinegetic și unitățile administrativ-teritoriale de pe raza fondului cinegetic. Acest acord-cadru conține în mod obligatoriu prevederi clare de colaborare și informare periodică a unităților administrativ-teritoriale de către gestionari cu privire la obligațiile ce îi revin privind evaluarea populațiilor din speciile de mamifere prevăzute în anexa nr. 2, realizarea cotei de recoltă, asigurarea hranei complementare, acțiunile de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenurilor agricole, precum și asupra situațiilor în care se pot produce pagube proprietarilor de terenuri agricole sau animale domestice.

(2) În cadrul administratorului funcționează un organ distinct, specializat în domeniul cinegetic.

(3) Pe lângă administrator funcționează Consiliul Național de Vânătoare, înființat prin ordin al conducătorului acestuia, compus din 3 reprezentanți ai administratorului, 3 reprezentanți ai asociațiilor de vânătoare proporțional cu suprafața fondurilor cinegetice gestionate și din câte un reprezentant al autorităților publice centrale care răspund de protecția mediului, justiție și poliție, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, al unităților de învățământ superior cu profil cinegetic, al instituțiilor de cercetare în domeniul cinegetic din România, al administratorului pădurilor proprietate publică a statului, al administratorilor pădurilor proprietate privată și al administratorilor pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale. Puneri în aplicare (2)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 24/08/2017 prin Ordinul nr. 1010/2017 privind înființarea Consiliului Național de Vânătoare

Pus în aplicare la data de 24/08/2017 prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Vânătoare din 01.08.2017

(4) Administratorul adoptă cu avizul Consiliului Național de Vânătoare orice alte măsuri necesare, în acord cu dispozițiile legale privind regimul cinegetic.

Art. 7. – Categoriile de gestionari care pot încheia contracte de gestionare a faunei cinegetice sunt următoarele:

a) organizațiile vânătorești;

b) administratorul pădurilor proprietate publică a statului;

c) administratorii pădurilor proprietate privată;

d) administratorii pădurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale;

e) instituțiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea științifică;

f) instituțiile de învățământ care au ca discipline de studiu vânatul și vânătoarea;

g) Regia Autonomă “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru fondul cinegetic Scroviștea din județul Ilfov.

Art. 8. – Aplicare.


Pus în aplicare la data de 09/10/2020 prin Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice din 18.10.2016

(1) Atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice se realizează de către administrator pe fonduri cinegetice, prin următoarele modalități și în următoarea ordine:

a) direct, în cazul gestionarilor consacrați;

b) direct, în cazul gestionarilor propuși de asociațiile proprietarilor de terenuri;

c) prin licitație publică, pentru fondurile cinegetice neatribuite în condițiile prevăzute la lit. a);

(2) Numărul fondurilor cinegetice rezultat se rotunjește în plus, dacă este cazul, până la nivel de număr întreg.

(3) Atribuirea dreptului de gestionare se realizează ori de câte ori este cazul, ca urmare a încetării contractelor de gestionare a fondurilor cinegetice din oricare motive.

(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), dreptul de gestionare a fondului cinegetic Scroviștea din județul Ilfov se atribuie direct Regiei Autonome “Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 9. – (1) La încredințarea gestiunii, administratorul încheie cu gestionarul un contract de gestionare pentru o perioadă de 16 ani.

(11) Prevederile alin. (1) se aplică și gestionarilor cu contracte de gestionare în derulare, cu acordul acestora.

(2) Gestionarul este obligat să plătească tariful de gestionare anual, în două tranșe egale, prima până la data de 30 noiembrie a anului în curs și a doua până la data de 15 mai a anului următor.

(3) Tariful de gestionare prevăzut la alin (2) nu este purtător de TVA și se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent – 14 mai anul viitor.

(4) Plata tarifului de gestionare pentru situațiile în care contractul de gestionare încetează în cursul sezonului de vânătoare se face proporțional cu numărul de zile calendaristice din sezonul de vânătoare în care fiecare gestionar are în gestiune fauna cinegetică, independent de nivelul realizării cotelor de recoltă, după cum urmează:

a) pentru perioada cuprinsă între începutul sezonului de vânătoare și data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză se achită de către gestionarul titular al contractului de gestionare care a încetat;

b) pentru perioada cuprinsă între data predării-preluării gestiunii faunei cinegetice din fondul cinegetic în cauză și sfârșitul sezonului de vânătoare se achită de către gestionarul titular al noului contract de gestionare.

(5) Gestionarii fondului cinegetic, cu excepția regiilor publice de stat care au în gestiune fonduri cinegetice, pot face, de comun acord, schimb de gestiuni ori cesionări de contracte de gestionare către alți gestionari licențiați, cu avizul administratorului fondului cinegetic național. Schimbul sau cesionarea se realizează cu păstrarea clauzelor cuprinse în contractele inițiale, modificându-se doar titularii de contracte prin acte adiționale încheiate între administrator și gestionarii în cauză. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 13/01/2020 prin Ordinul nr. 222/2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare și pentru aprobarea modelelor de acte adiționale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare

   Art. III. –   –

La contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în curs de derulare, al căror titular se modifică în urma aplicării prevederilor art. 9 alin. (5) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, sau în baza încheierilor/hotărârilor judecătorești de înființare prin desprindere sau divizare a gestionarilor, se încheie act adițional al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.

ANEXA Nr. 2

Act adițional nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
la contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. . . . . . . . . . . denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . ., înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Având în vedere Avizul administratorului nr. . . ./ . . . . . . . . . . (zi/lună/an) transmis prin adresa nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere,

se încheie prezentul act adițional.

Art. I. –

Gestionarul prevăzut la art. 2 din Contractul de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondului cinegetic nr. . . . . . . . . . . denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . ., înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . ., se modifică și se înlocuiește cu cel ale cărui date sunt prevăzute în continuare:

. . . . . . . . . ., (denumirea desfășurată), cu sediul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., contul nr. . . . . . . . . . ., deschis la . . . . . . . . . ., codul de identificare . . . . . . . . . ., prin reprezentanții săi legali . . . . . . . . . ., având funcția de . . . . . . . . . . .

Art. II. –

Contractul de gestionare nr. . . . . . . . . . . se realizează cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5) teza a doua din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu respectarea următoarelor obligații de către . . . . . . . . . .: (noul gestionar)

1. să preia de la fostul gestionar contractul de gestionare, precum și fișa fondului cinegetic completată la zi;

2. să preia în gestiune, de la fostul gestionar, fauna cinegetică din cuprinsul fondului cinegetic conform lucrărilor de evaluare a faunei întocmite de către . . . . . . . . . .;

3. să se substituie fostului gestionar pentru eventuale sume de bani neachitate de către acesta ce decurg din derularea contractului de gestionare până la data semnării prezentului act adițional;

4. să se substituie fostului gestionar în eventualele procese în instanțele de judecată aflate în curs de judecare la data semnării actului adițional care au rezultat din derularea contractului de gestionare în cauză.

Art. III. –

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în patru exemplare.

Administrator:
Garda forestieră
. . . . . . . . . .,
Inspector-șef . . . . . . . . . .
Contabil-șef . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .
Gestionar:
. . . . . . . . . .
Conducătorul unității . . . . . . . . . .
Contabil . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .
Fostul gestionar:
. . . . . . . . . .
Conducătorul unității . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Prezentul act adițional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât și la noul gestionar.

Art. 10. – În vederea creării și stabilirii dreptului de gestionare pentru fauna din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi, statul român, în calitate de proprietar de fond funciar, este reprezentat de administrator, astfel cum este definit la art. 1 lit. a).

Art. 11. – (1) Fiecare instituție de învățământ superior de stat care are ca disciplină de studiu vânatul și vânătoarea poate primi în gestionare, în scop exclusiv didactic, maximum două fonduri cinegetice din județul în care aceasta își are sediul sau din județele limitrofe.

(2) Instituțiile de învățământ superior de stat care au în programă, ca disciplină de studiu, cel puțin 2 ani, vânatul și vânătoarea au dreptul de a gestiona în scop didactic maximum 3 fonduri cinegetice din județul în care acestea își au sediul sau din județele limitrofe.

(3) Instituțiile de învățământ de stat care au dreptul de a gestiona fonduri cinegetice și instituțiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea științifică în domeniul cinegetic prevăzute la art. 7 lit. e) și f) beneficiază de scutire de tarif de gestionare pentru suprafețele de pădure proprietate publică a statului.

Art. 12. – (1) Atribuirea în gestiune se realizează în maximum 120 de zile de la data încetării din oricare cauză a contractului de gestionare anterior.

(2) Pe perioada de încetare a contractului de gestionare anterior, până la preluarea efectivă în gestiune de către noul gestionar, dar nu mai mult de 120 de zile, gestiunea fondului cinegetic se asigură de fostul gestionar.

(3) Pe durata prevăzută la alin. (2), drepturile și obligațiile gestionarului sunt cele prevăzute în contractul de gestionare anterior.

(4) Fondurile cinegetice pentru care din culpa câștigătorului licitației nu a fost încheiat contractul de gestionare în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestui drept se scot din nou la licitație, în termen de maximum 30 de zile. Licitația se repetă până se asigură atribuirea în gestiune, în condițiile art. 8.

(5) În situația în care, în timpul derulării unui contract de gestionare, pe suprafața unui fond cinegetic se extind zonele neproductive cinegetic sau se constituie arii naturale protejate în care vânătoarea este interzisă, contractul de gestionare încheiat inițial se modifică prin act adițional, până la începerea următorului sezon de vânătoare, dacă suprafața sa productivă cinegetic, pe care vânătoarea este admisă, are minimum jumătate din suprafața minimă prevăzută de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 22/02/2016 prin Ordinul nr. 222/2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare și pentru aprobarea modelelor de acte adiționale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare

Art. IV. –

La contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în curs de derulare, al căror tarif de gestionare se modifică în urma aplicării prevederilor art. 12 alin. (5) și art. 15 alin. (21) și (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se încheie act adițional al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

ANEXA Nr. 3

Act adițional nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
la contractul de gestionare a faunei din cuprinsul fondului cinegetic nr. . . . . . . . . . . denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . ., înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Părțile în contract:

1. Administratorul*) – reprezentat prin:

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

domnul/doamna . . . . . . . . . ., inspector-șef al Gărzii forestiere . . . . . . . . . .,

domnul/doamna . . . . . . . . . ., contabil-șef al Gărzii forestiere . . . . . . . . . ., și

domnul/doamna . . . . . . . . . ., consilier-juridic al Gărzii forestiere . . . . . . . . . .,

2. Gestionarul**) – reprezentat prin:

**) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

domnul/doamna . . . . . . . . . ., reprezentant al . . . . . . . . . ., în baza împuternicirii . . . . . . . . . ., și

domnul (doamna) . . . . . . . . . ., contabil al . . . . . . . . . .,

domnul . . . . . . . . . ., jurist,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere și ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ca urmare a modificării suprafeței productive cinegetic, așa cum este definită la art. 1 lit. y) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,

încheie prezentul act adițional.

Art. I. –

La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 9. –

(1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de gestionare de . . . . . . . . . . euro, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de gestionare.

(2) Plata de către gestionar a tarifului stabilit la alin. (1) se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) . . . . . . . . . . proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice;

b) . . . . . . . . . . bugetului de stat, în contul nr. . . . . . . . . . . constituit la . . . . . . . . . .;

c) . . . . . . . . . . Fondului pentru mediu, în contul nr. . . . . . . . . . . constituit la . . . . . . . . . . .”

Art. II. –

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în trei exemplare.

Administrator:
Garda forestieră . . . . . . . . . .,
Inspector-șef . . . . . . . . . .
Contabil-șef . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .
Gestionar:
. . . . . . . . . .
Conducătorul unității . . . . . . . . . .
Contabil . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Prezentul act adițional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât și la gestionar.

(6) În cazurile în care suprafața productivă cinegetic a fondului cinegetic rezultat în condițiile alin. (5) este mai mică decât jumătatea suprafeței productive minime prevăzute de prezenta lege pentru etajul altitudinal respectiv, fondul cinegetic se desființează, suprafața rezultată alipindu-se unuia sau mai multor fonduri cinegetice vecine, cu prioritate celor aparținând aceluiași gestionar, cu respectarea criteriilor de constituire a fondurilor cinegetice.

(7) Fondurile cinegetice rezultate în condițiile alin. (6) se scot la licitație dacă gestionarul acestora nu este de acord cu modificarea limitelor fondului de vânătoare pentru care are contract de gestionare și cu modificarea sumei de plată, în conformitate cu suprafața rezultată ca urmare a aplicării prevederilor alin. (6).

(8) Fauna cinegetică din fondurile cinegetice pentru care, din diverse motive, independente de voința administratorilor, nu se încheie contracte de gestionare înăuntrul perioadei prevăzute la alin. (1) se încredințează pentru gestionare administratorului pădurilor proprietate publică a statului, continuându-se procedura de scoatere la licitație.

(9) În perioada în care se gestionează fauna cinegetică în condițiile alin. (8), administratorul pădurilor proprietate publică a statului este scutit de la plata tarifului de gestionare, nu și de restul obligațiilor contractuale.

Art. 13. – (1) Pentru pagubele și/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 și 2, se acordă despăgubiri.

(2) Despăgubirile pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice și animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:

a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice și în intravilan – de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile pentru prevenirea pagubelor;

b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă – de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație.

(3) Pentru situațiile în care gestionarul și-a realizat cota de recoltă pe sezonul încheiat, a asigurat hrana complementară, apa, după caz, și a efectuat 3 acțiuni de îndepărtare a faunei cinegetice la solicitarea utilizatorului terenului agricol, iar proprietarul a recoltat cultura agricolă până pe 15 decembrie a anului în curs, cu excepția pachetelor de agromediu, despăgubirile pentru pagubele produse de exemplare din speciile de faună cinegetică cuprinse în anexa nr. 1 se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, prin structurile teritoriale de specialitate, din bugetul aprobat cu această destinație.

(4) Proprietarii de culturi agricole/silvice nu sunt obligați să asigure paza culturilor agricole/silvice și să amplaseze mijloace de îndepărtat exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic.

(5) Despăgubirile pentru pagubele și/sau daunele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, din bugetul aprobat cu această destinație. Dacă există un protocol interinstituțional cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, plata se poate face și prin intermediul consiliului județean.

(6) Gestionarii fondurilor cinegetice care intervin în baza derogării acordate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului în vederea relocării unui exemplar din speciile de faună cuprinse în anexa nr. 2 vor primi despăgubiri ce vor fi suportate de autoritatea publică centrală pentru protecția mediului. Dacă există un protocol interinstituțional cu autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, plata se poate face și prin intermediul consiliului județean. Modalitatea de calcul al despăgubirilor se va stabili prin hotărâre a Guvernului.

(7) Despăgubirile pentru pagubele produse în urma accidentelor de circulație în care sunt implicate exemplare din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexele nr. 1 și 2 se suportă de către administratorul drumului, dacă nu sunt montate indicatoare «atenție animale» sau de către conducătorul autovehiculului în cazul existenței acestui indicator.

(8) Constatarea pagubelor, evaluarea acestora și stabilirea răspunderii civile se realizează de către comisia de constatare în termen de maximum 72 de ore de la depunerea cererii scrise de către persoana păgubită la unitatea administrativ-teritorială pe teritoriul căreia s-au/s-a produs paguba și/sau dauna.

(9) Plățile despăgubirilor către beneficiari se fac în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării deciziei de plată de către conducătorul structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare sau ale autorității publice centrale pentru protecția mediului, în funcție de domeniul de competență. Decizia de plată se emite în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea pagubelor și/sau daunelor.

Art. 131. – (1) În cazul atacurilor exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2, soldate cu rănirea/decesul unei persoane fizice, se vor acorda victimei despăgubiri de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare și/sau de către autoritatea publică centrală care răspunde de mediu, care vor acoperi cheltuielile de spitalizare, cheltuielile de înmormântare, veniturile nete nerealizate în perioada în care victima a fost în incapacitate temporară de muncă, de la momentul producerii incidentului, precum și daune morale.

(2) Daunele morale prevăzute la alin. (1) vor fi proporționale cu zilele de inactivitate raportate la salariul în plată avut. În cazul în care victima nu este salariată se va acorda o sumă proporțională cu echivalentul salariului minim pe economie obținut de o persoană în activitate.

(3) În cazul decesului, se vor acorda sume compensatorii pentru familia victimei, reprezentând echivalentul unui salariu minim pe economie până la vârsta pensionării.

Art. 14. – (1) Gestionarul este obligat la repararea prejudiciului produs din culpa sa faunei cinegetice pe care o gestionează.

(2) Prejudiciul prevăzut la alin. (1) constă în scăderea nivelului numeric al faunei cinegetice față de efectivul optim și se calculează de experți tehnici judiciari în vânătoare, conform valorilor de despăgubiri prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

(3) Pagubele cauzate faunei cinegetice produse ca efect al încălcării condițiilor contractului de gestionare se constată de către o comisie formată din reprezentanți ai părților contractului împreună cu un expert tehnic judiciar în specialitatea vânătoare.

Art. 15. – Aplicare.


Pus în aplicare la data de 21/11/2007 prin Ordinul nr. 917/2007 pentru aprobarea modelului-cadru al actului adițional care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare aflate în derulare la data intrării în vigoare a Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

(1) În cazul fondurilor cinegetice pentru care s-au încheiat contracte de gestionare a faunei de interes cinegetic, gestionarul asigură plata tarifului de gestionare după cum urmează:

a) 72% din tarif, proprietarilor terenurilor;

b) 25% din tarif, bugetului de stat;

c) 3% din tarif, Fondului pentru mediu;

d) unitățile de învățământ de stat cu profil cinegetic și unitățile de cercetare științifică de stat cu profil cinegetic care gestionează fonduri cinegetice sunt scutite de la plata tarifului de gestionare pentru cotele de 25% și 3%.

(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. a) și b), precum și tariful de pornire la licitație pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitație publică, în condițiile art. 8 alin. (1) lit. c), se stabilesc potrivit modului de calcul prevăzut în anexa nr. 3.

(21) Pentru fondurile cinegetice pe suprafața cărora sunt constituite arii naturale protejate în care vânătoarea este interzisă prin lege, tariful de gestionare se calculează conform prevederilor alin. (2) numai pentru suprafața productivă cinegetic în care vânătoarea este admisă, potrivit legii. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 22/02/2016 prin Ordinul nr. 222/2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare și pentru aprobarea modelelor de acte adiționale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare

Art. IV. –

La contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în curs de derulare, al căror tarif de gestionare se modifică în urma aplicării prevederilor art. 12 alin. (5) și art. 15 alin. (21) și (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se încheie act adițional al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

ANEXA Nr. 3

Act adițional nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
la contractul de gestionare a faunei din cuprinsul fondului cinegetic nr. . . . . . . . . . . denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . ., înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Părțile în contract:

1. Administratorul*) – reprezentat prin:

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

domnul/doamna . . . . . . . . . ., inspector-șef al Gărzii forestiere . . . . . . . . . .,

domnul/doamna . . . . . . . . . ., contabil-șef al Gărzii forestiere . . . . . . . . . ., și

domnul/doamna . . . . . . . . . ., consilier-juridic al Gărzii forestiere . . . . . . . . . .,

2. Gestionarul**) – reprezentat prin:

**) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

domnul/doamna . . . . . . . . . ., reprezentant al . . . . . . . . . ., în baza împuternicirii . . . . . . . . . ., și

domnul (doamna) . . . . . . . . . ., contabil al . . . . . . . . . .,

domnul . . . . . . . . . ., jurist,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere și ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ca urmare a modificării suprafeței productive cinegetic, așa cum este definită la art. 1 lit. y) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,

încheie prezentul act adițional.

Art. I. –

La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 9. –

(1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de gestionare de . . . . . . . . . . euro, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de gestionare.

(2) Plata de către gestionar a tarifului stabilit la alin. (1) se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) . . . . . . . . . . proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice;

b) . . . . . . . . . . bugetului de stat, în contul nr. . . . . . . . . . . constituit la . . . . . . . . . .;

c) . . . . . . . . . . Fondului pentru mediu, în contul nr. . . . . . . . . . . constituit la . . . . . . . . . . .”

Art. II. –

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în trei exemplare.

Administrator:
Garda forestieră . . . . . . . . . .,
Inspector-șef . . . . . . . . . .
Contabil-șef . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .
Gestionar:
. . . . . . . . . .
Conducătorul unității . . . . . . . . . .
Contabil . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Prezentul act adițional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât și la gestionar.

(3) Dacă suprafața productivă din cuprinsul fondurilor cinegetice suferă modificări, tarifele de gestionare se actualizează prin acte adiționale până la data de 15 martie a sezonului de vânătoare în curs. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 22/02/2016 prin Ordinul nr. 222/2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 219/2008 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului de gestionare a faunei cinegetice de pe suprafața fondurilor de vânătoare și pentru aprobarea modelelor de acte adiționale care se încheie la contractele de gestionare a fondurilor cinegetice în curs de derulare

Art. IV. –

La contractele de gestionare a faunei cinegetice din cuprinsul fondurilor cinegetice aflate în curs de derulare, al căror tarif de gestionare se modifică în urma aplicării prevederilor art. 12 alin. (5) și art. 15 alin. (21) și (3) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, se încheie act adițional al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3.

ANEXA Nr. 3

Act adițional nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .
la contractul de gestionare a faunei din cuprinsul fondului cinegetic nr. . . . . . . . . . . denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . ., înregistrat cu nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .

Părțile în contract:

1. Administratorul*) – reprezentat prin:

*) Autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare prin structurile teritoriale de specialitate.

domnul/doamna . . . . . . . . . ., inspector-șef al Gărzii forestiere . . . . . . . . . .,

domnul/doamna . . . . . . . . . ., contabil-șef al Gărzii forestiere . . . . . . . . . ., și

domnul/doamna . . . . . . . . . ., consilier-juridic al Gărzii forestiere . . . . . . . . . .,

2. Gestionarul**) – reprezentat prin:

**) Persoana juridică română care a fost licențiată în condițiile legii și căreia i se atribuie în gestiune fauna de interes cinegetic din cuprinsul fondului cinegetic.

domnul/doamna . . . . . . . . . ., reprezentant al . . . . . . . . . ., în baza împuternicirii . . . . . . . . . ., și

domnul (doamna) . . . . . . . . . ., contabil al . . . . . . . . . .,

domnul . . . . . . . . . ., jurist,

în temeiul prevederilor Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor forestiere și ale Hotărârii Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor,

ca urmare a modificării suprafeței productive cinegetic, așa cum este definită la art. 1 lit. y) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare,

încheie prezentul act adițional.

Art. I. –

La articolul 9, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

Art. 9. –

(1) Pentru gestionarea faunei de interes cinegetic din fondul cinegetic gestionarul va plăti, anual, un tarif de gestionare de . . . . . . . . . . euro, determinat în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data încheierii contractului de gestionare.

(2) Plata de către gestionar a tarifului stabilit la alin. (1) se va face potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

a) . . . . . . . . . . proprietarilor terenurilor incluse în fondurile cinegetice;

b) . . . . . . . . . . bugetului de stat, în contul nr. . . . . . . . . . . constituit la . . . . . . . . . .;

c) . . . . . . . . . . Fondului pentru mediu, în contul nr. . . . . . . . . . . constituit la . . . . . . . . . . .”

Art. II. –

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi, . . . . . . . . . ., în trei exemplare.

Administrator:
Garda forestieră . . . . . . . . . .,
Inspector-șef . . . . . . . . . .
Contabil-șef . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .
Gestionar:
. . . . . . . . . .
Conducătorul unității . . . . . . . . . .
Contabil . . . . . . . . . .
Aviz juridic . . . . . . . . . .

NOTĂ:

Prezentul act adițional se înregistrează în ziua semnării atât la structura administratorului, cât și la gestionar.

(31) Neîncheierea actelor adiționale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor.

(4) Plata sumei datorate proprietarilor se realizează după cum urmează:

a) direct, proprietarilor persoane fizice sau persoane juridice care dețin în proprietate suprafețe de teren;

b) direct, la bugetul de stat pentru terenurile proprietate publică a statului;

c) direct, asociațiilor de proprietari constituite în scopul dobândirii dreptului de gestionare;

d) primăriilor, pe teritoriul administrativ-teritorial al cărora se găsesc terenurile, în cazul proprietăților persoanelor fizice sau persoanelor juridice mai mici de 50 ha.

(5) Plata se face de către gestionar, la solicitarea persoanelor fizice și/sau juridice care fac dovada proprietății terenurilor, în condițiile legii.

(6) Sumele datorate proprietarilor și administratorilor terenurilor proprietate publică a statului se stabilesc în funcție de:

a) categoria de folosință a terenului avut în proprietate sau în administrare;

b) ponderea suprafeței de teren avute în proprietate sau în administrare în suprafața totală a categoriei de folosință respective din fondul cinegetic;

c) valoarea corespunzătoare tarifului de gestionare pentru suprafața totală a categoriei de folosință respective din fondul cinegetic.

(7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligația să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetație forestieră la data intrării în vigoare a prezentei legi, necesare cultivării, recoltării, depozitării și distribuirii hranei complementare a vânatului, precum și amplasării construcțiilor și instalațiilor vânătorești, inclusiv a crescătoriilor de vânat existente la data precizată, destinate producerii de material biologic pentru popularea fondurilor cinegetice în suprafața de minimum:

a) 1,0 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte;

b) 2,0 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal;

c) 3,0 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie.

(71) Gestionarii au obligația de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) în prezența reprezentantului administratorului și de a le utiliza corespunzător destinației acestora.

(72) Gestionarii au obligația de a solicita în scris acordul proprietarilor și administratorilor terenurilor cuprinse în fondurile cinegetice, în vederea amplasării instalațiilor vânătorești temporare care nu afectează folosința de bază a terenurilor.

(73) Nerealizarea obligației prevăzute la alin. (7) atrage diminuarea sumelor datorate statului, pentru pădurile statului, proporțional cu procentul de nerealizare a obligației respective.

(8) Proprietarii și deținătorii de terenuri cu orice titlu, precum și executanții de lucrări de orice natură pe terenurile din fondurile cinegetice sunt obligați să ia măsurile prevăzute de lege pentru protecția faunei cinegetice și a mediului său de viață și răspund pentru pagubele pe care le produc acestora prin acțiuni ilicite săvârșite cu intenție sau din culpă.

CAPITOLUL III
Protecția faunei de interes cinegetic

Art. 16. – (1) În vederea creării bazei științifice pentru gestionarea durabilă a faunei de interes cinegetic se înființează, în cadrul institutului care realizează cercetarea științifică pentru silvicultură, o secție de cercetări cinegetice.

(2) În subordinea institutului prevăzut la alin. (1) funcționează câte un staționar în fiecare regiune de dezvoltare economică.

(3) Selecționarea temelor de cercetare și desfășurarea cercetărilor abordate în domeniul cinegetic se realizează prin colaborare cu administratorul, asociațiile, uniunile sau federațiile reprezentative la nivel național și internațional și gestionarii fondurilor cinegetice.

Art. 17. – (1) Gestionarii sunt obligați să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilității, pe baza studiilor de evaluare și a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.

(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor sedentare admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică, angajat al gestionarului fondurilor cinegetice, sub coordonarea autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.

(21) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 16 ani, de către personalul cu specializare cinegetică angajat al gestionarului, cu respectarea prevederilor contractelor de gestionare, și se supun aprobării administratorului, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi sau de la primirea în gestiune a fondurilor cinegetice.

(22) În situația fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.

(23) În ariile naturale protejate din cuprinsul fondurilor cinegetice în care vânătoarea este admisă, evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 și 2 se realizează cu anunțarea prealabilă a administratorilor sau custozilor acestor arii.

(3) Managementul populației faunei de interes cinegetic din suprafețele neincluse în fondurile cinegetice se face de către consiliile locale, pentru intravilanul localităților, în baza hotărârilor proprii, aprobate de agenția locală de protecție a mediului, respectiv de către administrațiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor științifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management și, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.

(4) Managementul populației faunei cinegetice din ariile naturale protejate în care vânătoarea este interzisă pe porțiuni din parcuri naționale, rezervații științifice, zone cu protecție strictă, zone cu protecție integrală și alte asemenea zone, incluse în fonduri cinegetice, se face de către administrațiile ariilor naturale protejate în cauză, conform instrucțiunilor tehnice în domeniu și prevederilor planului propriu de management aprobat, care exclude practicarea vânătorii.

Art. 18. – (1) Gestionarii sunt obligați să asigure protecția faunei cinegetice din fondurile cinegetice contractate cu personal cu atribuții specifice, pe fiecare fond cinegetic, care îndeplinește condițiile legii și ale reglementărilor administratorului.

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) este dotat cu uniformă și armament corespunzător.

Art. 19. – (1) În scopul conservării biodiversității, regimul juridic al vânării mamiferelor și păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege și de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

(2) Speciile de mamifere și păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă se supun derogărilor stabilite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare.

(21) Evaluarea populațiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar împreună cu structurile teritoriale ale autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, cu anunțarea prealabilă a reprezentanților administratorului faunei cinegetice și administratorilor sau custozilor ariilor naturale protejate, după caz.

(22) În activitatea de evaluare a populațiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 pot participa, după anunțarea cu minimum 30 de zile înainte și reprezentanții județeni ai autorității publice centrale care răspunde de agricultură, reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale pe raza cărora se află fondurile cinegetice și un reprezentant al proprietarilor de terenuri.

(3) Pisicile hoinare și câinii sălbăticiți sau hoinari găsiți pe suprafețele productive ale fondurilor cinegetice se capturează sau se împușcă fără restricții și fără obligarea la despăgubiri, iar fapta nu poate fi sancționată.

(4) Pisicile și câinii care sunt în situația prevăzută la alin. (3) se împușcă de către personalul de specialitate al gestionarului fondului cinegetic sau de vânători cu ocazia vânătorilor autorizate.

(5) Vânatul dobândit în condițiile alin. (1) și (2) în baza autorizației de vânătoare individuală se crotaliază înainte de părăsirea fondului cinegetic, conform normelor stabilite de administrator.

(6) Preluarea sau expedierea din țară a vânatului recoltat de vânătorii cetățeni străini sau a unor părți din acesta se face cu documente legale, după crotalierea individuală sau pe colete de către gestionari potrivit normelor emise de administrator.

Art. 20. – (1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului și cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de liniște a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protecție prin planurile de management cinegetic.

(2) Suprafața zonelor de liniște a faunei cinegetice însumează minimum 10% din suprafața totală a fiecărui fond cinegetic.

(3) Acolo unde există arii naturale protejate încadrate în alte categorii de management decât cele prevăzute la art. 1 lit. o) sau coridoare ecologice de migrație ori habitate naturale de interes comunitar, zonele de liniște se constituie integral sau parțial, după caz, în suprafața acestora.

Art. 21. – (1) Popularea cu exemplare din speciile de vânat inexistente în fondurile cinegetice din România se poate face numai dacă:

a) anterior acțiunii de populare au fost realizate experimente în România de către sau sub supravegherea unei instituții de cercetare ori de învățământ superior cu activitate cinegetică;

b) ulterior experimentelor au fost realizate studii de impact avizate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură și aprobate de autoritatea publică centrală care răspunde de protecția mediului.

(2) Popularea cu exemplare importate din speciile din fauna de interes cinegetic indigene se realizează pe baza aprobării date de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în baza certificării calității genetice a acestora, dată de o instituție științifică cu activitate cinegetică, cu acordul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.

(3) În funcție de rezultatul experimentelor și al studiilor de impact, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură face propuneri de completare a anexei nr. 1 sau 2, după caz, cu acordul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului.

Art. 22. – (1) Acțiunea de capturare a vânatului viu este admisă în cadrul cotei de recoltă aprobate, prin metode și mijloace reglementate care nu vatămă exemplarul/exemplarele, numai sub directa îndrumare a personalului de specialitate.

(2) Capturarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scop de cercetare științifică se poate face și în perioadele în care vânătoarea este interzisă, cu condiția eliberării exemplarului/exemplarelor capturat/capturate în teritoriul de unde a/au fost capturat/capturate și cu înștiințarea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului. În acest caz, numărul exemplarelor eliberate nu diminuează cota de recoltă.

(3) Exemplarele de vânat capturate accidental se preiau și se întrețin de gestionari, în scopul repopulării sau înmulțirii lor în captivitate.

Art. 23. – (1) În scopul gestionării durabile a faunei cinegetice, se interzic:

a) popularea fondurilor cinegetice cu exemplare bolnave, degenerate sau provenind din crescătoriile de vânat destinate altor scopuri;

b) lăsarea animalelor domestice libere sau pășunatul cu acestea în fondul forestier;

c) pășunatul animalelor domestice în terenul agricol între 6 decembrie și 24 aprilie, cu excepția cazurilor în care proprietarul animalelor domestice este proprietar sau deține cu orice titlu terenul agricol sau are acordul scris al deținătorului de teren agricol pe care se pășunează și care este înregistrat la unitatea administrativ-teritorială;

d) tulburarea liniștii faunei cinegetice în perioada de înmulțire și creștere a puilor;

e) înființarea, întreținerea sau recoltarea culturilor agricole, fără asigurarea protecției faunei de interes cinegetic;

f) deținerea neautorizată în captivitate a exemplarelor de faună cinegetică;

g) distrugerea sau degradarea instalațiilor vânătorești de orice fel ori a culturilor pentru vânat;

h) lăsarea liberă a câinilor de vânătoare sau a celor însoțitori de turme sau cirezi în fondurile cinegetice, altfel decât vaccinați sau dehelmintizați;

i) circulația în scop de agrement, cu mijloace auto în afara căilor de circulație publică în fondurile cinegetice, fără acordul gestionarului;

j) circulația persoanelor însoțite de câini fără a fi purtați în lesă, în afara căilor de circulație publice din fondurile cinegetice, cu excepția vânătorilor, polițiștilor, jandarmilor și îngrijitorilor de animale;

k) permiterea însoțirii turmelor și cirezilor cu un număr de maximum 300 de animale de către câini însoțitori al căror număr este mai mare de 6 în zona de munte, de 4 în zona de deal și de 3 în zona de câmpie. Pentru fiecare până la 100 de animale în plus numărul de câini se poate suplimenta cu câte un exemplar indiferent de zona altitudinală, dar nu mai mult de 10 câini în zona de munte, 7 câini în zona de deal și 5 câini în zona de câmpie; turmele și cirezile de animale mai pot fi însoțite de maximum 2 câini întorcători care au un semn distinctiv sub formă de crotaliu în ureche; paza stânelor se poate asigura cu un număr nelimitat de câini care vor fi ținuți în țarc;

l) hrănirea complementară a vânatului, cu încălcarea reglementărilor în vigoare;

m) mutarea de către persoane neautorizate a hranei destinate vânatului;

n) distrugerea sau sustragerea hranei destinate vânatului;

o) refuzul de a preda gestionarului exemplarele de faună cinegetică ținute în captivitate sau coarnele lepădate de cervide;

p) neanunțarea celei mai apropiate primării despre existența în fondurile cinegetice a unor cadavre de animale din speciile de faună de interes cinegetic;

q) naturalizarea exemplarelor de vânat sau prelucrarea celorlalte produse ale vânatului, altele decât carnea, în scop de comercializare sau ca prestare de servicii, fără ținerea evidenței potrivit modelului stabilit de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

r) depozitarea în teren sau utilizarea în combaterea dăunătorilor vegetali și animali ai culturilor agricole sau silvice a substanțelor chimice toxice pentru fauna cinegetică, fără luarea măsurilor de protecție a acesteia și respectarea normelor tehnice de utilizare a lor;

s) abandonarea câinilor și altor animalele domestice în fondurile cinegetice;

ș) lăsarea în libertate a animalelor domestice sau a metișilor acestora, în scopul sălbăticirii;

t) lăsarea în libertate în fondurile cinegetice a exemplarelor din specii de animale sălbatice care nu sunt incluse în anexa nr. 1 sau 2;

ț) producerea sau reproducerea, procurarea, deținerea, comercializarea și utilizarea, după caz, a capcanelor, arcurilor de vânătoare, păsărilor de pradă sau câinilor de vânătoare, fără respectarea reglementărilor administratorului;

u) nerespectarea prevederilor referitoare la vânătoare cuprinse în planurile de management și în regulamentele ariilor naturale protejate, altele decât cele aflate în categoriile pe suprafețele cărora nu se constituie fonduri cinegetice;

v) distrugerea materialelor de conștientizare privind fauna de interes cinegetic și vânătoarea, a indicatoarelor pentru orientarea în fondurile cinegetice;

w) deranjarea exemplarelor de faună de interes cinegetic în scopul fotografierii sau filmării, în afara traseelor turistice sau a căilor de comunicație.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), este permis doar pășunatul vitelor mari aparținând comunităților locale, în fondul forestier privat, dacă:

a) suprafețele pe care se pășunează sunt suprafețe în care arboretele rezultate prin regenerare naturală au vârsta mai mare de 15 ani sau sunt suprafețe pe care plantațiile realizate au starea de masiv încheiată și înălțime mai mare de 3 metri;

b) nu există pășune comunală.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (2), pășunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii și al gestionarului fondului cinegetic.

(4) Pentru asigurarea scopului prevăzut la alin. (1), gestionarii fondurilor cinegetice sunt obligați să predea exemplarele din speciile de faună cinegetică găsite, rănite sau bolnave în fondurile cinegetice pe care le gestionează, staționarului care funcționează în cadrul regiunii de dezvoltare economică.

(5) Pentru situațiile prevăzute la alin. (4), gestionarilor fondurilor cinegetice din care provin exemplarele predate la staționare nu li se reduc cotele de recoltă aprobate.

CAPITOLUL IV
Exercitarea vânătorii

Art. 24. – Speciile cinegetice se vânează în numărul, în locurile, prin metodele, în perioadele și cu mijloacele admise de lege, potrivit aprobării date de administrator, cu respectarea reglementărilor subsidiare, privind autorizarea, organizarea și practicarea vânătorii.

Art. 25. – Speciile de interes cinegetic sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2.

Art. 26. – (1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile cinegetice admise la vânătoare sunt precizate în anexa nr. 1.

(11) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordanță cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.

(12) Prin excepție de la prevederile alin. (11), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administrației Rezervației Biosferei “Delta Dunării” începe cu 15 zile mai târziu față de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B.

(2) În situații de excepție, motivate de menținerea biodiversității faunei sălbatice și de păstrarea echilibrului ecologic, administratorul, la propunerea autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului și autorității naționale sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobă prin ordin restrângerea sau extinderea perioadei de vânătoare la unele specii de interes cinegetic.

(3) În vederea prelevării de probe biologice necesare stabilirii statusului de sănătate a animalelor sălbatice, administratorul poate aproba, la solicitarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, cu avizul autorității publice centrale care răspunde de protecția mediului, recoltarea de către gestionarii fondurilor cinegetice a unor exemplare, în număr limitat, din speciile cuprinse în anexele nr. 1 și 2 în orice perioadă a anului.

(4) Prin excepție de la lit. A pct. 13 din anexa nr. 1, pentru specia mistreț (Sus scrofa) mascul, femelă și purcel, perioada de vânătoare se extinde pe tot parcursul anului, în limita cotelor de recoltă aprobate de îndată, din momentul confirmării oficiale a unui focar de pestă porcină africană pe suprafața unuia sau mai multor fonduri cinegetice până la dispariția pestei porcine de pe teritoriul României, oricând Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor consideră necesar în situația creșterii gradului de risc pentru pesta porcină africană. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 31/08/2018 prin Ordinul nr. 827/2018 privind aprobarea unor măsuri pentru combaterea pestei porcine africane

Art. 27. – Vânătoarea se exercită numai de către vânători, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) posedă permis de vânătoare eliberat în România sau permis ori licență valabilă în țara emitentă a permisului de vânătoare, în cazul vânătorilor cetățeni străini;

b) posedă autorizație individuală de vânătoare, eliberată pe numele său de gestionar, sau este înscris nominal de organizator în autorizațiile colective de vânătoare;

c) posedă permis de armă pentru folosirea armelor de vânătoare în România, în Europa sau în țara de origine, după caz, dacă practică vânătoarea cu armă;

d) posedă talon de asigurare pentru accidente și răspundere civilă, în legătură cu activitatea sa de vânător.

Art. 28. – Aplicare.


Pus în aplicare la data de 24/07/2015 prin Ordinul nr. 539/2009 pentru aprobarea regimului permiselor de vânătoare

   Art. 2.  –

(3) Valabilitatea permisului de vânătoare temporar este de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii acestuia.


Pus în aplicare la data de 10/02/2016 prin Regulamentul pentru obținerea permiselor de vânătoare din 25.08.2009

Pus în aplicare la data de 10/02/2016 prin Regulamentul pentru tipărirea, înserierea, gestionarea, eliberarea și anularea permiselor de vânătoare și pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz din 25.08.2009

(1) Permisele de vânătoare prevăzute la art. 27 pot fi:

a) permanente;

b) temporare.

(2) Permisele de vânătoare permanente se tipăresc și se înseriază de către autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare, eliberându-se prin asociațiile de vânătoare în limita locurilor vacante cetățenilor cu domiciliul sau rezidența în România.

(3) Condițiile pe care un solicitant trebuie să le îndeplinească, cumulativ, la data susținerii examenului, pentru a dobândi permis de vânătoare permanent sunt următoarele:

a) vârsta minimă de 18 ani;

b) să fi efectuat un an de stagiatură sub îndrumarea organizației vânătorești care gestionează cel puțin un fond cinegetic, la care solicită să fie înscris, cu excepția absolvenților de învățământ superior cu profil cinegetic;

c) să fi luat parte la minimum o instruire practică într-un poligon de tir privind portul și folosirea armelor și munițiilor de vânătoare;

d) să fi fost declarat admis la examenul organizat pentru obținerea permisului de vânătoare permanent, susținut în fața unei comisii, constituită din reprezentanți ai autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, ai asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional și ai instituțiilor de învățământ superior de stat;

e) în ultimii 5 ani să nu fi săvârșit fapte care sunt încadrate ca infracțiuni de prezenta lege;

f) să fie apt din punct de vedere fizic și psihologic, la data examenului, pentru a deține și folosi armă letală.

(4) Permisul de vânătoare temporar se eliberează de către gestionarii fondurilor cinegetice, la cererea cetățenilor străini și apatrizilor cu domiciliul în străinătate care în țara de domiciliu sunt vânători și dacă sunt veniți în România pentru acțiuni de vânătoare.

(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz și pentru obținerea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

(6) Examenul pentru obținerea calității de vânător se organizează pe județe, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.

(7) Prin excepție de la dispozițiile alin. (3) lit. b) sunt scutiți de stagiatură personalul tehnic de vânătoare și personalul de specialitate angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, precum și vânătorii cu domiciliul în străinătate și rezidența în România care dețin permis/licență de vânătoare valabil/valabilă în țările lor de origine.

Art. 29. – Cetățenii români cu domiciliul în străinătate care au calitatea de vânător în țara de domiciliu, atestată prin document specific țării respective, au dreptul de a practica vânătoarea în România dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 27 alin. (1) lit. b), c) și d).

Art. 30. – (1) Permisul de vânătoare eliberat în România se anulează dacă posesorul lui a săvârșit o faptă sancționată ca infracțiune de prezenta lege.

(2) Anularea permisului de vânătoare se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 301. – Dreptul de practicare a vânătorii se suspendă în următoarele situații:

a) permisul de armă de vânătoare a fost suspendat;

b) permisul de vânătoare a fost reținut.

Art. 302. – Procedurile privind anularea și suspendarea permiselor de vânătoare în condițiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

Art. 31. – (1) Autorizațiile de vânătoare sunt:

a) individuale;

b) colective.

(2) Autorizațiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise și înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului și reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în condițiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea și practicarea vânătorii.

(4) Autorizația de vânătoare eliberată de gestionar dă dreptul titularului acesteia de a vâna exemplarele pentru care a fost eliberată autorizația, pe terenurile incluse în fondul cinegetic respectiv, indiferent de categoria de proprietate și de proprietarul acestora.

Art. 32. – Prin excepție de la prevederile art. 27, pot exercita vânătoarea numai pe bază de autorizații de vânătoare eliberate de gestionar, cu ordin de serviciu și cu asigurare împotriva accidentelor și răspundere civilă, următoarele categorii de persoane:

a) studenții instituțiilor de învățământ licențiate ca gestionari, în care se studiază ca disciplină vânatul și vânătoarea, pe fondurile cinegetice gestionate în acest scop;

b) personalul tehnic de vânătoare, angajat al gestionarilor fondurilor de vânătoare, dar numai în limita atribuțiilor de serviciu pe fondurile de vânătoare ale gestionarului.

Art. 33. – (1) Vânătoarea se practică cu:

a) arme de foc de vânătoare;

b) capcane autorizate.

(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 24/07/2015 prin Ordinul nr. 44/2013 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice ale curselor și capcanelor care se folosesc în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic

(3) Desfășurarea acțiunilor de vânătoare practicată cu mijloacele prevăzute la alin. (1) se poate face și folosind câini din rasele admise la vânătoare conform reglementărilor aprobate de administrator.

Art. 34. – Aplicare.


Pus în aplicare la data de 04/05/2020 prin Ordinul nr. 997/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada aprilie 2020-14 aprilie 2021

   Art. 6. –   –

Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care cota de recoltă la specia căprior a fost realizată și/sau nu este perioadă de vânătoare, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, suplimentarea cotei de recoltă și/sau recoltarea în perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 14 aprilie 2021, la propunerea conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorității publice centrale care răspunde de vânătoare care verifică în acest scop solicitările primite.

(1) În interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, aeroporturi, gări, unități militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor și a câinilor hoinari se realizează în condițiile prezentei legi și ale cotelor de recoltă sau ale derogărilor aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administrației suprafeței împrejmuite, după caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de teren. Puneri în aplicare (4)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 13/01/2020 prin Ordinul nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020

Pus în aplicare la data de 13/01/2020 prin Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului apelor și pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020, din 13.05.2019


Pus în aplicare la data de 13/07/2020 prin Anexele nr. 1-7 la Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru  unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021, din 13.07.2020

Pus în aplicare la data de 19/10/2020 prin Ordinul nr. 1400/2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021

(2) Exemplarele de vânat dobândite în condițiile alin. (1) aparțin gestionarului.

Art. 35. – (1) Vânătoarea în ariile naturale protejate în care vânătoarea este admisă, incluse în fondurile cinegetice, se realizează cu respectarea condițiilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale respective, aprobate în condițiile legii.

(2) Vânătoarea în zonele tampon, admise la vânătoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practică doar la speciile care nu fac obiectul protecției în aria naturală respectivă.

(3) Vânătoarea în zonele de dezvoltare durabilă din cadrul rezervațiilor biosferei este permisă numai membrilor asociațiilor locale de vânători.

(4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distanțe mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă.

Art. 36. – Exemplarele din speciile admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate și în afara perioadei legale de vânătoare, în condițiile aprobării administratorului.

Art. 37. – Pentru acțiunile care se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizații de vânătoare, în condițiile aprobării emise de administrator.

Art. 38. – (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) și ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise următoarele:

a) transportul, de către vânători, a speciilor cinegetice admise la vânătoare sau a unor părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat, dacă au fost dobândite prin acțiuni legale de vânătoare;

b) deținerea, transportul și comercializarea, de către persoane juridice autorizate, a speciilor cinegetice admise la vânătoare, în stare vie ori moartă sau a oricăror părți ori produse provenite de la acestea, ușor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale;

c) comercializarea, deținerea și/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D și 5E la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonanțe de urgență.

(2) Transportul, comercializarea, naturalizarea și orice operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condițiilor legii, sunt interzise.

Art. 39. – Fără a se aduce atingere prevederilor art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, sunt interzise și următoarele:

a) depășirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;

b) depășirea numărului de piese aprobate pentru recoltă/vânător/zi de vânătoare;

c) furnizarea de către gestionar de informații eronate referitoare la nivelul populației speciilor de faună de interes cinegetic, estimate la nivelul fondului cinegetic;

d) nerealizarea cotei de recoltă pe gestionar pentru vânatul sedentar ori depășirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;

e) vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, și în afara căilor de comunicație;

g) accesul cu arma de vânătoare, altfel decât purtată în toc, în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, fără autorizarea necesară;

h) utilizarea stegulețelor și gardurilor pentru dirijarea exemplarelor din speciile de interes cinegetic, precum și a detectoarelor de animale;

i) vânarea cerbilor, căpriorilor, caprelor negre, muflonilor, mistreților și urșilor prin utilizarea altor cartușe decât a celor cu proiectile unice, ale căror caracteristici sunt prevăzute prin reglementările tehnice emise de administrator;

j) vânarea iepurilor, fazanilor sau potârnichilor la hrănitori ori de la apusul până la răsăritul soarelui;

k) vânarea cerbilor, căpriorilor și caprelor negre la hrănitori, la sărării, la goană sau cu câini gonitori;

l) vânarea urșilor la nadă sau la bârlog;

m) distribuirea de hrană complementară sub formă de deșeuri de origine animală și produse zaharoase de sinteză, în perioada 1 martie-30 noiembrie, în fondurile cinegetice în care sunt prezenți urși;

n) vânarea păsărilor de baltă în apropierea gurilor de apă pe timp de îngheț, dacă suprafața liberă a apei nesituată la gura de apă este înghețată mai mult de 70%;

o) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

p) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată acțiunea de vânătoare;

q) utilizarea odorivectorilor, exceptând cercetarea științifică, caz în care administratorul aprobă utilizarea lor, în condițiile stipulate distinct în autorizația dată;

r) comercializarea de către persoane fizice a vânatului, a cărnii de vânat, a diferitelor produse de vânat sau a trofeelor de vânat;

s) fabricarea, comercializarea, deținerea sau utilizarea alicelor cu diametrul mai mare de 5 mm;

ș) vânătoarea în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fondurile cinegetice, precum și vânătoarea în crescătorii de vânat;

t) vânătoarea în rezervațiile naturale a speciilor care fac obiectul protecției stricte în aria naturală protejată;

ț) vânătoarea în ariile naturale protejate incluse în fondurile cinegetice practicată fără respectarea condițiilor prevăzute în planurile de management ale ariilor naturale respective aprobate în condițiile legii;

u) accesul în fondurile cinegetice sau utilizarea la vânătoare a armelor și muniției neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;

v) părăsirea fondului cinegetic fără ca vânatul recoltat să fie crotaliat în condițiile art. 19 alin. (5), iar numărul crotaliei să fie trecut în autorizația de vânătoare;

w) stânjenirea voită ori împiedicarea practicării vânătorii;

x) completarea necorespunzătoare a autorizațiilor de vânătoare în privința participanților la vânătoare și a numărului de exemplare de vânat recoltate;

y) nereturnarea în termen a autorizațiilor de vânătoare de către titularii acestora;

z) accesul cu arma de vânătoare neintrodusă în toc în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”;

aa) vânătoarea pe suprafețele din perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan altfel decât în condițiile art. 34, în parcuri naționale și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”;

ab) accesul neautorizat cu arma de vânătoare neintrodusă în toc pe orice fond cinegetic;

ac) utilizarea ca atrape a animalelor vii orbite sau mutilate, a chemătorilor electronice, a înregistratoarelor de sunete și a oglinzilor apelante;

ad) utilizarea, pentru tirul pe timp de noapte, a dispozitivelor de ochire care funcționează pe principiul laser, a sistemelor de ochire pe timp de noapte cuprinzând convertizoare sau amplificatoare electronice de lumină reziduală, a dispozitivelor de vedere în infraroșu și a dispozitivelor cu termoviziune, cu excepția utilizării dispozitivelor de iluminare a țintelor pentru vânarea speciilor mistreț, șacal și vulpe, cu derogare de la autoritatea publică centrală care răspunde de mediu.

ae) urmărirea sau hăituirea exemplarelor din fauna cinegetică cu ambarcațiuni cu motor a căror viteză de deplasare este mai mare de 5 km/oră, precum și exercitarea vânătorii din autoturisme;

af) gazarea și afumarea vizuinelor fără aprobarea administratorului;

ag) părăsirea teritoriului României cu vânat fără documente de proveniență și fără a fi crotaliat conform reglementărilor administratorilor;

ah) vânarea mamiferelor și păsărilor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

ai) nerespectarea, de către gestionar, a reglementărilor privind evaluarea trofeelor de vânat, aprobate prin ordin al administratorului;

aj) neprezentarea documentelor prevăzute de legislația în vigoare pentru practicarea vânătorii, de către participanții la acțiunea de vânătoare la solicitarea organelor de control.

(2) Nu constituie acțiune de împiedicare a practicării vânătorii competițiile sportive avizate de federațiile sportive naționale de resort și de proprietarii terenurilor, dacă gestionarul fondului cinegetic își dă acceptul cu minimum 30 de zile înainte de data organizării acestor competiții.

Art. 391. – (1) Prin excepție de la prevederile art. 39 lit. g), ș), ț), z) și aa), în interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”, în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute în anexele nr. 1 și 2, a câinilor și a pisicilor fără stăpân se realizează, pe bază de contract de prestări servicii, în condițiile legii, cu acordul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, la solicitarea administrației ariei naturale protejate, avizată de consiliul științific al acesteia, de către:

a) gestionarul fondului cinegetic cel mai apropiat, în parcuri naționale și în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”;

b) gestionarul fondului cinegetic respectiv, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice.

(2) Exemplarele recoltate în condițiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii.

Art. 40. – (1) Vânatul sau exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic dobândite în condițiile prezentei legi se valorifică, după caz, de gestionar, consiliul local sau administrația ariei naturale protejate.

(2) Sumele rezultate din valorificarea prevăzută la alin. (1) de către consiliile locale sau de către administrațiile ariilor protejate se fac venit la bugetul de stat.

(3) Vânatul rezultat în urma unor acțiuni ilegale aparține, după caz:

a) gestionarului, dacă acestea sunt găsite pe fonduri cinegetice și se încadrează în cota de recoltă aprobată;

b) statului, dacă acestea sunt găsite pe suprafețe situate în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilanul localităților sau în arii protejate, neincluse în fondurile cinegetice, sau dacă cota de recoltă a fost realizată pentru cele din fondurile cinegetice.

(4) Exemplarele care se regăsesc în situația prevăzută la alin. (3) lit. a) diminuează cota de recoltă în mod corespunzător.

(5) Coarnele lepădate de cervide, găsite pe fondurile cinegetice, aparțin gestionarilor.

CAPITOLUL V
Răspunderi și sancțiuni

Art. 41. – Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea contravențională, civilă sau penală, după caz.

Art. 42. – (1) Constituie infracțiune de braconaj și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, următoarele fapte:

a) vânătoarea practicată de persoane care nu posedă permis de vânătoare, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 32;

b) vânătoarea fără respectarea condițiilor înscrise în autorizația de vânătoare;

c) tentativa de a practica sau practicarea vânătorii fără a fi înscris în autorizația de vânătoare individuală sau colectivă eliberată în condițiile legii de gestionar, pentru fondul cinegetic respectiv;

d) practicarea vânătorii cu lațuri, ogari sau metiși de ogari;

e) emiterea de autorizații de vânătoare prin care se depășesc cotele de recoltă și cifrele de intervenție aprobate pentru fiecare gestionar;

f) vânarea speciilor de vânat strict protejate în alte condiții decât cele legale;

g) vânătoarea în Rezervația Biosferei “Delta Dunării”, în parcuri naționale, în rezervații științifice, în zonele cu protecție strictă sau în zonele de protecție integrală din celelalte arii naturale protejate, altfel decât în condițiile art. 391;

h) vânătoarea în perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, altfel decât în condițiile art. 34;

i) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protecție specială avifaunistică în care vânătoarea este interzisă și a speciilor care fac obiectul protecției în ariile speciale de conservare cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, din planurile de management ale ariilor protejate;

j) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic aparținând altui gestionar, fără acordul acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neînchisă în toc și în afara căilor de comunicație;

k) vânătoarea pe alt fond cinegetic decât cel pe care vânătorul este autorizat să vâneze;

l) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 și prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;

m) vânătoarea la lumina farurilor sau a dispozitivelor de iluminare, cu excepția situațiilor de urgență stabilite prin derogări acordate de autoritatea publică centrală care răspunde de mediu pentru recoltarea exemplarelor din specia mistreț în vederea prevenirii pagubelor sau pentru combaterea epizootiilor, și vânătoarea prin folosirea dispozitivelor prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. ad);

n) vânarea mamiferelor și păsărilor cu mijloace neautorizate;

o) utilizarea, indiferent de scop, a substanțelor chimice care provoacă intoxicarea, sterilitatea sau moartea exemplarelor de faună cinegetică, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 1 lit. ad);

p) vânarea urșilor la nadă sau la bârlog;

q) accesul în fondurile cinegetice sau practicarea vânătorii cu capcane neautorizate, păsări de pradă și arcuri;

r) accesul în fondurile cinegetice sau vânătoarea cu arbalete, arme la care percuția cartușului se realizează pe ramă ori cu alte arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;

s) practicarea vânătorii cu armă altfel decât ținută în mână.

(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se pedepsesc cu închisoare de la un an la 5 ani, dacă au fost săvârșite:

a) de o persoană cu atribuții de serviciu în domeniul vânătorii, precum și de reprezentanții persoanelor juridice care au în obiectul de activitate ocrotirea vânatului sau vânătoarea;

b) recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică strict protejate de pe suprafețele din intravilan, din zona strict protejată și din zona-tampon din cuprinsul Rezervației Biosferei “Delta Dunării”, altfel decât în condițiile derogărilor stabilite conform legii;

c) vânătoarea pe timp de noapte, cu excepția speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea și practicarea vânătorii.

Art. 43. – (1) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f1) și art. 39 alin. (1) lit. g) și z).

(2) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă nerespectarea prevederilor art. 39 lit. ș).

Art. 431. – Faptele prevăzute la art. 42 se cercetează, se judecă și se sancționează în regim de urgență, prin excepție de la prevederile art. 293 din Codul de procedură penală, în conformitate cu prevederile speciale prevăzute în acesta.

Art. 44. – Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă:

a) scoaterea din țară a trofeelor de vânat cu valoare de patrimoniu național, fără respectarea reglementărilor emise de administrator;

b) vânarea speciilor de vânat cuprinse în anexa nr. 2 în alte condiții decât cele ale derogărilor;

c) vânarea puilor nezburători ai păsărilor de interes cinegetic;

d) transportul vânatului dobândit în condițiile art. 42 sau găsit împușcat ori tranșat în teren, comercializarea, naturalizarea și orice operațiuni privind vânatul sau părți ori produse ușor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea condițiilor legii;

e) eliberarea, însușirea și folosirea permiselor de vânătoare în alte condiții decât cele prevăzute la art. 2729 și 31;

f) eliberarea de autorizații pentru vânătoare în perimetrul construit sau împrejmuit din intravilan și în ariile naturale protejate sau în porțiunile din acestea în care vânătoarea este interzisă, fără aprobarea administratorilor acestora;

g) împiedicarea, prin exercitarea de acte de violență, a desfășurării activităților de vânătoare în condițiile art. 4 alin. (2);

h) vânătoarea practicată fără poliță de asigurare pentru accidente și răspundere civilă în legătură cu calitatea de vânător.

Art. 441. – Complicitatea la acțiunile prevăzute la art. 4244 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.

Art. 45. – Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protecție strictă, a zonelor de protecție integrală și a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infracțiune și se pedepsește cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

Art. 451. – Constatarea faptelor ce constituie infracțiune potrivit art. 4244 se face de către organele de urmărire penală cu atribuții în acest sens, de jandarmi, de personalul salariat cu atribuții în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic național și al gestionarilor fondurilor cinegetice, precum și de alte persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.

Art. 46. – (1) Bunurile care au servit la săvârșirea infracțiunilor prevăzute la art. 4244, inclusiv mijloacele de transport, se confiscă.

(2) Trofeele de vânat și vânatul care fac obiectul infracțiunilor prevăzute la art. 4244 se confiscă.

(3) Bunurile prevăzute la alin. (1) și (2) se rețin de către agentul constatator și se predau organelor de urmărire penală.

Art. 461. – Faptele prevăzute la art. 4245 prezintă gradul de pericol social al unei infracțiuni, indiferent de modul și de mijloacele de săvârșire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum și de persoana și de conduita făptuitorului.

Art. 47. – Permisul de vânătoare al celui care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la art. 42 și 43 se retrage și se anulează, în condițiile legii.

Art. 48. – (1) Constituie contravenții următoarele fapte și se sancționează după cum urmează:

a) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. h), m), n), ț) și u) și la art. 39 lit. b), d), q), x), y), ai) și aj), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;

b) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c), d), j), k), l), q) și w), precum și la art. 39 lit. h), k), n) și r), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

c) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), i), p), o), s), ș) și v) și la art. 39 lit. i), j), s), t), ț), w), ab), ae) și ah), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

c1) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 13 alin. (5) și (6), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, cu excepția pagubelor produse de speciile prevăzute în anexa nr. 2;

d) încălcarea dispozițiilor prevăzute la art. 17 alin. (1), (2), (21), (22), (23), (3) și (4), art. 18 alin. (1) și (2), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. r) și t), art. 35 alin. (4) și la art. 39 lit. c), m), p), v), ac), af) și ag), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

e) accesul în fondurile cinegetice cu lațuri, ogari sau metiși de ogari, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei.

(2) În toate cazurile, permisul de vânătoare al celui care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (1) va fi reținut de către agentul constatator și va fi transmis imediat unității care l-a emis.

Art. 49. – Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 48 se fac de către personalul salariat cu atribuții în domeniul cinegetic din cadrul administratorului fondului cinegetic național și al gestionarilor fondurilor cinegetice, de personalul structurilor de administrare a ariilor naturale protejate, de ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției de Frontieră Române pentru faptele constatate în zona specifică de competență, de ofițerii și agenții de poliție din cadrul Poliției Române, de ofițerii și subofițerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum și de alte persoane specializate în domeniul cinegetic împuternicite în acest scop de către conducătorul autorității publice centrale care răspunde de vânătoare.

Art. 50. – (1) Persoanele împuternicite să constate infracțiunile prevăzute la art. 4244 și contravențiile prevăzute la art. 48 sunt asimilate, în exercitarea atribuțiilor ce decurg din împuternicire, personalului care îndeplinește o funcție ce implică exercițiul autorității publice.

(2) Procesul-verbal de constatare a contravențiilor este un document tipizat al cărui model se stabilește de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură. Puneri în aplicare (1)

Aplicare

Pus în aplicare la data de 30/05/2018 prin Ordinul nr. 540/2009 pentru aprobarea modelului de proces-verbal de constatare a contravențiilor și aplicare a sancțiunilor în domeniul cinegetic, prevăzut de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

Art. 51. – (1) Cuantumul despăgubirilor pentru pagubele produse faunei cinegetice prin fapte ce constituie infracțiuni sau contravenții, în sensul prezentei legi, se stabilește potrivit anexelor nr. 1 și 2.

(2) În cazul în care daunele produse fondului cinegetic determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de gestionarii fondurilor cinegetice, direct sau prin intermediul direcțiilor generale ale finanțelor publice.

(3) Despăgubirile încasate de gestionarii fondurilor cinegetice sunt utilizate și distribuite după cum urmează:

a) 75% se rețin de gestionarii care le încasează pentru gospodărirea vânatului;

b) 25% se achită de gestionarii care le încasează agenților constatatori.

(4) În cazul în care daunele produse faunei cinegetice nu determină reducerea cotei de recoltă, despăgubirile se încasează de administrator, prin intermediul structurilor teritoriale sau al direcțiilor generale ale finanțelor publice.

(5) Despăgubirile încasate de administrator sunt utilizate și distribuite după cum urmează:

a) 75% se virează la bugetul de stat;

b) 25% se achită agenților constatatori.

CAPITOLUL VI
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 52. – Animalele sălbatice din grădinile zoologice, din centrele de reabilitare, cele deținute sau folosite în scopuri artistice, precum și cele din crescătoriile de vânat și din complexurile de vânătoare autorizate nu sunt supuse dispozițiilor prezentei legi.

Art. 53. – (1) Reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri cinegetice se face în condițiile prezentei legi de către administrator, în termen de maximum 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) În situația în care, în urma reactualizării prevăzute la alin. (1), fondurile cinegetice existente la data intrării în vigoare a prezentei legi își modifică limitele, fondul cinegetic se menține dacă, după reactualizare, în suprafața acestuia se regăsesc mai mult de 50% din suprafața fondului cinegetic existent anterior reactualizării.

(3) Pentru situațiile în care limitele și suprafețele fondurilor cinegetice se modifică în urma acțiunilor prevăzute la alin. (1), se încheie acte adiționale la contractele de gestionare în vigoare pentru actualizarea acestora.

Art. 54. – Studiile prevăzute la art. 17 alin. (2) vor fi întocmite de actualii gestionari, în maximum un an de la publicarea prezentei legi.

Art. 55. – Bunurile patrimoniale ale vechilor deținători, existente pe fondurile cinegetice, se pot prelua, prin cumpărare, de noii deținători, pe baza protocoalelor încheiate în acest scop, în condițiile stabilite între părți.

Art. 56. – (1) În scopul administrării și gestionării fondului cinegetic într-o concepție unitară, administratorul elaborează și aprobă, cu avizul Consiliului Național de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instrucțiuni și reglementări tehnice.

(2) Actuala strategie cinegetică și actualele regulamente, instrucțiuni și norme tehnice privind vânatul și vânătoarea vor fi revizuite în concordanță cu prezenta lege și cu reglementările internaționale la care statul român este parte, ori de câte ori este necesar, cu consultarea asociațiilor, uniunilor sau federațiilor reprezentative la nivel național și internațional.

Art. 57. – (1) Valorile de despăgubire sunt stabilite în euro și se achită în lei, la cursul oficial de la data achitării.

(2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabilește pe cale civilă și se încasează de administrator în scopul repopulării fondului cinegetic cu exemplare din speciile afectate.

(3) Valorile de despăgubire prevăzute în anexele nr. 1 și 2 sunt aplicabile în cazurile în care prin faptele săvârșite a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populația faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice în afara cotei de recoltă sau a fost diminuată populația faunei de interes cinegetic existentă în terenurile prevăzute ca excepții la art. 1 lit. j).

(4) În cazurile în care prin fapte de braconaj a fost diminuată, cantitativ sau calitativ, populația faunei de interes cinegetic din fondurile cinegetice, prejudiciul produs diminuează cota de recoltă stabilită pentru specia/speciile respectivă/respective pentru fondul cinegetic.

(5) Dacă prin fapte ilicite a fost diminuată populația faunei de interes cinegetic după realizarea integrală a cotei de recoltă pentru fondul cinegetic unde a fost săvârșită fapta, prejudiciul este produs gestionarului, și pentru calculul despăgubirilor se aplică cuantumul prevăzut în anexele nr. 1 și 2.

Art. 58. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Anexele nr. 13 fac parte integrantă din prezenta lege.

(3) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea fondului cinegetic și a protecției vânatului nr. 103/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 17 mai 2002, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Contractele de gestionare a fondurilor de vânătoare, existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, rămân valabile până la data încetării raporturilor contractuale sau se pot prelungi, la cerere, cu termenul prevăzut la art. 9 alin. (1) din lege.

*) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRON TUDOR MITREANICOLAE VĂCĂROIU

București, 9 noiembrie 2006.

Nr. 407.

ANEXA Nr. 1


Perioadele de vânare și valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă

Denumirea specieiPerioada de vânătoareValoarea de despăgubire (în euro) în perioada
admisăinterzisă
A. Mamifere
1.Bizamul (Ondatra zibethica)1 septembrie-15 aprilie80160
2.Capra neagră (Rupicapra rupicapra)
– exemplar de trofeu15 octombrie-15 decembrie8.00016.000
– exemplar de selecție1 septembrie-15 decembrie8.00016.000
3.Căpriorul (Capreolus capreolus)
– mascul1 mai-15 octombrie2.5005.000
– femelă1 septembrie-15 februarie2.0004.000
4.Cerbul comun (Cervus elaphus)
– mascul de trofeu10 septembrie-15 noiembrie6.00012.000
– mascul de selecție1 septembrie-31 decembrie6.00012.000
– femelă și vițel1 septembrie-15 februarie6.00012.000
5.Cerbul lopătar (Dama dama)
– mascul de trofeu10 octombrie-1 decembrie3.0006.000
– mascul de selecție1 septembrie-15 decembrie3.0006.000
– femelă și vițel1 septembrie-15 februarie2.0004.000
6.Câinele enot (Nyctereutes procyonoides)15 septembrie-31 martie60120
7.Dihorul comun (Putorius putorius)15 septembrie-31 martie3060
8.Hermelina (Mustela erminea)15 septembrie-31 martie3060
9.Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus)1 noiembrie-31 ianuarie150300
10.Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus)1 noiembrie-31 ianuarie100400
11.Jderul (Martes sp.)15 septembrie-31 martie200400
12.Marmota (Marmota marmota)15 septembrie-31 octombrie300600
13.Mistrețul (Sus scrofa)
– mascultot anul1.000
– femelă și purcel1 iunie-31 ianuarie7001.500
14.Muflonul (Ovis aries musimon)15 septembrie-15 decembrie4.0008.000
15.Nevăstuica (Mustela nivalis)15 septembrie-31 martie100200
16.Șacalul (Canis aureus)tot anul80
17.Viezurele (Meles meles)1 august-31 martie100200
18.Vulpea (Vulpes vulpes)tot anul50
B. Păsări
1.Becațina comună (Gallinago gallinago)1 septembrie-28 februarie55135
2.Becațina mică (Lymnocryptes minimus)1 septembrie-28 februarie55135
3.Cioara grivă (Corvus corone cornix)1 iunie- 31 martie1020
4.Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius)1 iunie-31 martie1020
5.Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus)15 august-31 ianuarie1070
6.Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis)15 septembrie-31 octombrie2030
7.Cocoșarul (Turdus pilaris)1 septembrie-28 februarie2775
8.Cocoșul-de-munte (Tetrao urogallus) – mascul2.700
9.Coțofana (Pica pica)1 iunie-31 martie1020
91.Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo sinensis)1 septembrie- 28 februarie80270
10.Fazanul (Phasianus colchicus)1 octombrie-28 februarie3570
11.Gaița (Garrulus glandarius)1 septembrie-28 februarie27135
12.Găinușa-de-baltă (Gallinula chloropus)1 septembrie-28 februarie2750
13.Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris)15 august-15 februarie55275
14.Gârlița mare (Anser albifrons)15 octombrie-15 februarie55275
15.Graurul (Sturnus vulgaris)15 august-28 februarie1555
16.Guguștiucul (Streptopelia decaocto)15 august-28 februarie2780
17.Ierunca (Bonasa bonasia)15 septembrie-30 noiembrie150350
18.Lișița (Fulica atra)1 septembrie-10 februarie27110
19.Porumbelul gulerat (Columba palumbus)1 septembrie-10 februarie2780
20.Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas)1 septembrie-10 februarie55110
21.Potârnichea (Perdix perdix)15 septembrie-31 decembrie55220
22.Prepelița (Coturnix coturnix)15 august-31 octombrie2780
23.Rața mare (Anas platyrhynchos)1 septembrie-15 februarie55110
24.Rața mică (Anas crecca)1 septembrie-10 februarie55110
25.Rața fluierătoare (Anas penelope)15 august-15 februarie55110
26.Rața-cu-cap-castaniu (Aythya ferina)15 august-15 februarie55110
27.Rața moțată (Aythya fuligula)15 septembrie-10 februarie55110
28.Rața pestriță (Anas strepera)15 august-15 februarie55110
29.Rața sunătoare (Bucephala clangula)15 august-15 februarie55110
30.Rața lingurar (Anas clypeata)15 august-15 februarie55110
31.Rața sulițar (Anas acuta)15 august-31 ianuarie65130
32.Rața cârâitoare (Anas querquedula)1 septembrie-10 februarie65130
33.Rața-cu-cap negru (Aythya marila)15 august-15 februarie65130
34.Sitarul-de-pădure (Scolopax rusticola)1 septembrie-28 februarie55110
35.Stăncuța (Corvus monedula)10 iulie-20 martie2775
36.Sturzul-de-vâsc (Turdus viscivorus)1 septembrie-28 februarie2775
37.Sturzul cântător (Turdus philomelos)1 septembrie-28 februarie2775
38.Sturzul-viilor (Turdus iliacus)1 septembrie-28 februarie2775
39.Turturica (Streptopelia turtur)15 august-30 septembrie2775

ANEXA Nr. 2


Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este interzisă

Nr. crt.DenumireaValoarea de despăgubire (în euro)
A. Mamifere
1.Castorul (Castor fiber)6.000
2.Elanul (Alces alces)20.000
3.Hamsterul/Hârciogul (Cricetus cricetus)100
4.Lupul (Canis lupus)1.000
5.Nurca (Lutreola lutreola)200
6.Pisica sălbatică (Felis silvestris)200
7.Râsul (Lynx lynx)2.000
8.Ursul (Ursus arctos)40.000
9.Veverița (Sciurus vulgaris)100
10.Vidra (Lutra lutra)2.000
11.Zimbrul (Bison bonasus)30.000
B. Păsări
1.Acvila-de-câmp (Aquila heliaca)2.700
2.Acvila-de-munte (Aquila chrysaetos)2.700
3.Acvila-de-stepă (Aquila rapax orientalis)1.350
4.Acvila-mică (Hieraaetus pennatus)1.350
5.Acvila-țipătoare mică (Aquila pomarina)1.350
6.Acvila-țipătoare mare (Aquila clanga)1.350
7.Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus)540
8.Alunarul (Nucifraga caryocatactes)80
9.Barza albă (Ciconia ciconia)270
10.Barza neagră (Ciconia nigra)410
11.Bătăușul (Philomachus pugnax)220
12.Becațina mare (Gallinago media)135
13.Bufnița (Bubo bubo)1.350
14.Buhaiul-de-baltă (Botaurus stellaris)540
15.Caprimugul (Caprimulgus europaeus)135
16.Călifarul alb (Tadorna tadorna)540
17.Călifarul roșu (Tadorna ferruginea)1.350
18.Ciocârlanul (Galerida cristata)80
19.Ciocârlia (Lullula sp.; Melanocorypha)80
20.Ciocârlia urecheată (Eremophila alpestris)80
21.Ciovlica (Glareola sp.)270
22.Ciuful (Asio sp.)270
23.Ciuvica (Glaucidium passerinium)270
24.Ciușul (Otus scops)270
25.Cocorul mare (Grus grus)540
26.Cocorul mic (Anthropoides virgo)540
27.Cocoșul-de-mesteacăn (Lyrurus tetrix)1.350
28.Codalbul (Haliaeetus albicilla)2.700
29.Corbul (Corvus corax)135
30.Corcodelul mic (Pachybaptus ruficollis)55
31.Corcodelul mare (Podiceps cristatus)55
32.Corcodelul-cu-gât-negru (Podiceps nigricolis)135
33.Corcodelul-cu-gât-roșu (Podiceps270
34.Punct abrogat prin art. I, pct. 2 din Legea nr. 74/2020 la data de 12/06/2020
35.Cormoranul mic (Phalacrocorax pygmaeus)410
36.Crestețul (Porzana sp.)80
37.Cârsteiul-de-baltă (Rallus aquaticus)55
38.Cârsteiul-de-câmp (Crex crex)410
39.Cucuveaua (Athene noctua)270
40.Cufundarul (Gavia artica)135
41.Cufundarul mic (Gavia stellata)135
42.Cufundarul mare (Gavia immer)150
43.Culicul mare (Numenius arquata)270
44.Culicul mic (Numenius phaeopus)270
45.Culicul-cu-cioc-subțire (Numenius tenuirostris)2.700
46.Dropia (Otis tarda)2.700
47.Dumbrăveanca (Coracias garrulus)270
48.Egreta mare (Egretta alba)270
49.Egreta mică (Egretta garzetta)135
50.Eiderul (Somateria mollissima)405
51.Ferestrașul mare (Mergus merganser)400
52.Ferestrașul mic (Mergus albellus)135
53.Ferestrașul moțat (Mergus serrator)400
54.Gaia neagră (Milvus migrans)1.350
55.Gaia roșie (Milvus milvus)1.350
56.Gârlița mică (Anser erythropus)1.350
57.Gâsca-mică-de-semănătură (Anser fabalis rossicus)410
58.Gâsca-cu-cioc-scurt (Anser fabalis brachyrhynchus)410
59.Gâsca-cu-gât-roșu (Branta ruficollis)1.350
60.Gâsca neagră (Branta bernicla)410
61.Heretele (Circus sp.)270
62.Hoitarul (Neophron percnopterus)2.700
63.Huhurezul (Strix sp.)270
64.Lebăda-de-vară (Cygnus olor)270
65.Lebăda-de-iarnă (Cygnus cygnus)540
66.Lebăda mică (Cygnus columbianus)540
67.Lopătarul (Platalea leucorodia)270
68.Mierla neagră (Turdus merula)27
69.Minunița (Aegolius funereus)270
70.Nagâțul (Vanellus vanellus)80
71.Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus)270
72.Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus)1.350
73.Pelicanul creț (Pelecanus crispus)1.660
74.Prigoria (Merops apiaster)55
75.Rața-cu-cap-alb (Oxyura leucocephala)540
76.Rața-cu-ciuf (Netta rufina)270
77.Rața-de-ghețuri (Clangula hyemalis)135
78.Rața catifelată (Melanitta fusca)135
79.Rața neagră (Melanitta nigra)135
80.Rața roșie (Aythya nyroca)540
81.Scoicarul (Haematopus ostralegus)135
82.Sfrânciocul (Lanius sp.)55
83.Sitarul-de-mal (Limosa limosa)50
84.Sitarul-de-mal-nordic (Limosa lapponica)270
85.Spârcaciul (Tetrao tetrix)1.350
86.Stârcul-de-cireadă (Bubulcus ibis)135
87.Stârcul galben (Ardeola ralloides)70
88.Stârcul-de-noapte (Nycticorax nycticorax)135
89.Stârcul pitic (Ixobrychus minutus)55
90.Stârcul roșu (Ardea purpurea)135
91.Stârcul cenușiu (Ardea cinerea)135
92.Striga (Tyto alba guttata)540
93.Șerparul (Circaetus circaetus gallicus)540
94.Șoimul călător (Falco peregrinus)1.660
95.Șoimul-de-iarnă (Falco columbarius)540
96.Șoimul dunărean (Falco cherrug)2.700
97.Șoimul rândunelelor (Falco subbuteo)540
98.Șorecarul mare (Buteo rufinus)540
99.Șorecarul încălțat (Buteo lagopus)270
100.Șorecarul comun (Buteo buteo)270
101.Țigănușul (Plegadis falcinellus)555
102.Uliganul-pescar (Pandion haliaetus)540
103.Uliul (Accipiter sp.)270
104.Vânturelul-de-seară (Falco vespertinus)1.350
105.Vânturelul mic (Falco naumanni)1.350
106.Vânturelul roșu (Falco tinnunculus)540
107.Viesparul (Pernis apivorus)540
108.Vulturul negru (Aegypius monachus)2.700
109.Vulturul sur (Gyps fulvus)2.700
110.Zăganul (Gypaetus barbatus)2.700

ANEXA Nr. 3


MODUL DE CALCUL
al tarifului de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct sau al tarifului de pornire la licitație pentru fondul cinegetic nr. . . . . . . . . . ., denumit . . . . . . . . . ., din județul . . . . . . . . . .

Nr. crt.Categoria de folosință a terenuluiSpecii de faună existenteSuprafața ocupată pe categoria de folosință (ha)Tarif unitar (euro/ha)Tarif total (euro) (col. 3 x col. 4)
012345
1Luciu de apă (cursuri de apă, canale, bălți, lacuri etc.)0,2
2.Arabil, fânețe, vii, livezi etc.0,2
3.Pășuni și izlazuri0,1
4.PădureMistreț, căprior, iepure0,3
Mistreț, căprior, iepure, fazan0,4
Mistreț, cerb comun sau cerb lopătar, căprior, iepure0,5
Mistreț, cerb comun, cerb lopătar, căprior, iepure, fazan1
5.Gol de munteCapră neagră0,3
Fără capră neagră0,05
TOTAL